Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

28.11.1994/1070

Lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (24.7.1997/729)

För tryggande av landets försörjningsberedskap skall importerade bränslen upplagras enligt vad som bestäms i denna lag (obligatorisk upplagring). Med obligatoriskt upplag avses det förnödenhetsupplag som den lagringsskyldige enligt denna lag skall hålla på egen bekostnad.

Oljeprodukter och råvaror som används vid oljeraffinering upplagras enligt denna lag också för att uppfylla Finlands internationella fördragsförpliktelser om krisberedskap inom energiförsörjningen.

2 §

Upplagringsskyldigheten gäller

1) stenkol, med undantag för antracit samt stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen,

2) råolja och andra råvaror som används vid oljeraffinering, (24.7.1997/729)

3) oljeprodukterna dieselolja och lätt brännolja, tung brännolja, motorbensin för förbränningsmotorer samt flygbensin och flygpetroleum, och

4) naturgas.

2 kap

Obligatorisk upplagring av stenkol

3 §

Skyldiga att upplagra stenkol är verk som använder stenkol (stenkolsverk) samt stenkolsimportörer. Med stenkolsverk avses i denna lag ett verk som använder stenkol för att producera värme- eller elenergi. Som stenkolsimportör betraktas den för vars räkning importen sker.

4 § (16.12.2021/1151)

Stenkolsverkens obligatoriska upplag ska från och med den 1 juli varje år motsvara den genomsnittliga förbrukningen under tre månader. Den mängd stenkol som använts för industriell produktion dras av från den förbrukade mängden när upplagringsskyldigheten fastställs.

5 §

Upplagringsskyldigheten för importörer av stenkol fastställs utgående från den faktiska importen. Skyldigheten dimensioneras enligt den genomsnittliga importen per månad, beräknad på basis av importen under det föregående kalenderåret. När skyldigheten fastställs, dras från importmängderna den mängd stenkol av som importören under det föregående kalenderåret har exporterat, levererat till statens säkerhetsupplag eller levererat för att användas vid ett enligt 4 § lagringsskyldigt stenkolsverk eller för att användas för industriell produktion. (16.12.2021/1151)

Importörens obligatoriska upplag skall från och med den 1 juli varje år motsvara den genomsnittliga importen under tre månader. (24.7.1997/729)

Om importörens årsimport enligt 1 mom. är mindre än 20 000 ton, är importören inte lagringsskyldig enligt denna lag.

6 §

Stenkolsverkens obligatoriska upplag skall förläggas till användningsplatsen eller importhamnen. Försörjningsberedskapscentralen kan av särskilda skäl på ansökan tillåta att ett upplag förläggs till någon annan plats.

Stenkolsimportörernas obligatoriska upplag skall finnas i Finland.

3 kap

Obligatorisk upplagring av råolja och oljeprodukter

7 § (3.6.2016/420)

Importören är skyldig att upplagra råolja och oljeprodukter så att dessa är tillgängliga. Som importör betraktas den för vars räkning importen sker.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om hur upplag ska vara tillgängliga.

8 §

Upplagringsskyldigheten för importörer av råolja och oljeprodukter fastställs utgående från den faktiska importen av varje produkt. Skyldigheten dimensioneras enligt den genomsnittliga importen per månad, beräknad på basis av importen under föregående kalenderår. När skyldigheten fastställs avdras från importmängderna den oljemängd som importören under föregående kalenderår har exporterat eller levererat till statens säkerhetsupplag eller som har använts som eller förädlats till råvara för industrin.

Importörens obligatoriska upplag skall från och med den 1 juli varje år motsvara den genomsnittliga importen under två månader. (24.7.1997/729)

Om importörens årsimport enligt 1 mom. i fråga om flygbensin eller flygpetroleum understiger 5 000 ton, i fråga om motorbensin 10 000 ton eller i fråga om andra oljeprodukter som omfattas av skyldigheten eller råolja 20 000 ton, är importören inte lagringsskyldig enligt denna lag.

9 § (24.7.1997/729)

Försörjningsberedskapscentralen bestämmer på basis av den anmälan som avses i 15 § var det obligatoriska upplaget av olja skall förläggas. Försörjningsberedskapscentralen kan bestämma att det obligatoriska upplaget skall förläggas i Finland eller om försörjningsberedskapsläget det tillåter i ett annat land med vilket Finland har slutit avtal om samarbete på försörjningsberedskapens område.

Försörjningsberedskapscentralen kan bestämma att det obligatoriska upplaget av olja som förlagts i utlandet skall hemtas vid ändrat försörjningsberedskapsläge eller av något annat vägande skäl.

4 kap

Obligatorisk upplagring av naturgas

10 § (16.12.2021/1151)

Naturgasverk är skyldiga att upplagra naturgas. Med naturgasverk avses i denna lag en näringsidkare som

1) använder naturgas på ett driftställe som är anslutet till ett överföringsnät som avses i 3 § 2 punkten i naturgasmarknadslagen (587/2017),

2) via ett distributionsnät som avses i 3 § 3 punkten i naturgasmarknadslagen bedriver detaljförsäljning av naturgas direkt till de slutförbrukare som avses i 3 § 28 punkten i den lagen,

3) använder kondenserad naturgas för produktion av värme- eller elenergi,

4) återförsäljer naturgas eller kondenserad naturgas för att användas som bränsle i motordrivna fordon som avses i 2 § 27 punkten i fordonslagen (82/2021) eller i farkoster som avses i 3 § 1 punkten i sjötrafiklagen (782/2019).

11 § (16.12.2021/1151)

Upplagringsskyldigheten för ett naturgasverk är från och med den 1 juli varje år en fjärdedel av mängden energiinnehåll i den naturgas och kondenserade naturgas som under det föregående kalenderåret använts eller sålts genom detaljförsäljning eller återförsäljning. Försörjningsberedskapscentralen fastställer årligen den totala upplagringsmängd som upplagringsskyldigheten omfattar.

Innan skyldigheten fastställs, dras från mängden energiinnehåll enligt 1 mom. den mängd energiinnehåll av som motsvarar mängden energiinnehåll i den naturgas eller kondenserade naturgas som har exporterats, levererats till statens säkerhetsupplag, sålts till ett naturgasverk som är lagringsskyldigt enligt denna lag eller använts eller sålts för att användas för industriell produktion eller internationell sjöfart.

Försörjningsberedskapscentralen kan på ansökan av ett naturgasverk fastställa att skyldigheten att upplagra naturgas också kan fullgöras genom upplagring av ett sådant ersättande bränsle som garanterar motsvarande försörjningsberedskap. Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 § (16.12.2021/1151)

12 § har upphävts genom L 16.12.2021/1151.

13 § (24.7.1997/729)

Försörjningsberedskapscentralen bestämmer på basis av den anmälan som avses i 15 § var det obligatoriska upplaget av naturgas skall förläggas. Försörjningsberedskapscentralen kan bestämma att det obligatoriska upplaget skall förläggas i Finland eller om försörjningsberedskapsläget tillåter det i ett annat land med vilket Finland har slutit avtal om samarbete på försörjningsberedskapens område.

Försörjningsberedskapscentralen kan bestämma att det obligatoriska upplaget av naturgas som förlagts i utlandet skall hemtagas vid ändrat försörjningsberedskapsläge eller av något annat vägande skäl.

5 kap

Användning av och tillsyn över obligatoriska upplag

14 §

Försörjningsberedskapscentralen skall sköta vekställigheten av denna lag och årligen fastställa de upplagringsmängder som omfattas av upplagringsskyldigheten samt utöva tillsyn över de obligatoriska upplagen och deras användning.

På den som är anställd vid Försörjningsberedskapscentralen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). (16.12.2021/1151)

15 § (16.12.2021/1151)

Lagringsskyldiga stenkolsverk, naturgasverk och importörer av stenkol, råolja och oljeprodukter ska årligen inom en tidsfrist som Försörjningsberedskapscentralen bestämmer göra en anmälan till Försörjningsberedskapscentralen om obligatorisk upplagring. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan om obligatorisk upplagring utfärdas genom förordning av statsrådet.

Dessutom ska de som använder, importerar, tillverkar, återförsäljer och bedriver detaljförsäljning av produkter som omfattas av upplagringsskyldighet, samt de som håller ett obligatoriskt upplag för någon annans räkning, till Försörjningsberedskapscentralen lämna de övriga uppgifter som behövs för tillämpningen av denna lag och för tillsynen över att den följs. Försörjningsberedskapscentralen har trots sekretessbestämmelserna också rätt att från de centraliserade informationsutbytestjänster för naturgashandeln som avses i 32 b § i naturgasmarknadslagen få sådana uppgifter om naturgasdriftställena och mängderna använd naturgas från de olika driftställena under det föregående kalenderåret som behövs för tillsynen över att ett naturgasverk fullgjort sin upplagringsskyldighet.

Försörjningsberedskapscentralen har rätt att få tillträde till de ställen där de obligatoriska upplagen finns, om detta behövs för tillsynen enligt denna lag, och att där utföra inspektioner. Tillsynsåtgärderna får dock inte omfatta utrymmen som används för boende av permanent natur. Den lagringsskyldige ska bistå Försörjningsberedskapscentralen vid en inspektion. Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

16 §

Den lagringsskyldiges upplag av en produkt som omfattas av upplagringsskyldigheten får inte underskrida den mängd som Försörjningsberedskapscentralen har fastställt.

Om den lagringsskyldiges produktion eller kommersiella verksamhet på grund av störningar i tillgången på en produkt som omfattas av upplagringsskyldigheten löper risk att avbrytas eller väsentligt minska om inte det obligatoriska upplaget tas i bruk, och annat inte följer av Finlands internationella fördragsförpliktelser om krisberedskap inom energiförsörjningen, kan Försörjningsberedskapscentralen på ansökan bevilja den lagringsskyldige tillstånd att underskrida den fastställda upplagringsskyldigheten. Då tillstånd till underskridning beviljas skall Försörjningsberedskapscentralen bestämma hur stor underskridningen får vara samt inom vilken tid den lagringsskyldige skall komplettera sitt upplag till den fastställda nivån.

Om internationella avtalsförpliktelser eller ett beslut i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning förutsätter att Finland deltar i sådant ibruktagande av säkerhetsupplag som syftar till balansering av oljemarknaden, kan arbets- och näringsministeriet bevilja ett tillstånd för viss tid att underskrida den fastställda upplagringsskyldigheten. (30.11.2012/686)

6 kap

Särskilda stadganden

17 §

Om importören är moder- eller dotterbolag i en finsk koncern, fastställs upplagringsskyldigheten för koncernens moderföretag. De mängder som importerats av företag inom samma koncern sammanräknas då upplagringsskyldigheten fastställs.

18 § (16.12.2021/1151)

18 § har upphävts genom L 16.12.2021/1151.

19 §

Försörjningsberedskapscentralen kan på ansökan besluta att en lagringsskyldig helt eller delvis kan ersätta sin upplagringsskyldighet genom ett sådant arrangemang om delegering av skyldigheten som garanterar motsvarande försörjningsberedskap. När skyldigheten delegeras ska Europeiska unionens lagstiftning om delegering av skyldigheterna att hålla beredskapslager av råolja och petroleumprodukter inom Europeiska unionen beaktas. (30.11.2012/686)

Försörjningsberedskapscentralen kan på ansökan besluta att ett stenkolsverk eller naturgasverk helt eller delvis kan ersätta sin upplagringsskyldighet genom ett arrangemang som garanterar motsvarande försörjningsberedskap, om

1) det ersättande arrangemanget gör att samma mängd energi kan produceras som den mängd som kan fås från ett obligatoriskt upplag,

2) det ersättande arrangemanget kan tas i bruk utan dröjsmål,

3) energiproduktionskedjan är tryggad i sin helhet,

4) arrangemanget grundar sig på en primärenergikälla som finns i Finland eller i ett annat land enligt 9 eller 13 §,

5) den lagringsskyldige som ansökt om ersättningstillstånd kan till alla delar bestämma över genomförandet av arrangemanget,

6) arrangemanget inte grundar sig på ett obligatoriskt upplag som har ålagts någon annan lagringsskyldig, på ett skyddsupplag som hålls enligt lagen om skyddsupplag (970/1982) eller på ett sådant upplag i Finland som hålls för en utländsk upplagrares räkning och som har reserverats för att trygga energiförsörjningen i ett annat land än Finland, samt

7) arrangemanget inte grundar sig på upplagringsskyldighet som ålagts den lagringsskyldige i fråga om en annan produkt.

(16.12.2021/1151)

Närmare stadganden om villkoren och förutsättningarna för ersättande av upplagringsskyldigheten utfärdas genom förordning.

20 §

Försörjningsberedskapscentralen kan av särskilda skäl på ansökan helt eller delvis befria en lagringsskyldig från upplagringsskyldigheten.

När Försörjningsberedskapscentralen medger befrielse enligt 1 mom. kan den meddela närmare föreskrifter om villkoren för användning av det obligatoriska upplaget.

21 §

De myndigheter som ansvarar för verkställigheten av denna lag har rätt att av tullverket få sådana uppgifter om importörer och exportörer samt importerade och exporterade nyttigheter som de behöver för att sköta övervakningen.

22 § (16.12.2021/1151)

I fråga om beslut som avses i denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande.

23 §

Den som försummar sin med stöd av denna lag fastställda upplagringsskyldighet eller sin skyldighet att enligt denna lag lämna uppgifter eller som använder sitt obligatoriska upplag i strid med denna lag, skall för förseelse vid obligatorisk upplagring dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

2 mom. har upphävts genom L 26.10.2001/893. (26.10.2001/893)

Arbets- och näringsministeriet kan avstå från att vidta åtgärder för att väcka åtal mot den misstänkte, om gärningen med beaktande av dess menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen ska anses vara ringa bedömd som en helhet och allmänt intresse inte kräver att åtal väcks. (30.11.2012/686)

24 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

25 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 25 mars 1983 om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83) jämte ändringar. Skyldigheter som fastställts med stöd av den upphävda lagen gäller emellertid tills de första skyldigheterna med stöd av den nya lagen träder i kraft, dock inte längre än till och med den 30 november 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §

Med avvikelse från vad som 18 § stadgar skall, när upplagringsskyldigheten efter lagens ikraftträdande första gången fastställs, upplagringsmängden för den som är skyldig att upplagra naturgas fastställas till 30 procent av den fulla skyldigheten enligt denna lag. Det andra året skall skyldigheten fastställas till 50 procent och det tredje året till 80 procent av den lagringsskyldiges fulla upplagringsskyldighet. Det fjärde året efter lagens ikraftträdan-de fastställs upplagringsskyldigheten till full mängd.

RP 81/94, EkUB 29/94

Ikraftträdelsestadganden:

24.7.1997/729:

Denna lag träder i kraft den 31 december 1997.

Den första perioden av upplagringsskyldighet enligt denna lag sträcker sig från den 1 januari till den 30 juni 1998. Grunden för upplagringsskyldigheten för stenkolsverk under den första perioden fastställs utgående från den genomsnittliga förbrukningen av stenkol per månad under 1994-1996 och för importörer av stenkol och oljeprodukter utgående från den genomsnittliga importen per månad under 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 36/1997, EkUB 7/1997, RSv 56/1997

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

30.11.2012/686:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 60/2012, EkUB 5/2012, RSv 73/2012, rådets direktiv 2009/119/EG (32009L0119); EGT nr L 265, 9.10.2009, s. 9

3.6.2016/420:

Denna lag träder i kraft den 8 juni 2016.

RP 55/2016, EkUB 10/2016, RSv 49/2016

16.12.2021/1151:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 158/2021, EkUB 36/2021, RSv 202/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.