Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

3.12.1993/1058

Naturgasförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom SRf om säkerhet vid hantering av naturgas 9.7.2009/551

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller upplagring och teknisk användning av naturgas samt rörsystem och anordningar som är avsedda för överföring, distribution och förbrukning av naturgas.

Denna förordning tillämpas inte på användning av naturgas som råvara i kemiska processer och inte heller i sådana förbränningssystem i processanläggningar där naturgas används som stöd- och tilläggsbränsle tillsammans med andra motsvarande kolväten i gasform.

När rörsystem och anordningar för naturgas byggs, används och underhålls skall iakttas vad som stadgas i denna förordning och bestäms med stöd av den.

Rörsystem och anordningar skall planeras, utplaceras och byggas samt förses med skyddsanordningar på sådant sätt att de inte orsakar brand- eller explosionsfara eller avsevärd olägenhet för omgivningen.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Kraven i lagstiftningen om tryckkärl tillämpas på konstruktionskraven och påvisande av överensstämmelse med kraven i fråga om anordningar och aggregat som ansluter sig till naturgasrörsystemet och avses i lagstiftningen om tryckkärl. (5.2.1999/128)

I fråga om elmateriel som ansluter sig till rörsystem och utrymmesklassificering av explosionsfarliga utrymmen gäller vad som särskilt stadgas och bestäms om dem. Uppkommer meningsskiljaktigheter i fråga om till vilken utrymmesklass ett utrymme hör, avgörs saken av säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1171)

2 a § (5.2.1999/128)
Precisering av tillämpningsområdet

Utöver vad som bestäms i denna förordning tillämpas på upplagring och teknisk förbrukning av naturgas bestämmelserna om förebyggande av storolyckor i 14–16, 21–30, 34–39, 61–63 och 73–76 § förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) naturgas ur marken erhållen gasblandning som huvudsakligen innehåller metan och andra lätta kolväten,

2) områdesklassifikation indelning av ett rörsystems byggnadsområde i klasser för beaktande av de utvändiga belastningar och följder av en eventuell skada som rörsystemet kan bli utsatt för,

3) byggande montering av rörsystem och därtill hörande byggnadsarbeten,

4) byggnadsarbeten röjning, grävning och fyllning av gropar samt andra motsvarande arbeten och uppförande av byggnader och konstruktioner,

5) montering sammanfogning och fastsättning av rörsystemets delar och anordningar som hör till rörsystemet,

6) naturgasrörsystem den helhet som transport-, distributions- och driftsrörsystem bildar samt alla tillhörande behållare, anordningar och anläggningar som innehåller naturgas,

7) transportrörsystem rörsystem genom vilket naturgas överförs för distribution till förbrukarna,

8) distributionsrörsystem rörsystem som ägs eller upprätthålls av gasverk och genom vilket naturgas under reducerat tryck distribueras från transportrörsystemet till regional förbrukning,

9) driftsrörsystem förbrukarens rörsystem genom vilket naturgas under reducerat tryck leds till förbrukningsapparaten,

10) separat stor förbrukningsanläggning en förbrukares driftsrörsystem jämte förbrukningsapparater, vilket är anslutet till ett transport- eller distributionsrörsystem, då förbrukningsapparaternas totala nominella bränsleeffekt är minst 6 MW,

11) tryckreduceringsstation aggregat, där trycket i inkommande gas är minst 16 bar och med vilket det tryck under vilket gasen lämnar transport-, distributions- eller driftsrörsystemet minskas och regleras; en tryckreduceringsstation omfattar även behövliga skyddsbyggnader eller skyddskonstruktioner jämte eventuellt omgivande stängsel, och stationen anses utgöra en del av det rörsystem under större tryck som leder till stationen,

12) tryckstegringsstation (kompressorstation) aggregat för stegring av trycket i gasen i ett transportrörsystem; en tryckstegringsstation omfattar även behövliga skyddsbyggnader jämte omgivande stängsel, och stationen anses utgöra en del av det rörsystem under större tryck som utgår därifrån,

13) tryck inre statiskt övertryck i rörsystem,

14) nominellt tryck det tryck för vilket förbrukningsapparaten är konstruerad och med vilket förbrukningen för apparaten bestäms,

15) planeringstryck tryck som används vid dimensioneringen av rörsystemet,

16) största tillåtna drifttryck det tryck som, om det överskrids, skall försätta rörsystemets säkerhetsanordningar eller säkerhetsanordningssystem i funktion,

17) tryckreduceringsaggregat de rör, rördelar, anordningar och den utrustning som är nödvändiga i rörlinjen för att trycket i inkommande gas skall kunna minskas och regleras till önskat värde,

18) gasverk ett kommunalt verk eller ett bolag eller en sammanslutning som inom sitt verksamhetsområde levererar naturgas för lokal förbrukning,

19) teknisk förbrukning verksamhet där naturgas används för alstring av värme, för belysning eller annat motsvarande ändamål,

20) upplagring uppbevarande av naturgas på något annat ställe än i naturgasrörsystem för senare förbrukning,

21) nominell bränsleeffekt den bränsleeffekt som tillverkaren har meddelat för sin förbrukningsapparat och som finns angiven på apparatens märkplåt,

22) förbrukningsapparat anordning i vilken naturgas används för alstring av värme, för belysning eller annat motsvarande ändamål, t.ex. naturgasdrivna köksspisar, belysningsanordningar, anordningar för uppvärmning av vatten, luft eller olja, värmeelement och centralvärmeanordningar samt separata gasbrännare, samt

23) övervakningsbok handling bestående av dokument och ritningar i anslutning till byggandet av rörsystemet, dess kvalitet, uppbyggnad och besiktningar samt driftsövervakarens övervakningsåtgärder.

24) besiktningsorgan ett besiktningsorgan som säkerhetsteknikcentralen har godkänt i enlighet med 3c §. (5.12.1997/1092)

3 a § (5.12.1997/1092)
Kraven på ett besiktningsorgan

Ett besiktningsorgan skall uppfylla följande krav:

1) organet är såväl funktionellt som ekonomiskt självständigt,

2) organet har till sitt förfogande en tillräcklig yrkeskunnig personal med god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av arbeten som ger förtrogenhet med organets verksamhet,

3) organet har till sitt förfogande sådana anordningar och redskap som dess verksamhet förutsätter,

4) organet använder ett opartiskt bedömt och övervakat system för att säkerställa överensstämmelsen med naturgasbestämmelserna samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den,

5 punkten har upphävts genom F 21.5.1999/694. (21.5.1999/694)

6) organet har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig ansvarsförsäkring för att ersätta de skador som förorsakas av verksamheten, om inte staten antingen med stöd av lag eller direkt är ansvarig för skadorna.

Ett besiktningsorgan kan använda utomstående provnings- och besiktningstjänster och andra tjänster. I så fall skall organet se till att den som producerar tjänsten på motsvarande sätt uppfyller kraven enligt 1 mom.

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 mom.

3 b § (5.12.1997/1092)
Ansökan om godkännande av ett besiktningsorgan

Ansökan om godkännande av ett besiktningsorgan skall sändas till säkerhetsteknikcentralen.

Till ansökan skall bifogas handlingar som visar att kraven i 3 a § uppfylls och i dem skall ingå ett intyg eller ett utlåtande som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation har utfärdat eller ett intyg eller ett utlåtande av annat slag som säkerhetsteknikcentralen anser utgöra en tillräcklig dokumentering av att kraven uppfylls.

3 c § (5.12.1997/1092)
Godkännande av besiktningsorgan

Efter att ha säkerställt att de gällande kraven blir uppfyllda, godkänner säkerhetsteknikcentralen organet som ett sådant besiktningsorgan som avses i denna förordning.

Godkännandet kan ges för en viss tid. Säkerhetsteknikcentralen kan för godkännandet ställa krav, begränsningar och andra villkor som gäller besiktningsorganets verksamhet.

3 d § (5.12.1997/1092)
Anmälan om ändringar

Ett besiktningsorgan är skyldigt att till säkerhetsteknikcentralen anmäla alla förändringar som påverkar uppfyllandet av gällande krav. Dessutom skall organet årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet.

3 e § (5.12.1997/1092)
Återkallande av godkännande

Om ett besiktningsorgan förfar i stid med bestämmelserna, eller inte uppfyller de uppställda villkoren eller begränsningarna, skall säkerhetsteknikcentralen anmoda organet att avhjälpa bristen inom utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller om det med hänsyn till situationens allvarlighet i övrigt är nödvändigt, skall säkerhetsteknikcentralen återkalla godkännandet.

4 §
Ersättande gasblandningar

Vad som i denna förordning stadgas om naturgas gäller på motsvarande sätt andra gasblandningar som ersätter naturgas och används som reservbränsle, då de transporteras, distribueras eller leds via naturgasrörsystem.

5 §
Biogas

Denna förordning tillämpas också på teknisk användning av biogas samt på rörsystem och anordningar som är avsedda för tillvaratagande, överföring, distribution och användning av biogas. Denna förordning tillämpas dock inte på tillverkning av biogas eller teknisk användning och upplagring i omedelbar anslutning till detta.

Med biogas avses i denna förordning en gasblandning som uppstår t.ex. av avfall som resultat av en biokemisk process och som i huvudsak innehåller metan.

2 kap

Byggnadstillstånd

6 §
Allmänt

Endast med byggnadstillstånd av säkerhetsteknikcentralen får naturgasrörsystem byggas. (13.10.1995/1171)

Byggnadstillstånd för ett sådant distributions- och driftsrörsystem vars största tillåtna drifttryck är högst 4 bar kan också ges för ett visst område. Härvid förutsätts att sökanden beträffande organisation och personal har tillräcklig beredskap att svara för en trygg användning av rörsystemet.

Vid ansökan om lokalt tillstånd för distributionsrörsystem gäller tillståndsbehandlingen även driftsrörsystem som är anslutna till distributionsrörsystemet, med undantag av en separat stor förbrukningsanläggning.

Vid ansökan om byggnadstillstånd för driftsrörsystem gäller tillståndsbehandlingen alla rörsystem på tillståndsområdet eller i den anläggning som förutsätter tillstånd.

Byggnadstillstånd behövs inte för ett driftsrörsystem, om det största tillåtna drifttrycket för gasen i rörsystemet är högst 200 mbar och den totala nominella bränsleeffekten för förbrukningsapparaterna i anläggningen är högst 500 kW.

7 §
Ansökan om byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd skall sökas skriftligen hos säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1171)

I ansökan skall anges:

1) sökandens namn, bransch och hemort,

2) rörsystemets planerade läge och

3) i fråga om driftsrörsystem den totala bränsleeffekten för de förbrukningsapparater som ingår i anläggningen.

Till ansökan skall fogas:

1) en avskrift av bolagsordningen eller stadgarna samt utdrag ur handelsregistret eller annat motsvarande register, då sökanden är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning eller en utredning om den kommunala myndighet som har rätt att bygga, då sökanden är en kommun,

2) en planritning uppgjord i för ändamålet lämplig skala över det område som tillståndsansökan gäller, samt

3) då tillstånd söks för

a) byggande av transportrörsystem, kommunvis uppgjorda planritningar som åtminstone är i skalan 1:10 000 och i vilka skall anges rörsystemets längd, nominella storlek, planeringstryck, läge och områdesklassifikation samt utredning om placeringen av tryckreducerings- och tryckstegringsstationer samt ventilstationer,

b) byggande av distributionsrörsystem, kommunvis uppgjorda planritningar som åtminstone är i skalan 1:2 000 och som i övrigt stämmer överens med de i underpunkten a avsedda planritningarna eller

c) byggande av driftsrörsystem, ritningar i skalan 1:100 eller 1:500 över rörsystemets läge samt rörsystems- och instrumenteringsscheman.

I ansökan som gäller transport- och distributionsrörsystem skall finnas en bedömning av vilka betydande konsekvenser rörsystemet kan medföra för miljön och en plan över hur de kan förhindras.

I ansökan skall ingå en utredning om de tryckstegringsstationer och tryckreduceringsstationer som hör till transportrörsystemet samt om separata stora förbrukningsanläggningar, och av denna utredning skall framgå

1) en beskrivning av de riskkällor, förhållanden och situationer i anslutning till användning och hantering av naturgas vid vilka en olycka är möjlig,

2) en beskrivning av de risksituationer som är typiska eller medför den största faran, följderna av dessa situationer inne i anläggningen och deras verkningar utanför den samt av de felfunktioner och de fel och skador på anordningarna som ger upphov till risksituationer,

3) en plan över hur man har berett sig på att förhindra risksituationer vid normal drift av anläggningen och i samband med reparations- och underhållsarbeten samt olika störningssituationer i anläggningen.

(5.2.1999/128)

Då byggnadstillstånd för distributions- och driftsrörsystem söks för ett visst område, skall eventuell senare utbyggnad av rörsystemet utredas områdesvis eller anläggningsvis på plan- eller andra ritningar. Till en sådan ansökan skall dessutom fogas en utredning över sökandens organisation och personal samt en plan för ordnande av besiktning och tillsyn.

Ansökan om byggnadstillstånd jämte bifogade ritningar och tekniska beskrivningar skall tillställas säkerhetsteknikcentralen i två exemplar och planritningarna i tre exemplar. (13.10.1995/1171)

8 § (13.10.1995/1171)
Meddelanden om tillståndsansökan

Säkerhetsteknikcentralen kan vid behov av kommunen i fråga begära utlåtande över ansökan om byggnadstillstånd.

9 §
Tillståndsbeslut

Byggnadstillstånd skall beviljas, om förutsättningar för detta föreligger enligt denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

I tillståndsbeslutet skall anges rörsystemets läge och de villkor som säkerhetsteknikcentralen anser vara påkallade av säkerhetsskäl. Till beslutet skall fogas planritningarna och andra nödvändiga ritningar försedda med anteckning om godkännande. (13.10.1995/1171)

Säkerhetsteknikcentralen skall sända en avskrift av tillståndsbeslutet jämte planritningar till kommunen, då det är fråga om tillstånd för transport- och distributionsrörsystem samt en separat stor förbrukningsanläggning och ett visst område, och till kommunens brandchef, då det är fråga om tillstånd för driftsrörsystem. (13.10.1995/1171)

3 kap

Installations- och underhållsverksamhet (13.10.1995/1171)

10 § (13.10.1995/1171)
Installation och underhåll

1 mom. har upphävts genom F 13.6.2002/502. (13.6.2002/502)

Installation och underhåll av driftsrörsystem för naturgas och därtill anslutna förbrukningsapparater får utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag med de begränsningar som fastställs av handels- och industriministeriet.

Naturgasrörsystem av plast får dock endast installeras av ett företag som installerar gasrörsystem av plast.

Korta röravsnitt av metall som hör till distributionsrörsystem och med vilka ett gasverks distributionsrörsystem av plast ansluts till ett driftsrörystem får installeras också av företag som har rätt att installera driftsrörsystem.

Sådana åtgärder för underhåll av naturgasrörsystem och därtill anslutna apparater som kan jämställas med installation får utföras endast av ett företag som har rätt att utföra installationen i fråga.

11 § (13.10.1995/1171)
Förutsättningar för installations- och underhållsverksamhet

En förutsättning för ett godkänt gasinstallationsföretags installation och underhåll är att verksamhetsidkaren i förhållande till verksamhetens omfattning har tillräckligt många anställda som med uppgiften som huvudsyssla ansvarar för installation och underhåll av naturgasrörsystem (ansvarig).

De ansvariga skall ha tillräcklig arbetserfarenhet och utbildning samt kännedom om de stadganden och föreskrifter som gäller gaser.

Säkerhetsteknikcentralen eller en examensnämnd som den har tillsatt ordnar en examen för de ansvariga samt utfärdar intyg till dem som godkänts i examen.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för installation och underhåll inom gassektorn samt om behörighetsvillkoren för de ansvariga meddelas av handels- och industriministeriet.

12 § (13.10.1995/1171)
Anmälan om installations- och underhållsverksamhet

En verksamhetsidkare som har för avsikt att bli godkänt gasinstallationsföretag skall göra en skriftlig anmälan till säkerhetsteknikcentralen.

Till anmälan skall fogas

1) ett utdrag ur handelsregistret eller ur något annat motsvarande register,

2) en kopia av den ansvariges intyg samt

3) en utredning om den ansvariges arbetserfarenhet och utbildning.

Säkerhetsteknikcentralen skall bedöma, om verksamhetsidkaren uppfyller stadgade krav samt till verksamhetsidkaren ge ett skriftligt intyg över att kraven har uppfyllts.

Om verksamhetsidkarens ansvarige byts eller om det sker andra väsentliga ändringar, skall verksamhetsidkaren göra en skriftlig anmälan om detta till säkerhetsteknikcentralen.

13 § (13.10.1995/1171)
Anmälan om installation av naturgasrörsystem av plast

En verksamhetsidkare som har för avsikt att installera naturgasrörsystem av plast, skall göra en skriftlig anmälan om detta till säkerhetsteknikcentralen.

Till anmälan skall fogas

1) ett utdrag ur handelsregistret eller ur något annat motsvarande register,

2) en utredning över ansvariga och över svetsare,

3) en utredning över provarbetet och

4) en utredning över apparater som används vid installationsarbetet.

Säkerhetsteknikcentralen skall bedöma, om verksamhetsidkaren uppfyller stadgade krav samt utfärda ett skriftligt intyg till verksamhetsidkaren över att kraven har uppfyllts.

14 § (13.10.1995/1171)
Arbetstagarens yrkesbehörighet

Ett godkänt gasinstallationsföretag skall se till att det för sitt arbete anlitar yrkeskunnig arbetskraft.

De som arbetar med installation och underhåll skall ges nödvändig utbildning och handledning som utvecklar yrkeskunskapen.

15 § (13.10.1995/1171)
Ett godkänt gasinstallationsföretags och en annan verksamhetsidkares ansvar

Ett godkänt gasinstallationsföretag eller en annan verksamhetsidkare ansvarar för att naturgasrörsystem som de har installerat eller konstruktionsändringar som gjorts i det uppfyller kraven enligt denna förordning och i föreskrifter som meddelats med stöd av den.

Ett godkänt gasinstallationsföretag eller en annan verksamhetsidkare skall över utförd installation lämna uppdragsgivaren ett av den ansvarige undertecknat skriftligt intyg om att naturgasrörsystemet och de ändringsarbeten som har gjorts på det överensstämmer med gällande bestämmelser. Av intyget skall klart framgå vad det gäller.

4 kap

Besiktningar

16 § (13.10.1995/1171)
De som verkställer besiktning

Besiktningar av naturgasrörsystem utförs av besiktningsorganet eller av en sakkunnig som har godkänts av säkerhetsteknikcentralen (godkänd besiktningsman).

17 § (13.10.1995/1171)
Godkänd besiktningsman

Besiktning av distributionsrörsystem och därtill anslutna driftsrörsystem och förbrukningsapparater får, när lokalt byggnadstillstånd har beviljats för byggande av rörsystemet, utföras av en sakkunnig som är anställd hos ett gasverk och godkänd av säkerhetsteknikcentralen (godkänd besiktningsman).

Den del av ett distributionsrörsystem som leder från ett distributionsrörsystem, vars största tillåtna drifttryck är högst 4 bar, till förbrukningsanläggningen, får besiktas av en sakkunnig som är anställd hos ett gasverk och godkänd av säkerhetsteknikcentralen (godkänd besiktningsman).

Är den totala nominella bränsleeffekten för de förbrukningsapparater som ingår i anläggningen högst 500 kW, får besiktningen av driftsrörsystemet och de förbrukningsapparater som anslutits till det även utföras av en sakkunnig som är godkänd av säkerhetsteknikcentralen och anställd av byggherren, gasverket, installationsföretaget eller förbrukaren (godkänd besiktningsman).

18 § (13.10.1995/1171)
Besiktning före ibruktagning

Ett naturgasrörsystem skall besiktas innan det tas i bruk. Vid besiktningen konstateras att naturgasrörsystemet stämmer överens med gällande stadganden och bestämmelser samt eventuella villkor i byggnadstillståndet. Till besiktningen hör besiktning av rörsystemets placering, konstruktion och driftsberedskap.

I besiktningen ingår ett tryckprov, som görs med vatten, luft eller inertgas. På ett rörsystem med ett tryck på mer är 4 bar får tryckprov göras i form av gastryckprov endast om förhållandena och provarrangemangen är sådana att provet inte medför fara för dem som deltar i besiktningen eller för utomstående. Tryckprovet övervakas av besiktningsorganet eller en godkänd besiktningsman. På anläggningar för vilka inget byggnadstillstånd krävs kan tryckprovet också övervakas av installationsföretagets ansvarige.

19 § (13.10.1995/1171)
Åtgärder före besiktningen

Inför besiktningen skall installationsföretaget eller byggherren se till att rörsystemet är i besiktningsbart skick.

De handlingar som uppkommer under byggnadstiden skall installationsföretaget sammanställa till en övervakningsbok. Installationsföretaget skall i samband med besiktningen överlåta övervakningsboken till byggherren.

20 § (13.10.1995/1171)
Anhållan om besiktning

Installationsföretaget eller byggherren skall anhålla om besiktning av naturgasrörsystemet hos besiktningsorganet eller en godkänd besiktningsman.

21 § (13.10.1995/1171)
Besiktning och ibruktagning

Besiktning under byggnadstiden skall utfö- ras så att naturgasrörsystemet till alla delar kan besiktas. Besiktningen av ett rörsystem kan göras en gång eller i flera delar.

Ett naturgasrörsystem eller en del av det får inte överlåtas eller tas i bruk förrän det vid besiktning har konstaterats att rörsystemets placering och konstruktion uppfyller de krav som ställs på dessa samt att rörsystemets driftsberedskap är sådan att rörsystemet tryggt kan tas i bruk.

Ett naturgasrörsystem eller en del av det får dock tas i provdrift och regleras under installationsskedet. Provdriften skall utföras så att den inte äventyrar säkerheten och på ett sådant sätt att rörsystemet till alla delar kan besiktas.

Över besiktningen skall ett protokoll göras upp och det skall ges till verksamhetsidkaren. Ett distributions- och driftsrörsystem samt förbrukningsaggregat som har anslutits till det godkänns för ibruktagning av den som utför besiktningen. Om ibruktagningen av ett transportrörsystem beslutar säkerhetsteknikcentralen.

22 §
Periodisk besiktning

Naturgasrörsystem som förutsätter byggnadstillstånd skall genomgå periodisk besiktning första gången åtta år från ibruktagningen och därefter med åtta års intervaller (periodisk besiktning ).

Periodisk besiktning skall utföras under det kalenderår då intervallen om åtta år uppfylls.

Vid periodisk besiktning av naturgasrörsystem skall kontrolleras att rörsystemet har skötts i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser och att rörsystemet och till det anslutna apparater och konstruktioner är funktionsdugliga. I samband med de periodiska besiktningarna utförs med 16 års intervaller ett tryckprov på rörsystemen i tryckreduceringsstationerna och tryckstegringsstationerna.

Den som äger eller innehar ett naturgasrörsystem skall anhålla om periodisk besiktning hos besiktningsorganet. (13.10.1995/1171)

Över den periodiska besiktningen skall göras upp ett protokoll som skall fogas till övervakningsboken för rörsystemet.

23 §
Besiktning som rörsystemets ägare utfört

Säkerhetsteknikcentralen kan på ansökan bevilja rörsystemets ägare eller innehavare rätt att ersätta den periodiska besiktning som nämns i 22 § med drifts-, övervaknings- och besiktningsåtgärder som sökandens egen organisation utför och som beskrivs i kvalitetssystemet. (13.10.1995/1171)

När dylik besiktningsrätt söks, skall den önskade besiktningsrättens omfattning utredas i ansökan. Till ansökan skall fogas kvalitetshandboken och handlingar i anslutning till den i den utsträckning som är nödvändig.

För att besiktningsrätt skall erhållas krävs det att rörsystemets ägare eller innehavare i sin tjänst har en tillräcklig yrkeskunnig personal med för uppgiften lämplig teknisk utbildning samt tillräcklig erfarenhet av arbeten som gäller besiktningar samt att rörsystemet sköts enligt gällande bestämmelser. (5.12.1997/1092)

Åtgärder som rörsystemets ägare eller innehavare har vidtagit och som ersätter periodisk besiktning skall dokumenteras på ett adekvat sätt. (5.12.1997/1092)

24 § (13.10.1995/1171)
Övervakning

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att de åtgärder av ägaren eller innehavaren till ett naturgasrörsystem som avses i 23 § är tillräckliga och sakliga.

5 kap

Drift

25 §
Allmänt

Ägaren eller innehavaren av ett naturgasrörsystem skall se till att rörsystemet används, underhålls och övervakas i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser.

26 § (13.10.1995/1171)

26 § har upphävts genom F 13.10.1995/1171.

27 § (13.10.1995/1171)

27 § har upphävts genom F 13.10.1995/1171.

28 § (13.10.1995/1171)
Urbruktagning

Om ett naturgasrörsystem som har förutsatt byggnadstillstånd tas ur bruk, skall rörsystemets ägare eller innehavare underrätta säkerhetsteknikcentralen om detta.

Om ett annat naturgasrörsystem än ett sådant som har förutsatt byggnadstillstånd tas ur bruk, skall rörsystemets ägare eller innehavare försätta rörsystemet i ett sådant tillstånd att det är säkert.

29 §
Driftsövervakare

För transport- och distributionsrörsystem samt för ett sådant driftsrörsystem till vilket anslutits förbrukningsapparater med en nominell bränsleeffekt som sammanlagt överstiger 1,2 MW skall ägaren eller innehavaren innan rörsystemet tas i bruk utse en driftsövervakare och för övervakaren vid behov en eller flera ersättare.

Driftsövervakare och ersättare skall ha den behörighet som nämns i 31 § och möjlighet att personligen övervaka driften av rörsystemet.

Rörsystemets ägare eller innehavare skall skriftligen till säkerhetsteknikcentralen anmäla vem han har utsett till uppgiften. Till anmälan skall fogas driftsövervakarens skriftliga samtycke till uppgiften samt en utredning om att den utsedda driftsövervakaren uppfyller kraven i 31 §. (13.10.1995/1171)

Rörsystemets ägare eller innehavare skall se till att driftsövervakaren har möjlighet att övervaka att rörsystemet drivs och sköts i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser och att de föreskrifter som utfärdats om drift, underhåll och besiktning av rörsystemet är tillgängliga för driftsövervakaren.

30 §
Driftsövervakarens uppgifter

Driftsövervakaren skall övervaka driften av rörsystemet och dess skick. Anvisningar i frågor som gäller övervakning och besiktning meddelas av säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1171)

Driftsövervakaren skall se till att de periodiska besiktningarna av rörsystemet kan förrättas vid fastställda tidpunkter samt att de anteckningar som enligt denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av den skall göras angående prov och övervakningsåtgärder som skall vidtas medan rörsystemet är i drift blir införda i övervakningsboken.

En ersättare för driftsövervakaren fungerar som driftsövervakare sedan han fått besked om att driftsövervakaren är förhindrad att sköta sin uppgift. Beträffande ersättare för driftsövervakare gäller vad som i denna förordning stadgas om driftsövervakare.

31 §
Driftsövervakarens behörighet

Av driftsövervakare fordras

1) att han, då det är fråga om drift av transportrörsystem, har avlagt för uppgiften lämplig ingenjörsexamen åtminstone vid en teknisk läroanstalt och, då det är fråga om drift av distributions- eller driftsrörsystem, att han har avlagt för uppgiften lämplig teknikerexamen åtminstone vid teknisk läroanstalt eller beträffande naturgas och dess användning innehar kunskaper som motsvarar en dylik examen samt

2) att han har kännedom om stadgandena och bestämmelserna om användning av naturgas.

I 1 mom. 2 punkten nämnd kännedom konstateras av säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1171)

32 §
Förordnande av ny driftsövervakare

När en driftsövervakare eller hans ersättare lämnat sin befattning, skall en ny övervakare eller ersättare utses inom tre månader.

6 kap

Upplagring

33 §
Upplagringstillstånd

Upplagring av naturgas är tillåten endast med tillstånd av säkerhetsteknikcentralen (upplagringstillstånd). (13.10.1995/1171)

Handels- och industriministeriet utfärdar vid behov bestämmelser om de säkerhetskrav som skall iakttas vid upplagringen.

7 kap

Tillsyn

34 §
Allmän tillsyn

Säkerhetsteknikcentralen övervakar att denna förordning följs. Säkerhetsteknikcentralen för register över alla tillstånd och godkännanden som den har utfärdat med stöd av denna förordning. (13.10.1995/1171)

Om det arbetarskydd som krävs utöver de säkerhetsarrangemang som föreskrivs i denna förordning stadgas särskilt.

35 § (13.10.1995/1171)

35 § har upphävts genom F 13.10.1995/1171.

8 kap

Förbud och tvångsmedel

36 § (13.10.1995/1171)
Tvångsmedel

Om det vid en besiktning har upptäckts att denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av den inte har iakttagits, och den som saken gäller inte utan dröjsmål vidtar åtgärder för att avhjälpa det missförhållande som har konstaterats, skall den som utför besiktningen informera säkerhetsteknikcentralen om saken. Säkerhetsteknikcentralen skall skriftligen förordna att nödvändiga åtgärder skall vidtas inom en bestämd tid.

Iakttas inte det förordnande som avses i 1 mom., kan den försumlige tvingas att fullgöra sin skyldighet i enlighet med vad som stadgas i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53).

37 § (13.10.1995/1171)
Besiktningsorganets och en godkänd besiktningsmans anmälningsskyldighet

Konstaterar besiktningsorganet eller en godkänd besiktningsman vid besiktning att gas används så att säkerheten kan äventyras, skall detta utan dröjsmål meddelas säkerhetsteknikcentralen.

38 §
Indragande av rättigheter

Om återkallande av tillstånd eller godkännande som meddelats med stöd av denna förordning stadgas i 2 § 2 mom. lagen om explosionsfarliga ämnen. Tillståndet eller godkännandet kan återkallas antingen för viss tid eller helt och hållet. (13.10.1995/1171)

Om en driftsövervakare visar sig olämplig för sin uppgift, kan säkerhetsteknikcentralen förordna att rörsystemets ägare eller innehavare skall utse en ny. (13.10.1995/1171)

Innan ett tillstånd eller godkännande återkallas eller ett förordnande meddelas om att ny driftsövervakare skall utses, skall den som saken gäller beredas tillfälle att bli hörd.

9 kap (5.2.1999/128)

(5.2.1999/128)

9 kap. har upphävts genom F 5.2.1999/128.

10 kap

Ändringssökande

45 § (13.10.1995/1171)

Ändring i beslut som säkerhetsteknikcentralen har fattat med stöd av denna förordning får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom besvär i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

L om ändringssökande i förvaltningsärenden 154/1950 har upphävts genom FörvaltningsprocessL 586/1996.

11 kap

Särskilda stadganden

46 §
Ändringstillstånd och -anmälningar

Om någon vill bygga ut eller annars ändra ett naturgasrörsystem för vilket byggnadstillstånd har förutsatts och för vilket sådant byggnadstillstånd som avses i 6 § 1 mom. har fåtts, efter det rörsystemet har godkänts för drift, skall skriftlig anmälan om detta göras till säkerhetsteknikcentralen. Om utbyggnaden eller ändringen är väsentlig, skall byggnadstillstånd fås för den. (13.10.1995/1171)

Om byggnadstillstånd har getts för ett visst område, krävs inget särskilt tillstånd för utbyggnad eller ändring av rörsystemet på tillståndsområdet.

I fråga om besiktning av en utbyggd eller på annat sätt ändrad del av ett rörsystem gäller vad som stadgas i 4 kap. (13.10.1995/1171)

4 mom. har upphävts genom F 13.10.1995/1171. (13.10.1995/1171)

47 § (13.10.1995/1171)
Ändring som gäller verksamhetsidkare

Om ett naturgasrörsystem för vilket byggnadstillstånd har beviljats övergår till en ny verksamhetsidkare, skall den nya verksamhetsidkaren utan dröjsmål underrätta säkerhetsteknikcentralen om detta.

48 §
Åtgärder vid fall av skada och fara

Om ett naturgasrörsystem skadas, skall driftsövervakaren se till att skadorna och faran för omgivningen kan begränsas till ett minimum och att platsen för det skedda isoleras.

Om följden av en skada på en del av ett rörsystem är skada på person, egendom eller miljö, skall ägaren, innehavaren eller driftsövervakaren ofördröjligen underrätta säkerhetsteknikcentralen om detta. Säkerhetsteknikcentralen skall vid behov verkställa undersökning på platsen. (13.10.1995/1171)

Säkerhetsteknikcentralen kan vid behov i ett fall som avses i 2 mom. förordna att en skadad del av rörsystemet skall besiktas innan den på nytt tas i bruk. (13.10.1995/1171)

Skador som beror på konstruktions- eller materialfel eller andra skador som kan ha betydelse för driftssäkerheten skall driftsövervakaren meddela säkerhetsteknikcentralen. (13.10.1995/1171)

49 §
Tillsättning av luktämne i naturgas

I naturgas skall tillsättas luktämne för att göra det lättare att upptäcka av eventuellt läckage. Kravet på att luktämne skall tillsättas gäller dock inte naturgas som skall upplagras eller ledas i transportrörsystem och inte heller biogas.

Säkerhetsteknikcentralen kan i enskilda fall, då synnerliga skäl det kräver och på sådana villkor som den bestämmer, ge tillstånd till att luktämne inte behöver tillsättas i naturgas som införs i ett distributions- eller driftsrörsystem. (13.10.1995/1171)

50 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

1 mom. har upphävts genom F 13.10.1995/1171. (13.10.1995/1171)

Handels- och industriministeriet meddelar dessutom vid behov anvisningar om tillämpningen av denna förordning samt närmare föreskrifter om de utredningar och åtgärder som är avsedda för avvärjande av fara för storolycka.

3 mom. har upphävts genom F 13.10.1995/1171. (13.10.1995/1171)

51 §
Tillverkning och import

I fråga om sådana förbrukningsapparater för naturgas som tillverkas i eller importeras till Finland gäller vad om dem särskilt stadgas och bestäms.

I ett naturgasrörsystem får användas endast sådana plaströr och delar av dessa som har typbesiktats på åtgärd av en behörig och självständig part. På plaströren och delarna till dem skall det finnas en påskrift om att de lämpar sig för naturgasbruk. (5.12.1997/1092)

3 mom. har upphävts genom F 5.12.1997/1092. (5.12.1997/1092)

52 § (13.10.1995/1171)
Beviljande av undantag

Medför iakttagandet av stadgandena i denna förordning oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet och kan åsyftad säkerhet uppnås på något annat sätt, kan säkerhetsteknikcentralen i ett enskilt fall tillåta avvikelser från stadgandena i denna förordning och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

12 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

53 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1993.

Genom denna förordning upphävs naturgasförordningen av den 26 juni 1987 (623/87) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

54 §
Övergångsstadgande om riskbedömning och säkerhetsutredning

I fråga om sådana i 40 § avsedda anläggningar som är i drift när denna förordning träder i kraft skall en riskbedömning enligt nämnda stadgande göras före den 1 september 1994.

I fråga om sådana i 41 § avsedda anläggningar som är i drift när denna förordning träder i kraft skall en säkerhetsutredning enligt nämnda stadgande göras och tillställas tekniska kontrollcentralen före den 1 september 1995. Även skyldigheten att informera enligt 43 § skall fullgöras före den 1 september 1995 i fråga om dessa anläggningar.

55 §
Verksamhet som godkänts tidigare

Vid byggande av ett naturgasrörsystem för vilket tillståndsansökan har lämnats in till tekniska kontrollcentralen innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas, med de begränsningar som anges i 3 mom., de stadganden och bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft, om sökanden kräver detta.

Naturgasrörsystem och med det jämförbart rörsystem som installerats i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft får alltjämt användas, även om verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Tekniska kontrollcentralen har dock rätt att föreskriva begränsningar och uppställa andra villkor för driften av naturgasrörsystem som avses i 1 och 2 mom., om detta anses nödvändigt för förhindrande av person-, egendoms- eller miljöskador.

Bilaga

INFORMATION SOM SKALL GES BEFOLKNINGEN I HÄNDELSE AV OLYCKA

(a) företagets namn och anläggningens läge,

(b) den person som svarar för informationen och hans ställning i företaget,

(c) anmälan om att stadgandena i kapitel 9 i denna förordning om avvärjande av fara för storolycka gäller anläggningen och att den utredning som avses i 41 § har tillställts säkerhetsteknikcentralen, (13.10.1995/1171)

(d) en allmän beskrivning av den verksamhet som bedrivs i anläggningen,

(e) de viktigaste faroframkallande egenskaperna hos den gas som lagras eller används tekniskt i anläggningen,

(f) en allmän beskrivning av vilken karaktär faran för en storolycka har och de eventuella verkningar en storolycka har på befolkningen och miljön,

(g) en tillräcklig utredning om hur befolkningen skall varnas då en olycka sker samt hur informationen skall skötas under den tid olyckshändelsen varar,

(h) en tillräcklig utredning om vilka åtgärder den berörda befolkningen skall vidta och om hur den skall förfara i fall en olycka sker,

(i) anmälan om att företaget förutsätts vidta nödvändiga åtgärder för att avvärja olyckor och minimera följderna av dem vilket inbegriper samverkan med de kommunala myndigheter som handhar räddningstjänsten,

(j) hänvisning till den räddningsplan som de kommunala räddningsmyndigheterna har gjort upp i händelse av att det i anläggningen sker olyckor vilkas verkningar sträcker sig utanför anläggningen; dessutom skall befolkningen uppmanas att om en olycka inträffat iaktta räddningsmyndigheternas anvisningar och uppmaningar samt

(k) detaljerade anvisningar om var man vid behov kan få ytterligare information.

Ikraftträdelsestadganden:

13.10.1995/1171:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.

Den uppgift som enligt 55 § naturgasförordningen (1058/93) skall handhas av tekniska kontrollcentralen övergår på säkerhetsteknikcentralen när denna förordning träder i kraft.

De rättigheter som har getts en driftsövervakare, en ansvarig och ett gasinstallationsföretag innan denna förordning trädde i kraft gäller också i fortsättningen.

5.12.1997/1092:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ett besiktningsorgan som har verkat som ett sådant besiktningsorgan som avses i naturgasförordningen innan denna förordning träder i kraft får utan särskilt godkännande verka som ett sådant besiktningsorgan till utgången av 1998.

5.2.1999/128:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

13.6.2002/502:

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2002.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.