Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

2.4.1993/318

Förordning om stöd för närståendevård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts fr.o.m. den 1.1.2006. Se L om stöd för närståendevård 937/2005.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 27 b § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1365/92):

1 §
Avtalets innehåll

I det avtal om stöd för närståendevård som ingås mellan en vårdare och kommunen skall överenskommas om

1) vårdarvode till vårdaren och utbetalning av det,

2) utbetalning av vårdarvode för den tid vården varit avbruten,

3) ledighet för vårdaren,

4) beräknad tid för vården,

5) uppsägning av avtalet samt

6) övriga frågor som gäller vården.

Avtalet revideras på grund av ändringar i vårdtiden eller vårdens omfattning eller om det annars finns anledning till det.

2 §
Vård- och serviceplan

Angående stödet för närståendevård uppgörs tillsammans med den vårdbehövande och vårdaren en vård- och serviceplan, som förutom den vård vårdaren ger även skall inbegripa övrig nödvändig service för tryggande av vården samt uppgift om servicens omfattning och innehåll. Vård- och serviceplanen fogas till avtalet om stöd.

Med övrig service avses hemsjukvård, hemservice samt andra social- och hälsovårdstjänster som är nödvändiga för den vårdbehövande. Av vård- och serviceplanen skall framgå på vilket sätt vården av den vårdbehövande skall ordnas under vårdarens ledighet eller annan frånvaro.

3 §
Uppsägning av avtal

Om inte något annat har överenskommits i avtalet kan kommunen säga upp avtalet så att det upphör att gälla tidigast två månader efter uppsägningen och vårdaren så att det upphör att gälla tidigast en månad efter uppsägningen.

Om avtalet enligt ett villkor i det upphör att gälla enbart när det sågs upp en viss tid före avtalsperiodens utgång och avtalet inte har sagts upp, skall avtalet efter avtalsperioden anses gälla tills vidare.

Oberoende av uppsägningstiden upphör avtalet att gälla vid utgången av den månad då vården blivit obehövlig till följd av förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd eller då han överförs till långvarig anstaltsvård. Om avbrott i vården under kortvarig anstaltsvård skall avtalas särskilt.

4 §
Hävning av avtal

Oberoende av vad som överenskommits om uppsägningstiden, kan parterna med omedelbar verkan häva avtalet, om den vårdbehövandes säkerhet äventyras av att avtalet fortsätter att gälla.

5 §
Möjlighet till ledighet

Vårdaren skall i mån av möjlighet få ledighet från vården.

Ledigheten skall graderas på basis av hur bindande och krävande vården är. En vårdare som har ansvar för en person som behöver vård och omsorg i stor utsträckning skall i mån av möjlighet få minst en ledig dag i veckan, ett ledigt veckoslut i månaden samt årligen minst en veckas oavbruten ledighet.

6 § (14.2.1997/166)
Betalning av vårdarvode

Det vårdarvode som beviljas som stöd för närståendevård betalas till vårdaren.

7 § (25.11.2004/1035)
Vårdarvodets storlek

Vårdarvodets storlek påverkas endast av hur bindande och krävande vården är, om inte något annat följer av 2 mom. 3 punkten. Det lägsta vårdarvodet uppgår till 233,56 euro per månad.

Vårdarvodet kan enligt avtal fastställas till ett lägre belopp än det lägsta beloppet enligt 1 mom., om

1) vården binder vårdaren endast i liten utsträckning,

2) vårdbehovet är ringa eller tillfälligt, eller om

3) vårdaren anför särskilda skäl till det.

Vårdarvodena i det avtal som avses i 1 § justeras enligt det indextal som fastställts för 2005 för tillämpningen av 17 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003).

8 §
Krav på vårdstället

Vårdstället skall till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som skall ges där.

9 §
Serviceansvar

Det vårdarvode som skall betalas som stöd för närståendevård erläggs och den service som definieras i vård- och serviceplanen tillhandahålls av den kommun som enligt 3 kap. socialvårdslagen är skyldig att ordna socialservice för den vårdbehövande.

10 §
Närmare anvisningar

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Beloppen av de vårdarvoden som avses i denna förordning motsvarar det löneindextal som med stöd av 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställts för 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

14.2.1997/166:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

17.10.2001/853:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

25.11.2004/1035:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2005.

Beloppet av det lägsta vårdarvode som fastställs i denna förordning motsvarar det indextal som enligt 17 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare fastställts för 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.