Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

24.8.1990/717

Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967, som har inrättats genom riksdagens beslut, är i Finlands Banks ägo och förvaltning och vars stadgar har publicerats i författningssamlingen (596/67) genom statsrådets beslut av den 21 december 1967, ändras genom denna lag till en fond med namnet Jubileumsfonden för Finlands självständighet, nedan fonden.

Fonden är en självständig offentligrättslig fond som står under riksdagens garanti och där förvaltningen övervakas och principerna för verksamheten beslutas av ett förvaltningsråd som utses av riksdagen. Fonden får i sin verksamhet använda benämningen Sitra. (30.12.2019/1553)

Ärenden som gäller fonden behandlas i statsrådet av finansministeriet.

2 §

Fonden har som mål att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete genom att i synnerhet verka för genomförande av sådana projekt som effektiverar utnyttjandet av de samhällsekonomiska resurserna eller höjer forsknings- och utbildningsnivån eller i vilka utvecklingsalternativen för framtiden reds ut.

3 §

För att uppnå sitt mål kan fonden

1) utföra och låta utföra undersökningar och utredningar,

2) bevilja lån och annan finansiering, varvid beslut får fattas om villkorlig återbetalning,

3) bevilja bidrag,

4) bevilja borgen och garantier samt

5) delta i samarbetsprojekt och äga aktier och andelar i företag.

2 kap

Ekonomi

4 §

Fonden har ett grundkapital som skall placeras på ett säkert och lönsamt sätt.

5 §

Fondens verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet och finansieringsverksamheten.

Grundkapitalet kan användas till att täcka fondens betalningsförpliktelser endast om fondens övriga medel inte räcker till.

Fonden får ta upp lån för att sköta sin likviditet.

6 §

I statsbudgeten kan tas in anslag för ökning av fondens grundkapital. Anslag kan också tas in för finansiering av den verksamhet som avses i 3 §.

7 §

Fonden får äga sådana fastigheter, aktier och andelar som behövs för verksamheten.

3 kap

Förvaltning

8 § (30.12.2019/1553)

Fondens förvaltning sköts av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Förvaltningsrådet har minst 13 och högst 17 medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksmöte. De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats och deras uppdrag pågår till dess att val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas.

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

8 a § (30.12.2019/1553)

Medlemmarna i förvaltningsrådet får ett årsarvode som uppgår till en femtondedel av det årsarvode med samtliga tidsbestämda höjningar som betalas till riksdagsledamöterna enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947).

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande får därtill ett årsarvode som för ordföranden är hälften och för vice ordföranden en femtedel av årsarvodet för medlemmarna i förvaltningsrådet. Varje månad utbetalas en tolftedel av årsarvodet.

Förvaltningsrådets medlemmar får för varje sammanträde ett sammanträdesarvode som uppgår till en tredjedel av månadsarvodet.

Förvaltningsrådet beslutar om sekreterarens arvode.

Arvoden till förvaltningsrådets medlemmar och de övriga kostnaderna för förvaltningsrådets verksamhet betalas med fondens medel.

9 §

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka fondens förvaltning och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet skall i synnerhet

1) utse och entlediga styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt på framställning av styrelsen överombudsmannen, och besluta om deras arvoden och löneförmåner, (30.12.2019/1553)

2) fastställa allmänna anvisningar för fondens finansierings- och placeringsverksamhet,

3) fastställa fondens årliga ekonomi- och verksamhetsplan samt arbetsordningen,

4) årligen fastställa en ekonomi- och verksamhetsplan för de följande fyra åren, (30.12.2019/1553)

5) vid behov göra framställning om anslag som avses i 6 § och besluta om användning av grundkapitalet enligt 5 § 2 mom.,

6) besluta hur den interna revision som gäller skötseln av fonden och dess verksamhet skall ordnas,

7) fastställa fondens resultat- och balansräkning,

8) besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och på framställning av styrelsen för överombudsmannen, (30.12.2019/1553)

9) årligen till riksdagen avge en berättelse över fondens verksamhet samt

10) behandla övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

10 § (30.12.2019/1553)

Styrelsen har minst fem och högst sju medlemmar. Till medlemmar i styrelsen ska utses personer som företräder den sakkunskap som krävs vid planeringen av fondens verksamhet, och av dem ska högst tre personer representera de ministerier till vars ansvarsområden de ärenden som behandlas i styrelsen huvudsakligen hör.

Statsrådets allmänna sammanträde ska på föredragning från finansministeriet göra en framställning till förvaltningsrådet om de representanter för ministerierna som avses i 1 mom.

11 § (30.12.2019/1553)

Styrelsen ska sörja för fondens förvaltning och se till att fondens verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de andra valda medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelsen kan i enskilda fall fatta beslut i ärenden som hör till överombudsmannens uppgifter.

12 § (30.12.2019/1553)

Överombudsmannen har till uppgift att sköta fondens förvaltning samt att utveckla fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Överombudsmannen har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

13 §

Fonden har en arbetsordning med närmare bestämmelser om styrelsens och överombudsmannens samt fondens övriga personals befogenheter och uppgifter.

4 kap

Särskilda stadganden

14 § (28.12.2018/1366)

I fondens bokföring ska bokföringslagen (1336/1997) iakttas.

Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

15 § (28.12.2018/1366)

Bestämmelser om fondens revisorer finns i riksdagens arbetsordning (40/2000).

16 §

Revision av fonden utförs årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Revisorerna skall lämna förvaltningsrådet en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om fastställande av resultat- och balansräkningen, om beviljande av ansvarsfrihet samt om förslaget till åtgärder som gäller fondens resultat samt eventuella anmärkningar som kan påverka fastställandet av resultat- och balansräkningen och beviljandet av ansvarsfrihet.

17 § (28.12.2018/1366)

På medlemmarna av förvaltningsrådet och styrelsen samt på överombudsmannen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På fondens anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på det sätt som föreskrivs i 40 kap. 12 § 2 mom. i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

18 § (28.12.2018/1366)

De beslut av fonden som avses i 3 § 2–5 punkten får inte överklagas genom besvär.

19 § (28.12.2018/1366)

På fondens verksamhet tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

20 §

Fonden kan vara part vid domstolar och andra myndigheter.

21 §

Fonden får godkänna ackord eller därmed jämförbara arrangemang, godkänna frivillig omsättning i pengar av egendom som utgör säkerhet för finansiering eller motsäkerhet för borgen samt avstå från sina fordringar. Fonden får även ingå avtal med mottagarna av finansiering eller borgen om återbetalning av fondens fordringar.

22 § (28.12.2018/1366)

För andra prestationer än sådana som avses i 3 § tar fonden ut avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

23 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, och genom den upphävs stadgarna för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967. I fråga om revision, bokslut och verksamhetsberättelse för den sista räkenskapsperioden för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 iakttas dock de stadganden och bestämmelser som tillämpas på nämnda fond innan denna lag träder i kraft.

24 §

Till grundkapital för fonden överförs det grundkapital för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 som har antecknats i Finlands Banks sista balansräkning före ikraftträdandet.

Medlen enligt det bokslutet för fondens för Finlands självständighets jubileumsår 1967 sista räkenskapsperiod samt övriga fordringar och rättigheter som tillkommer fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 övergår när denna lag träder i kraft till Jubileumsfonden för Finlands självständighet. Denna svarar för fondens för Finlands självständighets jubileumsår 1967 skulder och övriga förpliktelser.

25 §

Personalen vid fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 övergår i fondens tjänst när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 6/90, Bankutsk. bet. 3/90, Stora utsk. bet. 59/90

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/647:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

23.12.1999/1252:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999, GrUB 7/1999, RSv 103/1999

28.12.2018/1366:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 192/2018, EkUB 23/2018, RSv 181/2018

30.12.2019/1553:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Riksdagen utser det nya förvaltningsrådet när denna har lag trätt i kraft. Den nuvarande styrelsen fortsätter högst till utgången av 2020. Bestämmelserna i 10 och 11 § tillämpas efter ikraftträdandet av lagen på valet av ny styrelse och på styrelsens sammansättning, uppgifter, beslutsfattande och mandatperiod. Bestämmelserna i 12 § 2 mom. om överombudsmannens närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden tillämpas från ikraftträdandet av denna lag.

RP 63/2019, EkUB 3/2019, RSv 81/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.