1587/1992

Given i Helsingfors den 30 december 1992

Lag om ändring av lagen om lönegaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73) 2 § 1 mom., 4 § 3 mom. samt 7 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom.,

av dessa lagrum 4 § 3 mom. samt 7 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 25 maj 1984 (403/84), samt

fogas till lagen en ny 3 a § som följer:

2 §

Betalning enligt lönegarantin utgår för de på arbetsförhållande grundade löne- och andra fordringar som förfallit inom tre månader före lönegarantiansökans inlämnande. En ersättnings-, gottgörelse- eller annan motsvarande fordran som arbetstagaren har på arbetsgivaren på grund av att arbetsförhållandet har upphört utan laga grund eller på grund av att arbetsgivaren försummat att fullgöra en på lag eller avtal grundad skyldighet, betalas enligt lönegarantin om en ansökan om lönegaranti inlämnas senast inom tre månader från det att saken avgjorts genom laga kraft vunnen dom eller från det att överenskommelse om grunden för och beloppet av fordran har nåtts mellan parterna eller berörda organisationer med iakttagande av vedertagen arbetsmarknadspraxis.


3 a §

Den som förordnats att sköta konkursboets förvaltning skall utan dröjsmål, om inte saken redan handhafts, uppgöra en förteckning över obetalda fordringar som grundar sig på ett arbetsförhållande. Boförvaltaren skall i samarbete med vederbörande lönegarantimyndighet utreda vilka fordringar som kan betalas enligt lönegarantin. Arbetstagarna skall beredas tillfälle att uttala sig om de fordringar som finns upptagna i förteckningen.

Under de förutsättningar som stadgas i förordning kan också konkursboet ansöka om lönegaranti för arbetstagarnas räkning. Arbetstagaren kan utan hinder av detta också själv ansöka om lönegaranti.

4 §

Har en arbetstagare underlåtit att bevaka sin fordran i arbetsgivarens konkurs, har arbetskraftsdistriktsbyrån rätt att pröva om arbetstagaren helt eller delvis skall anses ha förverkat sin rätt enligt lönegarantin.

7 §

När arbetskraftsdistriktsbyrån avslår ansökan om betalning enligt lönegarantin skall den anvisa arbetstagaren att väcka talan


2) mot staten, om ansökan avslås till följd av att grunden för eller beloppet av fordran inte anses ha utretts och arbetsgivaren inte har bestridit fordran.


I de fall som nämns i 1 och 3 mom. skall arbetstagaren inlämna en ny ansökan om betalning enligt lönegarantin senast inom sex månader från den tidpunkt då det domstolsavgörande vunnit laga kraft, genom vilket grunden för och beloppet av arbetstagarens fordran har avgjorts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Om arbetsgivarens konkurs har inletts före den 1 januari 1995 tillämpas stadgandena i den tidigare lagen om förmånsrätt för fordran som betalas som lönegaranti, bevakning av förmånsrätt för fordran, om väckande av talan mot staten samt om inlämnande av en ny ansökan om lönegaranti. Med förmånsrätt avses i dessa fall också den förmånsrätt som en fordran har enligt 9 § 1 mom. lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/92).

RP 181/92
LaUB 13/92

Helsingfors den 30 december 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.