320/1987

Reglemente för riksdagens kansli

Riksdagen har den 13 februari 1987 med stöd av 90 § riksdagsordningen fastställt följande reglemente för riksdagens kansli:

Riksdagens kanslis uppgifter och organisation
1 §

Riksdagens kansli skall skapa förutsättningar för riksdagen att fullgöra de uppgifter som ankommer på riksdagen i dess egenskap av statsorgan.

Riksdagens generalsekreterare är chef för riksdagens kansli.

2 §

Riksdagens kansli är uppdelat på ett centralkansli och en förvaltningsavdelning. Vid kansliet finns dessutom ett utskottssekretariat.

Riksdagens biträdande generalsekreterare är chef för utskottssekretariatet. Äldre riksdagssekreteraren är chef för centralkansliet. Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsavdelningen.

3 §

Vid centralkansliet finns en protokollbyrå, en svensk byrå, en dokumentbyrå och en upplysningstjänst.

Vid förvaltningsavdelningen finns en förvaltningsbyrå, en räkenskapsbyrå och en fastighetsbyrå.

Genom beslut av kanslikommissionen kan sektioner inrättas vid byråerna.

Varje byrå skall ha en byråchef. Fastighetsbyrån har dock en disponent som chef. Chef för en sektion är en biträdande byråchef, en sektionschef eller någon annan av kanslikommissionen förordnad tjänsteman vid riksdagens kansli.

4 §

Vid riksdagens kansli finns dessutom en informationsenhet och en enhet för internationella ärenden samt en säkerhetschef, som i sina primära uppgifter är direkt underställda talmannen och generalsekreteraren.

En av kanslikommissionen förordnad informationssekreterare är chef för informationsenheten, och sekreteraren för internationella ärenden är chef för enheten för internationella ärenden.

Centralkansliets och dess verksamhetsenheters uppgifter
5 §

Centralkansliet skall sköta de berednings-, verkställighets- och serviceuppgifter som ansluter sig till riksdagens plena, sörja för att riksdagshandlingarna och registren uppgörs och publiceras, se till att handlingarna distribueras och upplagras samt sörja för att de upplysningar som behövs i riksdagsarbetet inhämtas.

6 §

Protokollbyrån skall göra upp protokollen över plena.

7 §

Svenska byrån skall

till svenska översätta de handlingar som anges i 88 § 2 mom. riksdagsordningen,

2) till svenska eller finska översätta andra handlingar än de som nämns i 1 punkten och som ansluter sig till riksdagens verksamhet,

3) biträda vid uppgörandet av riksdagens svenskspråkiga svar och skrivelser samt

4) ordna tolkningen vid plena och i utskotten.

8 §

Dokumentbyrån skall

1) sköta redigeringen och tryckningen av riksdagshandlingarna samt riksdagens övriga tryckningsarbeten,

2) redigera publikationsserien med riksdagshandlingarna,

3) sköta distributionen och upplagringen av riksdagshandlingarna tillsammans med riksdagskansliets övriga enheter, Riksdagsbiblioteket och statens tryckericentral,

4) utarbeta och registerföra riksdagsärendena och på basis av dem redigera register,

5) ordna gemensam maskinskrivningsservice för centralkansliet samt

6) sköta riksdagens dupliceringsservice.

9 §

Upplysningstjänsten skall skaffa de upplysningar som riksdagsmännen och riksdagens kansli behöver i riksdagsarbetet.

Förvaltningsavdelningens och dess verksamhetsenheters uppgifter
10 §

Förvaltningsavdelningen skall organisera kanslikommissionens sammanträden.

Förvaltningsavdelningen skall dessutom behandla ärenden som gäller

1) riksdagens budget och ekonomi samt planeringen av verksamheten och ekonomin,

2) budgeterna samt bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli, Finlands delegations i Nordiska rådet kansli och Riksdagsbiblioteket samt samarbetet med dessa organ,

3) riksdagshuset och andra lokaliteter som riksdagen använder samt inventarierna i dem,

4) i lagen om riksdagsmannaarvode (328/47) angivna och därmed jämförbara åtgärder samt

5) riksdagens personalförvaltning, om det inte är fråga om ett ärende som ankommer på centralkansliet eller utskottssekretariatet.

Avdelningen skall behandla sådana till riksdagens kansli hörande förvaltningsärenden som inte åligger andra verksamhetsenheter.

11 §

Förvaltningsbyrån skall, om inte kanslikommissionen bestämmer annat, se till att protokoll förs vid kanslikommissionens sammanträden och att protokollsutdrag ges.

Förvaltningsbyrån skall dessutom handlägga ärenden som gäller

1) anskaffning, användning och skötsel av inventarier, kontorsmaskiner och ADB-anläggningar,

2) extra pensioner för riksdagsmän,

3) riksdagens personalförvaltning, inberäknat personalutbildning och intern information, om saken ankommer på förvaltningsavdelningen,

4) anordnande av ämbetsverksservice samt

5) arbetarskyddet och arbetshälsovården.

Byrån skall dessutom behandla till förvaltningsavdelningen hörande ärenden som inte skall skötas av andra verksamhetsenheter.

12 §

Räkenskapsbyrån skall sköta de uppgifter som ansluter sig till budgeterna, bokföringen och betalningsrörelsen för riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli, Finlands delegations i Nordiska rådet kansli samt för Riksdagsbiblioteket på det sätt som närmare stadgas och föreskrivs i riksdagens räkenskapsstadga och räkenskapsreglemente.

13 §

Fastighetsbyrån skall sköta de ärenden som hör till riksdagens disponentfunktioner.

Fastighetsbyrån skall behandla ärenden som gäller

1) användningen, vården och underhållet av riksdagens fastigheter,

2) vård och underhåll av inventarierna,

3) städservicen i riksdagens fastigheter,

4) gårdskarlsuppgifterna på riksdagens områden,

5) drift, service och underhåll i fråga om VVS-anordningar och eltekniska anordningar samt

6) annat som hör till disponentfunktionerna.

Utskottssekretariatets uppgifter
14 §

Utskottssekretariatet skall tillhandahålla den sekreterarservice som utskotten behöver samt sköta beredningen av de ärenden som skall behandlas i utskotten och därtill anslutna biträdande funktioner.

Övriga verksamhetsenheters uppgifter
15 §

Informationsenheten skall sköta den informationsverksamhet som inte hör till personalförvaltningen.

16 §

Enheten för internationella ärenden biträder talmannen och generalsekreteraren samt riksdagens organ och verksamhetsenheter i internationella ärenden.

17 §

Säkerhetschefen skall svara för att riksdagens säkerhetssystem fungerar och utvecklas samt vara riksdagens skyddschef.

Tjänstemännens uppgifter
18 §

Om generalsekreterarens uppgifter i anslutning till riksdagens verksamhet stadgas i arbetsordningen för riksdagen (377/83).

Generalsekreteraren lyder under kanslikommissionen och skall i egenskap av chef för riksdagens kansli leda och övervaka kansliets verksamhet. Härvid skall han

1) allmänt se till att kansliet har den beredskap som arbetet förutsätter och att kansliets verksamhet planeras och leds effektivt samt att personalen på ett ändamålsenligt sätt placeras och anlitas i olika uppgifter,

2) till kanslikommissionen göra sådana framställningar som han anser vara behövliga för att utveckla kansliets verksamhet,

3) speciellt övervaka beredningen av de lagstiftningsärenden och andra viktigare ärenden som gäller kansliet,

4) i kanslikommissionen föredra de viktigaste utnämningsärendena inom kansliet i enlighet med vad kanslikommissionen förordnar,

5) behandla de ärenden som kanslikommissionen enligt ärendenas karaktär har anförtrott generalsekreteraren samt

6) avgöra de ärenden som enligt vad som stadgas eller föreskrivs ankommer på honom.

19 §

Den som har förmansuppgifter skall

1) leda, övervaka, utveckla och planera sin enhets och sina underordnades verksamhet samt skötseln av de ärenden som hör till hans verksamhetsområde,

2) fördela arbetet mellan de enheter och tjänstemän som är underställda honom samt dra försorg om att ärendena blir effektivt och snabbt beredda,

3) behandla de viktigaste av de ärenden som ankommer på enheten,

4) dra försorg om sina underlydandes utveckling och om att lämpliga arbetslokaliteter och arbetsredskap ordnas,

5) följa den allmänna utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt

6) avgöra de ärenden i vilka han enligt vad som stadgas och föreskrivs har beslutanderätt.

20 §

Biträdande generalsekreteraren skall, utöver vad som stadgas i arbetsordningen för riksdagen och i 19 § ovan,

1) biträda generalsekreteraren i hans uppgifter,

2) svara för den allmänna planeringen, ledningen och uppföljningen av utskottens verksamhet,

3) biträda utskotten genom att leda och övervaka utskottssekreterarnas verksamhet samt

4) i mån av möjlighet också på annat sätt dra försorg om den tekniska nivån på riksdagens lagstiftningsarbete och dess utveckling.

21 §

Äldre riksdagssekreteraren skall, utöver vad som stadgas i arbetsordningen för riksdagen och 19 § ovan,

1) vara riksdagens notarie,

2) se till att dagordningar uppgörs för plena,

3) biträda generalsekreteraren i de berednings- och verkställighetsuppgifter som ansluter sig till plena,

4) leda och övervaka uppgörandet av protokollen samt utarbetandet av statistik och register i anslutning till riksdagens lagstiftningsarbete samt

5) övervaka beredningen av de handlingar som ansluter sig till riksdagens justeringsmäns verksamhet.

22 §

Riksdagssekreteraren skall se till att riksdagsmännens spörsmål och motioner samt andra motsvarande riksdagshandlingar tas emot samt att de börjar behandlas och att den service anordnas som ankommer på centralkansliet. Riksdagssekreteraren skall vid behov vara riksdagens notarie.

Riksdagssekreteraren skall dessutom leda, koordinera och övervaka svenska byråns, dokumentbyråns och upplysningstjänstens verksamhet.

23 §

Biträdande riksdagssekreteraren skall bistå centralkansliet i dess serviceverksamhet. Biträdande riksdagssekreteraren skall dessutom vid behov vara riksdagens notarie.

24 §

Förvaltningsdirektören skall, utöver vad som stadgas i 19 §,

1) organisera kanslikommissionens sammanträden och vara föredragande i kanslikommissionen,

2) vara disponent för de fastigheter som riksdagen besitter,

3) ansvara för att riksdagskansliets förvaltning är effektiv och ändamålsenlig samt för behövligt samarbete med riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli och Finlands delegations i Nordiska rådet kansli samt med Riksdagsbiblioteket,

4) se till att riksdagens kanslis resurser och organisationsstruktur samt planerings-, besluts-, verksamhets- och uppföljningssystemen är ändamålsenliga samt även annars dra försorg om kontinuerlig planering och utveckling av kansliets personalförvaltning och övriga förvaltning samt

5) leda och övervaka fullgörandet av tidsbundna uppgifter inom kansliets förvaltning samt andra till förvaltningen anslutna funktioner.

25 §

Uppgifterna för specialutskottens sekreterare bestäms i den instruktion för specialutskottens sekreterare och i de allmänna anvisningar för specialutskotten som talmanskonferensen fastställer.

Behandlingen av ärenden
26 §

Cheferna för utskottssekretariatet och centralkansliet samt för förvaltningsavdelningen skall beträffande personalen vid sin enhet ge reseförordnanden för inrikes tjänstresor och, enligt generalsekreterarens anvisningar, avgöra ärenden som gäller tidpunkten för semestrarna.

Om ett ärende gäller generalsekreteraren eller en chef som nämns i 1 mom., skall det avgöras av talmannen.

27 §

Förvaltningsdirektören skall, enligt vad kanslikommissionen bestämmer i sina anvisningar, fatta beslut om anskaffningar av lösöre och anordningar samt hyres-, service- och reparationsärenden och andra ärenden som gäller riksdagskansliets förvaltning och användning av anslag och som inte är vittgående eller av principiell betydelse.

Förvaltningsdirektören skall också avgöra ärenden som gäller

1) tjänstledighet för tjänstemän vid riksdagens kansli på grund av sjukdom eller med anledning av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller vårdledighet, eller oavlönad tjänstledighet under högst en månad av annan orsak,

2) skötseln av en tjänst under högst en månad vid tjänstledigheter som nämns i 1 punkten,

3) ålderstillägg eller andra ordinarie lönetillägg samt

4) uppgifter till statskontoret för övervakning av pensioner.

Om en annan lagstadgad tjänstledighet än en sådan som nämns i 2 mom. 1 punkten eller ett i 2 punkten nämnt ärende gäller en tjänsteman vid centralkansliet eller utskottssekretariatet, får förvaltningsdirektören inte avgöra ärendet i strid med ett utlåtande av chefen för verksamhetsenheten.

28 §

En tjänsteman vid riksdagens kansli skall på föredragning avgöra ärenden inom sin behörighet enligt vad kanslikommissionen förordnat.

Expeditioner i ärenden som avgjorts på föredragning undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden.

29 §

Kanslikommissionen kan, om den anser att ärendets natur kräver det, på eget initiativ eller på framställning av generalsekreteraren i enskilda fall handlägga ett ärende som annars skulle ankomma på en tjänsteman.

Generalsekreteraren kan i enskilda fall avgöra ett ärende som ankommer på en annan tjänsteman vid riksdagens kansli, om han anser att ärendets natur kräver det.

30 §

Om det uppkommer ovisshet om vilken tjänsteman vid riksdagens kansli som skall avgöra ett ärende, kan generalsekreteraren avgöra behörighetsfrågan eller hänskjuta den till kanslikommissionen.

31 §

Ett ärende som gäller centralkansliet, förvaltningsavdelningen och utskottssekretariatet eller åtminstone två av dessa enheters verksamhetsområde skall behandlas i den enhet till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör. Beredningen skall vid behov ske i samråd med de andra verksamhetsenheterna. I oklara fall bestämmer generalsekreteraren vilken verksamhetsenhet som skall behandla ärendet.

Särskilda stadganden
32 §

Behörighetsvillkor är

1) för generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren juris kandidatexamen, god förtrogenhet med lagberedningsarbete samt god kännedom om riksdagsarbetet,

2) för förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämpad högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förvaltningen samt kännedom om riksdagsarbetet,

3) för äldre riksdagssekreteraren och riksdagssekreteraren juris kandidatexamen, förtrogenhet med lagberedningsarbete samt kännedom om riksdagsarbetet,

4) för utskottssekreterarna juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete,

5) för byråcheferna och biträdande byråcheferna för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till byråns verksamhetsområde,

6) för sekreteraren för internationella ärenden och för informationssekreterarna för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde,

7) för säkerhetschefen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde samt

8) för biträdande riksdagssekreteraren juris kandidatexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet.

Behörighetsvillkor för andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän vid riksdagens kansli är för tjänsten, befattningen eller uppgiften lämpad utbildning och att de i sin tidigare verksamhet visat sig ha den skicklighet och förmåga som förutsätts för att de framgångsrikt skall kunna sköta tjänsten, befattningen eller uppgiften.

33 §

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteman vid riksdagens kansli kan få beslutet prövat av kanslikommissionen genom att skriftligen yrka detta senast 14 dagar efter det han fick del därav.

34 §

Om ställföreträdare för generalsekreteraren stadgas i 9 § arbetsordningen för riksdagen.

Då biträdande generalsekreteraren har förhinder träder en tjänsteman som kanslikommissionen utsett i stället för honom. Riksdagssekreteraren träder i stället för äldre riksdagssekreteraren. Förvaltningsdirektörens ställföreträdare är byråchefen vid förvaltningsbyrån eller, om också denne har förhinder, byråchefen vid räkenskapsbyrån.

Biträdande byråchefen är ställföreträdare för byråchefen.

I andra fall skall respektive förman utse ställföreträdaren.

35 §

Om verksamhetsenheternas och tjänstemännens uppgifter och arbetsfördelning bestäms vid behov närmare i instruktionen för riksdagens kansli samt genom beslut av kanslikommissionen och förmännen.

En tjänsteman vid riksdagens kansli är skyldig att på förordnande av sina förmän sköta också andra uppgifter än de som ankommer på honom enligt den fastställda arbetsfördelningen.

36 §

I reglementet för ämbetsverksdemokrati, som fastställs av kanslikommissionen, föreskrivs hur ämbetsverksdemokrati skall genomföras i riksdagens kansli.

37 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta reglemente kan utfärdas i den instruktion för riksdagens kansli som kanslikommissionen fastställer och genom beslut av kanslikommissionen.

38 §

Detta reglemente träder i kraft den 1 april 1987.

Genom detta reglemente upphävs det reglemente för riksdagens kansli som riksdagen godkände den 2 december 1977, med senare ändringar.

Stadgandena om behörighetsvillkor i 32 § gäller inte en tjänsteman i den tjänst, befattning eller uppgift som han innehar då reglementet träder i kraft eller som han tidigare utnämnts till.


Samtidigt har riksdagen beslutat att reglementet för riksdagens kansli skall publiceras i Finlands författningssamling.

Helsingfors den 13 februari 1987

På riksdagens vägnar


Erkki Pystynen talman


Matti Louekoski vicetalman


Mikko Pesälä vicetalman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.