1444/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande, betalning och användning i enlighet med statsbudgeten av den finansiering som Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Stödet är förenligt med den inre marknaden i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen).  Bestämmelser om beviljande, betalning och användning av stödet finns i ovannämnda förordning.

Denna förordning tillämpas också på samfinansierade projekt mellan Tekes och Europeiska unionen samt Europeiska atomenergigemenskapen.

Tekes kan dessutom bevilja företag finansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  I fråga om beviljande, betalning och användning av stöd av mindre betydelse tillämpas på finansieringen bestämmelserna i 3 § 1 mom. samt 4 och 5 §.

Tekes kan bevilja företag finansiering också för sådana viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse vars stödjande Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden. På dessa projekt tillämpas bestämmelserna i 3—5 §.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) forsknings- och utvecklingsverksamhet grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier samt kombinationer av dessa,

2) grundforskning experimentellt eller teoretiskt arbete som i huvudsak syftar till att förvärva ny kunskap om de grundläggande principerna för fenomen och iakttagbara fakta, och genom vilken man i första hand inte strävar efter någon direkt kommersiell tillämpning eller användning,

3) industriell forskning planerad forskning eller kritisk forskning som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster; detta inbegriper skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system samt byggande av pilotproduktionslinjer, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering,

4) experimentell utveckling att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster; detta kan inbegripa också till exempel verksamhet som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster; experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta; detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering; experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, produktionslinjer, tillverkningsmetoder, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar,

5) genomförbarhetsstudie sådan utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och utsikterna för att projektet blir en framgång,

6) företag samtliga enheter, oavsett juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet, dock inte fysiska personer,

7) små företag små företag enligt artikel 2 i bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen,

8) medelstora företag medelstora företag enligt artikel 2 i bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen,

9) nystartade innovativa företag små onoterade företag som antecknats i handelsregistret under de senaste fem åren före tidpunkten för beviljande av stödet och som inte har bildats genom fusion och inte ännu har delat ut vinst och vars kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 procent av de totala kostnaderna för affärsverksamheten under minst ett av de tre åren som föregått beviljandet av stödet,

10) organisation för forskning och kunskapsspridning en enhet, till exempel universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter, som oberoende av rättslig status eller finansieringssätt har som främsta syfte att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring; om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat; företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår,

11) stöd bidrag och stödeffekten av lån som beviljas med stöd av denna förordning och det totala beloppet av dessa,

12) stödintensitet stödets bruttobelopp uttryckt som en relativ andel av de stödberättigande kostnaderna för ett projekt; alla siffror som används ska avse belopp före eventuella avdrag för skatter eller andra avgifter; om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, ska stödbeloppet vara lika med stödets bidragsekvivalent; stöd som betalas ut i flera omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet; stödintensiteten beräknas skilt för varje stödtagare,

13) den europeiska inre marknadens territorium område som består av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiziska edsförbundet,

14) innovationskluster sådana strukturer eller organiserade grupperingar av oberoende parter, till exempel nystartade innovativa företag, små, medelstora och stora företag, organisationer för forskning och kunskapsspridning, icke-vinstdrivande organisationer och andra ekonomiska aktörer, som är avsedda att stimulera innovativ verksamhet genom att främja kunskapsutbyte och gemensam användning av infrastruktur och genom att bidra effektivt till kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företagen och de andra organisationerna i klustret,

15) forskningsinfrastruktur anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra forskning inom olika områden; forskningsinfrastrukturen omfattar vetenskaplig utrustning och forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser såsom samlingar, arkiv eller strukturerad vetenskaplig information, informations- och kommunikationsteknikbaserade infrastrukturer såsom Grid, databehandling, program och kommunikationer samt alla andra unika medel som är nödvändiga för att bedriva forskning; dessa infrastrukturer kan finnas på en enda plats eller vara utspridda (som ett organiserat resursnät),

16) faktiskt samarbete samarbete mellan minst två oberoende parter för utbyte av kunskap eller teknik eller för att uppnå ett gemensamt mål baserat på arbetsdelning, varvid parterna gemensamt anger omfattningen av samarbetsprojektet, bidrar till dess genomförande och delar dess risker och resultat; en eller flera parter kan stå för hela kostnaden för projektet och därmed befria andra parter från de ekonomiska riskerna med projektet; kontraktsforskning, underleverans och tillhandahållande av forskningstjänster betraktas inte som samarbetsformer,

17) materiella tillgångar mark, byggnader och anläggningar, maskiner och utrustning,

18) immateriella tillgångar patent, licenser och andra immateriella rättigheter samt know-how,

19) innovationsrådgivningstjänster rådgivning, bistånd och utbildning på områdena kunskapsöverföring, förvärv, skydd och utnyttjande av immateriella rättigheter samt användning av standarder och föreskrifter som de omfattas av,

20) innovationsstödjande tjänster tillhandahållande av kontorslokaler, databaser, bibliotek, marknadsundersökningar, laboratorier, kvalitetsmärkning, testning och certifiering i syfte att utveckla effektivare produkter, processer eller tjänster,

21) högutbildad personal personal med en slutexamen inom utbildning på högre nivå och minst fem års yrkeserfarenhet, vilket även kan omfatta doktorandstudier,

22) inhyrning en stödmottagares tillfälliga anställande av personal för en begränsad period, varefter personalen har rätt att gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare.

3 §
Allmänna villkor för beviljande av finansiering

Finansiering kan beviljas, betalas och användas för projekt som genomförs av företag som är verksamma i Finland och för vilka har uppgjorts en projektplan som är tillräckligt detaljerad för en tillförlitlig övervakning av genomförandet.

Finansiering kan beviljas i form av bidrag, lån eller som en kombination av dessa.

Finansiering kan inte beviljas företag som är i svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

Finansiering betalas inte till förmån för ett företag som är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut i vilket ett stöd förklaras olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Finansiering kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att finansieringsansökan inlämnats.

4 §
Eftersträvade effekter av finansieringen

Tekes kan bevilja företag stöd för forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet för projekt som kan anses gagna samhället, samhällsekonomin eller miljön i enlighet med de närings- och innovationspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet har satt upp för Tekes.

De projekt som finansieras ska främja finansieringstagarens kunnande eller förnyelse, nätverksbildningen mellan företag nationellt eller internationellt eller främja en ökning av antalet arbetstillfällen, omsättningen eller exporten.

Tekes ska i sitt finansieringsbeslut ange de eftersträvade effekterna av det projekt som finansieras.  

5 §
Samtycke till ändringar i ett projekt och till vissa arrangemang som gäller affärsverksamheten

Finansieringstagaren ska på förhand inhämta Tekes samtycke till en väsentlig avvikelse från projektplanen.

Finansieringstagaren ska underrätta Tekes på förhand, om finansieringstagaren under projekttiden, inom fem år från betalningen av den sista finansieringsposten eller innan lånet med ränta har återbetalats i dess helhet

1) säljer, pantsätter eller på något annat sätt överlåter den affärsverksamhet eller en del av den som uppstått som ett resultat av projektet,

2) säljer, pantsätter eller på något annat sätt överlåter immateriella rättigheter eller andra rättigheter som uppstått som ett resultat av projektet,  

3) flyttar affärsverksamhet till utlandet eller

4) genomför andra betydande ändringar i affärsverksamheten eller företagsarrangemang.

Finansieringstagaren måste få Tekes samtycke till sådana i 2 mom. avsedda åtgärder som genomförs utanför den europeiska inre marknadens territorium eller som äventyrar uppnåendet av de eftersträvade effekterna av projektet eller som försvagar förutsättningarna för återbetalning av lånet. Samtycke behövs inte om licensiering av nyttjanderätter utgör en väsentlig del av den affärsverksamhet som ursprungligen eftersträvas genom projektet.

Tekes kan ge det samtycke som avses i 1 och 3 mom., om de eftersträvade effekterna av projektet till väsentliga delar kan uppnås och förutsättningarna för återbetalning av lånet säkras trots förändringarna.

Tekes kan återkräva det betalda bidraget i enlighet med 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) eller bestämma att lånet omedelbart ska återbetalas enligt 7 § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), om finansieringstagaren förfar i strid med 1—3 mom.

Tekes kan av särskilda skäl från fall till fall tillämpa även en kortare eller en längre tid än fem år, om projektets särdrag kräver det. Tiden kan dock inte vara längre än tio år.

6 §
Det offentliga stödets maximibelopp

Om det för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet har beviljats annat statligt stöd, får den sammanlagda stödintensiteten för detta och det bidrag eller lån som beviljats med stöd av denna förordning inte överskrida den maximala stödintensitet som bestäms på basis av 11 och 12 eller 17, 19, och 21 § för samma stödberättigande kostnader.

Den finansiering för nystartade innovativa företag som anges i 3 kap. får kumuleras med vilket som helst annat statligt stöd med identifierbara stödberättigande kostnader. Finansieringen får kumuleras med annat statligt stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader upp till den maximinivå för finansieringen som bestäms i 14 § 1 mom.

Om det för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet har beviljats unionsfinansiering som förvaltas centralt av unionens institutioner, byråer, gemensamma företag eller andra organ och som inte direkt eller indirekt kontrolleras av medlemsstaten, ska endast det nationella stödet ligga till grund för bestämmande av den maximala stödintensiteten, förutsatt att det sammanlagda beloppet offentlig finansiering i förhållande till samma stödberättigande kostnader inte överstiger de maximibelopp som fastställs i den unionslagstiftning som ska tillämpas.

7 §
Lånevillkor

Lån kan beviljas utan att säkerhet krävs, enligt vad som har beslutats om statsbudgeten.

Lånet återbetalas i årliga amorteringar. Lånet kan dock beviljas så att högst de fem första låneåren är amorteringsfria. Lånetiden är högst tio år.

8 §
Låneräntan

Låneräntan är tre procentenheter lägre än gällande grundränta som har fastställts av finansministeriet, dock minst en procent.

9 §
Lånets stödeffekt

Lånets stödeffekt beräknas genom att det räntestöd som ingår i lånet diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för beviljandet.  Den ränta som ska användas vid diskontering och för att beräkna stödeffekten för hela lånetiden ska vara skillnaden mellan den gällande effektiva räntan vid den tidpunkt då lånet beviljades och den av Europeiska gemenskapernas kommission bestämda och offentliggjorda referensräntan vid den tidpunkt då lånet beviljades.  Om lånet inte innehåller betryggande säkerheter, ska referensräntan höjas med en riskpremie och härvid ska det som sägs i kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (2008/C 14/02) eller i meddelandet som ersätter det iakttas.

10 §
Ändringar i lånevillkoren

Om projektet eller det ekonomiska utnyttjandet av dess resultat fördröjs kan den maximala lånetid som anges i 7 § av ytterst vägande skäl förlängas till högst tjugo år.  De amorteringsfria åren kan uppgå till högst tio. Den lånetid som överstiger tio år kan förlängas med högst tre år i taget.

Om projektet eller det ekonomiska utnyttjandet av dess resultat misslyckas, kan det obetalda lånekapitalet och räntorna i undantagsfall efterskänkas inom ramen för den maximala stödintensitet som bestäms med stöd av 11, 12, 17. 19 och 21 §.

Om projektet eller det ekonomiska utnyttjandet av dess resultat misslyckas delvis, kan det obetalda lånekapitalet och räntorna i undantagsfall delvis efterskänkas i förhållande till graden av misslyckande.

Om finansieringstagaren på ett väsentligt sätt har försummat sin återbetalningsskyldighet kan lånevillkoren ändras endast av ytterst vägande skäl.

Lånevillkoren kan ändras endast om företaget uppfyller förutsättningarna för beviljande av finansiering enligt 3 § 1 mom.

2 kap.

Finansiering för forsknings- och utvecklingsverksamhet

11 §
Finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet och finansieringens maximibelopp

Finansiering kan beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den del av projektet som stöds ska i sin helhet ingå i kategorierna grundforskning, industriell forskning, experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier eller i flera av dessa kategorier. I finansieringsbeslutet anges hur stor del av projektet som ingår i respektive kategori.

Stödintensiteten som beräknas utifrån de stödberättigande kostnaderna för projektet, får i fråga om grundforskning uppgå till högst 100 procent, i fråga om industriell forskning till högst 50 procent, i fråga om experimentell utveckling till högst 25 procent och i fråga om genomförbarhetsstudier till högst 50 procent av de stödberättigande projektkostnaderna, om inte annat följer av 12 §.   I fråga om grundforskning krävs det att resultaten av projektet blir offentliga och att det finns grundad anledning att tillämpa den maximala stödintensiteten.  Om offentligheten för alla resultat eller delar av dessa begränsas, tillämpas den stödintensitet som gäller för industriell forskning.

12 §
Höjning av stödintensiteten vid finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet

I fråga om industriell forskning, experimentell utveckling samt genomförbarhetsstudier får den maximala stödintensiteten av grundad anledning höjas med 20 procentenheter när finansieringen beviljas små företag och med 10 procentenheter när finansieringen beviljas medelstora företag.

I fråga om industriell forskning och experimentell utveckling får den maximala stödintensiteten av grundad anledning höjas med 15 procentenheter om ett av följande villkor är uppfyllt:

1) projektet omfattar faktiskt samarbete mellan företag av vilka minst ett är ett litet eller medelstort företag eller faktiskt samarbete mellan företag i minst två medlemsstater av Europeiska unionen, eller i en medlemsstat och i ett land som är avtalsslutande part i EES-avtalet, och varje enskilt företag har en andel om högst 70 % av de stödberättigande kostnaderna, 

2) projektet omfattar faktiskt samarbete mellan ett företag och en eller flera organisationer för forskning och kunskapsspridning så att de senare står för minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna och har rätt att offentliggöra sina egna forskningsresultat, 

3) resultaten av forskningsprojektet får omfattande spridning genom konferenser, publikationer, öppna arkiv eller genom programvaror med gratis eller öppen källkod.  

I fråga om industriell forskning och experimentell utveckling får stödintensiteten höjas upp till högst 80 procent.

13 §
Godtagbara kostnader vid finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet

Som kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet kan godtas

1) personalkostnader för den personal som är direkt delaktig och den personal som biträder i projektet,

2) kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för forsknings- och utvecklingsprojektet; om instrumenten och utrustningen inte används i forsknings- och utvecklingsprojektet under hela sin livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forsknings- och utvecklingsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande,

3) kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för forsknings- och utvecklingsprojektet; när det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forsknings- och utvecklingsprojektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, vara stödberättigande; för mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande,

4) kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på marknadsvillkor, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för projektet,

5) allmänna omkostnader som uppkommit som direkt följd av forsknings- och utvecklingsprojektet,

6) kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, resekostnader samt andra kostnader som uppkommit som direkt följd av forsknings- och utvecklingsprojektet.

För små och medelstora företag kan också kostnader för att anskaffa, skydda och validera industriella rättigheter som uppkommit inom forsknings- och utvecklingsverksamheten godtas. I fråga om finansieringen för dessa kostnader får den stödintensitet som avses i 11 och 12 § dock uppgå till högst 50 procent.

Om stödtagaren är mervärdesskattskyldig, är den mervärdesskatt som ingår i de kostnader som nämns i 1 och 2 mom. inte en godtagbar kostnad.

3 kap.

Finansiering för nystartade innovativa företag

14 §
Finansiering för nystartade innovativa företag och finansieringens maximibelopp

Ett nystartat, innovativt företag kan i form av bidrag beviljas högst 800 000 euro i finansiering. Finansiering i form av lån kan beviljas till ett belopp av högst 2 000 000 euro. Finansieringen kan beviljas också som en kombination av bidrag och lån. Den andel av stödet som beviljas i form av bidrag och som beräknas på grundval av det maximala stödbelopp som tillåts för bidraget, ska då beaktas när den återstående delen av det maximala stödbelopp som tillåts för lånet bestäms.

Lånetiden för ett lån som beviljats ett nystartat innovativt företag kan förlängas till högst 10 år.  Varken lånekapitalet eller räntorna kan efterskänkas.

Finansiering kan beviljas till högst 75 procent av kostnaderna för verksamheten.

15 §
Förutsättningar för beviljande av finansiering för nystartade innovativa företag

Tekes ska innan finansiering beviljas säkerställa att företaget är ett nystartat innovativt företag. För att säkerställa detta ska Tekes av en oberoende revisor kräva bekräftelse på att företaget inte har bildats genom fusion, att företaget inte ännu har delat ut vinst och att företagets kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 procent av de totala kostnaderna för affärsverksamheten under minst ett av de tre åren som föregått beviljandet av stödet. Om det är fråga om ett nystartat företag som ännu inte har någon finansiell historia, ska nivån på 10 procent nås i det bokslut för den första räkenskapsperioden som har fastställts av en oberoende revisor.

16 §
Verksamhet som finansieras med finansiering för nystartade innovativa företag

Finansieringen är avsedd för all verksamhet som nystartade innovativa företag bedriver och som bidrar till uppnående av de mål som ställts i finansieringsbeslutet.

Finansiering kan dock inte beviljas till exportrelaterad verksamhet, det vill säga för kostnader som är direkt knutna till exporterade kvantiteter, till upprättande och drift av ett distributionsnät eller till andra löpande kostnader som har samband med exportverksamheten.

Finansiering kan beviljas och betalas endast för sådan verksamhet som bedrivs innan åtta år har förflutit efter det att företaget antecknats i handelsregistret.

4 kap.

Finansiering för små och medelstora företags innovationsverksamhet

17 §
Finansiering av små och medelstora företags innovationsverksamhet och finansieringens maximibelopp

Finansiering kan beviljas för små och medelstora företags innovationsverksamhet.  

Stödintensiteten får inte överskrida 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. I det särskilda fallet med stöd för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster kan stödintensiteten höjas till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna, under förutsättning att det totala stödbeloppet inte överstiger 200 000 euro per företag under vilken som helst period om tre år.

18 §
Godtagbara kostnader vid finansiering av små och medelstora företags forsknings- och utvecklingsverksamhet

Godtagbara kostnader är

1) kostnader för att anskaffa, validera och försvara immateriella tillgångar,

2) kostnader för inhyrning av högutbildad personal från en organisation för forskning och kunskapsspridning eller ett stort företag, när personalen anställs inom ny forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet hos en finansieringstagare utan att ersätta annan personal,

3) kostnader för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster.

5 kap.

Finansiering för uppförande och uppgradering av innovationskluster och för drift av dessa

19 §
Finansiering för investeringar i och driften av innovationskluster och finansieringens maximibelopp

Finansiering kan beviljas en organisation som driver ett innovationskluster (klusterorganisationen).  En förutsättning för finansiering är att flera användare har rätt att använda klustrets lokaler, infrastruktur och verksamheter på transparenta och icke-diskriminerande grunder och att avgifterna för att använda klustrets infrastruktur och delta i klustrets verksamhet motsvarar marknadspriserna eller kostnaderna.

Investeringsstöd kan beviljas för uppförande eller uppgradering av innovationskluster. Stödintensiteten för investeringsstöd får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

För driften av innovationskluster får beviljas driftstöd för högst tio år. Driftstödets stödintensitet får uppgå till högst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna under stödtiden.

20 §
Godtagbara kostnader vid finansiering för driften av och investeringar i innovationskluster

Finansiering för driften av ett innovationskluster kan beviljas för

1) främjande av klustret för att underlätta samarbete, informationsutbyte och tillhandahållande eller kanalisering av specialiserade och kundanpassade stödtjänster för företag,

2) marknadsföring av klustret för att öka nya företags eller organisationers deltagande och för att förbättra synligheten,

3) förvaltning av klustrets infrastruktur samt organisering av utbildningsprogram, workshops och konferenser för att stöda kunskapsutbyte, nätverksbyggande samt multinationellt samarbete.

Stödberättigande kostnader för driftstöd kan vara personalkostnader för direkt delaktig och biträdande personal i ovannämnda drift av klustret samt administrativa kostnader, inklusive kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster, när dessa har använts enbart för ovannämnda drift av klustret samt allmänna omkostnader som uppkommit som direkt följd av driften av klustret.

Finansiering för uppförande och uppgradering av ett innovationskluster kan beviljas för anskaffning av materiella och immateriella tillgångar.

6 kap.

Finansiering för byggande och uppgradering av forskningsinfrastruktur

21 §
Finansiering av forskningsinfrastruktur och finansieringens maximibelopp

Finansiering kan beviljas för byggande eller uppgradering av forskningsinfrastruktur som bedriver ekonomisk verksamhet. En förutsättning för finansiering är att flera användare har tillgång till infrastrukturen på transparenta och icke-diskriminerande grunder och att priset för drift eller användning av infrastrukturen motsvarar marknadspriset. Stödintensiteten får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

22 §
Godtagbara kostnader vid finansiering av forskningsinfrastruktur

Stödberättigande kostnader är kostnader för investeringar i immateriella och materiella tillgångar.

7 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2020.

24 §
Övergångsbestämmelser

På finansiering som grundar sig på ett beslut som fattats innan denna förordning trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beslutsfattandet. På ändringar i lånevillkoren tillämpas dock 10 § i denna förordning.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.