346/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens jordbrukspolitik (1100/1994):

1 kap.

Behöriga myndigheter

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller anordnandet av den övervakning som förutsätts i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, nedan rådets förordning, samt i Europeiska gemenskapens (EG) lagstiftning som kompletterar nämnda förordning.

Med ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker avses i denna förordning jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker vilka i enlighet med rådets förordning vid marknadsföringen får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion.

2 §
Den högsta ledningen och tillsynen

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna förordning utövas av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §
Övervakning av produktionen och marknadsföringen av ekologiska jordbruksprodukter som produceras i Finland

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar, styr och utövar tillsyn över övervakningen av produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter. Producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka biträds av de kontrollörer som de auktoriserat enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap. Marknadsföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (361/1995).

4 §
Övervakning av framställningen och marknadsföringen av ekologiska livsmedel som produceras i Finland

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel. Framställarna och framställningen av ekologiskt producerade livsmedel övervakas av Kontrollcentralen för växtproduktion med bistånd av de kontrollörer som landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna auktoriserat. Slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka utsetts en statlig besiktningsveterinär, övervakas dock av den statliga besiktningsveterinären. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

Marknadsföringen av ekologiskt producerade livsmedel övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen. Kontrollcentralen för växtproduktion tillställer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen de registeruppgifter enligt 10 § som de behöver om aktörer som bedriver ekologisk jordbruks- eller livsmedelsproduktion.

5 §
Övervakning av marknadsföringen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i andra medlemsstater inom Europeiska unionen

Marknadsföringen i Finland av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i andra medlemsstater inom Europeiska unionen (EU) övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen.

6 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför Europeiska unionen

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför EU, nedan tredje länder. Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar, med bistånd av de kontrollörer som landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna auktoriserat, sådana aktörer som importerar ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från tredje länder. Slakterier som bedriver import samt inrättningar i samband med dem, för vilka utsetts en statlig besiktningsveterinär, övervakas dock av den statliga besiktningsveterinären. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

Tullverket har till uppgift att sköta övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som importeras från tredje länder, enligt vad som föreskrivs om detta i rådets förordning.

7 §
Övervakning av ekologiskt producerade alkoholdrycker

Aktörer som framställer eller marknadsför ekologiskt producerade alkoholdrycker eller importerar sådana alkoholdrycker från tredje länder övervakas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

En aktör som framställer ekologiskt producerade alkoholdrycker eller importerar ekologiskt producerade alkoholdrycker från tredje länder skall göra en i artikel 8 i rådets förordning avsedd anmälan till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Tullverket har till uppgift att sköta övervakningen av importen av ekologiskt producerade alkoholdrycker som importeras från tredje länder, enligt vad som föreskrivs om detta i rådets förordning.

2 kap.

Kontrollsystem för ekologisk produktion

8 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Kontrollsystem för ekologisk produktion är kontrollsystemen för växtproduktion, animalieproduktion, livsmedelsframställning och import. En aktör som vill att verksamheten skall omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion skall i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion ansöka om detta hos arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning.

I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import från tredje länder av jordbruksprodukter och livsmedel skall ansökan göras till Kontrollcentralen för växtproduktion.

Slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka utsetts en statlig besiktningsveterinär, skall göra ansökan till den statliga besiktningsveterinären.

Ansökan som gäller ett kontrollsystem skall göras på en blankett som fastställts av Kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion meddelar anvisningar om de utredningar som skall fogas till ansökningarna samt om innehållet i dem.

9 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att tillsynsmyndigheten i fråga har fått en ansökan som avses i 8 § skall myndigheten företa eller verkställa en inledande kontroll av aktörens lokaler. Över kontrollen skall uppgöras en rapport (rapport över den inledande kontrollen), som aktören skall underteckna och som skall delges aktören. Den auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av rapporten över den inledande kontrollen om aktören skall omfattas av kontrollsystemet.

Inom kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion sker godkännandet med avvikelse från 1 mom. enligt produktionsinriktning. Inom kontrollsystemet för växtproduktion är produktionsinriktningarna åkerbruk, växthusproduktion, svampodling och uppsamling av ätliga vilda växter (uppsamlingsproduktion). Inom kontrollsystemet för animalieproduktion bestäms produktionssätt med beaktande av djurart och ändamål.

I fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion skall den inledande kontrollen verkställas på aktörens samtliga produktionsenheter (samtliga lägenheter), oberoende av produktionsinriktning.

10 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning införs i det register över ekologisk produktion, som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion, inom ramen för det kontrollsystem för ekologisk produktion eller, i fråga om växtproduktion och animalieproduktion, den produktionsinriktning som aktören omfattas av.

I registret införs följande uppgifter om varje aktör:

1) aktörens namn, kontaktinformation och datum då ansökan anlänt,

2) i fråga om kontrollsystemet för växtproduktion signum på de bas- och jordbruksskiften på vilka den ekologiska och eventuellt den konventionella produktionen sker samt sådana områden och produktionsställen som inte har tilldelats någon basskiftessignum, men som används exempelvis för bete, svampodling eller uppsamlingsproduktion,

3) i fråga om kontrollsystemet för animalieproduktion produktionsinriktning för animalieproduktionen och när det gäller ekologiskt uppfödda djur och eventuellt på konventionellt sätt uppfödda djur antalet djur vid kontrolltidpunkten samt uppgift om produktionen eventuellt är säsongbetonad,

4) datum då aktören har godkänts för kontrollsystemet,

5) datum då produktionskontrollen har godkänts,

6) eventuella påföljder för aktören vid försummelse av att iaktta bestämmelserna i rådets förordning eller denna förordning, och

7) andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

11 §
Anmälningar

En aktör skall utan dröjsmål skriftligen meddela tillsynsmyndigheten, om aktörens namn eller adressuppgifter ändras eller om någon sådan verksamhet som anmälts till kontrollsystemet upphör helt eller delvis. En aktör som vill utträda ur kontrollsystemet skall också lämna in en skriftlig anmälan.

Inom kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion skall en aktör som inleder en ny produktionsinriktning omedelbart göra en skriftlig anmälan om detta till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning skall vid behov på basis av anmälan fatta beslut om att en separat inledande kontroll skall företas eller verkställas i enlighet med 9 §.

Aktören skall varje år senast den tidpunkt som Kontrollcentralen för växtproduktion anger till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning i fråga om kontrollsystemet för växtproduktion anmäla sin plan för växtproduktion åkerskiftesvis under följande produktionsår och i fråga om kontrollsystemet för animalieproduktion de uppgifter om djur som hålls på gårdsbruksenheten vilka behövs med tanke på övervakningen.

12 §
Produktionskontroll

Tillsynsmyndigheten skall minst en gång per kalenderår företa eller verkställa en produktionskontroll i aktörens lokaler.

Kontrollören skall göra upp en rapport över kontrollen (produktionskontrollrapport), som aktören skall underteckna. Den auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen inom 60 dygn från det att produktionskontrollrapporten har inkommit till tillsynsmyndigheten.

Inom kontrollsystemet för animalieproduktion skall tillsynsmyndigheten dessutom varje år företa de extra produktionskontroller som förutsätts i tillsynsplanen.

13 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 9 och 12 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning eller en kontrollör som den auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och livsmedelsimport utförs kontrollerna av Kontrollcentralen för växtproduktion eller med bistånd av en kontrollör som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning auktoriserat. I slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka har utsetts en statlig besiktningsveterinär, utförs kontrollen dock av den statliga besiktningsveterinären.

Kontrollcentralen för växtproduktion kan utföra extra tillsynskontroller som gäller de kontroller som avses i 9 och 12 § när Kontrollcentralen följer den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning.

En auktoriserad kontrollör utför sina uppgifter under tjänstemannaansvar. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning kan återkalla auktoriseringen i fråga om en kontrollör som den auktoriserat.

Kontrollcentralen för växtproduktion fastställer kvalifikationskraven för de auktoriserade kontrollörerna.

14 §
Avförande ur kontrollsystemet

En aktör kan avföras ur kontrollsystemet antingen helt eller med avseende på en viss produktionsinriktning. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning och i övrigt av Kontrollcentralen för växtproduktion. I fråga om slakterier och inrättningar i samband med dem fattas beslutet om avförande ur kontrollsystemet dock av den statliga besiktningsveterinär som övervakar inrättningen, om det har utsetts en statlig besiktningsveterinär för inrättningen.

Uppgiften om att en aktör har avförts ur kontrollsystemet skall meddelas livsmedelstillsynsmyndigheterna i den kommun där aktören verkar och till Livsmedelsverket. Uppgiften om att aktören avförts ur kontrollsystemet för import skall meddelas tullverket.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Vissa tillstånd

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att med stöd av rådets förordning besluta om man i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan använda sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte har producerats ekologiskt.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att besluta om det tillstånd att från tredje länder importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 11.6 i rådets förordning.

16 §
Rätt att hänvisa till ekologiskt produktionssätt

Rätten att använda en hänvisning till ekologiskt produktionssätt börjar, med beaktande av de förutsättningar som anges i rådets förordning, den dag då aktören har omfattats av kontrollsystemet. Rätten gäller till den dag då ett beslut om avförande av aktören ur kontrollsystemet har fattats, utom i det fall att ett förbud eller beslut som grundar sig på rådets förordning har utfärdats för viss tid.

17 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

För alla jordbruksprodukter och livsmedel som marknadsförs som ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker skall anges kodnumret för den tillsynsmyndighet som övervakar den aktör som utgör det sista ledet i framställningsprocessen enligt vad som meddelas i bilagan till denna förordning. Kodnumret anges på förpackningen omedelbart i samband med aktörens namn och adress.

18 §
Uppsamlingsproduktion

Vad som i denna förordning föreskrivs om övervakning av ekologisk växtproduktion skall i tillämpliga delar iakttas också vid övervakningen av den uppsamlingsproduktion som avses i rådets förordning.

19 §
Påföljder

Om påföljderna vid brott mot bestämmelserna i rådets förordning samt bestämmelserna i denna förordning föreskrivs i 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i artikel 9.9 punkt a och b och artikel 10.3 punkt a och b i rådets förordning.

Om de förbud och beslut som baserar sig på bestämmelserna i rådets förordning beslutar tillsynsmyndigheten, och de skall meddelas för viss tid. Förbuden och besluten skall återkallas utan dröjsmål, om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet eller beslutet.

En aktör som inte längre uppfyller i denna förordning eller rådets förordning angivna villkor för att kunna antecknas i kontrollsystemet kan enligt vad som anges i 14 § avföras ur kontrollsystemet för en tid av högst två år.

Kontrollcentralen för växtproduktion kan för viss tid avföra en aktör ur kontrollsystemet, som föreskrivs i 2 kap., om aktören uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har försummat att betala fastställda avgifter.

20 §
Ändringssökande

I beslut som Kontrollcentralen för växtproduktion, arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning och en statlig besiktningsveterinär fattat med stöd av rådets förordning eller denna förordning får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring har fått del av beslutet. I fråga om beslut av tullmyndigheterna tillämpas dock bestämmelserna om ändringssökande i tullagen (1466/1994). I fråga om beslut av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i alkohollagen (1143/1994).

Ändring i ett beslut av den besvärsnämnd som avses i 1 mom. får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

21 §
Avgifter och arvoden

För prestationer enligt denna förordning uppbärs avgift till staten.

Till auktoriserade kontrollörer kan inom ramen för statsbudgeten betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontrolluppdrag. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av och grunderna för arvodena och ersättningarna.

22 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att årligen göra upp en tillsynsplan med tanke på organiseringen av den kontroll som avses i 2 kap.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att följa den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning samt att för varje år före utgången av mars följande kalenderår lämna en berättelse om denna övervakning till jord- och skogsbruksministeriet. Kontrollcentralen för växtproduktion, statens besiktningsveterinärer och Socialoch hälsovårdens produkttillsynscentral skall för varje år före utgången av mars följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den övervakning som de utfört.

Kontrollcentralen för växtproduktion ansvarar för utbildningen av auktoriserade kontrollörer och av i 2 kap. avsedda tillsynsmyndigheter för uppgifter som avses i denna förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. Beträffande animalieproduktion och animaliska livsmedel träder denna förordning dock i kraft den 24 augusti 2000.

Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets beslut av den 1 december 1995 om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel (1339/1995) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24 §
Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion har auktoriserat med stöd av lagstiftning som varit gällande innan detta beslut trätt i kraft kan arbeta som i 13 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

Producenter, framställare, de som låter framställa produkter eller förpackare får saluföra sådana ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som avses i denna förordning till och med den 28 februari 2001, fastän produkterna inte beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Andra näringsidkare än de som nämns i 2 mom. får saluföra sådana ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som senast den 28 februari 2001 levererats till dem, fastän produkterna inte beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Rådets förordning (EEG) Nr 2092/1991 (31991R2092); EGT Nr L 198, 22.7.1991, s. 1

Helsingfors den 30 mars 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Maria Teirikko

Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR PRODUKTIONEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLDRYCKER

Övervakning av producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter

KODNUMMER ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
FI-A-001 Nylands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 15, Magistratsporten 2, 00241 Helsingfors
FI-A-002 Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 592, 20101 Åbo
FI-A-003 Satakunta arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 266, 28101 Björneborg
FI-A-004 Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 20, 13101 Tavastehus
FI-A-005 Birkalands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 467, 33101 Tammerfors
FI-A-006 Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Södra Savolax arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 164, 50101 S:t Michel
FI-A-008 Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 1168, 70101 Kuopio
FI-A-009 Norra Karelens arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Österbottens arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 131, 65101 Vasa
FI-A-013 Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 54, 90101 Uleåborg
FI-A-014 Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
Kalliokatu 4, 87100 Kajana
FI-A-015 Lapplands arbetskrafts- och näringscentral Landsbygdsavdelningen
PB 8011, 96101 Rovaniemi

Övervakning av framställningen och importörerna av ekologiskt producerade livsmedel

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-B Kontrollcentralen för växtproduktion/Frökontrollavdelningen
PB 111, 32201 Loimaa
FI-B-1 Statens besiktningsveterinär c/o Kontrollcentralen för växtproduktion/Frökontrollavdelningen
PB 111, 32201 Loimaa

Övervakning av framställningen och importörerna av ekologiskt producerade alkoholdrycker

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-C Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral Produkttillsynsavdelningen för alkohol
PB 210, 00531 Helsingfors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.