Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

1.6.1984/433

Semesterlag för sjömän

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas med nedan nämnda undantag på arbete som arbetstagare på grundval av avtal utför för arbetsgivare under dennes ledning och uppsikt mot lön eller annat vederlag ombord på finskt fartyg eller, på förordnande av arbetsgivaren, tillfälligt annanstans.

Denna lag tillämpas inte på arbete som utförs

1) av den som uppbär lön enbart i form av vinstandel;

2) av arbetsgivarens make eller barn; eller

3) på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används för flottning.

Denna lag tillämpas inte heller på arbete som ska anses enbart som tillfälligt kontroll-, service- och lotsningsarbete eller annat med dem jämförbart arbete eller som, utan att arbetstagaren följer med fartyget, endast utförs då fartyget är förtöjt vid kaj eller ligger på säker ankarplats, om arbetet omfattas av semesterlagen (162/2005). (9.9.2011/1025)

2 §
Semesterns längd

En arbetstagare är berättigad till semester under två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad. Om totalantalet semesterdagar vid uträknande av semesterns längd inte utgör ett helt tal, ska del av dag ges som full semesterdag. (9.9.2011/1025)

Som vardagar räknas vid tillämpningen av denna lag inte självständighetsdagen, jul- eller midsommaraftonen, påsklördagen eller första maj.

Såsom full kvalifikationsmånad anses en sådan kalendermånad under vilken arbetstagaren varit i arbete hos arbetsgivaren minst fjorton dagar.

3 §
Dagar likställda med arbetade dagar

När semestern bestäms, betraktas såsom likställda med arbetade dagar de dagar då arbetstagaren åtnjutit semester eller på lag eller avtal baserad ledighet med lön, om inte annat följer av vad som stadgas i 11 § 2 och 3 mom.

Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete

1) på grund av att andra arbetstagare på arbetsplatsen åtnjutit semester eller sådan ledighet med lön som avses i 1 mom.;

2) på grund av repetitionsövning, extra tjänstgöring eller kompletterande tjänstgöring, om han har återkommit till arbetet så snart hindret upphört; (9.9.2011/1025)

3) på grund av sjukdom eller olycksfall, dock inte mera än sammanlagt 75 vardagar under två på varandra följande kvalifikationsperioder räknat från början av arbetsförhållandet; om hindret fortgår utan avbrott efter den tidsperiod de ovan avsedda två kvalifikationsperioderna bildar, betraktas såsom dagar likställda med arbetade dagar, för denna sjukdoms eller detta olycksfalls vidkommande, högst 75 vardagar;

3 a) på grund av medicinsk rehabilitering, när sådan ges på ordination av läkare vid en av myndighet godkänd rehabiliteringsanstalt eller i en annan fysikalisk undersöknings- eller behandlingsenhet på grund av yrkessjukdom eller olycksfall, i avsikt att återställa eller upprätthålla arbetsförmågan, dock inte mera än 75 vardagar under två på varandra följande kvalifikationsperioder, räknat från början av arbetsförhållandet; om hindret fortgår utan avbrott efter den tidsperiod som de ovan nämnda två kvalifikationsperioderna bildar, betraktas sammanlagt högst 75 vardagar såsom likställda med arbetade dagar för denna rehabiliteringstids vidkommande; (26.8.1988/782)

4) på grund av läkarundersökning som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010) eller som har föreskrivits av arbetsgivaren eller beror på sjukdom eller olycksfall; (9.9.2011/1025)

5) under tiden för särskild graviditetsledighet enligt 5 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), tillfällig vårdledighet enligt 5 kap. 7 § i den lagen, ledighet för vård av anhörig enligt 5 kap. 8 a § i den lagen eller under tiden för frånvaro av tvingande familjeskäl enligt 5 kap. 9 § i den lagen eller i fråga om en förlossning eller en adoption under sammanlagt högst 160 dagar av graviditets- och föräldraledighet för en arbetstagare som är berättigad till graviditetsledighet och på motsvarande sätt under 160 dagar av föräldraledighet för en annan arbetstagare som är berättigad till föräldraledighet, (14.1.2022/35)

6) på grund av sådant kommunalt eller annat offentligt förtroendeuppdrag eller sådant vittnesmål som vederbörande enligt lag inte haft rätt att vägra fullgöra eller avge eller hade kunnat vägra fullgöra eller avge endast av särskilt, i lag nämnt skäl;

7) på grund av förordnande som myndighet utfärdat för att hindra spridning av sjukdom;

7 a) på grund av covid-19-smitta på det sätt som avses i 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), (25.2.2022/141)

7 a punkten har tillfogats genom L 141/2022, som gäller temporärt 28.2.2022–31.12.2022.

8) på grund av resa som förutsätts av arbetet, om sådana resedagar inte annars räknas som tjänstgöringstid;

9) av annat skäl, om arbetsgivaren enligt lag har varit skyldig att trots arbetstagarens frånvaro betala honom lön för sådan tid;

10) på grund av permittering, likväl högst 30 dagar i sänder;

11) på grund av sådan förkortning av arbetsveckor som motsvarar permittering eller annat därmed jämförbart arbetstidsarrangemang, likväl högst tre månader i sänder; om sådan omställning i arbetstiderna utan avbrott fortgår efter utgången av kvalifikationsperioden, räknas en ny period om tre månader från den tidpunkt då en ny kvalifikationsperiod börjar;

12) på grund av studieledighet som avses i lagen om studieledighet (273/1979), dock högst 30 dagar för två på varandra följande kvalifikationsperioder, om arbetstagaren omedelbart efter studieledigheten återvänt till arbete som arbetsgivaren anvisat honom eller henne; (9.9.2011/1025)

13) på grund av deltagande i sådan teoretisk undervisning som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998) och som förutsätts i gällande läroavtal; (9.9.2011/1025)

14) på grund av deltagande med arbetsgivarens samtycke i utbildning som arbetet förutsätter, varvid det likväl endast kan avtalas att en tid av 30 dagar i sänder räknas som likställd med tjänstgöringstid; samt

15) på grund av att fartyg i säsongtrafik övervintrar.

4 § (9.9.2011/1025)
Rätt till semester

En arbetstagare har rätt till semester sedan det gått sex fulla kvalifikationsmånader från början av anställningsförhållandet, och därefter alltid med sex månaders intervaller (kvalifikationsperiod) från det den tidigare rätten till semester uppkom.

Om arbetstagaren har varit ledig med stöd av bestämmelserna om vårdledighet i 5 kap. 3 § i lagen om sjöarbetsavtal, åtnjutit i lagen om studieledighet nämnd studieledighet, fullgjort beväringstjänst som värnpliktig eller fullgjort civiltjänst som civiltjänstgörare eller av annan sådan orsak under anställningsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete under en tid som enligt 3 § inte betraktas som likställd med arbetade dagar då semestern bestäms, börjar en ny period om sex fulla kvalifikationsmånader, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., då arbetstagaren återupptar arbetet, om inte annat avtalas.

5 §
Tiden för semester

Semester skall ges så snart fartygets arbetskraftssituation medger det, dock inom en månad från den tidpunkt då rätten till semester uppkom. Om arbetstagarens arbets- och fritidsperioder bestäms enligt ett på kollektivavtal baserat avlösningssystem, kan semestern dock ges vid en tidpunkt som är ändamålsenlig med tanke på avlösningssystemet, utan att semestern likväl framskjuts med mera än två månader från den tidpunkt då rätten till semester uppkom.

Den ena av semestrarna för två på varandra följande kvalifikationsperioder skall oberoende av vad som är stadgat i 1 mom. ges mellan den 2 maj och den 30 september.

Det kan avtalas att semester på arbetstagarens begäran skall ges även under annan tid än den som är stadgad i 1 och 2 mom. Semestern kan likväl inte genom avtal framskjutas med mer än sex månader från den tidpunkt då rätten till semester uppkom.

6 § (9.9.2011/1025)
Beviljande av semester i vissa fall

Trots vad som föreskrivs i 5 § kan arbetstagaren beviljas semester eller en del av den i samband med i 5 kap. avsedd graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet eller vårdledighet. (14.1.2022/35)

Om en arbetstagare som återupptar arbetet har semester till godo vid ingången av den kvalifikationsperiod som avses i 4 § 2 mom., kan denna semester ges i samband med semestern för denna kvalifikationsperiod.

7 §
Semesterns början och slut

Utan arbetstagarens samtycke får semester inte ges finsk arbetstagare eller i Finland bosatt arbetstagare annanstans än i finsk hamn. Annan arbetstagare skall ges semester i hamn i hemlandet eller i den hamn där arbetsavtalet ingåtts.

Om givande av semester i hamn som avses i 1 mom. förutsätter resa som pågår över tolv timmar, anses semestern börja klockan 24 dagen efter avresedagen. I annat fall anses semestern börja klockan 24 den dag då resan inleddes.

Efter semester eller del av semester har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till det fartyg från vilket han begav sig på semester. Om annat inte avtalas, skall arbetstagaren återvända från semestern så att han i enlighet med sin normala arbetstid kan inleda arbetet på fartyget eller resan till fartyget.

8 §
Uppdelning av semester

Semester skall fortgå utan avbrott. Den ena av semestrarna för två på varandra följande kvalifikationsperioder kan likväl ges i två eller flera delar. Kortvarig ledighet i land som ges en arbetstagare under en arbetsperiod räknas inte som semester. (15.5.1998/343)

En förutsättning för att semester som ges mellan den 1 oktober och den 1 maj skall kunna uppdelas på det sätt som avses i 1 mom. är att detta är nödvändigt för undvikande av avbrott i arbetet eller att arbetstagaren samtycker därtill. Semester som ges mellan den 2 maj och den 30 september kan uppdelas endast om arbetstagaren samtycker till detta.

9 § (8.8.2014/660)
Framskjutande av semester

Om arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen när semestern eller en del av semestern börjar eller under semestern, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har även på egen begäran rätt att flytta fram semestern eller en del av den, om det är känt att arbetstagaren under semestern kommer att undergå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård att arbetstagaren är arbetsoförmögen medan vården pågår.

Arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lägga fram tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga.

Semester som flyttats fram i de fall som avses i 1 mom. ska ges senast i samband med den semester som följer på den semester som flyttats fram. Semester som flyttats fram på grund av ett alterneringssystem som baserar sig på ett kollektivavtal ska dock ges före den 30 september, om det är möjligt.

10 §
Hörande av arbetstagaren om tidpunkten och tiden för semestern

Innan tidpunkten för semestern bestäms, skall arbetsgivaren bereda arbetstagaren eller dennes företrädare tillfälle att framföra sin åsikt i saken.

Om tiden för semestern skall arbetsgivaren om möjligt underrätta arbetstagaren en månad, men likväl senast två veckor innan semestern eller del därav börjar, utom i de fall som avses i sista meningen av 9 § 3 mom., då underrättelse skall lämnas minst tre dagar tidigare.

11 §
Arbetsförhållandets fortbestånd

Arbetsförhållandet anses inte ha blivit avbrutet till följd av att företaget byter ägare eller innehavare, inte heller av den orsaken att arbetstagaren direkt övergår i sådant företags tjänst där hans tidigare arbetsgivare har bestämmanderätten. Den tidigare arbetsgivaren anses ha bestämmanderätten också när han har andel i vartdera företaget och han, antingen ensam eller tillsammans med någon medlem av hans familj, har bestämmanderätten i dem båda.

Önskar arbetstagaren inte efter slutet av semestern eller del av semester fortsätta sitt arbetsförhållande, kan han oberoende av den uppsägningstid som annars skall tillämpas i arbetsförhållandet få detta att upphöra genom att skriftligen underrätta arbetsgivaren härom senast en vecka före semesterns slut, om han hör till manskapet, och senast två veckor före semesterns slut, om han hör till befälet. Härvid upphör arbetsförhållandet vid semesterns slut, om annat inte avtalas.

När arbetstagaren avbryter sitt arbetsförhållande på det sätt som avses i 2 mom., anses inte de semesterdagar och i 3 § 1 mom. avsedda fridagar som omedelbart föregick utgången av arbetsförhållandet såsom dagar likställda med arbetade dagar. Vad som stadgas ovan skall inte tillämpas, om arbetstagaren i samband med semestern säger upp sitt arbetsförhållande med iakttagande av den uppsägningstid som annars skall tillämpas i det.

12 § (9.9.2011/1025)
Verkan av värnplikts- och civiltjänstgöringstid på tiden för anställningsförhållandets fortbestånd

I de fall som avses i 2 § 1 mom. och i 19 § 1 mom. inräknas i tiden för anställningsförhållandets fortbestånd inte den tid då arbetet varit avbrutet med anledning av att arbetstagaren fullgjort beväringstjänst som värnpliktig eller fullgjort civiltjänst som civiltjänstgörare.

13 §
Semesterlön

Till arbetstagaren skall för semestertiden betalas en lön som fås genom att hans medeldagslön multipliceras med antalet semesterdagar och andra till semestern anslutna fridagar.

Medeldagslönen beräknas genom att arbetstagarens månadslön eller, om månadslönen inte är bestämd, den genomsnittliga månadsförtjänsten under kvalifikationsperioden divideras med trettio samt det sålunda erhållna resultatet multipliceras med koefficienten 1,18.

Då den till grund för semesterlönen liggande månadslönen eller den genomsnittliga månadsförtjänsten fastställs, räknas såsom hörande till lönen, med undantag för sådan lön som betalas för övertidsarbete eller som bör anses ha betalts för dylikt arbete, i förhållande till kvalifikationsperiodens längd, alla fasta tillägg och de förhöjningar som enligt arbetets art under denna period betalts för minst en månad.

14 § (9.9.2011/1025)
Naturaförmåner under semester

Till lön hörande naturaförmåner ska under semestern utges oavkortade.

Om arbetstagaren inte utnyttjar naturaförmånerna under semestern, är han eller hon berättigad att för dem få ersättning i pengar, också för söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, jul- och midsommaraftonen, påsklördagen och första maj. Om det inte har avtalats om större ersättning i pengar för naturaförmånerna, beräknas den enligt grunder som arbets- och näringsministeriet fastställer efter att ha gett delegationen för sjömansärenden tillfälle att avge utlåtande.

15 §
Utbetalning av semesterlön

Semesterlön skall betalas innan semestern eller del därav börjar.

Då arbetsgivaren betalar ut semesterlönen, är han skyldig att lämna arbetstagaren en utredning som utvisar semesterlönens storlek och grunderna för beräkningen av den.

16 §
Resor för semester

En arbetstagare som är berättigad till semester har rätt till fri resa, med fritt uppehälle under resan, till den ort i vars hamn semestern enligt 7 § 1 mom. ska ges samt till returresa till fartyget efter semesterns slut. Resorna ordnas av arbetsgivaren. (20.12.2013/1071)

Arbetstagaren har dock inte rätt till fria resor enligt 1 mom., om arbetstagaren tidigare under samma kvalifikationsperiod har åtnjutit motsvarande förmån, och inte heller för en sådan kvalifikationsperiod under vilken arbetstagaren utnyttjat sin rätt till fria resor enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i lagen om sjöarbetsavtal, om semestern eller en del av den på ett i 6 § angivet sätt getts i samband med sådan graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet eller vårdledighet som avses i 5 kap. i lagen om sjöarbetsavtal. (14.1.2022/35)

Om det beräknas att fartyget inom en månad från det rätten till semester uppkommit anländer till en sådan hamn från vilken resa för semester kan anordnas till avsevärt lägre kostnader än om resan skulle inledas omedelbart när rätten till semester uppkommit, och arbetstagaren inte önskar framskjuta sin avresa så att den sker från nämnda hamn, skall han själv betala skillnaden mellan de ovan avsedda kostnaderna.

17 § (20.12.2013/1071)

17 § har upphävts genom L 20.12.2013/1071.

17 a § (23.3.2012/142)
Semesterersättning vid fortbestående arbetsförhållande

Till en arbetstagare som under kvalifikationsperioden enligt avtal är i arbete så få dagar eller en så kort tid att arbetstagaren av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda i 3 § angiven full kvalifikationsmånad eller att endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader betalas, om han eller hon under kvalifikationsperioden varit i arbete sammanlagt minst sex timmar, i stället för semesterlön en semesterersättning på 11 procent av den under föregående kvalifikationsperiod till honom eller henne utbetalda eller till betalning förfallna lönen. I lönen, som höjs enligt koefficienten i 13 § 2 mom., räknas inte in förhöjning som utöver grundlönen betalas för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete och inte heller ersättning i form av vederlag som betalas ut i pengar.

18 §
Semesterersättning när arbetsförhållandet upphör

När arbetsförhållandet upphör, är arbetstagare som under dess fortbestånd varit i arbete minst fjorton dagar berättigad att i stället för semester få en semesterersättning som motsvarar den i 13 och 14 §§ stadgade semesterlönen.

I semesterersättning ska för varje full kvalifikationsmånad betalas lön för två och en halv dag. (9.9.2011/1025)

Till en arbetstagare som avses i 17 a § betalas när arbetsförhållandet upphör, om arbetstagaren medan arbetsförhållandet fortgick varit i arbete minst sex timmar, i semesterersättning 11 procent av hans eller hennes enligt 17 a § bestämda lön för den tid för vilken han eller hon därförinnan inte fått semesterersättning. (23.3.2012/142)

19 §
Beräkning och utgivande av semesterersättning i vissa fall

Om arbetstagaren under de kalendermånader då arbetsförhållandet började och upphörde har varit i arbete sammanlagt minst fjorton dagar, och inte för denna tid fått semester eller ersättning för semester, räknas denna tid vid bestämmandet av semesterersättningen som en månad. Har arbetstagaren under nämnda månader varit i arbete sammanlagt minst fyrtiofyra dagar, räknas denna tid som två månader.

Om en del av semestern ges innan rätten till semester uppkommit, skall antalet i semestern ingående vardagar avdragas från det antal dagar på grundval av vilka semesterersättningen uträknas.

Sådan rätt till semesterersättning som avses i 18 § och denna paragraf har också en arbetstagare som påbörjar sin beväringstjänst som värnpliktig eller sin civiltjänstgöring som civiltjänstgörare, fastän anställningsförhållandet inte har upphört. (9.9.2011/1025)

19 a § (15.5.1998/343)
Semesterersättning på grundval av flera arbetsförhållanden

Har en arbetstagare i anställning hos en och samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad varit i arbete sammanlagt minst sex timmar fördelade på flera arbetsförhållanden och är arbetstagaren inte annars berättigad till semester eller semesterersättning, betalas till arbetstagaren i semesterersättning 11 procent av den lön som han eller hon intjänat under kalendermånaden. (23.3.2012/142)

Vid bestämmandet av rätten till semesterersättning enligt denna paragraf beaktas inte de arbetsdagar eller arbetstimmar som berättigar arbetstagaren till semesterersättning enligt 18 §. Vid uträkning av semesterersättningen beaktas inte lönen för dessa arbetsdagar eller arbetstimmar.

Semesterersättningen beräknas enligt 17 a § på den under kalendermånaden utbetalda eller till betalning förfallna lönen. Semesterersättning enligt denna paragraf förfaller till betalning senast under loppet av följande kalendermånad.

20 §
Betjäningsavgifter

Skall vederlag för arbete enligt avtal eller enligt vad som kan anses förutsatt helt eller delvis betalas i form av betjäningsavgifter från allmänheten, är arbetsgivaren skyldig att till arbetstagaren betala i 13 och 14 §§ stadgad semesterlön eller semesterersättning som avses i 18 och 19 §§, också på grundval av den förtjänst som erhållits i form av betjäningsavgifter, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i nämnda paragrafer.

21 §
Arbete under semester

Arbetsgivaren får inte hålla arbetstagaren i arbete under dennes semester, inte heller får arbetstagaren under semestern mot vederlag utföra till hans yrke hörande arbete.

22 §
Tid för väckande av talan

Arbetstagarens rätt till semesterlön eller semesterersättning har förfallit, om inte talan har väckts inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket semestern borde ha getts eller semesterersättningen betalts.

23 §
Stadgandenas tvingande natur

Avtal, genom vilket förmåner som enligt denna lag tillkommer arbetstagare inskränks i strid med stadgandena i denna lag, är ogiltigt.

24 § (23.2.2001/153)
Undantag från lagens bestämmelser

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar med hela landet som verksamhetsområde har rätt att genom kollektivavtal komma överens om intjänande av semester, tiden för semester och uppdelning av semester samt om uträknande och betalning av semesterlön och semesterersättning samt om naturaförmåner under semestern även på annat sätt än vad som bestäms ovan i denna lag.

De i 1 mom. avsedda bestämmelserna i ett kollektivavtal får arbetsgivaren tillämpa också på arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtalet, men i vilkas anställningsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet annars iakttas. Dylika bestämmelser i kollektivavtalet får iakttas sedan avtalet upphört att gälla, ända till dess ett nytt avtal har trätt i kraft, i de anställningsförhållanden där bestämmelserna skulle få tillämpas, om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft.

Vad som i denna paragraf bestäms om arbetsgivarföreningar vars verksamhetsområde omfattar hela landet skall på motsvarande sätt tillämpas på statliga förhandlingsmyndigheter eller andra statliga avtalsslutande myndigheter, kommuner, samkommuner, kommunala avtalsdelegationen samt på landskapsstyrelsen i landskapet Åland och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland.

En bestämmelse i ett kollektivavtal vilken försämrar sådana förmåner som avses i för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska unionens rättsakter är ogiltig. I stället för den bestämmelsen ska bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska unionens rättsakter iakttas eller, om detta inte är möjligt, de bestämmelser genom vilka bestämmelserna i en internationell konvention har satts i kraft eller Europeiska unionens rättsakter har genomförts. (9.9.2011/1025)

25 §
Rätt till längre semester

Har arbetstagare enligt avtal rätt till längre semester än vad som stadgas i denna lag, skall stadgandena i denna lag om semester och semesterlön på motsvarande sätt tillämpas också på semester som är längre än den lagstadgade, om inte annat framgår av avtalet.

Om inte annat överenskommits, kan den del som överskrider den lagstadgade semestern likväl ges utom den tidsperiod som avses i 5 § 2 mom., men senast i samband med semestern för följande kvalifikationsperiod.

Har inte annat avtalats har arbetstagaren, om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet, rätt att få en semesterersättning som motsvarar längre semester än den som är stadgad i denna lag, varvid semesterersättningen uträknas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i denna lag är stadgat om semesterersättning.

26 § (9.9.2011/1025)
Undantagslov för utländsk arbetsgivare

Om ett finskt fartyg eller en del av det har upplåtits till en utlänning, kan arbets- och näringsministeriet, på ansökan av fartygets ägare och efter att ha gett delegationen för sjömansärenden tillfälle att avge utlåtande, antingen helt eller delvis befria den utländska arbetsgivaren från att iaktta bestämmelserna i denna lag. Undantag kan inte beviljas från semesterns längd enligt 2 §.

Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas ska om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas ställning enligt denna lag. (27.1.2017/71)

27 § (9.9.2011/1025)
Villkor för undantagslov

Undantagslov som avses i 26 § kan beviljas endast för viss tid och det kan förenas med villkor som anses behövliga.

En arbetsgivare eller fartygsbefälhavare som erhållit undantagslov ska utan dröjsmål meddela arbets- och näringsministeriet om förändringar i de förhållanden som ligger till grund för undantagslovet. Villkor som anslutits till undantagslovet kan ändras, om förändringar i förhållandena har inträffat. Om förändringarna anses äventyra arbetstagarnas ovan avsedda ställning, kan undantagslovet återkallas.

Undantagslovet kan också återkallas om villkoren inte iakttas.

28 § (11.6.2020/438)
Ändringssökande

Omprövning får begäras av arbets- och näringsministeriets beslut. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

29 § (9.9.2011/1025)
Framläggning

Arbetsgivaren ska hålla denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den fritt tillgängliga för arbetstagarna på arbetsplatsen.

På fartyg i utrikestrafik ska dessa handlingar vara framlagda även på engelska.

30 §
Bokföringsskyldighet

Arbetsgivaren skall ha sådan bokföring över arbetstagarnas semestrar samt till dem betalda semesterlöner och semesterersättningar av vilken framgår arbetsförhållandenas begynnelsetidpunkter, avbrott i arbetet, arbetsförhållandenas upphöranden, tidpunkterna för semestrarna, lönernas och ersättningarnas storlek samt de grunder enligt vilka semesterns längd samt lönernas och ersättningarnas storlek bestäms. Det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över det kan bestämma att de uppgifter som avses i momentet skall införas på en blankett för vilken ministeriet fastställt formuläret. (10.1.1997/18)

På begäran skall arbetsgivaren för tillsynsmyndigheterna förete de handlingar av vilka de i 1 mom. nämnda omständigheterna framgår. Arbetstagare eller företrädare för honom har rätt att få del av anteckningarna om arbetstagarens semester. Arbetsgivaren skall på begäran lämna skriftlig utredning om anteckningarna.

Arbetsgivaren skall förvara bokföringen minst fyra år efter det den avslutades och, om talan väcks om däri nämnd semester eller ersättning, till dess tvisten avgjorts genom laga kraft vunnen dom.

31 § (21.4.1995/685)
Brott mot semesterstadgandena för sjömän

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ge en arbetsgivare semester enligt denna lag eller som i strid med lagen håller en arbetstagare i arbete under den tid som han bestämt för semester eller

2) försummar sin skyldighet enligt 29 §,

skall för brott mot semesterstadgandena för sjömän dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.

32 § (21.4.1995/685)
Arbetstidsbrott

Om straff för försummelse eller missbruk i fråga om semesterbokföring som avses i 30 § 1 mom. samt för ett sådant brott mot semesterstadgandena för sjömän som har begåtts trots en arbetarskyddsmyndighets uppmaning, order eller förbud, stadgas i 47 kap. 2 § strafflagen.

33 § (21.4.1995/685)

33 § har upphävts genom L 21.4.1995/685.

34 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av arbetarskyddsmyndigheterna.

35 § (20.5.1996/334)
Laga domstol

I mål som skall avgöras enligt denna lag bestäms den första domstolen enligt 21 kap. 1 och 7 §§ sjölagen (674/94). I övrigt skall vid rättegång iakttas vad rättegångsbalken stadgar.

36 § (9.9.2011/1025)

36 § har upphävts genom L 9.9.2011/1025.

37 §
Fullmakt att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1984.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 maj 1975 om sjömäns semester (353/75) jämte senare ändringar.

39 §
Övergångsstadganden

På arbetsavtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas, om inte annat avtalas, den lag som gäller då denna lag träder i kraft. Har avtalet ingåtts att gälla tills vidare, skall den tidigare lagen likväl inte tillämpas längre än om arbetsgivaren hade uppsagt det den dag då denna lag träder i kraft, dock så att semesterns begynnelsetidpunkt genom avtal mellan de i 24 § avsedda arbetsmarknadsparterna kan framskjutas under en behövlig övergångsperiod. Om avtalet, medan denna lag är i kraft, skulle upphöra att gälla på grund av uppsägning eller till följd av att avtalad tid löpt ut eller av annat skäl, men arbetet fortgår på det sätt som avses i 42 § sjömanslagen, skall denna lag därefter tillämpas på avtalsförhållandet.

Regeringens proposition 180/83, Socialutsk. bet. 2/84, Stora utsk. bet. 10/84

Ikraftträdelsestadganden:

25.7.1986/592:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Regeringens proposition 55/86, Socialutsk. bet. 14/86, Stora utsk. bet. 89/86

26.8.1988/782:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 28/88, Socialutsk. bet. 5/88, Stora utsk. bet. 66/88

18.12.1992/1441:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

RP 232/92, ApUB 10/92

21.4.1995/685:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, StoUB 10/94

20.5.1996/334:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

RP 199/95, ApUB 1/96, RSv 31/96

10.1.1997/18:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

RP 178/1996, ApUB 15/1996, RSv 176/1996

15.5.1998/343:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 36/1998, ApUB 2/1998, RSv 34/1998

18.12.1998/408 år 1999:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 408/1998 trädde i kraft enligt F 409/1999 den 1.4.1999)

RP 103/1998, LaUB 14/1998, RSv 174/1998

17.11.2000/954:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Om arbetsgivarens rätt till ersättning av statsmedel har uppstått före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Arbetsgivaren skall dock, vid äventyr att fordringen förfaller, senast den 31 december 2002 ansöka om ersättning av staten för fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet.

RP 168/2000, ApUB 7/2000, RSv 142/2000

23.2.2001/153:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 6/2001, ApUB 2/2001, RSv 5/2001

9.9.2011/1025:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 264/2010, AjUB 16/2010, RSv 305/2010, Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

23.3.2012/142:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

Om en semesterersättning som avses i 17 a §, 18 § 3 mom. och 19 a § 1 mom. har intjänats före ikraftträdandet av denna lag bestäms semesterersättningen enligt de bestämmelser som gällde under den tid semesterersättningen ackumulerades.

RP 125/2011, AjUB 1/2012, RSv 4/2012, Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT nr L 124, 20.5.2009, s. 30

20.12.2013/1071:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 146/2013, AjUB 9/2013, RSv 180/2013

8.8.2014/660:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 51/2014, AjUB 3/2014, RSv 86/2014

18.3.2016/183:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

I fråga om en arbetstagare vars kvalifikationsperiod löper när denna lag träder i kraft tillämpas till utgången av den kvalifikationsperioden de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. På semester som intjänats med stöd av 3 § 2 mom. 5 punkten före ikraftträdandet av denna lag, och som inte tagits ut vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Om den första dagen av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet för ett och samma barn inföll före ikraftträdandet av denna lag, bestäms den i 3 § 2 mom. 5 punkten avsedda tid som är likställd med arbetad tid enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag också till den del ledigheten infaller under tiden efter ikraftträdandet av denna lag.

RP 145/2015, AjUB 1/2016, RSv 11/2016

27.1.2017/71:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

11.6.2020/438:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 42/2020, AjUB 9/2020, RSv 56/2020

14.1.2022/35:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På arbetstagaren tillämpas de bestämmelser i 3 § 2 mom. 5 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om arbetstagaren har rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning enligt de bestämmelser i sjukförsäkringslagen (1224/2004) som gällde vid ikraftträdandet.

RP 129/2021, ShUB 33/2021, RSv 208/2021

25.2.2022/141:

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. (22.6.2022/505)

Lagen tillämpas på frånvaro som har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.

RP 242/2021, ShUB 1/2022, RSv 2/2022

22.6.2022/505:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2022.

RP 78/2022, ShUB 11/2022, RSv 76/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.