Beaktats t.o.m. FörfS 804/2020.

14.1.1977/53

Konjunkturdepositionslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

För utjämnande av konjunkturväxlingar skall konjunkturdepositioner göras i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Beslut om att konjunkturdepositioner skall göras och om att sådana depositioner skall återbäras fattas av statsrådet. Innan beslutet fattas, skall Finlands Banks direktion beredas tillfälle att avge utlåtande, om den inte gjort framställning i saken. (25.3.1983/295)

2 §

Konjunkturdeposition skall göras av var och en som bedriver affärsverksamhet i Finland och är skyldig att till staten betala skatt på inkomst eller förmögenhet (depositionspliktig). (25.3.1983/295)

Konjunkturdepositionsplikt påvilar likväl inte den som enligt stadgandena i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) inte bör anses vara bosatt i Finland, ej heller den som inte här har sådant fast driftställe som avses i beskattningslagen (482/58). Konjunkturdeposition behöver ej heller göras av depositionspliktig under de fem första skatteåren efter det rörelsen grundades, om inte rörelsen kan anses såsom fortsättning på tidigare bedriven rörelses verksamhet. (25.3.1983/295)

Delägare i öppet bolag, personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag samt delägare i dödsbo, sammanslutning och rederibolag svarar för att konjunkturdeposition göres för bolaget, dödsboet och sammanslutningen på samma sätt som han svarar för egen skatt.

L om skatt på inkomst och förmögenhet har upphävts genom L 1240/1988, se InkomstskatteL 1535/1992. BeskattningsL har upphävts genom L om beskattningsförfarande 1558/1995.

3 § (25.3.1983/295)

Konjunkturdepositionen bestäms på basen av de skattören som den depositionspliktige vid den senast verkställda kommunalbeskattningen såväl i hemkommunen som i annan kommun påförts för inkomst av rörelse, i enlighet med vad statsrådet närmare bestämmer. Var den depositionspliktiges skatteår vid den senast verkställda beskattningen kortare eller längre än 12 månader, höjs eller sänks antalet skatteren så att de skattören som läggs till grund för konjunkturdepositionen motsvarar ett 12 månaders skatteår.

Statsrådet fastställer det pennibelopp som skall utgå per skattöre, dock till högst 30 penni per skattöre. Konjunkturdepositionen kan fastställas till olika belopp i penni för skattören som hänför sig till affärsverksamhet inom olika branscher eller olika geografiska områden. Statsrådet kan likaså bestämma att konjunkturdeposition inte behöver göras på basen av skattören som hänför sig till affärsverksamhet inom en viss bransch eller inom ett visst geografiskt område.

4 § (25.3.1983/295)

Depositionsbeloppet uppbärs i minst fyra lika stora rater under en av statsrådet bestämd uppbördsperiod, som omfattar minst 12 och högst 18 månader. Statsrådet bestämmer i sitt beslut uppbördsraternas förfallodagar. Statsrådet kan likväl bestämma att uppbörden av konjunkturdepositionsbelopp skall inställas under pågående uppbördsperiod, varvid de rater som inte förfallit till betalning inte skall uppbäras.

5 §

Beslut av statsrådet om att konjunkturdepositioner skall göras, skall fattas minst två månader före uppbördsperiodens början. (25.3.1983/295)

Ny konjunkturdeposition får icke påföras innan under föregående uppbördsperiod gjorda depositioner har återburits till de depositionspliktiga.

6 §

Konjunkturdepositionerna uppbärs och återbärs av länsskatteverken. (25.3.1983/295)

Gjorda konjunkturdepositioner skall överföras till ett särskilt konto i Finlands Bank och hållas där tills staten återbär konjunkturdeposition till den depositionspliktige.

7 §

Konjunkturdeposition skall i en eller flera rater återbäras till depositionspliktig vid tid som bestämmes av statsrådet. Statsrådet skall dock bestämma att konjunkturdeposition skall återbäras inom 3 år från utgången av uppbördsperioden för depositionen.

Om depositionspliktig efter utgången av uppbördsperiodens för konjunkturdeposition upphör med sin affärsverksamhet och det därvid inte är fråga om fusion av samfund eller fortsättande av samma affärsverksamhet på annat sätt i annat företag, eller om hans egendom upplåts till konkurs, skall länsskatteverket på ansökan utan dröjsmål återbetala icke återburen konjunkturdeposition. (25.3.1983/295)

8 § (25.3.1983/295)

Till den depositionspliktige betalas på depositionen av statens medel en årlig ränta, som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenhet.

Ränta betalas på varje återburet belopp från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

Finlands Bank betalar till staten på medel på konto som avses i 6 § 2 mom. en årlig ränta, som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenhet.

9 §

Depositionspliktig är icke berättigad att vid vare sig stats- eller kommunalbeskattning avdraga konjunkturdepositionen från sin skattepliktiga inkomst.

2 mom. har upphävts genom L 25.3.1983/295. (25.3.1983/295)

10 § (18.12.1995/1578)

Det länsskatteverk på vilket det vid senast verkställda beskattning har ankommit att påföra den depositionspliktige statsskatt, skall bestämma konjunkturdepositionens belopp med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om förskottsuppbörd stadgar om bestämmande av förskott som skall betalas vid förskottsuppbörd.

Om den depositionspliktige före ingången av uppbördsperioden eller under pågående uppbördsperiod så som avses i 7 § 2 mom. har upphört med sin affärsverksamhet eller om hans egendom har upplåtits till konkurs, skall länsskatteverket på ansökan bestämma att de betalda konjunkturdepositionsraterna skall återbetalas och obetalda rater avkortas så som stadgas om avkortning av skatter. Om den depositionspliktige före debiteringen av konjunkturdepositionerna på det sätt som avses ovan har upphört med sin affärsverksamhet eller om hans egendom har upplåtits till konkurs, skall konjunkturdeposition inte debiteras.

11 § (25.3.1983/295)

Understiger i 3 § avsett antal skattören 50 000, påförs konjunkturdeposition inte. I samband med utfärdandet av beslut om att konjunkturdepositioner skall göras kan statsrådet höja det minimiantal skattören, på basen av vilket konjunkturdeposition skall påföras, till högst 200 000 skattören.

12 § (18.12.1995/1578)

Om konjunkturdepositionen inte betalas inom föreskriven tid skall på beloppet uppbäras förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

Utöver vad lagen om skattetillägg och förseningsränta stadgar skall förseningsräntan på en sänkt eller avlyft konjunkturdeposition återbäras även när skyldigheten att göra konjunkturdeposition ändras med stöd av 10 § 2 mom. eller 14 § i denna lag.

13 § (18.12.1995/1578)

Om konjunkturdepositionen eller en del därav till följd av ett räknefel eller något därmed jämförligt misstag inte har blivit gjord eller om depositionen har påförts utan grund eller till alltför stort belopp, skall det länsskatteverk som påfört depositionen rätta felet. Om depositionen har påförts endast till en del eller inte alls, skall rättelsen göras inom tre månader från ingången av uppbördsperioden för konjunkturdepositionen och i annat fall inom tre månader från uppbördsperiodens utgång.

14 §

I ett sådant beslut av länsskatteverket som avses i denna lag får ändring sökas endast enligt 51 § 5 mom. lagen om förskottsuppbörd. (18.12.1995/1578)

Ändring i länsrättens utslag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 96 § beskattningslagen. Besvär anförs på statens vägnar av prövningsombudet. (2.8.1994/711)

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. (18.4.2008/257)

15 §

På depositionsbelopp som till följd av rättelse eller ändringssökande återbäres, betalas ränta på sätt i 8 § är stadgat.

16 § (11.8.1978/618)

Är ej annat stadgat i denna lag, iakttages vid depositionsbelopps fastställande och debitering i tillämpliga delar vad i lagen om förskottsuppbörd och med stöd av den är stadgat om förskott, dock icke vad om förnyat fastställande av förskott är stadgat. Är ej annat stadgat i denna lag, iakttages vid uppbörd och indrivning av konjunkturdeposition stadgandena i lagen om skatteuppbörd.

Vid indrivning av konjunkturdepositioner i utsökningsväg iakttages vad som är stadgat om utsökning av skatter. (25.3.1983/295)

17 § (18.4.2008/257)

Om den depositionspliktige, före utgången av uppbördsperioden för konjunkturdepositionen, hos Finlands Bank har gjort en i lagen om investeringsreserveringar (1094/1978) nämnd investeringsdeposition för vilken den i 5 § 2 mom. i lagen om investeringsreserveringar föreskrivna tiden löper ut efter utfärdandet av statsrådets beslut om att konjunkturdepositioner ska göras, ska Skatteförvaltningen på ansökan nedsätta konjunkturdepositionen med investeringsdepositionens belopp. Konjunkturdepositionen kan dock nedsättas högst med ett belopp som motsvarar summan av de uppbördsrater som förfaller till betalning tidigast en månad efter det investeringsdepositionen gjordes.

Finansministeriet eller på dess förordnande Skatteförvaltningen kan av synnerligen vägande skäl på ansökan helt eller delvis befria den depositionspliktige från att göra konjunkturdeposition eller betala dröjsmålsränta, restavgift och förseningsränta som har uppburits eller ska uppbäras på depositionen.

18 §

Är konjunkturdeposition som enligt 7 § skall återbäras eller del därav icke inbetald när återbäring skall ske, skall det obetalda beloppet avkortas.

Utan hinder av att en icke inbetald deposition har blivit avkortad med stöd av 1 mom. skall den depositionspliktige betala förseningsränta. Förseningsräntan räknas på depositionens oavkortade del till den dag då depositionen återbärs. (18.12.1995/1578)

19 §

Av statsrådet med stöd av denna lags 1 § 2 mom., 3 § och 4 § utfärdat beslut om erläggande av konjunkturdeposition skall ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som skall bringa det till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammanträtt, och beslutet skall upphävas, om riksdagen så besluter.

Besluter riksdagen, att i 1 mom. avsett beslut av statsrådet skall upphävas, skall uppbörden av depositionerna inställas och de depositioner som uppburits omedelbart återbäras samt i 8 § avsedd ränta betalas på de belopp som skall återbäras.

20 §

Den allmänna ledningen av handhavandet av de uppgifter som konjunkturdepositionerna medför för skatte- och skatteuppbördsmyndigheterna ankommer på skattestyrelsen.

21 §

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

22 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.1978/618:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

25.3.1983/295:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1983.

Regeringens proposition 110/82, Statsutsk. bet. 117/82, Stora utsk. bet. 276/82

2.8.1994/711:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

18.12.1995/1578:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

18.4.2008/257:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.