Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

2.3.2001/189

Lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (23.3.2023/399)
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om åtgärder med vilka förutsättningarna att få arbete på den öppna arbetsmarknaden och möjligheterna att delta i utbildning samt att få offentlig arbetskraftsservice som tillhandahålls av arbetskraftsmyndigheten förbättras för den som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd på grund av långvarig arbetslöshet. I lagen föreskrivs också om rättigheter och skyldigheter för den som deltar i åtgärderna.

1 § har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1 § (28.12.2012/937)
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om åtgärder med vilka förutsättningarna att få arbete på den öppna arbetsmarknaden och möjligheterna att delta i utbildning samt att få offentlig arbetskraftsservice som tillhandahålls av arbets- och näringsmyndigheterna förbättras för den som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd på grund av långvarig arbetslöshet. I lagen föreskrivs också om rättigheter och skyldigheter för den som deltar i åtgärderna.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) aktiveringsplan en plan som syftar till förbättring av sysselsättningsförutsättningarna och livskompetensen för långtidsarbetslösa och som utarbetas av arbetskraftsmyndigheten och välfärdsområdet tillsammans med personen i fråga, (23.3.2023/399)

1 punkten har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

1) aktiveringsplan en plan som syftar till förbättring av sysselsättningsförutsättningarna och livskompetensen för långtidsarbetslösa och som utarbetas av arbets- och näringsbyrån och välfärdsområdet tillsammans med personen i fråga, (8.7.2022/591)

2) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte en tjänst som syftar till att förbättra en persons livskompetens samt skapa sysselsättningsförutsättningar och som inte ger upphov till något tjänsteförhållande eller anställningsförhållande mellan personen och den instans som anordnar eller genomför verksamheten, (16.10.2020/702)

3) utkomststöd ekonomiskt stöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

4) arbetsmarknadsstöd stöd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), (30.12.2002/1293)

5) den som har rätt till arbetsmarknadsstöd en person som får arbetsmarknadsstöd samt en person som avses i 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, (28.12.2012/1003)

6) kostnadsersättning ersättning per dag som med stöd av 10 kap. 6 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas den som får arbetsmarknadsstöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, (28.12.2012/937)

7) sysselsättningspenning ersättning per dag som betalas till den som får utkomststöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, (9.12.2022/1025)

8) reseersättning ersättning som betalas för resekostnader som uppkommer i samband med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, (9.12.2022/1025)

9) statlig ersättning ersättning som betalas till välfärdsområdet för kostnader för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, (23.3.2023/399)

9 punkten har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

9) statlig ersättning ersättning som av sysselsättningsanslagen betalas till välfärdsområdet för kostnader för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, (8.7.2022/591)

10 punkten har upphävts genom L 28.12.2012/937 (28.12.2012/937)

11) kommun en persons hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utarbetandet av en aktiveringsplan och på anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för en arbetslös som inte har fyllt 25 år och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller som får utkomststöd och

1) för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 38 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice (380/2023) och som på grund av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar under de senaste tolv kalendermånaderna,

2) för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 38 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice och som har fått arbetslöshetsdagpenning under arbetslöshetsdagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

3) för vilken det har ordnats ett samtal om jobbsökning enligt 32 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ordnande av arbetskraftsservice och vars huvudsakliga försörjning de senaste fyra månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet.

(23.3.2023/399)

1 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas på utarbetandet av en aktiveringsplan och på anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för en arbetslös som inte har fyllt 25 år och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller som får utkomststöd och

1) för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och som på grund av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar under de senaste tolv kalendermånaderna,

2) för vilken det har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och som har fått arbetslöshetsdagpenning under arbetslöshetsdagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

3) för vilken det har ordnats ett samtal om jobbsökning enligt 2 kap. 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vars huvudsakliga försörjning de senaste fyra månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet.

(30.12.2021/1384)

Denna lag tillämpas dessutom på utarbetandet av en aktiveringsplan och på anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för en arbetslös som har fyllt 25 år och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller som får utkomststöd och för vilken det tidigare har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 38 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice och (23.3.2023/399)

Det inledande stycket har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder: Denna lag tillämpas dessutom på utarbetandet av en aktiveringsplan och på anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för en arbetslös som har fyllt 25 år och som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller som får utkomststöd och för vilken det tidigare har utarbetats en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och

1) som på grund av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar,

2) som efter arbetslöshetsdagpenningsperioden enligt 6 kap. 7 eller 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har fått arbetsmarknadsstöd för minst 180 dagar på grund av arbetslöshet, eller

3) vars huvudsakliga försörjning under de senaste tolv månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet.

(28.12.2012/937)

Om tillämpningen av denna lag på andra än dem som avses i 1 och 2 mom. bestäms i 15 §.

Denna lag tillämpas inte på den som har en gällande integrationsplan eller sektorsövergripande integrationsplan enligt lagen om främjande av integration (681/2023) eller för vilken ovan avsedda planer inte ännu har utarbetats. Då tiderna enligt 1 och 2 mom. räknas ut skall dock beaktas arbetsmarknadsstöd och utkomststöd som på grund av arbetslöshet utbetalats i form av integrationsstöd. (14.4.2023/689)

4 mom. har ändrats genom L 689/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas inte på den som har rätt till en integrationsplan enligt lagen om främjande av integration (1386/2010). Då tiderna enligt 1 och 2 mom. räknas ut skall dock beaktas arbetsmarknadsstöd och utkomststöd som på grund av arbetslöshet utbetalats i form av integrationsstöd. (30.12.2010/1389)

Denna lag tillämpas på anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som avses i 1 och 2 mom. och som på det sätt som anges i lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen (381/2023) har hänvisats till samarbetsmodellen för sektorsövergripande stöd och tillsammans med vilka det utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan enligt 4 § i den lagen. Den sektorsövergripande sysselsättningsplanen ersätter aktiveringsplanen enligt denna lag. (23.3.2023/399)

5 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Denna lag tillämpas på anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer som avses i 1 och 2 mom. och som på det sätt som anges i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014) har hänvisats till sektorsövergripande samservice och tillsammans med vilka det utarbetas en sektorsövergripande sysselsättningsplan enligt 4 § i den lagen. Den sektorsövergripande sysselsättningsplanen ersätter aktiveringsplanen enligt denna lag. (30.12.2014/1372)

4 § (28.12.2012/937)
Förhållande till övrig lagstiftning

Om inte något annat följer av denna lag ska när det gäller arbetsmarknadsstöd, kostnadsersättning och utkomststöd vilka beviljas för tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt ärenden som gäller dem tillämpas vad som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetsmarknadsstöd, kostnadsersättning och ärenden som gäller dem samt vad som i lagen om utkomststöd bestäms om utkomststöd och ärenden som gäller utkomststöd.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan lag hänvisas till arbetsmarknadsstöd eller kostnadsersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ska hänvisningen anses gälla också arbetsmarknadsstöd och kostnadsersättning som betalas för tiden för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, om inte något annat följer av denna lag.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om utarbetandet av en aktiveringsplan och anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), socialvårdslagen (710/1982) och lagen om ordnande av arbetskraftsservice också tillämpas. (23.3.2023/399)

3 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Utöver vad som i denna lag bestäms om utarbetandet av en aktiveringsplan och anordnandet av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), socialvårdslagen (710/1982) och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice också tillämpas. (19.12.2014/1222)

2 kap

Verkställande

5 § (30.4.2010/314)
Utarbetande av aktiveringsplan

Arbetskraftsmyndigheten och välfärdsområdet ska utarbeta en aktiveringsplan i samarbete med en person som avses i 3 §. Aktiveringsplanen ska revideras till dess att personen i fråga uppfyller arbetsvillkoret i 5 kap. 3 eller 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (23.3.2023/399)

1 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Arbets- och näringsbyrån och välfärdsområdet ska utarbeta en aktiveringsplan i samarbete med en person som avses i 3 §. Aktiveringsplanen ska revideras till dess att personen i fråga uppfyller arbetsvillkoret i 5 kap. 3 eller 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (8.7.2022/591)

Arbetskraftsmyndigheten ska utan dröjsmål efter meddelande från Folkpensionsanstalten vidta åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan för den som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2 punkten. (23.3.2023/399)

2 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Arbets- och näringsbyrån ska utan dröjsmål efter meddelande från Folkpensionsanstalten vidta åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan för den som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2 punkten.

Välfärdsområdet ska utan dröjsmål vidta åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan för den som uppfyller villkoren i 3 § 1 mom. 3 punkten eller 2 mom. 3 punkten. (8.7.2022/591)

Innan arbetskraftsmyndigheten vidtar åtgärder ska den försäkra sig om att en sysselsättningsplan enligt 38 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice har utarbetats tillsammans med personen i fråga. Innan välfärdsområdet vidtar åtgärder ska det försäkra sig om att arbetskraftsmyndigheten tillsammans med personen i fråga har utarbetat en sysselsättningsplan enligt 38 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice eller att arbetskraftsmyndigheten har gett den som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i denna lag tillfälle att delta i ett samtal om jobbsökning enligt 32 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Om det inte har varit möjligt att utarbeta en sysselsättningsplan eller bereda personen i fråga tillfälle att delta i ett samtal om jobbsökning på grund av att hans eller hennes jobbsökning inte är i kraft, ska välfärdsområdet vidta åtgärder för att utarbeta en aktiveringsplan. (23.3.2023/399)

4 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Innan arbets- och näringsbyrån vidtar åtgärder ska den försäkra sig om att en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice har utarbetats tillsammans med personen i fråga. Innan välfärdsområdet vidtar åtgärder ska det försäkra sig om att arbets- och näringsbyrån tillsammans med personen i fråga har utarbetat en sysselsättningsplan enligt 2 kap. 12 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller att arbets- och näringsbyrån har gett den som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i denna lag tillfälle att delta i ett samtal om jobbsökning enligt 2 kap. 6 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Om det inte har varit möjligt att utarbeta en sysselsättningsplan eller bereda personen i fråga tillfälle att delta i ett samtal om jobbsökning på grund av att hans eller hennes jobbsökning inte är i kraft, ska välfärdsområdet vidta åtgärder för att utarbeta en aktiveringsplan. (8.7.2022/591)

Välfärdsområdet, arbetskraftsmyndigheten och personen i fråga kommer överens om aktiveringsplanens varaktighet, ändringar som gäller planen och återupptagandet av en avbruten plan. Kunden har möjlighet att få assistans av en stödperson för att utarbeta och revidera aktiveringsplanen. (23.3.2023/399)

5 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Välfärdsområdet, arbets- och näringsbyrån och personen i fråga kommer överens om aktiveringsplanens varaktighet, ändringar som gäller planen och återupptagandet av en avbruten plan. Klienten har möjlighet att få assistans av en stödperson för att utarbeta och revidera aktiveringsplanen. (8.7.2022/591)

Arbetskraftsmyndigheten eller välfärdsområdet beslutar om huruvida planen ska anses avbruten. Planen kan anses avbruten en månad från det att personen i fråga har fått sysselsättning i arbete eller företagsverksamhet eller inlett studier på heltid som leder till ett yrke eller en examen. Arbetskraftsmyndigheten eller välfärdsområdet ska höra personen i fråga innan den fattar beslut om avbrott. (23.3.2023/399)

6 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Arbets- och näringsbyrån eller välfärdsområdet beslutar om huruvida planen ska anses avbruten. Planen kan anses avbruten en månad från det att personen i fråga har fått sysselsättning i arbete eller företagsverksamhet eller inlett studier på heltid som leder till ett yrke eller en examen. Arbets- och näringsbyrån eller välfärdsområdet ska höra personen i fråga innan den fattar beslut om avbrott. (8.7.2022/591)

6 § (8.7.2022/591)
Anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas av välfärdsområdet.

Oberoende av på vilket sätt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas svarar välfärdsområdet för att verksamheten anordnas i enlighet med denna lag och på det sätt som anges i aktiveringsplanen eller i den sektorsövergripande sysselsättningsplanen.

För kostnader för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas ersättning till välfärdsområdet av statens medel i enlighet med denna lag.

Välfärdsområdet har inte skyldighet att anordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, om personen

1) annat än tillfälligt är i arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och där den ordinarie arbetstiden överstiger åtta timmar i veckan,

2) är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller håller på att inleda företagsverksamhet på heltid,

3) är studerande på heltid enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

4) deltar i sysselsättningsfrämjande service enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

7 § (23.3.2023/399)
Arbetskraftsmyndighet som deltar i utarbetandet av en aktiveringsplan

Den arbetskraftsmyndighet inom vars verksamhetsområde personen i fråga har sin hemkommun eller den arbetskraftsmyndighet hos vilken personen är kund på basis av 17 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice ska delta i utarbetandet av en aktiveringsplan.

7 § har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

7 § (28.12.2012/937)
Arbets- och näringsbyrå som deltar i utarbetandet av en aktiveringsplan

Den arbets- och näringsbyrå till vars verksamhetsområde den berörda kommunen hör ska delta i utarbetandet av en aktiveringsplan.

3 kap

Aktiveringsplan

8 § (30.12.2021/1384)
Planens innehåll

I en aktiveringsplan ska ingå

1) uppgifter om personens utbildning och yrkeskarriär,

2) en bedömning av effekterna av tidigare offentlig arbetskraftsservice,

3) en bedömning av i vilken mån tidigare sysselsättningsplaner och planer som välfärdsområdet utarbetat för personen i fråga har genomförts, (8.7.2022/591)

4) uppgifter om åtgärder såsom offentlig arbetskraftsservice, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, annan socialservice samt hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningsservice,

5) jobbsökningsskyldighet enligt 5 kap. i lagen om ordnande av arbetskraftsservice, om inte något annat följer av 48 § i den lagen. (23.3.2023/399)

5 punkten har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

5) jobbsökningsskyldighet enligt 3 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, om inte något annat följer av kapitlets 7 §.

När en aktiveringsplan utarbetas ska av de åtgärder som avses i 1 mom. 4 punkten möjligheten att erbjuda offentlig arbetskraftsservice utredas först. Utöver dessa åtgärder kan planen även innehålla social-, hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings- och utbildningsservice som förbättrar möjligheterna att bli sysselsatt.

Om arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och personen tillsammans bedömer att personen till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete, ska arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller i enlighet med speciallagar sådan socialservice, samt sådana hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster som förbättrar personens arbets- och funktionsförmåga ingå i aktiveringsplanen. (23.3.2023/399)

3 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Om arbets- och näringsbyrån, välfärdsområdet och personen tillsammans bedömer att personen till följd av begränsningar i arbets- och funktionsförmågan inte kan delta i offentlig arbetskraftsservice eller arbete, ska arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller i enlighet med speciallagar sådan socialservice, samt sådana hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster som förbättrar personens arbets- och funktionsförmåga ingå i aktiveringsplanen. (8.7.2022/591)

Aktiveringsplanen ska undertecknas av arbetskraftsmyndigheten, välfärdsområdet och personen i fråga. (23.3.2023/399)

4 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Aktiveringsplanen undertecknas av arbets- och näringsbyrån, välfärdsområdet och personen i fråga. (8.7.2022/591)

Närmare bestämmelser om aktiveringsplanens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. (8.7.2022/591)

9 §
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i aktiveringsplanen och den sektorsövergripande sysselsättningsplanen (30.12.2014/1372)

Om aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen innehåller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ska åtminstone följande uppgifter om den ingå i planen:

1) målet för och en beskrivning av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och uppgifter om platsen där verksamheten anordnas,

2) tiden per dag och vecka då arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte pågår,

3) den tidpunkt då en period av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte börjar och periodens längd,

4) det stöd och den handledning som ges den berörda personen under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte,

5) annan socialservice och andra hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings- och utbildningstjänster som erbjuds vid sidan av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte,

6) den tidpunkt då effekterna av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte på sysselsättningsmöjligheterna senast ska bedömas och beslut fattas om fortsatta åtgärder samt om revidering av aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen.

(16.10.2020/702)

Innan planen undertecknas ska arbetskraftsmyndigheten och välfärdsområdet informera personen i fråga om de förmåner och ersättningar som betalas för deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (23.3.2023/399)

2 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Innan planen undertecknas ska arbetskraftsbyrån och välfärdsområdet informera personen i fråga om de förmåner och ersättningar som betalas för deltagande i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (8.7.2022/591)

Aktiveringsplanen ska revideras vid behov. Arbetskraftsmyndigheten ska dock se till att aktiveringsplanen revideras minst var tredje månad. (23.3.2023/399)

3 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Aktiveringsplanen ska revideras vid behov. Arbets- och näringsbyrån ska dock se till att aktiveringsplanen revideras minst var tredje månad. (30.12.2021/1384)

10 § (30.4.2010/314)
Skyldighet att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan och i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Den som uppfyller villkoren i 3 § är skyldig att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan tillsammans med arbetskraftsmyndigheten och välfärdsområdet. (23.3.2023/399)

1 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Den som uppfyller villkoren i 3 § är skyldig att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån och välfärdsområdet. (8.7.2022/591)

I fråga om uteblivande från ett möte där en aktiveringsplan utarbetas och vägran att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan och i sådan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som ingår i aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen tillämpas 2 a kap. 9–14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 10 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om utkomststöd. (30.12.2014/1372)

11 § (23.3.2023/399)
Aktiveringsplanens rättsverkningar

Personen i fråga har rätt till den social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningsservice samt de åtgärder som ingår i aktiveringsplanen enligt vad som särskilt föreskrivs i de lagar som gäller dem. Bestämmelser om rätten till offentlig arbetskraftsservice finns i lagen om ordnande av arbetskraftsservice.

11 § har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

11 § (28.12.2012/937)
Aktiveringsplanens rättsverkningar

Personen i fråga har rätt till den social-, hälsovårds-, rehabiliterings- och utbildningsservice samt de åtgärder som ingår i aktiveringsplanen enligt vad som särskilt bestäms i de lagar som gäller dem. Personen har inom ramen för de anslag som anvisats för arbets- och näringsbyråns bruk rätt till den offentliga arbetskraftsservice som specificeras i planen.

12 § (23.3.2023/399)
Rätt till sekretessbelagda uppgifter samt registrering av en aktiveringsplan

De som i enlighet med 5 § 1 mom. deltar i utarbetandet av en aktiveringsplan har trots sekretessbestämmelserna rätt att av varandra få och till varandra lämna ut sådana uppgifter om personen i fråga som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Aktiveringsplanen registreras i socialvårdens personregister i välfärdsområdet och i den nationella informationsresurs för arbetskraftsservice som avses i 120 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice.

12 § har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

12 § (8.7.2022/591)
Rätt till sekretessbelagda uppgifter samt registrering av en aktiveringsplan

De som i enlighet med 5 § 1 mom. deltar i utarbetandet av en aktiveringsplan har trots sekretessbestämmelserna rätt att av varandra få och till varandra lämna ut sådana uppgifter om personen i fråga som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Aktiveringsplanen registreras i socialvårdens personregister i välfärdsområdet och i registret över enskilda kunder i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

4 kap

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

13 § (16.10.2020/702)
Produktion av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (8.7.2022/591)

På produktion av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas 9 § i lagen om välfärdsområden (611/2021). (8.7.2022/591)

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte anskaffas från företag. Detta gäller dock inte det stöd och den handledning som ges en person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

13 a § (16.10.2020/702)
Innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Tjänstehelheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska omfatta tjänster som främjar personens livskompetens samt arbets- och funktionsförmåga. I tjänsterna kan ingå individ- och gruppbaserad verksamhet som kan genomföras i olika verksamhetsmiljöer. I tjänsten ska alltid ingå det stöd och den handledning som personen behöver och som tillhandahålls individuellt eller i grupp.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska samordnas med de social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster, den offentliga arbetskraftsservice samt de övriga tjänster och stödåtgärder som personen behöver.

13 b § (16.10.2020/702)
Verkställande

Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ska anpassas till personens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande så att den är meningsfull och tillräckligt krävande med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får inte allvarligt kränka personens religiösa eller etiska övertygelse.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas i perioder på 3–24 månader åt gången. Varje period ska personen delta i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte minst en och högst fyra dagar per kalendervecka och minst fyra timmar per dag.

När den period som avses i 2 mom. går ut ska aktiveringsplanen ses över med iakttagande av vad som i 3 kap. föreskrivs om planen.

14 §
Begränsningar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

En person kan delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte högst 178 dagar under 12 månader. På verksamheten tillämpas den allmänna arbetstid som avses i 5 § 1 mom. i arbetstidslagen (872/2019). (16.10.2020/702)

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte ersätta arbete som utförs i tjänsteförhållande eller anställningsförhållande. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte föranleda att anställda hos välfärdsområdet eller hos någon annan instans som står för genomförandet av verksamheten sägs upp eller permitteras eller att deras arbetsförhållanden eller förmåner försämras. (8.7.2022/591)

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska ordnas inom personens 10 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice avsedda pendlingsområde. Med personens samtycke kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas också utanför pendlingsområdet. (23.3.2023/399)

3 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska ordnas inom personens pendlingsregion enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Med personens samtycke kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas också utanför pendlingsregionen. (29.12.2016/1453)

15 § (23.3.2023/399)
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i vissa fall

För den som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller vars huvudsakliga inkomst består av utkomststöd på grund av arbetslöshet eller som får arbetslöshetsdagpenning kan på begäran ordnas arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte före de tider som anges i 3 § 1 och 2 mom., om välfärdsområdet och arbetskraftsmyndigheten, efter att ha gett personen i fråga tillfälle att bli hörd, bedömer att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bäst stöder personens livskompetens och sysselsättningsförutsättningar. Innan verksamheten ordnas ska en aktiveringsplan om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte utarbetas så som anges i 3 kap. eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan utarbetas enligt vad som föreskrivs i lagen om sektorsövergripande främjande av sysselsättningen. Personen i fråga ska framställa begäran om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hos arbetskraftsmyndigheten eller välfärdsområdet.

15 § har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

15 § (8.7.2022/591)
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i vissa fall

För den som har rätt till arbetsmarknadsstöd eller vars huvudsakliga inkomst består av utkomststöd på grund av arbetslöshet eller som får arbetslöshetsdagpenning kan på begäran ordnas arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte före de tider som anges i 3 § 1 och 2 mom., om välfärdsområdet och arbets- och näringsbyrån, efter att ha gett personen i fråga tillfälle att bli hörd, bedömer att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte bäst stöder personens livskompetens och sysselsättningsförutsättningar. Innan verksamheten ordnas ska en aktiveringsplan om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte utarbetas så som anges i 3 kap. eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan utarbetas enligt vad som föreskrivs i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Personen i fråga ska framställa begäran om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hos arbets- och näringsbyrån eller välfärdsområdet.

16 §
Anmälan om att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inleds

Innan en person inleder arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen ska välfärdsområdet underrätta den huvudförtroendeman om saken, som företräder de anställda som främst ska arbeta med den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (8.7.2022/591)

Välfärdsområdet får trots sekretessbestämmelserna meddela personens namn och de uppgifter som nämns i 9 § 1 mom. 1–3 punkten. (8.7.2022/591)

Uppkommer oklarhet om vilken huvudförtroendeman som skall underrättas om att verksamheten inleds, kan anmälan göras till den huvudförtroendeman som företräder största delen av dem som arbetar på den plats där verksamheten ordnas.

5 kap

Förmåner och ersättningar

17 § (30.12.2002/1293)

17 § har upphävts genom L 30.12.2002/1293.

18 § (9.12.2022/1025)
Sysselsättningspenning och reseersättning

Till den som får utkomststöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas för varje dag som personen deltar i verksamheten en sysselsättningspenning som är lika stor som kostnadsersättningen enligt 104 § 1 mom. i lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Sysselsättningspenning betalas dock inte för de dagar för vilka personen får kostnadsersättning enligt 10 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (23.3.2023/399)

1 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Till den som får utkomststöd och deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas för varje dag som personen deltar i verksamheten en sysselsättningspenning som är lika stor som kostnadsersättningen enligt 9 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Sysselsättningspenning betalas dock inte för de dagar för vilka personen får kostnadsersättning enligt 10 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Till den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas dessutom reseersättning enligt det billigaste färdsättet för de resekostnader som deltagandet medför.

6 kap

Vägran och avbrytande jämte påföljder

19 § (30.12.2002/1293)

19 § har upphävts genom L 30.12.2002/1293.

20 § (30.12.2002/1293)

20 § har upphävts genom L 30.12.2002/1293.

21 § (30.12.2002/1293)

21 § har upphävts genom L 30.12.2002/1293.

7 kap

Villkor för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

22 § (23.8.2002/751)
Arbetarskydd och företagshälsovård

På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas arbetarskyddslagen (738/2002). På arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte tillämpas inte lagen om företagshälsovård (1383/2001).

23 § (16.10.2020/702)
Olycksfallsförsäkring

Välfärdsområdet ska för den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte teckna försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar med iakttagande av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas i det fallet vad som i den lagen föreskrivs om arbetstagare, och på välfärdsområdet tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. (8.7.2022/591)

Med avvikelse från 71–78 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar används som årsarbetsinkomst det i 79 § i den lagen avsedda minimibeloppet av årsarbetsinkomst. Med avvikelse från 58 och 59 § i den lagen är dagpenningen 1/360 av årsarbetsinkomsten.

8 kap

Finansiering

24 § (30.12.2002/1296)
Statlig ersättning

Välfärdsområdet har rätt att i statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få 10,09 euro per dag för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ersättningen betalas i efterskott för de dagar personen i fråga deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. (8.7.2022/591)

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beslutar om återkrav av statlig ersättning och om behövliga åtgärder med avseende på återkravet. Bestämmelser om förfarandet vid beviljande och utbetalning av statlig ersättning utfärdas genom förordning av statsrådet. (19.12.2014/1132)

På statlig ersättning som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen betalas årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), ökad med tre procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte betalas senast på den i beslutet om återkrav utsatta återbetalningsdagen, skall på det försenade beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från återbetalningsdagen.

25 § (8.7.2022/591)
Finansiering

På verksamhet som välfärdsområdet ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) och lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021).

Statlig ersättning enligt 24 § betalas av social- och hälsovårdsministeriets anslag. (23.3.2023/399)

2 mom. har tillfogats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025.

9 kap

Särskilda bestämmelser

26 § (30.12.2002/1293)

26 § har upphävts genom L 30.12.2002/1293.

27 §
Folkpensionsanstaltens skyldighet att lämna uppgifter

Folkpensionsanstalten ska lämna arbetskraftsmyndigheten uppgifter om personer som i fråga om de dagar för vilka arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning har betalats uppfyller de i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2 punkten fastställda villkoren för utarbetande av en aktiveringsplan. Uppgifterna ska lämnas före utgången av kalendermånaden efter den då villkoren uppfyllts. (23.3.2023/399)

1 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Folkpensionsanstalten skall till arbetskraftsbyrån lämna uppgifter om personer som när det gäller de dagar för vilka arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning har betalats uppfyller villkoren enligt 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller 2 mom. 1 eller 2 punkten för utarbetandet av en aktiveringsplan. Uppgifterna skall lämnas före utgången av den kalendermånad som följer efter den då nämnda villkor uppfyllts.

Folkpensionsanstalten ska till välfärdsområdet trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter lämna uppgifter om arbetslösa personer under 25 år vars huvudsakliga utkomst under de senaste fyra månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet samt uppgifter om personer som har fyllt 25 år och vars huvudsakliga utkomst under de senaste 12 månaderna har grundat sig på utkomststöd som betalats på grund av arbetslöshet. Uppgifterna lämnas till det välfärdsområde inom vars område personen har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun. (8.7.2022/591)

28 § (30.12.2002/1293)
Ändringssökande

Då ändring söks i beslut som avses i 10 eller 18 § i denna lag gäller för arbetsmarknadsstödets vidkommande vad som bestäms i 12 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och för utkomststödets vidkommande vad som bestäms i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014). (30.12.2014/1314)

I ett beslut om statlig ersättning som avses i 24 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (23.3.2023/399)

2 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

När ändring söks i ett beslut som avses i 24 § iakttas vad som föreskrivs i 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. (28.12.2012/937)

I fråga om den jobbsökningsskyldighet som ska tas in i aktiveringsplanen tillämpas vad som i 147 § i lagen om ordnande av arbetskraftsservice föreskrivs om förbud mot att begära omprövning och anföra besvär. (23.3.2023/399)

3 mom. har ändrats genom L 399/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

I fråga om den jobbsökningsskyldighet som ska ingå i aktiveringsplanen tillämpas vad som i 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice föreskrivs om förbud mot att begära omprövning och anföra besvär. (30.12.2021/1384)

29 § (9.8.2019/936)

29 § har upphävts genom L 9.8.2019/936.

30 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §
Övergångsbestämmelser

Denna lag tillämpas från ikraftträdandet på dem som efter lagens ikraftträdande uppfyller villkoren i 3 §.

När de tider som avses i 3 § räknas ut beaktas också arbetsmarknadsstöd och utkomststöd som betalats före lagens ikraftträdande.

För den som efter lagens ikraftträdande uppfyller villkoren i 3 § skall en aktiveringsplan utan dröjsmål utarbetas på det sätt som anges i 5 §. För den som har uppfyllt villkoren i 3 § före den dag lagen träder i kraft skall en aktiveringsplan utarbetas senast den 31 december 2002.

Folkpensionsanstalten skall senast den 31 december 2001 till arbetskraftsmyndigheterna lämna uppgifter om dem som har uppfyllt villkoren i 3 § före lagens ikraftträdande.

I denna paragraf avses med villkoren i 3 § villkoren som gäller de dagar för vilka arbetsmarknadsstöd, utkomststöd och arbetslöshetsdagpenning betalas.

RP 184/2000, ShUB 38/2000, RSv 177/2000

Ikraftträdelsestadganden:

14.6.2001/539:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Ersättning för uppehälle och statlig ersättning för 2001 som förfaller till betalning efter denna lags ikraftträdande ändras och avrundas till euro och cent i enlighet med denna lag.

RP 59/2001, ShUB 13/2001, RSv 51/2001

23.8.2002/751:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002, AbUM 4/2002, RSv 110/2002

30.12.2002/1293:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 115/2002, ShUB 43/2002, RSv 229/2002

30.12.2002/1296:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 225/2002, ApUB 10/2002, RSv 230/2002

22.12.2009/1207:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 178/2009, GrUU 27/2009, ShUU 20/2009, AjUB 11/2009, RSv 224/2009

22.12.2009/1272:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 194/2009, ShUB 46/2009, RSv 218/2009

29.12.2009/1719:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

30.4.2010/314:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2010.

RP 274/2009, AjUB 3/2010, RSv 46/2010

30.12.2010/1389:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 185/2010, FvUB 26/2010, RSv 239/2010

8.6.2012/290:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

Om en person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med stöd av 15 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på det sätt som avses i 10 § 2 mom. i denna lag avbryter eller vägrar delta i sådan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som har tagits med i aktiveringsplanen innan denna lag träder i kraft, tillämpas på personens förfarande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 111/2011, AjUU 9/2011, GrUU 2/2012, ShUB 1/2012, RSv 18/2012

28.12.2012/937:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

28.12.2012/1003:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 134/2012, AjUU 20/2012, GrUU 35/2012, ShUB 25/2012, RSv 154/2012

19.12.2014/1132:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 197/2014, FvUB 30/2014, RSv 190/2014

19.12.2014/1222:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 213/2014, ShUB 22/2014, RSv 180/2014

30.12.2014/1314:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

30.12.2014/1372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 183/2014, ShUU 14/2014, FvUU 28/2014, GrUU 41/2014, AjUB 12/2014, RSv 227/2014

20.2.2015/142:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

De aktiveringsplaner som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ska ses över i enlighet med denna lag senast den 31 december 2015.

RP 328/2014, ShUB 39/2014, RSv 267/2014

30.12.2015/1647:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 93/2015, ShUB 19/2015, RSv 94/2015

9.12.2016/1109:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Folkpensionsanstalten ska lämna uppgifter om de personer under 25 år som avses i 27 § 2 mom. från och med den 1 maj 2017 och om de personer som har fyllt 25 år från och med den 1 januari 2018.

RP 217/2016, ShUB 33/2016, RSv 183/2016

29.12.2016/1453:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 210/2016, AjUB 15/2016, RSv 247/2016

5.7.2019/881:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 158/2018, AjUB 17/2018, RSv 306/2018

9.8.2019/936:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

16.10.2020/702:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

De aktiveringsplaner som är i kraft vid ikraftträdandet av lagen ska ändras i överensstämmelse med denna lag senast den 31 mars 2021.

Ett avtal om upphandling av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som en kommun har ingått med en annan kommun eller en samkommun eller med en registrerad förening, en registrerad stiftelse, ett statligt ämbetsverk eller ett registrerat religionssamfund och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, får trots bestämmelserna i denna lag tillämpas till utgången av avtalets giltighetstid, dock så att avtalen om tjänsteupphandling ska ändras i överensstämmelse med denna lag senast den 31 december 2021. Vad som ovan föreskrivs om avtal gäller dock inte nya tjänsteupphandlingar eller tilläggsbeställningar som görs med stöd av ovan avsedda avtal, inte ens om den rätten har avtalats i det ursprungliga avtalet, om den nya tjänsteupphandlingen eller tilläggsbeställningen ska göras efter att denna lag trätt i kraft.

RP 13/2020, ShUB 20/2020, RSv 99/2020

30.12.2021/1384:

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2022.

RP 167/2021, AjUB 17/2021, RSv 212/2021

8.7.2022/591:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. Lagens 8 § 3 och 4 mom. tillämpas från och med den 2 maj 2022.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

9.12.2022/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 127/2022, ShUB 29/2022, RSv 179/2022

23.3.2023/399:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

14.4.2023/689:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 208/2022, FvUB 45/2022, RSv 335/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.