Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

28.12.1990/1341

Laki korkotulon lähdeverosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Korkotulon lähdevero

Korkotulosta valtiolle eräissä tapauksissa suoritettavasta korkotulon lähdeverosta säädetään tässä laissa.

1 a § (9.9.2016/777)
Muiden lakien soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuun koronmaksajaan sovellettavasta verotusmenettelystä ja muutoksenhausta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016).

Tässä laissa tarkoitetun veron veronkannosta säädetään veronkantolaissa (11/2018). (12.1.2018/37)

2 § (11.6.2010/512)
Verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan korkotulon lähdeveroa on Suomessa tuloverolain (1535/1992) mukaan yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö ja kotimainen kuolinpesä.

3 §
Veron kohde

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seuraavista kotimaasta saaduista korkotuloista:

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivuliikkeeseen tai työnantajan perustamaan huoltokonttoriin tehdylle talletukselle maksetusta korosta taikka maksupalvelulaissa (290/2010) tarkoitetulle maksutilille maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitettuun maksulaitokseen tai ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (298/2010) tarkoitetun ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa olevaan sivuliikkeeseen vastaanotetuille varoille maksetusta korosta;

2) velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tarkoitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta, jos laina on tarjottu yleisön merkittäväksi; lähdeveroa ei ole kuitenkaan suoritettava, jos lainasta ei ole laadittava esitettä arvopaperimarkkinalain (746/2012) 4 luvun 3 §:n 1 momentin 1–3 kohdan nojalla;

3) velkakirjalain 34 §:ssä tarkoitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta, jos laina on tarjottu yleisön merkittäväksi ja lainan liikkeeseenlaskija on Suomen valtio, Suomen Pankki, suomalainen kunta tai kuntayhtymä, tai josta Suomen valtio, Suomen Pankki, suomalainen kunta tai kuntayhtymä on antanut omavelkaisen takauksen; (1.12.2017/823)

4) talletussuojarahaston varoista tallettajalle maksettavasta korvauksesta siltä osin kuin korvaus sisältää rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 5 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen mennessä talletussopimuksen mukaisesti kertynyttä korkoa. (1.12.2017/823)

(14.12.2012/778)

Korkotulo, josta on peritty tässä laissa tarkoitettu lähdevero, ei ole 2 §:ssä mainitun verovelvollisen tuloverotuksessa veronalaista tuloa eikä talletus tai joukkovelkakirjan arvo tällaisen verovelvollisen veronalaista varallisuutta.

Tässä pykälässä tarkoitettuun korkoon rinnastetaan myös indeksihyvitys.

4 § (9.9.2016/777)
Veronalaisuutta koskevat poikkeukset

Korkotulon lähdeveroa ei ole suoritettava:

1) talletukselle tai obligaatiolainalle maksetusta talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaissa (726/1988) tarkoitetusta verovapaaksi säädetystä korosta eikä mainitun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta verovelvollisen veronalaisena tulona pidettävästä korosta;

2) koroksi katsottavasta tuotosta tai muusta hyvityksestä, joka suoritetaan talletuksen siirron tai joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä;

3) sellaiselle talletukselle ja joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta, johon säästäjän varat on tuloverolain 54 d §:ssä tarkoitetun pitkäaikaissäästämissopimuksen mukaisesti sijoitettu; (7.6.2019/735)

4) korosta, joka on saatu tuloverolain 53 b §:ssä tarkoitettuun osakesäästötiliin liitetyn talletustilin varojen perusteella. (7.6.2019/735)

5 § (1.12.2017/823)
Veron periminen ja vastuu verosta

Korkotulon lähdeveron perii koron maksava talletuspankki, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, osuuskunta, työnantajan perustama huoltokonttori, joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija ja Rahoitusvakausvirasto (koronmaksaja), kun korko maksetaan verovelvolliselle tai merkitään tilille tämän hyväksi. Koronmaksaja samoin kuin ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin johtaja on verovelvollisen lisäksi vastuussa verosta noudattaen 15 §:ää.

6 §
Veron määrä ja laskeminen

Korkotulon lähdevero on 30 prosenttia talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta. (29.12.2011/1519)

Korkotulon lähdevero lasketaan jokaisesta maksetusta korkoerästä täysin kymmenin sentein siten, että yli menevät sentit jätetään lukuun ottamatta. (26.10.2001/904)

Jos korko maksetaan ulkomaan rahana, se on korkotulon lähdeveroa laskettaessa muunnettava euroiksi korkoa maksettaessa voimassa olevan Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin mukaan. (26.10.2001/904)

7 § (9.9.2016/777)
Veron kohdistaminen

Korkotulon lähdevero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana vero on peritty.

8 § (11.6.2010/512)
Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

Keskusverolautakunta voi koronsaajan tai koronmaksajan hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun velvollisuudesta suorittaa korkotulon lähdeveroa siten kuin Verohallinnosta annetussa laissa (503/2010) säädetään.

8 a § (26.7.1996/539)
Verohallinnon ennakkoratkaisu (11.6.2010/512)

Verohallinto voi koronsaajan tai koronmaksajan kirjallisesta hakemuksesta antaa korkotulon lähdeveroa koskevan ennakkoratkaisun, jollei asiaa ole keskusverolautakunnan päätöksellä ratkaistu eikä sitä koskeva hakemus ole vireillä keskusverolautakunnassa. (11.6.2010/512)

2 momentti on kumottu L:lla 11.6.2010/512.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Ennakkoratkaisua on noudatettava siinä koronmaksussa, jota koskevana se on annettu. Sama koskee koronsaajan hakemuksesta annettua ennakkoratkaisua, jos koronsaaja esittää asiaa koskevan vaatimuksen koronmaksajalle.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa kiireellisenä. (9.9.2016/777)

Ennakkoratkaisusta tehtyyn valitukseen annettua päätöstä sovelletaan siitä lukien, kun lähdeveron perimiseen velvollinen on saanut päätöksestä tiedon. (9.9.2016/777)

9 § (9.9.2016/777)

9 § on kumottu L:lla 9.9.2016/777.

10 §
Veron perimättä jättämisen edellytykset

Koronmaksajalla on oikeus jättää edellä 3 §:ssä tarkoitetuille talletuksille ja joukkovelkakirjoille maksetusta korosta perimättä korkotulon lähdevero vain, jos koronsaaja esittää koronmaksajalle asetuksella tarkemmin säädettävän selvityksen siitä, ettei ole 2 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen.

11 § (9.9.2016/777)
Koronsaajan ilmoittamisvelvollisuus

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukainen verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus ei koske sitä korkotuloa, josta on suoritettava tämän lain mukainen lähdevero, eikä sitä pääomaa, jolle korko maksetaan.

12 § (27.1.2017/55)
Lähdeveron määrääminen koronsaajalle

Jos korkotulon lähdeveroa ei ole peritty sen maksamiseen velvollisen saamasta 3 §:ssä tarkoitetusta korkotulosta, Verohallinto määrää koronsaajalle korkotulon lähdeveron ja siinä yhteydessä määrättävän viivästyskoron ja veronkorotuksen noudattaen, mitä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään. Määräajat lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero olisi pitänyt periä.

13 § (27.1.2017/55)
Lähdeveron määrääminen koronsaajalle verotuksen oikaisun yhteydessä

Jos 3 §:ssä tarkoitettu korkotulo on virheellisesti verotettu korkotulon lähdeveron maksamiseen velvollisen tuloverotuksessa veronalaisena tulona, Verohallinnon tulee verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä määrätä lähdevero sen maksamiseen velvolliselle. Viivästyskorkoa ja veronkorotusta ei tällöin määrätä.

14 § (7.8.2009/610)
Virheellisesti perityn lähdeveron korjaaminen (9.9.2016/777)

Koronsaajalta aiheettomasti peritty lähdevero katsotaan tuloveron ennakoksi ja siihen sovelletaan ennakon käyttämistä ja palauttamista koskevia ennakkoperintälain (1118/1996) ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) säännöksiä.

Jos koronmaksaja on perinyt lähdeveron liian suurena, liikaa perityn veron voi vähentää samalta kalenterivuodelta ilmoitettavasta lähdeverosta. (9.9.2016/777)

15 § (9.9.2016/777)

15 § on kumottu L:lla 9.9.2016/777.

16 § (9.9.2016/777)
Lähdeveron viivästysseuraamukset

Tässä laissa tarkoitettuun koronsaajalle määrättyyn lähdeveroon sovelletaan, mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.

17 § (9.9.2016/777)
Muutoksenhaku

Ennakkoratkaisun hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta koronmaksajaa koskevaan päätökseen siten kuin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

Koronsaaja, ennakkoratkaisun hakija ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta koronsaajaa koskevaan päätökseen siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään.

18 § (9.9.2016/777)

18 § on kumottu L:lla 9.9.2016/777.

19 §
Asetuksenantovaltuutus

Tarkemmat säännökset korkotulon lähdeveron suorittamisen valvonnasta sekä muut tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

20 § (30.12.1992/1550)
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan kunakin vuonna kertyviin talletusten ja joukkovelkakirjalainojen korkoihin.

Lain voimaantulon jälkeen maksettuun, mutta lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta kertyneeseen korkoon sovelletaan ennen tätä lakia voimassa olleita säännöksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.12.1991/1393:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Lakia sovelletaan vuosilta 1992 ja 1993 kertyviin talletusten ja joukkovelkakirjalainojen korkoihin. Lain 4, 8, 11, 12, 14, 15 ja 17 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo vuodelta 1991 kertyviin korkoihin. Lain 3 §:n säännöstä sovelletaan muutetussa muodossa tämän lain voimaantulon jälkeen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korkoihin ja alkuperäisessä muodossa sitä ennen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korkoihin.

HE 52/91, vvvk.miet. 38/91

30.12.1992/1550:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 1992 liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korkoihin sellaisena kuin mainittu lainkohta on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1341/90).

HE 281/92, VaVM 84/92

17.12.1993/1259:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 1 momentissa säädetään, korkotulon lähdevero on 10 prosenttia vuodelta 1991, 15 prosenttia vuodelta 1992 ja 20 prosenttia vuodelta 1993 kertyvästä talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta.

HE 132/93, VaVM 63/93

8.12.1995/1390:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Lakia sovelletaan vuodelta 1996 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitettuun korkoon.

HE 63/95, VaVM 35/95, EV 119/95

18.12.1995/1571:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

26.7.1996/539:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

23.12.1999/1223:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2000 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitettuun korkoon.

HE 158/1999, VaVM 27/1999, EV 117/1999

30.12.1999/1350:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 149/1999, VaVM 30/1999, HaVL 10/1999, EV 131/1999

26.10.2001/904:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakia sovelletaan korkoon, joka maksetaan lain tultua voimaan.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

30.7.2004/722:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2004.

Lakia sovelletaan vuodelta 2005 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitettuun korkoon.

HE 92/2004, VaVM 12/2004, EV 117/2004

21.12.2004/1166:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 213/2004, VaVM 30/2004, EV 189/2004

23.6.2005/451:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

HE 38/2005, TaVM 9/2005, EV 71/2005

7.8.2009/610:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon. (16.10.2009/754)

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 korkotulosta perittyyn veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä. (16.10.2009/754)

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 maksetusta korosta perittävää lähdeveroa koskeva maksuunpano tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, verolle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. (16.10.2009/754)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/754:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

16.10.2009/755:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

29.12.2009/1743:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 158/2009, VaVM 40/2009, EV 222/2009

11.6.2010/512:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

29.12.2011/1519:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2012 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitettuun korkoon.

HE 50/2011, HE 130/2011, VaVM 23/2011, EV 104/2011

14.12.2012/778:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lain 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan korkoon, joka on maksettu lain voimaantulon jälkeen liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle.

HE 32/2012, TaVM 11/2012, EV 117/2012

9.9.2016/777:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavan verokauden ja verovuoden 2017 verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun.

Ennen lain voimaantuloa päättyneen verokauden ja verovuoden verotusmenettelyyn ja muutoksenhakuun sekä muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen annettuun ennen lain voimaantuloa päättynyttä verokautta tai verovuotta koskevaan sekä tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun muuhun Verohallinnon päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä.

HE 29/2016, VaVM 9/2016, EV 104/2016

27.1.2017/55:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 koronsaajalle määrättävään korkotulon lähdeveroon. Aiemmilta verovuosilta määrättävään korkotulon lähdeveroon sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 237/2016, VaVM 34/2016, EV 255/2016

1.12.2017/823:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 137/2017, TaVM 17/2017, EV 120/2017

12.1.2018/37:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

HE 97/2017, VaVM 26/2017, EV 182/2017

7.6.2019/735:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

HE 275/2018, VaVM 37/2018, EV 299/2018

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.