236/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 19 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 306/2002,

ändras 2 kap. 2 § 2 mom., 5 kap. 4 § och 5 § 2 mom., rubriken för 6 kap. 4 §, 6 kap. 8 § 1 mom., rubriken för 8 kap., rubriken för 8 kap. 1 §, 8 kap. 1 § 1 mom., 3 §, 5 § 2 mom. och 6 §, 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten, 19 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten samt 24 kap. 3 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 7 §, 9 § 2 mom. och 15 §,

av dem 2 kap. 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 771/1996, rubriken för 8 kap. 1 § och 8 kap. 1 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1691/1995, 8 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 347/1998 och 8 kap. 6 § sådan den lyder i lag 821/2004 samt 18 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten, 19 kap. 4 § 2 mom. 1 punkten samt 24 kap. 3 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 7 §, 9 § 2 mom. och 15 § sådana de lyder i lag 1274/2003, samt

fogas till 6 kap. 4 § ett nytt 2 mom., till 8 kap. 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 821/2004, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 17 a kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lag 1274/2003, ett nytt 3 mom., till 24 kap. 9 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., och till 25 kap. en ny 16 § som följer:

2 kap.

Kyrkolagen och andra författningar som gäller kyrkan

2 §
Stiftande av kyrkolag. Utlåtanden och framställningar

Vid prövning av kyrkomötets förslag som gäller kyrkolag kan ett sådant lagstiftningstekniskt fel i förslaget som inte påverkar innehållet rättas. Kyrkostyrelsen skall ge ett utlåtande i ärendet innan rättelsen görs.


5 kap.

Prästämbetet

4 §
Förlust av valbarhet eller rösträtt

En präst som är avstängd eller på viss tid skild från utövning av prästämbetet eller prästtjänsten eller som är avsatt från sin prästtjänst är inte valbar till prästerliga förtroendeuppdrag i kyrkan. En präst som är avstängd från utövning av prästämbetet har inte heller rätt att rösta vid val av biskop, prästassessor eller kontraktsprost eller vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller ombud till kyrkomötet.

5 §
Stifts- och prosteritillhörighet samt rösträtt

En präst som har avgått från sin prästtjänst eller från någon annan tjänst i en församling eller kyrkan tillhör fortfarande det stift som han tillhörde vid sin avgång. Han har därvid rösträtt såsom präst i detta stift vid val av biskop, prästassessor och kontraktsprost samt vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller ombud till kyrkomötet under fyra år räknat från det tjänsteförhållandet upphörde, dock inte efter uppnådd avgångsålder. En präst som på egen begäran har överförts till ett annat stift efter tjänsteförhållandets upphörande saknar rösträtt i ovan nämnda val, om inte något annat följer av 4 mom.


6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

4 §
Kontroller och utredningar som gäller hälsotillstånd

Den som anställs i en tjänst kan åläggas att som en förutsättning för utnämning till tjänsten visa upp ett intyg över narkotikatest i de situationer som avses i 7 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). I fråga om rätten att ålägga en tjänsteinnehavare att visa upp ett intyg över narkotikatest gäller vad som föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

8 §
Avgång från tjänst

Avgångsåldern för tjänsteinnehavare är 68 år.


8 kap.

Kyrkoherdeval och församlingsval

1 §
Kyrkoherdeval

Församlingens kyrkoherde utses genom kyrkoherdeval.


3 §
Rösträtt

Alla de medlemmar av kyrkan som har fyllt 18 år senast den första valdagen har lika rösträtt i valen.

Vid församlingsval utövas rösträtten i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som närvarande medlem av församlingen senast den 15 augusti valåret. Vid församlingsval som förrättas på nytt på grund av besvär och vid sådana undantagsval i församlingen som avses i 5 § samt vid kyrkoherdeval utövas rösträtten i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast 70 dagar före den första valdagen.

Angående vallängden, förrättande av val och uträknande av valresultatet föreskrivs närmare i valordningen för kyrkan.

5 §
Undantagsval i församlingen

Har i samband med ändringar i församlingsindelningen grundats en ny församling, som inte anslutits till någon kyrklig samfällighet, skall extra församlingsval förrättas, om kyrkofullmäktige i församlingen inte har valts i ett sådant val som avses i 2 §. I andra fall som avses i 1 mom. kan kyrkostyrelsen bestämma att extra församlingsval inte skall föranstaltas, och att

1) kyrkofullmäktige i den odelade församlingen eller ett tidigare gemensamt kyrkofullmäktige utgör gemensamt kyrkofullmäktige för församlingar som inträder i den kyrkliga samfälligheten till valperiodens utgång,

2) nya församlingsval inte förrättas för den löpande valperioden, om ändringen är obetydlig, eller att

3) kyrkofullmäktige, gemensamt kyrkofullmäktige eller församlingsråd bildas för den löpande valperioden på grundval av resultaten vid föregående val utan att nya församlingsval förrättas, i enlighet med den namnserie som upprättats enligt de jämförelsetal som avses i 2 § 2 mom.

En i namnserien upptagen person som inte längre är valbar skall ersättas av följande person i namnserien. Sammanslås en församling med en annan församling, skall mandaten i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet fördelas mellan församlingarna med iakttagande av det förfaringssätt som föreskrivs i 11 kap. 7 § 2 mom.


6 §
Valnämnden och centralvalnämnden

För valen finns en av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet tillsatt valnämnd, som består av kyrkoherden och minst fyra övriga medlemmar samt lika många suppleanter.

Valnämnden är indelad i sektioner, om församlingen för valen har indelats i röstningsområden. En sektion är beslutför med tre medlemmar och dess uppgift är att sörja för verkställandet av omröstningen på röstningsområdet enligt vad som närmare föreskrivs i valordningen för kyrkan.

Gemensamma kyrkorådet kan för församlingsvalen tillsätta en centralvalnämnd, om vars uppgifter bestäms i valordningen för kyrkan.

17 a kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Förvaltningsorgan och förtroendevalda

För val av ombud till kyrkomötet och medlemmar av stiftsfullmäktige finns en av domkapitlet tillsatt valnämnd, som består av en ordförande, två präster och två lekmän som övriga medlemmar samt lika många suppleanter. För val av ett lekmannaombud och en lekmannamedlem från församlingarna på Åland finns en av domkapitlet tillsatt valnämnd av lekmän, som består av ordförande och två övriga medlemmar samt lika många suppleanter.

18 kap.

Biskopsämbetet

3 §
Tidpunkten för val, rösträtt och kandidatuppställning

Rösträtt i valet har


5) de lekmannaombud som har utsetts till kyrkomötet och de lekmannamedlemmar som har valts till stiftsfullmäktige från stiftet, samt


19 kap.

Domkapitlet

4 §
Beslutförhet

Fulltaligt domkapitel skall dock behandla ett ärende som gäller

1) ett yrkande på rättelse av valförslag för kyrkoherdeval, eller


24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av en myndighet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande enligt följande, om inte något annat bestäms i denna lag:


4) hos domkapitlet i fråga om sådana beslut av domkapitlet som gäller huruvida en präst håller fast vid kyrkans bekännelse enligt 5 kap. 3 § och en lektor enligt 6 kap. 12 § och ett sådant valförslag för kyrkoherdeval som avses i 6 kap. 22 § i kyrkoordningen samt i fråga om beslut av ett organ eller en tjänsteinnehavare som är underställda domkapitlet,


6) hos valnämnden i fråga om den vallängd som används vid kyrkoherdeval eller församlingsval.


7 §
Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt i fråga om vallängd

Kyrkoherden får yrka rättelse i och anföra kyrkobesvär över vallängden för kyrkoherdeval och församlingsval på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur vallängden eller i den felaktigt antecknats sakna eller inneha rösträtt.

En röstberättigad församlingsmedlems rätt att yrka rättelse och anföra besvär bestäms enligt 6 § 1 mom. i detta kapitel.

Ett rättelseyrkande kan inte grundas på ändringar som skett efter utgången av de frister som föreskrivs i 8 kap. 3 § 1 och 2 mom.

Förvaltningsdomstolen skall före valförrättningen i brådskande ordning fatta beslut med anledning av besvär som anförts över valnämndens beslut samt sända uppgift om beslutet till den vars rösträtt beslutet gäller och till valnämnden.

Vallängden skall iakttas utan hinder av att ett slutligt beslut angående besvär över en rättelse av vallängden inte har kommit till valnämndens kännedom före valen. Den som för valnämnden visar upp förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket han eller hon är röstberättigad skall dock få utöva sin rösträtt.

9 §
Rättelseyrkande- och besvärstid

Ett yrkande på rättelse av en sådan vallängd som avses i 2 kap. 15 § i valordningen för kyrkan skall dock framställas senast den andra vardagen efter utgången av den tid för framläggande som i 18 § i samma kapitel föreskrivs i fråga om vallängden. Yrkandet skall inlämnas till pastorsexpeditionen.

Besvär över valnämndens beslut enligt 2 kap. 20 § i valordningen för kyrkan med anledning av rättelseyrkande skall anföras inom sju dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall riktas till förvaltningsdomstolen och inom nämnda tid inlämnas till pastorsexpeditionen, som i brådskande ordning skall sända besvären, ett protokollsutdrag, valnämndens utlåtande och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsdomstolen.

15 §
Rättelse av valresultat

Om förfarandet vid val av en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare är lagstridigt skall valet upphävas eller, om felaktigheten avser endast beräkningen av valresultatet, bestämmas att det skall rättas. Om förfarandet är lagstridigt vid biskopsval, kyrkoherdeval, församlingsval eller vid val av ombud till kyrkomötet eller av medlem av stiftsfullmäktige och denna omständighet har kunnat påverka valresultatet skall det bestämmas att valet skall förrättas på nytt, om inte besvärsmyndigheten kan rätta valresultatet.

25 kap.

Kompletterande stadganden

16 §
Kyrkliga utmärkelsetecken och titlar

Kyrkliga utmärkelsetecken är Sankt Henrikskorset och Mikael Agricolakorset. Bestämmelser om villkoren för förlänande och återtagande av dem finns i föreskrifter som godkänns av kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen bestämmer om kyrkans övriga utmärkelsetecken och förtjänsttecken samt om villkoren för förlänande och återtagande av dem.

Ärkebiskopen beslutar om förlänande av utmärkelsetecknet Sankt Henrikskorset och utmärkelsetecknet Mikael Agricolakorset på förslag av ett beredningsorgan som tillsätts av kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen beslutar om förlänande av övriga utmärkelsetecken och förtjänsttecken.

Utöver vad som bestäms i lagen om offentlig belöning (1215/1999) och i den förordning av republikens president som utfärdats med stöd av nämnda lag kan biskopen förläna prosttiteln samt domkapitlet titeln director cantus och director musices.


Denna lag träder i kraft den 10 april 2006, dock så att om tjänsteinnehavares rätt att kvarstå i en tjänst för vilken avgångsåldern är högre än 68 år gäller vad som föreskrivs i 26 kap. 4 §.

RP 223/2005
FvUB 1/2006
RSv 11/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.