Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

27.7.2001/688

Statsunderstödslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de grunder och förfaranden som skall iakttas vid beviljandet av statsunderstöd. Med statsunderstöd avses i denna lag finansiering med karaktären av stöd som beviljas för att understöda en viss verksamhet eller ett visst projekt.

Denna lag tillämpas på statsunderstöd som beviljas av ett anslag som tagits in i statsbudgeten eller av medel i en statlig fond utanför statsbudgeten. Denna lag tillämpas också när det i statsbudgeten beviljas fullmakt att ingå avtal eller förbindelser om statsunderstöd.

Denna lag tillämpas också på sådant statsunderstöd som beviljas för att användas utanför Finland, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag. Om en statsunderstödstagare enligt 2 mom. emellertid är en främmande stat eller dess organ eller en mellanstatlig internationell organisation, tillämpas på statsunderstödet endast 5–8 §, 11 § 5 mom. samt 32 a–32 e §. (20.12.2022/1075)

Denna lag tillämpas inte på finansiering som beviljas på grund av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

2 §
Tillämpning på stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen

Om inte något annat följer av någon annan lag eller av Europeiska gemenskapens lagstiftning, gäller 8–37 § i tillämpliga delar stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen. I denna lag avses med stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen understöd, lån och annan finansiering, borgen, betalningslättnad och andra ekonomiska förmåner som beviljas ur Europeiska gemenskapernas budgetar eller av andra medel som förvaltas av Europeiska unionen.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om det i någon annan lag finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de iakttas i stället för denna lag.

2 mom. har upphävts genom L 8.7.2022/644. (8.7.2022/644)

Om inte något annat bestäms i någon annan lag, skall som statsunderstöd enligt denna lag inte betraktas

1) stöd, ersättningar eller andra förmåner, om rätten till dem baserar sig på lag och grunden för bestämmandet av det belopp som skall beviljas anges detaljerat i lag,

2) utlåning av statens medel eller ränteförmåner och andra förmåner i anslutning därtill,

3) statsborgen eller statsgaranti,

4) räntestöd för krediter som beviljats av kreditinstituts eller statens särskilda finansiella instituts eller statens specialfinansieringsbolags medel,

5) betalningslättnad och betalningsbefrielse i fråga om statsskatter eller statens andra fordringar,

6) sociala understöd, förmåner som grundar sig på socialförsäkring eller stöd i anslutning till annan lagstadgad social trygghet som ges enskilda.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) statsbidragsmyndighet den myndighet till vars uppgifter ärenden som gäller statsunderstödet i fråga hör enligt lagstiftningen, samt

2) offentligt stöd understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet.

2 kap

Grunderna för beviljande av statsunderstöd

5 §
Slag av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas i form av allmänt understöd eller specialunderstöd.

Allmänt understöd kan beviljas för mottagarens verksamhet i allmänhet eller för en viss del av mottagarens verksamhet.

Specialunderstöd kan beviljas som

1) investeringsunderstöd för anskaffning av en materiell eller immateriell nyttighet,

2) projektunderstöd för ett försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt eller något annat projekt med begränsat syfte,

3) stipendium eller understöd för sökandens personliga bruk eller projekt,

4) annat specialunderstöd som kan jämföras med specialunderstöd enligt 1–3 punkten.

6 §
Statsunderstödets belopp

Annat än i 5 § 3 mom. 3 punkten avsett statsunderstöd som beviljas ur statsbudgeten eller en statlig fond utanför statsbudgeten får inte täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av den verksamhet eller det projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen med beviljandet av statsunderstödet skall nås.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan de faktiska kostnaderna för verksamheten eller projektet bli mindre än statsunderstöd som beviljats enligt den kalkylerade grund som fastställts av statsbidragsmyndigheten.

Statsunderstödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga det i Europeiska gemenskapens eller finsk lagstiftning föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligt stöd.

7 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas inom ramen för statsbudgeten eller medlen i en statlig fond utanför statsbudgeten, om

1) det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,

2) beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet,

3) beviljandet av statsunderstöd skall anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet, samt

4) beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om statsunderstödet får användas för lönekostnader, kan understöd beviljas endast av synnerligen vägande skäl, om

1) den som ansöker om statsunderstöd, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 47 kap. 6 a § i den lagen under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren,

2) den som ansöker om statsunderstöd, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen (301/2004) under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren, eller

3) den som ansöker om statsunderstöd genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) under det år då statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren.

(14.12.2018/1113)

Statsunderstöd kan beviljas mottagaren för dennes egen verksamhet eller eget projekt eller för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet. Om statsunderstöd beviljas för att användas för att understöda en verksamhet eller ett projekt som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, skall statsunderstödstagaren ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet.

8 §
Närmare bestämmelser om statsunderstöd

Närmare bestämmelser om hur statsunderstöd som hör till tillämpningsområdet för denna lag skall beviljas, utbetalas och användas i enlighet med budgeten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Beviljande och utbetalning av statsunderstöd

9 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd skall sökas skriftligen.

Statsbidragsmyndigheten skall på lämpligt sätt informera om möjligheten att söka statsunderstöd och om ansökningsförfarandet samt ge uppgifter om de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd och om villkoren för statsunderstöd, om detta inte är uppenbart onödigt.

10 §
Sökandens skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om statsunderstöd skall i samband med ansökan lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter om ändamålet med statsunderstödet samt om de andra omständigheter som statsbidragsmyndigheten behöver känna till för att avgöra ansökan.

11 §
Statsunderstödsbeslut

I ett ärende som gäller statsunderstöd skall statsbidragsmyndigheten fatta ett skriftligt beslut (statsunderstödsbeslut).

Av ett statsunderstödsbeslut genom vilket statsunderstöd beviljas skall framgå åtminstone följande:

1) mottagaren,

2) ändamålet,

3) beloppet eller beräkningsgrunden.

I statsunderstödsbeslutet kan tas in nödvändiga villkor och begränsningar som gäller statsunderstödets användning för att säkerställa att de omständigheter som anges i 7 § 1 mom. förverkligas.

Av ett statsunderstödsbeslut genom vilket statsunderstöd beviljas skall dessutom på det sätt som klarheten i fråga om korrekt användning av statsunderstödet och statsunderstödstagarens rättigheter och skyldigheter kräver framgå

1) de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som är föremål för statsunderstödet,

2) statsunderstödets maximibelopp av totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som är föremål för statsunderstödet,

3) mottagarens inkomster av den verksamhet eller det projekt som är föremål för statsunderstödet samt inverkan av mottagarens övriga inkomster på statsunderstödets belopp och användning,

4) statsunderstödets användningstid samt villkor och begränsningar enligt 13 § 2–4 mom.,

5) mottagarens skyldighet att lämna en utredning om användningen av statsunderstödet samt tidpunkten för utredningen,

6) andra grunder för beviljandet och utbetalningen av statsunderstödet samt för övervakningen av dess användning.

Om statsunderstöd beviljas en utländsk statsunderstödstagare för att användas utanför Finland, kan statsbidragsmyndigheten dessutom ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet och om dess villkor med statsunderstödstagaren. I avtalet skall intas villkor som är nödvändiga med tanke på statsunderstödets användning i enlighet med statsbudgeten samt med tanke på övervakningen av dess användning.

12 §
Utbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödet betalas till statsunderstödstagaren i en eller flera poster enligt när kostnaderna infaller. Statsbidragsmyndigheten kan bestämma att statsunderstödet betalas på grundval av de faktiska kostnaderna efter det att en godtagbar utredning om understödets användning har företetts statsbidragsmyndigheten.

Förskott kan betalas på statsunderstödet, om det är motiverat med tanke på användningen av statsunderstödet samt ändamålsenligt med tanke på övervakningen av användningen.

Statsunderstöd av ringa belopp samt statsunderstöd enligt 5 § 3 mom. 3 punkten kan utan hinder av 1 mom. även betalas som ett engångsbelopp, om det är motiverat med tanke på användningen av statsunderstödet.

Statsunderstödstagaren skall lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet.

4 kap

Användning av statsunderstöd och övervakningen därav

13 §
Användning av statsunderstöd

Statsunderstöd får användas endast för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet.

Utöver det som bestäms i denna lag eller i en förordning som statsrådet utfärdar med stöd av 8 §, skall statsunderstödstagaren vid användningen av statsunderstödet inom det projekt eller den verksamhet som understöds iaktta de villkor och begränsningar som uppställts i statsunderstödsbeslutet.

Om statsunderstödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används för ett visst ändamål som bestäms i statsunderstödsbeslutet, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet. I statsunderstödsbeslutet får som användningstid för egendom som är föremål för statsunderstöd fastställas högst tio år efter att statsunderstödet eller dess sista post har betalats.

Den i 3 mom. avsedda användningstiden för egendom som är föremål för statsunderstöd är dock 30 år efter att statsunderstödet beviljades, om statsunderstödet i annat syfte än för stödjande av näringsverksamhet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av fast egendom, en byggnad eller en lägenhet i en byggnad. I en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 8 § eller i statsunderstödsbeslutet kan det dock också bestämmas om även en kortare användningstid, om detta är motiverat med tanke på ändamålet med statsunderstödet.

14 §
Statsunderstödstagarens skyldighet att lämna uppgifter

Statsunderstödstagaren skall lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i statsunderstödsbeslutet iakttas.

Statsunderstödstagaren skall utan dröjsmål underrätta statsbidragsmyndigheten om en ändring som påverkar uppnåendet av ändamålet med statsunderstödet eller om någon annan ändring som inverkar på användningen av statsunderstödet.

15 §
Statsbidragsmyndighetens tillsynsuppgift

Statsbidragsmyndigheten skall övervaka statsunderstödet på behörigt sätt och tillräckligt genom att inhämta uppgifter om användning och uppföljning av statsunderstödet samt andra uppgifter liksom genom att vid behov utföra granskningar.

16 §
Granskningsrätt

Statsbidragsmyndigheten har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet. Om statsunderstödet har beviljats på det sätt som föreskrivs i 7 § 2 mom. för att användas för ett projekt eller en verksamhet som genomförs av någon annan än understödstagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, har statsbidragsmyndigheten rätt att vid behov granska ekonomin och verksamheten hos den instans som genomför verksamheten eller projektet enligt statsunderstödsbeslutet.

Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra granskningar enligt 1 mom. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för granskningen. (18.9.2015/1204)

En utomstående sakkunnig kan på statsbidragsmyndighetens begäran bistå vid granskningen.

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994). (14.12.2018/1113)

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

17 §
Utförande av granskning

Statsunderstödstagaren skall utan ersättning ge den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 16 § 2 mom. alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 16 § 2 mom. har rätt att omhänderta det material som är föremål för granskning, om granskningen kräver det. Över omhändertagandet av material skall ett protokoll upprättas i samband med granskningen. Där skall nämnas syftet med omhändertagandet och det omhändertagna materialet. Materialet skall återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Den tjänsteman som utför granskningen och en revisor som avses i 16 § 2 mom. har rätt att i den omfattning som granskningen kräver få tillträde till affärs- och lagerlokaler eller andra motsvarande lokaler som är i statsunderstödstagarens besittning eller användning och som används för idkandet av näring och till andra områden där omständigheterna är av betydelse för beviljandet av statsunderstöd och övervakningen av dess användning. Granskning får inte utföras i utrymmen som omfattas av hemfriden.

18 §
Handräckning

Statsbidragsmyndigheten har rätt att få nödvändig handräckning av polis-, tull-, skatte- och utsökningsmyndigheterna vid utförandet av övervaknings- och granskningsuppgifter som avses i denna lag.

19 §
Avbrytande av utbetalning

Statsbidragsmyndigheten kan besluta att utbetalningen av statsunderstöd avbryts, om

1) det finns grundad anledning att misstänka att statsunderstödstagaren inte förfar på det sätt som avses i 12 § 4 mom. eller 13 eller 14 §,

2) de grunder på vilka statsunderstödet har beviljats har förändrats väsentligt, eller

3) avbrytande förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 kap

Återbetalning och återkrav av statsunderstöd

20 §
Återbetalning av statsunderstöd

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka. (14.12.2018/1113)

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte skillnaden mellan statsunderstöd som beviljats enligt kalkylerade grunder och de faktiska kostnaderna.

21 §
Skyldighet att återkräva statsunderstöd

Statsbidragsmyndigheten skall genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstöd skall upphöra samt att statsunderstöd som redan betalts ut skall återkrävas, om statsunderstödstagaren

1) underlåtit att återbetala ett sådant statsunderstöd eller en del av det som enligt 20 § skall betalas tillbaka,

2) använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamål än vad det har beviljats för,

3) lämnat statsbidragsmyndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av statsunderstödet, dess belopp eller villkor, eller hemlighållit en sådan omständighet, eller

4) i övrigt på ett med 1–3 punkten jämförbart sätt väsentligen brutit mot bestämmelserna om användning av statsunderstöd eller villkoren i statsunderstödsbeslutet.

22 §
Återkrav enligt prövning av statsunderstöd

Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd eller en del av det skall återkrävas, om

1) statsunderstödstagaren har förfarit i strid med 12 § 4 mom. eller 13 eller 14 §,

2) statsunderstödstagaren har vägrat att ge material enligt 17 § 1 mom. eller att bistå vid granskningen på det sätt som avses i nämnda moment,

3) statsunderstödstagaren har upphört med den verksamhet som varit föremål för statsunderstödet eller inskränkt den väsentligt eller överlåtit den till någon annan,

4) statsunderstödstagaren i strid med 13 § till någon annan har överlåtit ägande- eller besittningsrätten till egendom som förvärvats med statsunderstödet,

5) statsunderstödstagaren i strid med 13 § på ett bestående sätt har ändrat ändamålet med egendom som varit föremål för statsunderstödet,

6) statsunderstödstagaren har blivit föremål för en utsökningsåtgärd, försatts i likvidation eller konkurs eller blivit föremål för saneringsförfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), om inte något annat följer av ändamålet med statsunderstödet, eller

7) statsunderstödstagaren i praktiken förfar på ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som föreskrivs i detta moment genom att ge en omständighet som ansluter sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av statsunderstödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

Om statsunderstödstagaren, eller dennes i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen avsedda företrädare, genom en lagakraftvunnen dom har dömts till straff för ett brott som avses i 6 a § i det kapitlet eller för ett brott som avses i 186 § i utlänningslagen eller om statsunderstödstagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen, kan statsbidragsmyndigheten fortsätta att betala ut statsunderstödet samt låta bli att återkräva ett redan utbetalat statsunderstöd eller en del av det endast av synnerligen vägande skäl. (14.12.2018/1113)

Om den egendom som har varit föremål för statsunderstödet har förstörts eller skadats under den i 13 § föreskrivna användningstiden och ny motsvarande egendom inte skaffas i stället för den förstörda eller skadade egendomen, kan statsbidragsmyndigheten genom ett beslut bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra och att av en eventuell försäkringsersättning eller annan ersättning skall återkrävas ett belopp som motsvarar statsunderstödets andel av den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen.

Statsbidragsmyndigheten kan genom ett beslut också bestämma att utbetalningen av statsunderstödet skall upphöra samt att ett redan utbetalt statsunderstöd skall återkrävas, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

23 §
Belopp som skall återbetalas och återkrävas i fråga om investeringsunderstöd

Det belopp som enligt 20–22 § skall återbetalas eller återkrävas i fråga om investeringsunderstöd är en så stor del av det gängse värdet av den egendom för vilken investeringsunderstöd beviljats som motsvarar understödets andel av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för nämnda egendom efter genomförandet av investeringsprojektet.

Om investeringsunderstödet har beviljats för stödjande av näringsverksamhet är då, med avvikelse från 1 mom., det belopp av statsunderstödet som skall återbetalas eller återkrävas det belopp av investeringsunderstödet som har betalts ut.

24 §
Ränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs skall statsunderstödstagaren räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter.

25 § (14.12.2018/1113)
Dröjsmålsränta

Om det återkrävda beloppet inte betalas senast på den förfallodag som satts ut av statsbidragsmyndigheten, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

26 §
Jämkning

Statsbidragsmyndigheten kan i de fall som avses i 20–22 § besluta att en del av det belopp som skall återbetalas eller återkrävas och av räntan eller dröjsmålsräntan på det inte skall drivas in, om återbetalning eller återkrav till fullt belopp vore oskäligt med hänsyn till statsunderstödstagarens ekonomiska ställning och omständigheter eller beskaffenheten hos den egendom som förvärvats med statsunderstödet eller med hänsyn till det förfarande eller den förändring i omständigheterna som ligger till grund för återbetalningen eller återkravet.

Av särskilt vägande skäl kan statsbidragsmyndigheten besluta att ett belopp som skall återbetalas eller återkrävas eller räntan eller dröjsmålsräntan på dem inte skall indrivas till någon del.

27 §
Solidariskt ansvar

Om statsunderstöd har beviljats flera statsunderstödstagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för att statsunderstödet återbetalas till statsbidragsmyndigheten.

28 §
Tiden för återkrav

Statsbidragsmyndigheten skall fatta beslut som avses i 19, 21 och 22 § utan dröjsmål och av särskilda skäl inom två kalenderår efter att statsbidragsmyndigheten har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av statsunderstödet skall avbrytas eller upphöra eller statsunderstödet återkrävas.

Åtgärder för återkrav av statsunderstöd eller ränta eller dröjsmålsränta på det får inte längre vidtas när tio år har förflutit från det att statsunderstödet eller den sista posten av det betalades ut. Om en tidsfrist för användningen av statsunderstödet eller egendom som understötts med det har utsatts på det sätt som föreskrivs i 13 § i en förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 8 § eller i statsunderstödsbeslutet, räknas de tio åren från utgången av denna tid.

29 §
Preskription

Rätten att få utbetalning av ett beviljat statsunderstöd förfaller, om statsunderstödstagaren inte har företett en sådan för utbetalningen av statsunderstödet nödvändig godtagbar utredning inom den tid som utsatts i en förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 8 § eller i statsunderstödsbeslutet. Om någon sådan tid inte har satts ut, förfaller rätten till utbetalning två år efter utgången av det finansår under vilket statsunderstödet har beviljats.

Skyldigheten enligt 20 § att återbetala statsunderstödet eller en del av det förfaller när tio år har förflutit från utbetalningen av statsunderstödet eller dess sista post. Om det i en förordning som statsrådet utfärdat med stöd av 8 § eller i statsunderstödsbeslutet utsätts en tid på det sätt som föreskrivs i 13 § för användningen av statsunderstödet eller den egendom som understötts med det, förfaller återbetalningsskyldigheten när tio år har förflutit från utgången av den utsatta tiden.

30 §
Kvittning

Det belopp som skall återbetalas eller återkrävas kan jämte ränta indrivas så att det dras av från annat statsunderstöd som beviljas av samma statsbidragsmyndighet och som betalas till samma statsunderstödstagare.

6 kap

Information och utlämnande av uppgifter

31 §
Information från myndigheter

På statsbidragsmyndighetens rätt att få uppgifter från en annan myndighet tillämpas vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Statsbidragsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få för skötseln av sina uppgifter nödvändiga upplysningar om

1) sökandens och mottagarens ekonomiska ställning,

2) sökandens och mottagarens offentliga stöd,

3) andra omständigheter som gäller sökanden och mottagaren och som är av väsentlig betydelse för säkerställandet av att denna lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen av statsunderstödet och vid övervakningen av dess användning.

Statsbidragsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) avgiftsfritt få sådana uppgifter om avgöranden enligt 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i denna lag som är nödvändiga för avgörande av ett statsunderstödsärende. (14.12.2018/1113)

32 §
Utlämnande av uppgifter

På utlämnandet av uppgifter som erhållits med stöd av denna lag tillämpas vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Utöver vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, har statsbidragsmyndigheten utan hinder av tystnadsplikten rätt att lämna ut uppgifter

1) till polis- och andra förundersökningsmyndigheter för förhindrande eller utredning av brott eller till åklagarmyndigheter för åtalsprövning,

2) för en myndighetsutredning eller en vetenskaplig undersökning gjord på uppdrag av en myndighet om tillämpningen av denna lag, ifall utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att utredningen eller undersökningen skall kunna göras,

3) till Europeiska unionens behöriga institutioner eller andra organ inom unionen samt till en annan medlemsstats behöriga myndighet, om Europeiska gemenskapens lagstiftning eller någon annan förpliktelse i anslutning till Finlands medlemskap i Europeiska unionen förutsätter detta,

4) om en internationell förpliktelse som är bindande för Finland förutsätter detta.

Uppgifter som avses i 2 mom. får inte användas för något annat syfte än det för vilket uppgifterna har utlämnats.

6 a kap (20.12.2022/1075)

Informationsresursen för statsunderstödsverksamheten

32 a § (20.12.2022/1075)
Informationsresursen för statsunderstödsverksamheten

För administration, insamling och förmedling av den information som gäller statsunderstöd och för effektivisering av övervakningen av användningen av statsunderstöd finns det en informationsresurs för statsunderstödsverksamheten. Statskontoret förvaltar följande tjänster inom informationsresursen:

1) en tjänst för publicering av utlysningar av statsunderstöd och för uträttande av ärenden,

2) en tjänst för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd,

3) en tjänst för behandling och administration av statsunderstöd.

I informationsresursen för statsunderstödsverksamheten lagras sådana uppgifter om ansökan om och beviljande, utbetalning, användning och övervakning av statsunderstöd samt om återbetalning och återkrav av statsunderstöd som behövs för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag. I informationsresursen får det lagras sådana uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter och som är nödvändiga för behandlingen av statsunderstödsansökningar eller för övervakningen av användningen av statsunderstöd.

Statskontoret får bearbeta och sammanföra uppgifter som lagrats i informationsresursen i syfte att förbättra uppgifternas kvalitet och användbarhet.

32 b § (20.12.2022/1075)
Lagring och lämnande av uppgifter om statsunderstödsverksamheten

Varje sådan statsbidragsmyndighet och varje sådan annan aktör som med stöd av lag beviljar statsunderstöd som använder den tjänst för behandling och administration av statsunderstöd som avses i 32 a § 1 mom. 3 punkten ska lagra de uppgifter som avses i 32 a § 2 mom. i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten. I annat fall ska statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd lämna minimiuppgifter om statsunderstödsverksamheten till Statskontoret för lagring i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten.

Uppgifter som ska lämnas för lagring i informationsresursen är namn och personbeteckning för fysiska personer som är statsunderstödssökande och statsunderstödstagare samt statsunderstödets ändamål och det geografiska område inom vilket statsunderstödet ska användas. Bestämmelser om de andra minimiuppgifter om utlysningar av statsunderstöd och deras adressuppgifter, identifiering av statsunderstödsansökningar och av statsunderstödsbeslut, statsunderstödsärenden, sökande och mottagare av statsunderstöd och statsunderstödsbeslut som ska lämnas för lagring i informationsresursen samt bestämmelser om tiden och sättet för lämnande av uppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 c § (20.12.2022/1075)
Personuppgiftsansvarig och informationshantering i fråga om informationsresursen för statsunderstödsverksamheten

Statskontoret samt statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och för tjänsterna i anslutning till den. Statskontoret svarar för den tekniska funktionen och användbarheten i informationsresursen och i tjänsterna i anslutning till den, för det tekniska gränssnittet för lagring av uppgifter och lämnande, behandling och utlämnande av minimiuppgifter samt för integriteten och bevarandet av uppgifterna. Statskontoret svarar för de myndighetsuppgifter som föreskrivs i 13 § 2–5 mom. och 14, 15 och 17 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och för andra motsvarande tekniska uppgifter i anknytning till informationshantering.

Statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd svarar, när det gäller dess egen statsunderstödsverksamhet, för tillgodoseendet av den registrerades rättigheter, fungerar som kontaktpunkt för registrerade som är understödssökande eller understödstagare samt svarar för den personuppgiftsansvariges övriga uppgifter. Statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd beslutar om utlämnande av andra uppgifter än de uppgifter som ska publiceras i den tjänst för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd som avses i 32 d §.

Statskontoret svarar för den personuppgiftsansvariges alla uppgifter i tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd.

32 d § (20.12.2022/1075)
Tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd samt informationsmaterial som publiceras i tjänsten

Statskontoret förvaltar den tjänst som avses i 32 a § 1 mom. 2 punkten på sin webbplats i det allmänna datanätet. Statskontoret producerar och publicerar informationsmaterialet i tjänsten utifrån de offentliga uppgifterna i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten.

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet omfattar de personuppgifter som får publiceras namnet på fysiska personer som är statsunderstödstagare, understödets ändamål och det geografiska område inom vilket understödet ska användas. Även andra offentliga uppgifter om ansökan om och beviljande och användning av statsunderstöd får publiceras i tjänsten. Uppgifter om enskilda ansökningar om statsunderstöd som beviljas fysiska personer och uppgifter om beviljade statsunderstöd som underskrider 1 000 euro publiceras dock inte i tjänsten. Närmare bestämmelser om annat informationsmaterial än sådant som innehåller personuppgifter och som publiceras utfärdas genom förordning av statsrådet.

I tjänsten får personuppgifter sökas endast som enskilda sökningar på basis av namnet på statsunderstödstagaren, namnet på utlysningen av statsunderstöd, namnet på statsbidragsmyndigheten, ändamålet med statsunderstödet eller året för beviljande av statsunderstöd.

32 e § (20.12.2022/1075)
Bevarande och arkivering av uppgifter och handlingar

De uppgifter och handlingar om beviljade statsunderstöd som lagras i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten ska bevaras i tio år från utbetalningen av statsunderstödets sista post. Vid beviljande av sådant statsunderstöd som avses i 13 § 4 mom. eller av särskilda skäl också vid beviljande av annat statsunderstöd kan statsbidragsmyndigheten eller den som med stöd av lag beviljar statsunderstöd dock besluta om en längre tid för bevarande av uppgifter och handlingar. Behovet av att bevara sådana uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter och som har lagrats i informationsresursen ska bedömas igen minst vart femte år. De uppgifter och handlingar om negativa statsunderstödsbeslut som lagras i informationsresursen ska bevaras i fem år från det att beslutet fattades.

Statskontoret svarar för att de uppgifter och handlingar som lagrats i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten kan arkiveras. Statskontoret kan framställa förslag om arkivering centraliserat på uppdrag av en statsbidragsmyndighet eller en annan aktör som med stöd av lag beviljar statsunderstöd.

7 kap

Särskilda bestämmelser

33 § (14.12.2018/1113)

33 § har upphävts genom L 14.12.2018/1113.

34 § (10.6.2022/430)
Ändringssökande

I fråga om beslut av statsbidragsmyndigheten får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

35 § (10.6.2022/430)
Verkställighet

Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots ändringssökande. I ett ärende som avses i 21 och 22 § kan ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning verkställas på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

36 §
Bedömning av verkningarna

Statsbidragsmyndigheten skall på lämpligt sätt följa resultaten och ändamålsenligheten i fråga om användningen av statsunderstöd som den beviljat samt deras verkningar på konkurrensen och olika befolkningsgruppers ställning liksom deras miljökonsekvenser och andra verkningar. Statsbidragsmyndigheten skall med jämna mellanrum utvärdera nödvändigheten av statsunderstöden och behoven av att utveckla dem. I detta syfte ger statsbidragsmyndigheterna varandra nödvändig hjälp.

37 §
Statsbidragsmyndighetens närmare anvisningar

Statsbidragsmyndigheten kan meddela närmare anvisningar om tekniska detaljer som gäller ansökan om statsunderstöd, sökandens skyldighet att lämna uppgifter, statsunderstödstagarens bokföringsskyldighet, utbetalningen av statsunderstöd samt användningen av statsunderstöd och övervakningen därav.

38 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/1965) jämte ändringar.

I fråga om användning och övervakning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft samt ändringssökande som avser understödet iakttas de bestämmelser som gällde när statsunderstödet beviljades samt villkoren i statsunderstödsbeslutet. Om det i ett statsunderstödsbeslut som har fattats före denna lags ikraftträdande inte har bestämts något annat om utbetalningen, iakttas dock 12 § i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 63/2001, FiUB 9/2001, RSv 84/2001

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2005/1077:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005, FvUB 24/2005, RSv 191/2005

7.8.2015/952:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1204:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

21.12.2016/1294:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

14.12.2018/1113:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På statsunderstöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 180/2018, FiUB 16/2018, RSv 123/2018

10.6.2022/430:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

8.7.2022/644:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

20.12.2022/1075:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Den skyldighet att lämna minimiuppgifter som föreskrivs i 32 b § 1 mom. gäller statsunderstöd som förklaras lediga att sökas den 1 oktober 2023 eller senare och till dem anknutna ansökningar och beslut om statsunderstöd. Skyldigheten att lämna minimiuppgifter om i 1 § 3 mom. avsedda statsunderstöd som beviljas utan ansökningsförfarande gäller statsunderstöd som beviljas enligt ett förvaltningsbeslut som fattats den 1 oktober 2023 eller senare. Skyldigheten att lämna minimiuppgifter om statsunderstöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruket och för fiskerinäring gäller dock statsunderstöd som förklaras lediga att sökas den 1 juni 2024 eller senare och till dem anknutna ansökningar och beslut om statsunderstöd.

RP 88/2022, FiUB 29/2022, RSv 183/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.