256/2009

Given i Helsingfors den 21 april 2009

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 21―24 §,

ändras 1, 2, 5, 9, 14, 16, 18― 20, 26, 32, 34, 36 och 37 §, del I i bilaga 1, bilagorna 2―6,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 575/2003, 14 § sådan den lyder i förordning 1268/2007, 16 § sådan den lyder i förordning 757/2008, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 354/2006, del I i bilaga 1 sådan den lyder delvis ändrad i förordning 575/2003, 829/2003, 74/2004, 334/2004, 840/2004, 234/2005, 309/2005, 869/2005, 356/2006, 382/2006, 622/2006, 768/2006, 42/2007, 244/2007, 833/2007, 1211/2007, 1268/2007, 22/2008, 430/2008, 757/2008 och bilagorna 2―6 sådana de lyder i förordning 1268/2007, samt

fogas till förordningen en ny 10 a―10 c, 31 a, 31 b och 38 a § samt en ny bilaga 7 och 8 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på fordon i kategorierna M, N och O (bilar och deras släpvagnar) och deras konstruktion, miljöegenskaper, system, komponenter, separata tekniska enheter och utrustning. Förordningen tillämpas på militärfordon som hör till dessa kategorier, om inte något annat med stöd av fordonslagen föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet. Förordningen tillämpas också på fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om detta.

2. Genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivs särskilt om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och elektriska bromsar och till dem kopplade släpvagnar. Alternativa krav som ska iakttas finns i bilaga 1 del I punkt 9.

3. Genom förordning av kommunikationsministeriet föreskrivs särskilt om ändring av bilars konstruktion, om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter samt om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) typgodkännande det förfarande genom vilket typgodkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet eller en utrustning uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

b) ramdirektivet för bilar och släpvagnar Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon,

c) särdirektivet med stöd av ramdirektivet för bilar och släpvagnar meddelat direktiv av Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen som gäller EG-typgodkännanden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

d) EG-typgodkännande typgodkännande enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar och typgodkännande enligt ett särdirektiv av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

e) Genéveöverenskommelsen den överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976),

f) E-reglementet ett reglemente som fogats till Genéveöverenskommelsen,

g) E-typgodkännande typgodkännande enligt E-reglementet av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; när det i del II i bilaga 1 till denna förordning hänvisas till E-reglementet avses reglementet i ursprunglig form eller ändrat vid den tidpunkt då fordonet eller utrustningen togs i bruk,

h) ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som motsvarar direktivet eller E-reglementet ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som inte har typgodkänts men som uppfyller de tekniska kraven i direktivet eller E-reglementet,

i) en komponent som motsvarar kraven i FMVSS-standarden en sådan komponent på fordon som uppfyller kraven i en av Förenta staterna fastställd säkerhetsstandard,

j) globalöverenskommelsen den överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (FördrS 54/2001),

k) globalt godkännande godkännande av ett fordons konstruktion, utrustning eller del enligt en bestämmelse som fogats till globalöverenskommelsen,

l) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

m) egenmassa i fordon i kategori M1 fordonets massa i körklart skick definierad enligt rådets direktiv 92/21/EG om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1 (bilaga 1 del I punkt 44) samt i andra fordon av kategori M som inte hör till kategori M1 och av kategori N och O fordonets massa i körklart skick definierad enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG (bilaga 1 del I punkt 48),

n) totalmassa största tekniskt tillåtna massa så som den definieras i de direktiv som avses i punkt m,

o) enskilt godkännande ett förfarande genom vilket det konstateras att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven,

p) utryckningsfordon ett motordrivet fordon som är utrustat med särskilda ljus- och ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är räddnings-, polis-, militärpolis- och ambulansbilar och motsvarande andra fordon samt fordon som gränsbevakningsväsendet eller tullverket använder i tjänsten.

5 §
Allmänna regler för klassificeringen

1. Om den grundläggande klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O och om den närmare klassificeringen av fordon för särskilda ändamål föreskrivs i fordonslagen.

2. På den närmare klassificeringen av fordon i kategorierna M, N och O samt på definitionerna av axelkonstruktioner, karosserityp, mått och massor tillämpas:

a) klassificeringar och definitioner enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar,

b) klassificeringar och definitioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG (bilaga 1 del I punkt 48) och

c) klassificeringar enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (bilaga 1 del I punkt 52) om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet och om ändring av direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG.

3. I 6, 11 och 12 § kompletteras de definitioner som motsvarar definitionerna i de i 2 mom. nämnda direktiven.

9 §
Karosserityp och fordon i kategorierna M och N

1. Med fordon avsett för flera ändamål avses fordon i kategori M1, avsedda att frakta personer och deras bagage i samma utrymme och för vilka gäller att lastens andel av den högst tillåtna totalmassan är högst lika stor som antalet passagerarsittplatser multiplicerat med 68 kg eller att antalet sittplatser utöver förarplatsen är fler än 6. Fordonet hör dock till kategori N om lastens andel är större än personlastens och antalet sittplatser utöver förarplatsen är högst 6.

2. Ett fordon vars totalmassa överstiger 3,5 ton hör till kategori M2 eller M3 om lastens andel av fordonets högsta tillåtna totalmassa är högst lika stor som antalet passagerarsittplatser multiplicerat med 68 kg, eller det antingen i samma täckta utrymme finns lastutrymme och sittplatser utöver förarplatsen för fler än åtta passagerare eller det finns ett särskilt utrymme för last som inte är täckt och i det täckta utrymmet plats för fler än åtta passagerare. Fordonet hör till kategori N2, N3 eller M1 om lastens andel är större än personlastens och antalet sittplatser utöver förarplatsen är högst åtta.

10 a §
Husvagn

Med husvagn avses släpvagn enligt ISO-standarden 3833-77, term nr 3.2.1.3 som är konstruerad till användning i vägtrafiken och lämplig till turismanvändning.

10 b §
Rullstolsanpassade fordon

Med rullstolsanpassade fordon avses fordon i kategori M1 som särskilt tillverkats eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer som färdas sittande i sin rullstol eller sina rullstolar.

10 c §
Fordon avsedda för särskilda ändamål

Fordon avsedda för särskilda ändamål är sådana fordon som avses i bilaga II till ramdirektivet för bilar och släpvagnar som är avsedda att utföra uppgifter som kräver särskilda karosseriarrangemang eller särskild utrustning.

14 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategorierna M, N och O samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter ska vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande och överensstämmelse med ett direktiv eller ett E-reglemente, om inte något annat bestäms i en EG-förordning.

2. I bilagorna 1―8 finns de EG-förordningar som är direkt tillämpliga vid godkännandet och uppgifter om när de träder i kraft.

3. Då det gäller fordon i kategorierna M, N och O kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1 eller från kraven i en EG-förordning:

a) fordon som hör till kategori M1 och tillverkas i små serier samt ingår i förteckningen över kraven för EG-typgodkännande i tillägget till bilaga IV del I i ramdirektivet för bilar och släpvagnar de undantag som nämns i bilaga 2,

b) husbilar, ambulanser, likbilar, räddningsbilar, polisbilar och gränsbevakningsväsendets bilar de undantag som nämns i bilaga 3,

c) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 4,

d) rullstolsanpassade fordon de undantag som nämns i bilaga 5,

e) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 6,

f) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 7,

g) vid nationellt typgodkännande som avses i 30 § i fordonslagen, enskilt godkännande och vid registreringsbesiktning av annat än EG-typgodkänt fordon de undantag som nämns i bilaga 8.

4. På de krav som finns i bilagorna 2―8 tillämpas de krav som nämns i de direktiv och EG-förordningar som ingår i bilagorna 2-8 sådana de lyder ändrade enligt bilaga 1 då ett fordon tas i bruk första gången. I stället för de krav som finns i direktiven och EG-förordningarna i bilagorna 2―8 kan de alternativa krav som nämns i bilaga 1 tillämpas.

16 §
Hastighetsbegränsare

1. Hastighetsbegränsare som avses i 25 § 1 mom. 12 punkten i fordonslagen ska hindra hastigheten för fordon i kategori M2 och M3 att överstiga 100 km/h. Hastighetsbegränsare ska hindra hastigheten för fordon i kategori N2 och N3 att överstiga 90 km/h.

2. I fordon av kategori M3 som har en egenmassa som överstiger 10 ton och som registrerats före den 1 januari 2005 får det användas hastighetsbegränsare som är inställda så att hastigheten begränsas till högst 100 km/h.

3. Hastighetsbegränsare krävs inte för:

a) militärfordon,

b) räddningsbil,

c) polisbil,

d) bil i kategori M2 och M3 som används enbart i tätortstrafik, eller

e) fordon vars hastighet på grund av dess konstruktion inte kan överskrida de värden som nämns i 1 mom.

4. Om montering och reparation av hastighetsbegränsare föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.

18 §
Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

1. Sådana fordon i kategori M och N som har införts till landet som flyttgods, som innehas eller innehafts av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på typgodkännande eller överensstämmelse som anges i bilaga 1, om fordonet uppfyller kraven i alla FMVSS- eller CMVSS-standarder gällande fordonets modellår eller japanska regler gällande fordonets säkerhet och kraven i Förenta staternas, Kanadas eller Japans bestämmelser om avgasutsläpp.

2. Fordon som avses i denna paragraf ska då det gäller antalet strålkastare och lyktor uppfylla kraven enligt det i bilaga 1 del I punkt 20 nämnda direktivet 76/756/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller E-reglementet nr 48. Halv- och helljusstrålkastare ska överensstämma med kraven enligt det i bilaga 1 del I punkt 25 nämnda direktivet 76/761/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus eller halvljus och om elektriska glödlampor till dessa strålkastare eller vara försedda med lampor med märkningen DOT samt vara av typ HB1―HB15, D1S, D1R, D2S eller D2R. Fordonets främre positionslyktor ska till färgen överensstämma med kraven i direktiv 76/758/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, samt körriktningsvisarna beträffande färg och synbarhet överensstämma med kraven enligt det i bilaga 1 del I punkt 23 nämnda direktivet 76/759/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

3. Ett fordon anses uppfylla kraven i 1 mom., om fordonet uppfyller de krav som gäller för modellåret i fråga i det tidigare registreringslandet och i fråga om fordon från modellår 1992 eller nyare fordon utsläppen motsvarar åtminstone utsläppsnivån för lågemissionsbil.

19 §
Kopplings- och draganordningar

1. Som varande i allmänt bruk anses koppling mellan dragfordon och släpfordon av elledningar och när det gäller tryckluftbromsförsedda fordon, kopplingar för tryckluftsbromsledningar som till dimensionering och placering uppfyller kraven i ISO- eller SFS-standarderna.

2. Draganordningen för en släpvagn ska fästas säkert vid de fästpunkter i dragfordon som tillverkaren har angivit. Om det inte är möjligt att fästa en draganordning i de fästpunkter som tillverkaren har angett, ska det företes en tillförlitlig utredning om de högsta tillåtna kopplingsmassorna. Draganordningar får fastsättas i godsflak endast vid lätta tillfälliga lokaltransporter av konstruktionsjärn eller motsvarande långa föremål.

20 §
Stänkskärmar

1. Stänkskärmarna på sådana fordon i kategori N1 som inte uppfyller kraven enligt det i bilaga 1 del I punkt 37 nämnda rådets direktiv 78/549/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordon ska vara utformade så att de täcker minst hela däcksbredden eller den sammanlagda bredden för dubbelmonterade däck, i en vinkel på minst 30° framåt och minst 50° bakåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln. Stänkskärmens bakre del mätt från däckets eller det yttre dubbelmonterade däckets mitt får inte sluta ovanför ett horisontalplan som ligger 150 mm ovanför hjulets axel.

2. Stänkskärmarna på andra fordon är fordon i kategorierna M1 och N1 ska vara utformade så att de täcker minst hela däcksbredden eller den sammanlagda bredden för dubbelmonterade däck i en vinkel på minst 30° framåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln. Däcksbreddens eller för dubbelmonterade däck den sammanlagda breddens andel av stänkskärmens bakre del får inte sluta ovanför ett horisontalplan som ligger 100 mm ovanför hjulets axel då fordonet är olastat.

3. Stänkskärmens tvärsektion ska vara rännformig så att dess djup är minst 30 mm, mätt ovanför axeln. Rännformigheten får minska i riktning mot de vinklar som nämns i 1 och 2 mom.

4. Stänkskärmens avstånd från axeln får inte mellan vinklarna som nämns i 1 och 2 mom. vara större än däckets diameter.

5. Särskilda stänkskärmar krävs inte om fordonets karosseri- eller flakbotten eller annan konstruktion med nödvändiga hjälpanordningar utgör ett sådant skydd mot stänk som motsvarar kraven i denna paragraf, eller för terrängbilar eller andra fordon för särskilda ändamål, i fråga om vilka stänkskärmar på ett avsevärt sätt försvårar användningen av fordonet.

6. Fordon som har EG-typgodkänts enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar anses uppfylla kraven i paragrafen.

26 §
Skyltlyktor

1. En skylt på fordon i kategori M2 och M3 som visar linjens yttersta bestämmelseort, linjenumret och att fordonet är fullbelagt, en skylt på en polisbil samt på en bil som används för tullens och gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag samt en skylt på fordon i kategori N2 och N3 som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller fordonets ägare eller namnet på linjens yttersta bestämmelseort ska avge vitt eller ljusgult ljus, som inte får blinka. Skyltens ljusstryka i referensaxelns riktning får vara högst 200 candela.

2. På en skylt som visar linjens yttersta bestämmelseort, linjenumret och anger att fordonet är fullbelagt på ett fordon i kategori M2 ska textens höjd vara minst 100 mm, om texten har skrivits på en rad, och minst 50 mm, om texten skrivits på två rader. På en skylt som endast visar linjenumret ska höjden av siffrorna vara minst 150 mm. På ett fordon i kategori M3 är de motsvarande minimihöjderna 150 mm, 70 mm respektive 200 mm.

3. En skylt som avses i 1 och 2 mom. som i fråga om kraven avviker från kraven i 1 och 2 mom. ska godkännas om den är en originalutrustning på fordon i kategori M2 eller M3 som typgodkänts enligt ramdirektivet för bilar och släpvagnar och får användas i någon annan EES-stat.

31 a §
Förstahjälpsförnödenheter och brandsläckare i buss

1. I en buss ska det finnas förstahjälpsförnödenheter. Förstahjälpsförnödenheterna ska fylla de krav som 35 § i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning (637/1990) eller krav som motsvarar samma kravnivå och någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för förstahjälpsförnödenheterna i busstypen i fråga.

2. I en buss ska det finnas en brandsläckare. Brandsläckaren ska fylla de krav som 34 § i 1 mom. nämnt beslut eller krav som motsvarar samma kravnivå och någon annan EES-stat eller landskapet Åland ställer för brandsläckaren i busstypen i fråga.

31 b §
Sikten genom vindrutan och förarhyttens sidoglas

Vindrutan i en bil samt förarhyttens sidoglas eller sidoskydd ska till konstruktion och skick vara sådana att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför bilen får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar som kan störa sikten. En parkeringsskiva som uppfyller trafikministeriets bestämmelser får dock fästas vid vindrutans högra sida. Likaså får ett barnsäte fästas vid sätet bredvid föraren förutsatt att barnsätet inte oskäligt begränsar sikten.

32 §
Hastighetsskylt

Ett fordon i kategori N1 vars högsta tillåtna hastighet är 80 km/h ska vara utrustat med en rund gul skylt med svarta kanter som är synlig bakåt och har en diameter på 240 mm samt talet 80 märkt med svarta 120 mm höga siffror. Ett fordon i kategori M2 eller M3 vars högsta tillåtna hastighet är 100 km/h ska vara försett med en motsvarande gul eller vit skylt med talet 100.

På ett fordon vars hastighet särskilt har begränsats till en hastighet som är mindre än 80 km/h ska baktill fästas en skylt som anger den högsta tillåtna hastigheten i km/h och i övrigt motsvarar bestämmelsen i 1 mom.

34 §
Avvikelser för fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare

1. Vid registrerings- och ändringsbesiktning, vid enskilt godkännande samt nationellt godkännande av små serier av fordonet kan avvikelser godkännas för specialanordningar i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare, förutsatt att avvikelserna inte på betydande sätt äventyrar säkerheten.

36 §
Avvikelser rörande de sista fordonen i serien

1. Fordonsförvaltningscentralen ska försäkra sig om att maximiantalet på beviljade undantag för de sista fordonen i tillverkningsserien inte överskrids. Fordonsförvaltningscentralen antecknar beviljat undantag i det register som gäller fordon och intyget över registreringen.

37 §
Avvikelser för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som tillämpar ny teknologi

1. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag för fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som använder sådana tekniker eller lösningar som till sin karaktär inte är förenliga med ett eller flera krav i ett eller flera specialdirektiv, om undantaget inte medför olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten. Vid beviljande av undantag ska det förfarande som föreskrivs i ramdirektivet för bilar och släpvagnar iakttas

a) när tillstånd anhålls av kommissionen,

b) när tillfälligt godkännande som endast gäller i Finland beviljas,

c) när tillfälligt godkännande som endast gäller i Finland anmäls till kommissionen och andra EES-stater,

d) i den motivering, de säkerhets- och miljösynpunkter samt beskrivningar av tester och testresultat som hänför sig till undantaget som ingår i anmälan till kommissionen och andra EES-stater,

e) när tillfälligt nationellt godkännande ändras till EG-typgodkännande,

f) i begränsningar som gäller tillfälligt godkännande som ändrats till EG-typgodkännande,

g) när tillfälligt nationellt godkännande återkallas efter en viss tid, om kommissionen inte tillåter att EG-typgodkännandet beviljas.

2. Fordonsförvaltningscentralen erkänner ett nationellt godkännande som beviljats för undantag som avses i 1 mom. i en annan EES-stat om undantaget inte medför olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten.

38 a §
Rapportering om tillämpning av typgodkännandeförfarandet

Fordonsförvaltningscentralen ska senast den 29 april 2011 rapportera till kommissionen hur typgodkännandeförfarandet enligt det direktiv som ingår i 30 § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen har tillämpats.


1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

2. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

3. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som år 1993 eller senare för första gången tagits eller ska tas i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft ska uppfylla de krav som

a) gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

b) i enlighet med tabellerna i bilagorna tillämpas vid den tidpunkt då fordonet tas i bruk.

4. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som före 1993 för första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande; avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter i baksätet i fordon i kategori M1 och N1 ska dock uppfylla de krav som gäller fordon som för första gången tas i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

5. Med avvikelse från bestämmelserna i 2―4 mom. ska sådan skyddsanordning för barn som används i trafik vara typgodkänd i enlighet med E-reglementet nr 44/03 eller kommissionens direktiv 2000/3/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon eller i enlighet med en senare version eller ändring av nämnda E-reglemente eller direktiv.

6. Om konstruktion eller utrustning hos ett fordon ändras efter att denna förordning trätt i kraft ska det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav. Ett fordon som tagits i bruk för första gången före den 29 april 2009 och vars säten ändras efter förordningens ikraftträdande ska dock då det gäller de ändrade sätena uppfylla de krav som gäller då förordningen trädde i kraft.

7. Vid ikraftträdandet av förordningen får de gällande 21―24 § och bilaga 3 tillämpas på nya fordonstyper av kategori M och N och fordon som tas i bruk för första gången till dess att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier.

8. Vid ikraftträdandet av förordningen får den gällande bilagan 2 tillämpas på en invalidtaxi som är av en ny fordonstyp till den 28 april 2011 och på en invalidtaxi som tas i bruk första gången till den 28 april 2012.

9. Vid ikraftträdandet av förordningen får den gällande fotnot 69 i punkt 0, 48 och 52 i del I av bilaga 1 samt bilagan 4 tillämpas på nya fordonstyper av kategori M2 och M3 och fordon som tas i bruk för första gången till dess att EG-typgodkännandeskyldigheten enligt bilaga XIX till ramdirektivet för bilar och släpvagnar träder i kraft då det gäller dessa fordonskategorier.

10. Vid påvisande av överensstämmelse vid registrerings- och ändringsbesiktning samt enskilt godkännande kan de förfaranden för registreringsbesiktning som gäller vid ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2009.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 21 april 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilagor 1-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.