Seurattu SDK 940/2023 saakka.

30.12.1992/1578

Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tämän lain mukaan määräytyy se järjestys, jossa velkojille suoritetaan maksu konkurssissa tai ulosotossa, kun velallisen varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen.

Panttisaatava tai sitä paremmalla sijalla oleva saatava on maksettava kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetussa asetuksessa tarkoitetusta omaisuudesta, rekisteröidystä aluksesta, rekisteröidystä ilma-aluksesta taikka autosta tai muusta autokiinnityslain (810/72) mukaisesta kiinnityksen kohteesta ennen muita saatavia siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin siitä erikseen säädetään.

Pakkotäytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista ja niiden ottamisesta pakkotäytäntöönpanon kohteena olevasta omaisuudesta tai sen myyntihinnasta säädetään erikseen.

2 §
Velkojien yhtäläinen oikeus saada maksu

Jos pakkotäytäntöönpanossa jaettavat varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, on velkojilla yhtäläinen oikeus saada maksu näistä varoista saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa, jollei jäljempänä tai erikseen toisin säädetä.

3 §
Pantti- ja pidätysoikeuden tuottama etuoikeus

Sillä, jolla on muu kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu panttioikeus irtaimeen omaisuuteen taikka pidätysoikeus hallinnassaan olevaan omaisuuteen, on oikeus saada maksu saatavastaan pantti- tai pidätysoikeuden kohteesta ennen muita saatavia. Sama koskee myös sellaisen saatavan korkoa enintään kolmelta vuodelta ennen sitä päivää, jona konkurssi alkoi tai ulosmittaus toimitettiin, konkurssissa varojen tilittämiseen ja ulosmittauksessa siihen ajankohtaan asti, johon korko saatavalle lasketaan.

Yrityskiinnityksen tuottamasta etuoikeudesta säädetään 5 §:ssä.

3 a § (6.11.1998/795)
Yrityksen saneerauksen yhteydessä syntyneen saatavan etuoikeus

Saneerausmenettelyn alkamisen ja lakkaamisen välisenä aikana syntyneen saatavan asemasta yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 32 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana alkaneessa konkurssissa säädetään sanotussa lainkohdassa. Selvittäjälle ja valvojalle suoritettavan palkkion ja korvauksen etuoikeudesta konkurssissa ja ulosotossa säädetään sanotun lain 87 §:n 5 momentissa.

4 §
Elatusavun etuoikeus

Jos velallinen on tuomiolla velvoitettu tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetun kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen vahvistamalla sopimuksella sitoutunut määräajoin suorittamaan lapselleen elatusapua, konkurssin alkaessa erääntynyt elatusapusaatava ja elatusturvalakiin (671/1998) perustuva kunnan takautumissaatava suoritetaan 3 ja 3 a §:ssä tarkoitettujen saatavien jälkeen. Ulosmittauksessa sama etuoikeus on ennen ulosmittauksen toimittamista erääntyneeseen elatusapuun perustuvilla saatavilla. Kertyneen suorituksen jakamisesta elatusapuun oikeutetun lapsen saatavan ja kunnan takautumissaatavan kesken on voimassa, mitä elatusturvalaissa säädetään. (20.2.2004/122)

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös vahingonkorvausta, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 4 §:n perusteella. (28.6.1993/611)

ElatusturvaL 671/1998 on kumottu L:lla 580/2008, ks. ElatustukiL 580/2008 43 ja 44 §. SosiaalihuoltoL 710/1982 6 § on kumottu L:lla sosiaalihuoltolain muuttamisesta 588/2022 1.1.2023 alkaen.

5 §
Yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus

Saatavalle, jonka vakuutena on yrityskiinnityslaissa (634/1984) tarkoitettu yrityskiinnitys, jaetaan konkurssissa ennen muita saatavia 50 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta sen jälkeen, kun 3, 3 a ja 4 §:ssä tarkoitetut saatavat on suoritettu. Loppuosalle saatavaa maksu suoritetaan 2 §:stä ilmenevän perusteen mukaisesti, jollei 6 §:n 1 momentin 1 kohdasta muuta johdu. (6.11.1998/795)

Ulosmittauksessa 1 momentissa mainitulla saatavalla on tämän pykälän mukainen etuoikeus kiinnitettyyn omaisuuteen tämän täydestä arvosta.

Panttivelkakirjan pääoman lisäksi yrityskiinnityksen tuottama etuoikeus on myös panttivelkakirjan korolla enintään kolmelta vuodelta ennen sitä päivää, jona konkurssi alkoi tai ulosmittaus toimitettiin, 3 §:n 1 momentissa mainittuun ajankohtaan asti sekä panttivelkakirjassa mainituilla perimiskustannuksilla.

Yrityskiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta säädetään yrityskiinnityslain 8 §:n 2 momentissa.

6 §
Viimeksi suoritettavat saatavat

Viimeksi suoritetaan:

1) konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta sellainen korko ja viivästyksen keston mukaan määräytyvä maksuviivästyksen seuraamus, jota etuoikeus ei koske;

2) ylikuormamaksu, kilpailunrikkomismaksu, menetetyksi tuomittu rahamäärä sekä muu vastaava rikoksen tai lainvastaisen menettelyn vuoksi tuomittu tai määrätty julkisoikeudellinen maksuseuraamus, ei kuitenkaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti päiväsakoin vahvistettu sakko taikka uhkasakko tai rikosuhrimaksu, sekä vero- tai vakuuttamisvelvollisuudesta annettujen tai muiden vastaavien säännösten rikkomisesta johtuva veron tai maksun korotus; (22.5.2015/672)

3) saatava, joka perustuu velallisen liikkeelle laskemaan joukkovelkakirjalainaan, jos lainan ehdoissa saatavalle on määrätty huonompi etuoikeus kuin liikkeelle laskijan muille sitoumuksille;

4) sellaiseen lainaan perustuva saatava, jonka pääoma sekä korko ja muu hyvitys saadaan lainaehtojen mukaan maksaa yrityksen purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla etuoikeudella;

5) lahjanlupauslakiin (625/1947) perustuva saatava;

6 kohta on kumottu L:lla 15.6.2007/712.

7) kuolinpesän konkurssissa muut kuolinpesän velat kuin perintökaaren (40/1965) 18 luvun 5 §:ssä tarkoitetut pesänselvitysvelat.

(20.8.2004/787)

Saatavien keskinäinen oikeus määräytyy kohtien numerojärjestyksessä. Samassa kohdassa tarkoitetuilla saatavilla on yhtäläinen oikeus, jollei 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen saatavien osalta ole toisin sovittu.

7 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan:

1) 9 päivänä marraskuuta 1868 annettu etuoikeusasetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) kiinteistöstä saadun tulon perusteella maksuunpantujen kunnallis- ja kirkollisverojen etuoikeudesta 15 päivänä lokakuuta 1937 annettu laki (347/37);

3) 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/29) 57 §;

4) 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) 20 §;

5) 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun huoneenvuokralain (653/87) 102 ja 125 §; sekä

6) asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/90) 43 §.

8 §
Aikaisemman lain soveltaminen

Konkurssissa sovelletaan edelleen aikaisempia säännöksiä, jos konkurssi on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa. Ulosotossa sovelletaan vastaavasti aikaisempia säännöksiä niihin saataviin, joista omaisuus on ulosmitattu ennen tämän lain voimaantuloa, sekä saataviin, joista velkojalla on oikeus vaatia muuten maksu ulosmitatusta omaisuudesta, jos saatava on syntynyt ja omaisuus ulosmitattu muusta velasta ennen tämän lain voimaantuloa.

Edellä 7 §:n 2 momentin 4–6 kohdassa mainittuja säännöksiä sovelletaan, jos niissä säädetty pidätysoikeus velallisen omaisuuteen on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa.

9 §
Siirtymäsäännökset

Jos konkurssi alkaa tai ulosmittaus toimitetaan ennen 1 päivää tammikuuta 1995, 4 §:ää vastaava etuoikeus on:

1) työntekijän työsuhteesta johtuneella palkka- ja muulla saatavalla viimeiseltä ja kuluvalta vuodelta; sekä

2) niihin työnantajan huostaan jääneisiin varoihin kohdistuvalla työntekijän saatavalla, jotka työnantaja on järjestämänsä huoltotoiminnan puitteissa työntekijän suostumuksella erottanut työsuhteesta johtuneesta palkasta tai eläkkeestä työntekijän tiettyjen maksujen suorittamiseen.

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tammikuuta 1995, jaetaan saatavalle, jonka vakuutena on yrityskiinnitys, 5 §:n 1 momentista poiketen 60 prosenttia kiinnitetyn omaisuuden arvosta sen jälkeen, kun 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut ja niitä vastaavassa etuoikeusasemassa olevat saatavat on suoritettu.

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tammikuuta 2011, 4 §:ää vastaava etuoikeus konkurssissa on:

1) huoltoapulain 5 §:ssä tarkoitetun eläkkeen pääomitetulla määrällä; sekä

2) eläkesäätiön työnantajalta olevalla saatavalla, joka kattaa eläkesäätiölain (1774/95) 47 §:n mukaisista vapaaehtoisista lisäetuuksista aiheutuvaa eläkevastuuta siltä osin kuin tätä saatavaa ei saada sen vakuutena olevasta pantista.

(29.12.1995/1776)HE 181/92, LaVM 13/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1993/611:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

HE 79/93, LaVM 11/93

29.12.1995/1776:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 187/95, HE 188/95, StVM 28/95, EV 177/95

21.8.1998/674:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa erääntyneeseen elatusapuun perustuviin saataviin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain voimaantulon jälkeen etuoikeutettuna pidetään elatusapua, joka on erääntynyt maksettavaksi viimeisen vuoden aikana ennen lain voimaantuloa. Tällaisen saatavan etuoikeus päättyy vuoden 1999 loppuun mennessä.

HE 128/1997, LaVM 4/1998, EV 83/1998

6.11.1998/795:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta, jos päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty ennen lain voimaantuloa.

HE 68/1998, LaVM 8/1998, EV 105/1998

23.12.1998/1098:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 263/1998, LaVM 21/1998, EV 227/1998

9.8.2002/678:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 218/2001, LaVM 9/2002, EV 72/2002

20.2.2004/122:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Jos konkurssi on alkanut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 26/2003, LaVM 6/2003, EV 113/2003

20.8.2004/787:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.

Tätä lakia ei sovelleta, jos perittävä on kuollut ennen lain voimaantuloa.

HE 14/2004, LaVM 6/2004, EV 100/2004

15.6.2007/712:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 83/2006, LaVM 26/2006, EV 275/2006

22.5.2015/672:

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010).

L 672/2015 tuli voimaan L:n 983/2016 mukaisesti 1.12.2016.

HE 293/2014, LaVM 32/2014, EV 347/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.