Beaktats t.o.m. FörfS 1008/2021.

18.12.1995/1552

Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.2005/1148)
Undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I denna lag föreskrivs om undanröjande av internationell dubbelbeskattning av inkomst som förvärvats i en främmande stat.

Denna lag tillämpas också när ett internationell avtal innehåller en bestämmelse om undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst, om inte något annat bestäms i avtalet.

Denna lag tillämpas också vid undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om arvoden, övergångsersättningar, pensioner, invalidpensioner och familjepensioner som betalats ut på basis av mandat i Europaparlamentet. (24.4.2009/262)

Denna lag tillämpas på de statliga inkomstskatterna, kommunalskatten, kyrkoskatten och inkomstskatten för samfund.

2 § (22.12.2009/1360)
Avräkningsmetoden

Dubbelbeskattning undanröjs, om inte något annat bestäms eller föreskrivs någon annanstans, genom att den skatt som betalts i den främmande staten avräknas enligt 3–5 § från den skatt som i Finland ska betalas på samma inkomst (avräkningsmetoden). En utländsk skatt anses vara betald när den slutliga utländska skatten har betalts eller, om den slutliga utländska skatten inte är betald, när den förskottsskatt som motsvarar den utländska skatten har betalts.

3 §
Avräkning av utländsk skatt

Från de skatter som i Finland skall betalas på inkomst som förvärvats i en främmande stat avräknas beloppet av de skatter som för motsvarande tid betalts i den främmande staten på samma inkomst (avräkning av utländsk skatt). Från de skatter som skall betalas på det i Finland skattepliktiga beloppet av dividendinkomster som förvärvats i en främmande stat avräknas likväl beloppet av de skatter som för motsvarande tid betalts i den främmande staten på det sammanlagda beloppet av dividendinkomsterna. (21.12.2004/1178)

Till förmån för den skattskyldige avräknas endast beloppet av de skatter som betalts till den främmande staten, om inte även beloppet av andra skatter som betalts i den främmande staten avräknas med stöd av ett internationellt avtal.

Som skatt som betalts i en främmande stat anses också det belopp som en finsk myndighet har överfört eller överför till en myndighet i en annan stat för att användas till avkortning av den skattskyldiges skatt.

De skatter som betalts i den främmande staten avräknas från de skatter som i Finland skall betalas på samma inkomst i den proportion som de står till varandra.

En betalning av ränta eller royalty som görs av ett bolag med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller av ett fast driftställe som ett bolag med hemvist i en medlemsstat har i en annan medlemsstat anses härröra från denna stat. Då avräkning medges skall hänsyn tas till bestämmelserna i artikel 6.2 och 6.3 i Europeiska unionens råds direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (ränta- och royaltydirektivet), sådana de lyder ändrade genom rådets direktiv 2004/76/EG. (29.10.2004/927)

4 § (22.12.2009/1360)
Avräkningens högsta belopp

Avräkningen får inte överstiga beloppet av de skatter som i Finland ska betalas på inkomst som förvärvats i en främmande stat.

Avräkningens högsta belopp beräknas enligt förvärvskälla och, i fråga om beskattningen av fysiska personer och dödsbon, enligt inkomstslag. Avräkningen av utländsk skatt är högst en lika stor del av den skatt som här ska betalas på den inkomst som hänför sig till förvärvskällan eller inkomstslaget som det sammanlagda beloppet av de inkomster som förvärvats i främmande stater är av den inkomst som hänför sig till förvärvskällan eller inkomstslaget. När dessa relationstal räknas ut, anses som inkomster de belopp som fås när utgifterna för förvärvandet och bibehållandet av inkomsterna och de räntor som hänför sig till dessa inkomster dras av från inkomsterna.

I de uträkningar som avses i denna paragraf hänförs till inkomster förvärvade i en främmande stat endast de inkomster som är skattepliktiga i Finland och på vilka i staten i fråga ska betalas skatt som avräknas enligt denna lag. På motsvarande sätt ska endast inkomster som är skattepliktiga i Finland betraktas som inkomst av en förvärvskälla eller ett inkomstslag.

4 mom. har upphävts genom L 27.3.2020/162, som träder i kraft genom förordning. Den tidigare formen lyder: (27.3.2020/162)

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. kan avräkningen i fråga om räntor som hör till tillämpningsområdet för rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar överstiga beloppet av de skatter som ska betalas i Finland.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. och i 3 § 1 mom. om avräkning, är avräkningen av utländsk skatt som betalts på inkomst som förvärvats på basis av tillgångar som är föremål för en hybridöverföring enligt 3 § i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019) högst den proportionella del av det till den främmande staten betalda skattebeloppet som motsvarar det belopp av denna inkomst som räknats som inkomst som ska beskattas i Finland. (30.12.2019/1568)

Vad som föreskrivs i 5 mom. tillämpas bara om

1) utländsk skatt som betalts på samma inkomst avräknas också inom en annan jurisdiktion på grund av att det inom den jurisdiktionen anses att inkomsten förvärvats där, och

2) hybridöverföringen har utformats för att leda fram till det resultat som följer på en hybrid missmatchning och den skattskyldige rimligen kan antas ha känt till den hybrida missmatchningen.

(30.12.2019/1568)
5 § (22.12.2009/1360)
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

Om beloppet av de skatter som betalts i den främmande staten inte avräknas i sin helhet på grund av de begränsningar som anges i 4 §, ska det belopp som inte avräknas (oanvänd avräkning av utländsk skatt) på den skattskyldiges yrkande räknas av från de skatter som under de fem följande skatteåren påförs sådan inkomst som ska hänföras till samma förvärvskälla eller samma inkomstslag. Oanvända avräkningar av utländsk skatt kan avräknas under de fem följande skatteåren. De oanvända avräkningarna av utländsk skatt avräknas i den ordning de har uppkommit. Efter att den oanvända avräkningen av utländsk skatt har avräknats, avdras beloppet av de utländska skatter som ska avräknas för samma skatteår.

2 mom. har upphävts genom L 27.3.2020/162, som träder i kraft genom förordning. Den tidigare formen lyder: (27.3.2020/162)

I fråga om räntor som avses i 4 § 4 mom. kan den del av avräkningen som överstiger beloppet av de skatter som ska betalas i Finland för samma inkomst avräknas från statlig skatt som under samma skatteår påförs annan inkomst. Det belopp som inte kan avräknas återbetalas till den skattskyldige.

Oanvänd avräkning av utländsk skatt som ska avräknas från skatter på inkomst i förvärvskällan för annan verksamhet vid beskattningen av ett i 1 § 2 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) avsett samfund avräknas från skatter på inkomst som hänförs till näringsförvärvskällan med iakttagande av bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf om tidpunkten för avräkningen och avräkningsordningen. (15.3.2019/313)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. om avräkning kan ett belopp som med stöd av 4 § 5 mom. inte avräknats inte dras av som oanvänd avräkning. (30.12.2019/1568)

6 §
Undantagandemetoden med progressionsförbehåll

Inkomst som förvärvats i en främmande stat och i fråga om vilken Finland i ett internationellt avtal har avstått från att använda sin beskattningsrätt är skattepliktig inkomst för fysisk person, sammanslutning och dödsbo. Från skatterna på den skattskyldiges inkomst dras dock av en del som motsvarar den från skatt befriande inkomstens andel av den inkomst som hänför sig till förvärvskällan och inkomstslaget (undantagandemetoden med progressionsförbehåll). När den inkomst som förvärvats i den främmande staten beräknas, avdras utgifterna för förvärvandet eller bibehållandet av inkomsten och de räntor som hänför sig till inkomsten, om inte något annat stadgas på annat ställe. Utgifterna och räntorna är dock inte avdragbara till den del de överstiger beloppet av den inkomst som förvärvats i den främmande staten även om de hade fått dras av enligt inkomstskattelagen (1535/93), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) eller inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67). Avdraget för skatterna på inkomsterna görs från de olika skatterna i den proportion de står till varandra.

Stadgandena i denna paragraf tillämpas också på annan inkomst än sådan som avses i 1 mom., om så stadgas i inkomstskattelagen eller någon annan lag.

7 §
Undantagandemetoden vid beskattningen av samfund

Inkomst som förvärvats i en främmande stat och i fråga om vilken Finland i ett internationellt avtal har avstått från att använda sin beskattningsrätt hänförs inte till den skattepliktiga inkomsten för samfund.

Utgifterna för förvärvandet eller bibehållandet av skattefri inkomst från en främmande stat och de räntor som hänför sig till inkomsten är inte avdragbara även om de hade fått dras av enligt inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller inkomstskattelagen för gårdsbruk. Samfund kan dock dra av utgifter och räntor som hänför sig till skattefri dividendinkomst.

8 § (22.12.2009/1360)
Förfarande

Den skattskyldige ska skriftligen yrka avräkning av utländsk skatt vid verkställandet av beskattningen. Den skattskyldige ska lägga fram en redogörelse av vilken framgår beloppet av och grunderna för skatten till den främmande staten och att skatten till den främmande staten har betalts samt andra omständigheter som behövs för att avräkning ska kunna medges. Av en handling på främmande språk ska dessutom lämnas en översättning till finska eller svenska som gjorts av en auktoriserad translator eller någon annan tillförlitlig översättning till finska eller svenska.

Har den skattskyldige visat att förutsättningarna för medgivande av avräkning annars uppfylls, men inte kan lägga fram en redogörelse för alla de omständigheter som nämns i 1 mom., kan avräkning medges till ett skäligt belopp.

Avräkning av utländsk skatt ska yrkas innan beskattningen slutförs. Har skatten till den främmande staten inte betalts före det eller har yrkandet av någon annan orsak inte kunnat framställas inom nämnda tid, kan den skattskyldige även efter detta framställa yrkande på rättelse av avräkningen. På detta yrkande liksom på annan ändring av avräkning som avses i denna lag tillämpas bestämmelserna om rättelse av beskattningen.

9 § (11.6.2010/515)
Ändring av utländsk skatt

Om den skatt till en främmande stat som utgjort grund för avräkning av utländsk skatt har ändrats, ska den skattskyldige underrätta Skatteförvaltningen om ändringen. Om en sådan ändring inte har beaktats när avräkning medgavs, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen.

9 a § (24.4.2009/262)
Undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om prestationer från Europaparlamentet

Bestämmelserna om avräkningsmetoden i denna lag tillämpas vid undanröjande av dubbelbeskattning i fråga om arvoden, övergångsersättningar, pensioner, invalidpensioner och familjepensioner som betalats ut på basis av mandat i Europaparlamentet.

På skatt som betalats till Europeiska gemenskapen för inkomster som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna om skatt som har betalats till en främmande stat.

10 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

Genom denna lag upphävs skatteavräkningslagen (341/81).

RP 76/95, StaUB 45/95, RSv 142/95

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2003/1283:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2005.

RP 137/2003, FiUB 32/2003, RSv 83/2003

29.10.2004/927:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2004. Lagen tillämpas på ränte- och royaltybetalningar som erläggs den 1 maj 2004 eller därefter.

RP 130/2004, FiUB 15/2004, RSv 123/2004

21.12.2004/1178:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 210/2004, FiUB 34/2004, RSv 199/2004

22.12.2005/1148:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Den ändring som avser 4 § 5 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

På fall som gäller undanröjande av internationell dubbelbeskattning 2005 och tidigare år tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 144/2005, FiUB 44/2005, RSv 218/2005

24.4.2009/262:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

Denna lag tillämpas från och med den första dagen i Europaparlamentets mandatperiod som börjar 2009.

RP 222/2008, FiUB 4/2009, RSv 25/2009

22.12.2009/1360:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2010.

RP 197/2009, FiUB 33/2009, RSv 179/2009

11.6.2010/515:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

15.3.2019/313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. (7.6.2019/731)

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018, FiUB 29/2018, RSv 222/2018

7.6.2019/731:

Denna lag träder i kraft den 14 juni 2019.

RP 1/2019, FiUB 1/2019, RSv 1/2019

30.12.2019/1568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2020.

RP 68/2019, FiUB 14/2019, RSv 61/2019, Rådets direktiv (EU) 2016/1164 (32016L1164); EUT L 193, 19.7.2016, s. 1, Rådets direktiv (EU) 2017/952 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (L:2017:144:TOC); EUT L 144, 7.6.2017, s. 1

27.3.2020/162:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 98/2019, FiUB 2/2020, RSv 7/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.