Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

24.9.1982/716

Luftvårdsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla. Se L om införande av miljöskyddslagstiftningen 113/2000.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av luftvårdslagen den 25 januari 1982 (67/82):

1 kap

Myndigheter

1 §

Miljöministeriet har till uppgift att, utöver vad som stadgas i luftvårdslagen (67/82), leda, styra och utveckla luftvården samt i detta syfte särskilt (26.4.1996/306)

1) att draga försorg om det allmänna utvecklandet och den allmänna planeringen av luftvården;

2) att dra försorg om beredningen och verkställigheten av de allmänna anvisningar och föreskrifter som med stöd av 9 och 9 a §§ luftvårdslagen meddelas av statsrådet; (17.8.1992/773)

3) att styra den verksamhet enligt luftvårdslagen som sköts av den regionala miljöcentralen och de kommunala myndigheter som har hand om luftvårdsuppgifterna samt det allmänna förverkligandet av luftvården, (26.4.1996/306)

4) att följa, leda och koordinera luftvårdsåtgärderna inom olika förvaltningsområden;

5) att främja forskningen på luftvårdens område;

6) att besluta vilka uppgifter som skall införas i dataregistret över luftvården, (26.4.1996/306)

7) att främja utbildningen på luftvårdens område; samt

8) att dra försorg om luftvårdens allmänna upplysnigs- och informationsverksamhet, samt (26.4.1996/306)

9) att vid behov besluta vilka uppgifter Finlands miljöcentral och de regionala miljöcentralerna skall samla in för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken skall kunna följas och besluta om hur dessa uppgifter skall överlåtas till Finlands miljöcentral. (26.4.1996/306)

2 § (26.4.1996/306)

En regional miljöcentral har till uppgift att, utöver vad som stadgas i luftvårdslagen, styra och utveckla luftvården inom sitt verksamhetsområde och i detta syfte särskilt

1) att inom sitt verksamhetsområde övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar,

2 punkten har upphävts genom F 20.5.1996/324. (20.5.1996/324)

3) att följa och främja beaktandet av luftvården i planer och andra projekt som genomförs inom dess verksamhetsområde,

4) att ge de kommunala myndigheter som har hand om sådana uppgifter som enligt luftvårdslagen skall skötas av dem anvisningar och råd i fråga om skötseln av myndigheternas uppgifter,

5) att ge verksamhetsidkare anvisningar och råd i fråga om luftvårdsåtgärder,

6) att inom sitt verksamhetsområde sköte om att uppgifter som gäller luftvård samlas in och överförs till dataregistret över luftvården,

7) att inom sitt verksamhetsområde sörja för upplysnings-, utbildnings- och informationsverksamheten, samt

8) att sköta om att sådana uppgifter samlas in som krävs för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken skall kunna följas.

3 § (26.4.1996/306)

De kommunala myndigheter som har hand om luftvårdsuppgifterna har särskilt till uppgift:

1) att dra försorg om organiseringen av den kontroll av luftens kvalitet som de lokala förhållandena förutsätter samt om den härtill anslutna allmänna granskningen av verkningarna av utsläpp i luften,

2) att övervaka och följa iakttagandet av luftvårdslagen och med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser och anvisningar samt att vid behov till den regionala miljöcentralen anmäla omständigheter, som förutsätter åtgärder av den regionala miljöcentralen eller miljöministeriet,

3) att främja samarbetet på luftvårdens område mellan kommunens organ samt följa hur luftvården genomförs inom olika förvaltningsområden i kommunen och göra framställningar samt ta initiativ beträffande detta,

4) att främja samarbetet inom luftvården med andra kommuners myndigheter som har hand om sådana uppgifter som enligt luftvårdslagen skall skötas av en kommun,

5) att dra försorg om anskaffning av uppgifter som behövs med för kommunens luftvård och utgivande av dessa uppgifter så att de kan införas i dataregistret över luftvården, samt

6) att dra försorg om den lokala upplysnings-, utbildnings- och informationsverksamheten beträffande luftvården.

4 § (29.5.1998/375)

Sakkunnigmyndigheter enligt 6 § luftvårdslagen är social- och hälsovårdsministeriet och Finlands miljöcentral, samt fordonsförvaltningscentralen som fungerar som typgodkännandemyndighet. De sakkunniginrättningar i fråga om luftvård som avses i samma paragraf är lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningscentral och folkhälsoinstitutet.

5 §

Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning har till uppgift:

1) att på begäran till miljöministeriet, den regionala miljöcentralen, kommunen, de kommunla myndigheter som har hand om de uppgifter som enligt luftvårdslagen hör till dem samt den kommunala miljötillståndsmyndigheten avge utlåtanden om de ansökningar om lufttillstånd som avses i luftvårdslagen och i övriga ärenden i anknytning till verkställandet av luftvårdslagen, (26.4.1996/306)

2) att på begäran av ovan i 1 punkten avsedda myndigheter bistå dem vid företagandet av undersökning som ansluter sig till en i 18 § luftvårdslagen angiven inspektion;

3) att på begäran av ovan i 1 punkten nämnda myndigheter utföra med tanke på luftvårdslagens verkställighet behövliga undersökningar och utredningar; (29.5.1998/375)

4) att ge i 1 punkten avsedda myndigheter annan sakkunnighjälp, och (29.5.1998/375)

5) att behandla ansökningar om typgodkännande, att övervaka efterlevnaden av besluten om typgodkännande och att utföra tester och inspektioner i anslutning till typgodkännande och vid övervakningen av att produktionen uppfyller kraven, så som särskilt bestäms genom statsrådets beslut. (29.5.1998/375)

(19.9.1986/687)

En sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning kan på begäran avge utlåtanden eller göra utredningar och undersökningar även för en verksamhetsidkare. (26.4.1996/306)

5 a § (26.4.1996/306)

Finlands miljöcentral skall utöver vad som stadgas ovan i 5 § särskilt sörja för att utvecklingen i fråga om den bästa tillgängliga tekniken följs, för bedömningen av denna och för därtill hörande information samt sörja för insamlandet av uppgifter för dataregistret över luftvården, för bevarande av uppgifter och för utvecklande av datasystem.

Finlands miljöcentral kan avtala om att någon sakkunniginrättning på luftvårdens område ansvarar för upprätthållandet av dataregistret över luftvården eller en del därav.

6 § (26.4.1996/306)

För handhavandet av de sakkunniguppgifter som avses i 5 § uppbärs avgifter på det sätt som stadgas eller föreskrivs med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

2 kap

Skyldighet att ansöka om tillstånd (26.4.1996/306)

7 §

För verksamheten vid följande anläggningar eller för väsentlig ändring av deras verksamhet skall ett lufttillstånd enligt luftvårdslagen sökas: (26.4.1996/306)

1) cellulosafabrik;

2) järn- eller stålverk, sinterverk eller produktionsanläggning för järnlegeringar;

3) cementfabrik, kalkbruk, fabrik som tillverkar asbetsprodukter eller mineralullsfabrik;

4) anläggning för behandling av problemavfall;

5) sopbränningsanläggning eller andra anläggningar som är avsedda för avfallsbränning; (17.8.1992/773)

6) fabrik, där syntetfiber eller råmaterial för syntetfiber framställs;

7) kraftverk eller pannanläggning eller annan anläggning, där olja, stenkol, trä, torv eller annat brännbart ämne används som bränsle och där den största bränsleeffekten överstiger 5 megawatt (MW) eller där energimängden av det bränsle som används överstiger 54 terajoule (TJ) om året; (19.9.1986/687)

8) metallverk eller rostverk, där andra metaller än järnmetaller förädlas;

9) fabrik, där oorganiska industrikemikalier, såsom syror, baser, klor, pigment eller titandioxid, framställs;

10) gödselfabrik;

11) raffinaderi för råolja;

12) fabrik, där organiska baskemikalier framställs;

13) gjuteri eller annat smältverk, vars produktion är minst 200 ton om året, (26.4.1996/306)

14) fabrik, där foderprotein framställs mikrobiologiskt, eller benmjölsfabrik; (19.9.1986/687)

15) fabrik, där syntetgummi eller råmaterial för plaster framställs;

16) permanent eller sådan flyttbar stenkross eller asfaltstation som förlägges till visst område för längre tid än ett år;

17) ackumulatorfabrik;

18) spånplatte- eller fanerfabrik; (2.6.1989/517)

19) annan än ovan nämnd inrättning, där ämnen som innehåller flyktiga lösningsmedel används och vars förbrukning av dessa lösningsmedel, frånsett den andel som blir bunden vid eller kvarstannar i produkterna, är minst 50 ton om året eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen; (17.8.1992/773)

20) inrättning där klorfluorkolväteföreningar eller ämnen eller fabrikat som innehåller sådana används och vars förbrukning av dessa vid tillverkningen av produkter eller fabrikat är minst 1 ton om året; (17.8.1992/773)

21) koksverk; samt (17.8.1992/773)

22) förgasnings- eller kondensverk för kol eller torv. (17.8.1992/773)

7 a § (21.8.1992/815)

En verksamhetsidkare som lagrar andra bränslen i vätskeform än tung brännolja och en verksamhetsidkare som lagrar andra flyktiga organiska kemikalier skall ansöka om lufttillstånd enligt luftvårdslagen för sin verksamhet eller för väsentliga ändringar i den, om volymen på lagercisternerna på samma verksamhetsställe sammanlagt är mer än 10 000 m3 eller om cisternerna finns på ett lagerområde där den sammanlagda volymen av sådana cisterner är mer än 50 000 m3. (26.4.1996/306)

Med lagerområde avses ett område där det finns två eller flera i 1 mom. avsedda lager, för vilka det finns gemensamma anläggningar, trafikområden, lastnings- och lossningsplattformer eller motsvarande arrangemang.

På uppgifterna i lufttillstånd som sökts för lagring av kemikalier för militärt bruk och för gränsbevakningsväsendet samt för de statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) tillämpas vad som stadgas i 9 § lagen om allmänna handlingars offentlighet och i 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet. (26.4.1996/306)

8 § (17.8.1992/773)

8 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

9 § (17.8.1992/773)

9 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

10 § (17.8.1992/773)

10 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

11 § (17.8.1992/773)

11 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

12 § (17.8.1992/773)

12 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

13 § (17.8.1992/773)

13 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

14 § (17.8.1992/773)

14 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

15 § (17.8.1992/773)

15 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

16 § (17.8.1992/773)

16 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

17 § (17.8.1992/773)

17 § har upphävts genom F 17.8.1992/773.

3 kap

Särskilda stadganden

18 § (26.4.1996/306)

Miljöministeriet skall angående de allmänna anvisningar och föreskrifter som statsrådet eller miljöministeriet meddelar med stöd av 9, 9 a och 10 §§ luftvårdslagen bereda finansministeriet, social- och hälsovårdsmnnisteriet, jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, trafikministeriet, de regionala miljöcentralerna, Finnands Kommunförbund, industrins och energihushållningens centralorganisationer samt de medborgarorganisationer som verkar på luftvårdens område samt andra myndigheter, inrättningar och samfund med vilkas verksamhetsområde eller uppgifter anvisningarna och föreskrifterna väsentligen kan ha samband, tillfälle att avge utlåtande om förslagen.

19 §

Över i 18 § luftvårdslagen stadgad inspektion skall uppsättas protokoll, varav framgår inspektionens tidpunkt och föremål och däri deltagande personer samt inspektionens förlopp och vid densamma framkomna, med tanke på luftvården betydelsefulla omständigheter i erforderlig omfattning.

20 § (26.4.1996/306)

I dataregistret över luftvården införs uppgifter som erhålls ur de lufttillstånd som sökts med stöd av luftvårdslagen samt andra för planeringen och övervakningen av luftvården samt för luftvårdsforskningen behövliga uppgifter så som miljöministeriet särskilt bestämmer i ärendet.

Finlands miljöcentral meddelar vid behov närmare anvisningar om insamlandet av uppgifterna för dataregistret, om ändring av uppgifterna och användning av dem samt om andra ärenden som gäller registret.

21 § (21.5.1999/694)

21 § har upphävts genom F 21.5.1999/694.

22 § (6.2.1998/103)

22 § har upphävts genom F 6.2.1998/103.

23 § (6.2.1998/103)

23 § har upphävts genom F 6.2.1998/103.

24 § (6.2.1998/103)

24 § har upphävts genom F 6.2.1998/103.

4 kap

Ikraftträdande

25 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

26 §

Rörande sådan i 7 § nämnd anläggning, vars verksamhet har inletts eller beträffande vilken åtgärder som är väsentliga för inledandet av verksamheten vidtagits före luftvårdslagens ikraftträdande, skall anmälan göras:

1) angående i 7 § 1–6 punkterna nämnd anläggning samt sådant i 7 punkten avsett kraftverk eller sådan i samma punkt avsedd pannanläggning, vars största bränsleeffekt överstiger 50 megawatt (MW), före den 31 mars 1984;

2) angående annat i 7 punkten avsett kraftverk eller annan i samma punkt avsedd pannanläggning samt i 8–12 punkterna nämnd anläggning, före den 31 mars 1985; samt

3) angående i 13–19 punkterna nämnd anläggning, före den 31 mars 1986.

Om avsikten är att vid ovan i 1 mom. avsedd anläggning, före utgången av den tiden som gäller för anläggningen i väsentlig grad förändra med tanke på luftvården betydelsefulla processer, anordningar eller reningsmetoder, skall anmälan angående verksamheten vid hela anläggningen, med avvikelse från den ovan i 1 mom. nämnda tiden, göras innan ändringen förverkligas, med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 13 § 1 mom. luftvårdslagen är stadgat. Den ovan stadgade anmälningsskyldigheten rörande verksamheten vid hela anläggningen gäller likväl tidigast från den 1 oktober 1983.

Om i 7 § 7 punkten avsett kraftverk eller i samma punkt avsedd pannanläggning, vars största bränsleeffekt överstiger 50 megawatt (MW), är belägen i omedelbar närhet av sådan i 7 § 8–12 punkterna nämnd anläggning som innehas av verksamhetsidkaren och framställer ånga eller hett vatten för sistnämnda anläggning, kan anmälan angående kraftverket eller pannanläggningen, med avvikelse från den i 1 mom. nämnda tiden, göras samtidigt som anmälan göres om den ovan avsedda, i 7 § 8–12 punkterna nämnda anläggningen. Verksamhetsidkaren skall skriftligen meddela länsstyrelsen om uppskovet med anmälan och grunden därtill senast den 31 mars 1984.

Ikraftträdelsestadganden:

19.9.1986/687:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Rörande sådan i 7 § 7 punkten i denna förordning avsedd anläggning, om vilken anmälan inte har gjorts innan denna förordning träder i kraft, skall anmälan göras senast den 31 december 1987.

2.6.1989/517:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Anmälan om sådan i 7 § 20 punkten nämnd inrättning om vilken anmälan enligt luftvårdslagen inte gjorts innan denna förordning träder i kraft skall göras före den 31 december 1989.

14.6.1991/940:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

4.10.1991/1231:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

17.8.1992/773:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

21.8.1992/815:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

Anmälan om i 7 a § avsedd verksamhet som har inletts eller för vars inledande omfattande åtgärder har vidtagits innan denna förordning träder i kraft och om vilken anmälan enligt luftvårdslagen inte har gjorts innan denna förordning träder i kraft skall göras före den 30 september 1993.

28.8.1992/841:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1992.

26.4.1996/306:

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 1996.

Lufttillstånd skall sökas för ovan i 7 § avsedd verksamhet, för vilken anmälan har godkänts eller gjorts med stöd av luftvårdslagen innan denna förordning träder i kraft, som följer:

1) för i 1-7 punkten nämnd verksamhet senast den 31 december 2002, samt

2) för i 8-22 punkten nämnd verksamhet senast den 31 december 2000.

Om lufttillstånd har sökts inom utsatt tid för ovan i 2 mom. avsedd verksamhet, kan verksamheten fortsätta i enlighet med tidigare meddelat beslut tills lufttillståndet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

Om någon anmälan om verksamheten inte tidigare krävts med stöd av luftvårdslagen och om lufttillstånd måste sökas för verksamheten med stöd av 7 § 1 mom. 13 punkten, skall tillstånd sökas inom ett år från att denna förordning trätt i kraft. Verksamheten kan fortsätta tills lufttillståndsärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

20.5.1996/324:

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 1996.

6.2.1998/103:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998.

29.5.1998/375:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.