Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

26.11.1999/1084

Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller nettning och annan avveckling i avvecklingssystem av betalningsförpliktelser och av sådana leveransförpliktelser som är förknippade med

1) handel med finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) samt andra därmed jämförbara värdepapper och derivatinstrument, eller (28.12.2017/1080)

2) handel med valuta som är giltig i Finland eller i ett annat land eller med valutaenheter.

Denna lag tillämpas också på sådan i 1 mom. avsedd nettning som gäller betalnings- och leveransförpliktelser förknippade med handel med värdepapper, derivatavtal och valuta och som inte utförs i ett avvecklingssystem.

Denna lag gäller också säkerheter som har ställts till förmån för en avtalspart eller en deltagare i ett avvecklingssystem för bedrivande av sådan verksamhet som avses i denna paragraf eller till förmån för centralbanken när den sköter uppgifter som ankommer på en centralbank.

2 §
Definitioner

Med avvecklingssystem avses i denna lag ett på regler grundat system

1) som en centralbank, ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), en värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § 5 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) eller en central motpart som avses i 7 punkten i den paragrafen eller en motsvarande utländsk sammanslutning förvaltar på egen hand eller tillsammans med andra i denna punkt avsedda sammanslutningar, eller (16.6.2017/353)

2) i vilket man fastställer och fullgör penningförpliktelser och där täckningarna i betalningssystemet överförs via ett konto hos en centralbank, eller

3) som finansministeriet på ansökan av en sammanslutning har godkänt som ett system som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper eller som ett motsvarande system.

Med nettning avses i denna lag att enligt ett avtalsvillkor som skall anses sedvanligt

1) motstående betalnings- eller leveransförpliktelser mellan två avtalsparter sammanförs enligt förfallodagen till en betalningsförpliktelse eller till en leveransförpliktelse som gäller investeringsobjekt av samma art,

2) förpliktelser som flera av deltagarna har i ett avvecklingssystem sammanförs inom detta avvecklingssystem på det sätt som avses i 1 punkten, eller att

3) alla betalnings- och leveransförpliktelser mellan avtalsparterna förfaller till betalning eller kan fås att förfalla och sammanföras på det sätt som avtalats, om insolvensförfarande inleds mot en avtalspart.

Med ett avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet avses reglerna i ett avvecklingssystem, enligt vilka det till förmån för en deltagare i avvecklingssystemet skall ställas säkerhet för fullgörande av de förpliktelser som är förknippade med avveckling, samt andra avtal som är sedvanliga inom handeln med värdepapper, derivatavtal eller valuta och enligt vilka det till förmån för den andra avtalsparten skall ställas säkerhet för fullgörande av den förpliktelse som skall nettas.

Med deltagare i avvecklingssystem avses den som upprätthåller ett avvecklingssystem och en sammanslutning som deltar i avvecklingssystemets verksamhet samt andra därmed jämförbara deltagare. (22.10.2010/887)

Med centralbank avses Finlands Bank, Europeiska centralbanken och centralbankerna i andra stater.

Med avvecklingskonto avses ett kommissionskonto enligt 16 § i lagen om värdeandelskonton (827/1991) och ett clearingkonto enligt 3 kap. 3 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som en deltagare i ett avvecklingssystem öppnat för en sammanslutning som deltar i avvecklingssystemets verksamhet. (16.6.2017/353)

Med inledande av insolvensförfarande avses inledande av konkurs, företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, beslut om att ett kreditinstitut ska träda i likvidation, att ett kreditinstitut ska stängas eller att dess koncession ska återkallas samt andra med dessa jämförbara myndighetsbeslut om inledande av exekution. (26.3.2021/243)

Med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avses Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG. (9.12.2011/1248)

Med Europeiska systemrisknämnden avses Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. (9.12.2011/1248)

3 §
Nettning vid konkurs

Förpliktelser som har uppkommit innan konkurs inleds får nettas utan hinder av konkursen och nettningen har bindande verkan när det gäller konkurs i fråga om en avtalspart och en deltagare i ett avvecklingssystem.

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter att konkurs i fråga om en deltagare i avvecklingssystemet har inletts, får nettas och nettningen har bindande verkan vid deltagarens konkurs, om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då konkursen inleddes, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om att konkursen hade inletts.

(22.10.2010/887)

Säkerheter som har ställts i enlighet med ett avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av de begränsningar för realisering av pantsatt egendom som anges i 17 kap. konkurslagen (120/ 2004). (20.2.2004/134)

4 §
Nettningens inverkan på återvinning

Nettning återgår inte med stöd av 10 § lagen om återvinning till konkursbo (758/1991), fastän prestationen har gjorts med ovanliga betalningsmedel eller i förtid eller med ett belopp som med hänsyn till boets tillgångar skall anses vara avsevärt.

Säkerheter som har ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet återgår inte med stöd av 14 § lagen om återvinning till konkursbo.

5 §
Nettning vid företagssanering

En förpliktelse kan nettas utan hinder av ett betalningsförbud som avses i 17 § lagen om företagssanering (47/1993), ett indrivningsförbud som avses i 19 § 1 mom. 2 och 3 punkten i nämnda lag samt ett temporärt förbud som har meddelats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om företagssanering samt ett sådant temporärt förbud som meddelats med stöd av 22 § i nämnda lag.

Om gäldenären i enlighet med det samtycke som utredaren givit fortsätter med handeln med värdepapper, derivatavtal eller valuta, kan de förpliktelser som uppkommer under saneringsförfarandet utan hinder av saneringsförfarandet nettas mot de förpliktelser som har uppkommit innan förfarandet inleddes. Den förpliktelse som skall nettas anses då i sin helhet ha uppkommit under den tid saneringsförfarandet pågått. Om ingen utredare har förordnats, kan en domstol bevilja tillstånd att fortsätta med sådan handel som avses i detta moment.

Vad som i denna paragraf bestäms om företagssanering gäller i tillämpliga delar skuldsanering för privatpersoner.

6 § (26.3.2021/243)
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter det att insolvensförfarande i fråga om ett kreditinstitut som är deltagare i avvecklingssystemet har inletts, får nettas och nettningen har bindande verkan vid insolvensförfarandet, om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då insolvensförfarandet inleddes, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om att insolvensförfarandet hade inletts.

Rättigheter som hänför sig till säkerhet som ställts i enlighet med avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande, fastän insolvensförfarande har inletts i fråga om det kreditinstitut som har ställt säkerheten.

7 §
Nettningens inverkan på utsökning

Om en fordran som utmätts hos gäldenären har nettats innan betalningsförbud har delgivits, riktas utmätningen mot den sammanförda betalnings- eller leveransförpliktelsen. En utmätt fordran får inte nettas mot en förpliktelse som har uppkommit efter att betalningsförbud har delgivits.

Förpliktelser som för avveckling har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler efter att betalningsförbud har delgivits, får nettas och nettningen har bindande verkan vid utsökningen trots 1 mom., om

1) förpliktelserna nettas på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då betalningsförbudet har delgivits, och

2) den som upprätthåller avvecklingssystemet kan visa att den, då de uppdrag som gäller förpliktelsen enligt avvecklingssystemets regler blev oåterkalleliga, varken hade eller borde ha haft kännedom om betalningsförbudet.

(22.10.2010/887)
8 §
Tillämpning av bestämmelserna i avvecklingssystemen

Om en förpliktelse enligt bestämmelserna i denna lag får nettas trots att ett insolvensförfarande har inletts mot en deltagare i avvecklingssystemet, får den också på annat sätt avvecklas i avvecklingssystemet fastän insolvensförfarande har inletts mot deltagaren.

En förpliktelse som avvecklas i avvecklingssystemet anses vid tillämpningen av denna lag ha uppkommit när den för avveckling i avvecklingssystemet har anmälts i enlighet med avvecklingssystemets regler. (22.10.2010/887)

9 § (8.8.2014/639)
Underrättelse om inledande av insolvensförfarande mot deltagare i avvecklingssystem

Den domstol eller myndighet av annat slag som har fattat ett beslut om inledande av insolvensförfarande i fråga om en deltagare i ett avvecklingssystem ska utan dröjsmål underrätta finansministeriet, Finansinspektionen och Finlands Bank om sitt beslut. Finansinspektionen ska utan dröjsmål sända meddelande om beslutet till den som upprätthåller avvecklingssystemet i fråga, till Europeiska systemrisknämnden, till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt till de behöriga myndigheter som de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har uppgett för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Finansinspektionen ska efter inspektionen fått kännedom om att insolvensförfarande har inletts mot deltagare i ett avvecklingssystem som finns i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan dröjsmål underrätta de finansmarknadsaktörer som avses i 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och för vilkas intressen eller rättigheter det kan vara relevant att få information, samt vid behov finansministeriet och Finlands Bank om det.

10 § (17.10.2014/829)
Särskilda bestämmelser om säkerheter

Rättigheter som hänför sig till säkerheter som ställts till förmån för centralbanken för skötseln av de uppgifter som ankommer på centralbanken kan göras gällande oberoende av att insolvensförfarande eller något annat därmed jämförbart förfarande har inletts mot den som ställt säkerheten. En säkerhet återgår inte med stöd av 14 § i lagen om återvinning till konkursbo.

Om en förvaltare av ett avvecklingssystem har ställt en säkerhet för en annan förvaltare av ett avvecklingssystem i samband med ett arrangemang mellan dessa som gäller avveckling av förpliktelser mellan systemen, påverkar konkurs eller annat insolvensförfarande för säkerhetstagaren inte den rätt som den som ställt säkerheten har till säkerheten i fråga.

11 §
Användning av kreditfacilitet och avvecklingskonto efter att insolvensförfarande inletts

En kreditfacilitet som en deltagare i ett avvecklingssystem har i anslutning till avvecklingssystemet kan utan hinder av insolvensförfarande i fråga om deltagaren i avvecklingssystemet och mot i systemet tillgänglig säkerhet användas för att uppfylla deltagarens förpliktelser i avvecklingssystemet.

Medel och värdepapper som en deltagare i ett avvecklingssystem har på ett avvecklingskonto i avvecklingssystemet kan trots insolvensförfarande användas för att uppfylla deltagarens förpliktelser i avvecklingssystemet. Om en förpliktelse i enlighet med avvecklingssystemets regler anmälts för avveckling efter att insolvensförfarande mot deltagaren har inletts, får emellertid de medel och värdepapper som finns på avvecklingskontot användas för att uppfylla förpliktelsen i fråga endast på den avvecklingsdag enligt avvecklingssystemets regler då insolvensförfarandet inleddes. (22.10.2010/887)

Bestämmelser om panträtt i värdeandelar som registreras på kommissionskonton som avses i 16 § i lagen om värdeandelskonton finns i 3 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. (16.6.2017/353)

12 §
Tillämplig lag

När en sammanslutning på vilken finsk lag inte tillämpas deltar i ett avvecklingssystem som omfattas av finsk lag, skall efter att insolvensförfarande har inletts mot sammanslutningen finsk lag tillämpas på de rättigheter och förpliktelser som följer av sammanslutningens deltagande i avvecklingssystemet eller som uppstått i anslutning till det.

När en sammanslutning på vilken finsk lag tillämpas deltar i ett sådant avvecklingssystem inom tillämpningsområdet för direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper eller i ett sådant motsvarande avvecklingssystem i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte omfattas av finsk lag, skall efter att insolvensförfarande har inletts mot sammanslutningen den stats lag som tillämpas på avvecklingssystemet i fråga tillämpas på de rättigheter och förpliktelser som följer av sammanslutningens deltagande i detta avvecklingssystem eller som uppstått i anslutning till det.

Om ett värdepapper inte har emitterats i skriftlig form eller om det har lämnats i förvar i ett förvaringssystem, skall på panträtt eller annan rättighet som gäller värdepappret tillämpas lagen i den stat där rättigheten registrerats i ett register eller på ett konto. Bestämmelser om den lag som skall tillämpas på rättigheter som gäller värdeandelar finns i 5 a § 4 mom. lagen om värdeandelskonton.

13 §
Regler för avvecklingssystem

Ett avvecklingssystem skall ha skriftliga regler av vilka framgår

1) vem eller vilka som upprätthåller avvecklingssystemet,

2) vilken stats lag som tillämpas på avvecklingssystemet,

3) hur reglerna ändras och hur deltagarna informeras om ändringarna,

4) deltagarna i avvecklingssystemet eller grunderna för hur man kan ansluta sig till systemet och utträda eller uteslutas ur det,

5) vilka betalnings- och leveransförpliktelser som avvecklas i avvecklingssystemet och hur de fastställs så att de blir bindande för deltagarna i avvecklingssystemet,

6) vilka skyldigheter och vilket ansvar upprätthållaren av avvecklingssystemet har, och om det finns flera upprätthållare hur ansvaret fördelas mellan dem,

7) den tidpunkt vid vilken en förpliktelse anses ha anmälts för avveckling,

8) den tidpunkt efter vilken en deltagare i avvecklingssystemet inte ensidigt får återkalla ett uppdrag som avser en förpliktelse som anmälts för avveckling,

8 a) hur den avvecklingsdag som tillämpas i avvecklingssystemet bestäms, om den inte är ett kalenderdygn, (22.10.2010/887)

9) ställande av och förfogande över säkerheter som eventuellt krävs av deltagarna i avvecklingssystemet,

10) hur avvecklingssystemets verksamhet sköts vid störningssituationer eller när en deltagare i avvecklingssystemet försummat sina förpliktelser.

Den som förvaltar ett avvecklingssystem ska meddela finansministeriet avvecklingssystemets regler och ändringar i dem innan avvecklingssystemets verksamhet inleds eller en ändring av reglerna träder i kraft. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte en centralbank. (16.6.2017/353)

Bestämmelser om sådana system för avveckling av värdepapper som förvaltas av värdepapperscentraler finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012. (16.6.2017/353)

13 a § (30.4.2010/293)
Behandling av personuppgifter

På behandling av personuppgifter vid avveckling av betalningar inom avvecklingssystem tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

En deltagare i ett avvecklingssystem får trots 11 § i personuppgiftslagen och trots vad som föreskrivs om sekretessbeläggning av uppgifter, till en annan deltagare lämna ut och annars behandla uppgifter om misstänkta och begångna brott mot sin betalningsförmedlingsverksamhet, om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att förhindra eller utreda brott som gäller betalningsförmedlingen.

En deltagare i ett avvecklingssystem får inte registrera uppgifter som gäller brottet eller lämna ut sådan information till en annan deltagare innan brottet har anmälts till polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet eller till en åklagare. Informationen får dock registreras och lämnas ut redan före en sådan anmälan, om detta är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt eller omfattande hot mot betalningsförmedlingsverksamheten.

Uppgifter om brott ska gallras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt 2 mom. för behandlingen. Grunden och behovet av behandling ska bedömas minst vart femte år.

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018.

14 § (9.12.2011/1248)
Anmälningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Finansministeriet ska specificera och anmäla till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten de avvecklingssystem som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och på vilka finsk lag ska tillämpas samt vem som upprätthåller avvecklingssystemen.

Om det inte är fråga om ett avvecklingssystem som upprätthålls av en centralbank ska finansministeriet, innan det fattar ett beslut om anmälan av avvecklingssystemet till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, begära utlåtande av Finlands Bank och Finansinspektionen samt försäkra sig om att avvecklingssystemets regler uppfyller de krav som uppställs i det i 1 mom. nämnda direktivet. Förfarandet är detsamma innan finansministeriet fattar ett i 2 § 1 mom. 3 punkten avsett beslut.

Finansministeriet ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om till vilken finsk myndighet andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska meddela att insolvensförfarande inletts mot deltagare i avvecklingssystem som de anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och som hör till tillämpningsområdet för det i 1 mom. nämnda direktivet.

15 §
Anmälningsskyldighet för deltagare i avvecklingssystem

Den som upprätthåller ett avvecklingssystem skall meddela finansministeriet deltagarna i avvecklingssystemet och förändringar i fråga om dessa.

En deltagare i avvecklingssystem skall på begäran uppge vilka avvecklingssystem den deltar i och lämna uppgifter om det huvudsakliga innehållet i reglerna för dessa avvecklingssystem.

16 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 11 december 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 19 juni 1997 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt betalningssystem (588/1997) jämte ändringar samt 7 § 2 mom. lagen den 27 mars 1998 om Finlands Bank (214/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 1004/1998.

Denna lag tillämpas inte, om insolvensförfarande har inletts innan lagen har trätt i kraft.

Den som när denna lag träder i kraft upprätthåller ett avvecklingssystem för nettning av betalnings- och leveransförpliktelser eller för annan avvecklingsverksamhet skall fullgöra sin i 13 § 2 mom. och 15 § 1 mom. avsedda anmälningsskyldighet inom tre månader från lagens ikraftträdande.

RP 99/1999, EkUB 10/1999, RSv 56/1999, Rådets direktiv 98/26/EG, EGT nr L 166, 11.6.1998, s. 45

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2001/1513:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, Rsv 203/2001

20.02.2004/134:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003, LaUB 6/2003, RSv 113/2003

9.2.2007/146:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

26.10.2007/927:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 43/2007, EkUB 4/2007, RSv 39/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (32004L0039); EGT nr L 145, 30.4.2004, s. 1, Kommissionens direktiv 2006/73/EG (32006L0073); EGT nr L 241, 2.9.2006, s. 26

30.4.2010/293:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

RP 169/2009, EkUB 4/2010, RSv 38/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG; (32007L0064) EUT nr L 319, 5.12.2007, s. 1

22.10.2010/887:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

Fotnoten (887/2010) har tillfogats som rättelsen.

RP 69/2010, EkUB 15/2010, RSv 133/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT nr L 146, 10.6.2009, s. 37

30.12.2010/1369:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

9.12.2011/1248:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120-161

14.12.2012/768:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

8.8.2014/639:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

17.10.2014/829:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2014.

RP 114/2014, EkUB 14/2014, RSv 100/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012R0648); EUT L 201, 27.7.2012, s. 1–59, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG (32009L0044); EUT L 146, 10.6.2009, s. 37–43

16.6.2017/353:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (32014R0909); EUT L 257, 23.7.2014, s. 1

28.12.2017/1080:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017

26.3.2021/243:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.