Föråldrade författningar

12.4.2018/231
Skatteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter (upphävd)
15.3.2018/178
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift (upphävd)
26.1.2017/81
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (tidsbunden)
29.12.2016/1528
Lag om försök med basinkomst (upphävd)
19.12.2016/1222
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration (upphävd)
9.12.2016/1125
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (upphävd)
10.11.2016/956
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (upphävd)
29.9.2016/833
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (upphävd)
9.9.2016/769
Lag om skatteuppbörd (upphävd)
29.6.2016/570
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken (upphävd)
9.6.2016/430
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)
7.4.2016/225
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift (upphävd)
16.3.2016/201
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning (upphävd)
1.12.2015/1496
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning (upphävd)
17.12.2015/1490
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (upphävd)
11.12.2015/1446
Lag om aktiebolaget Finpro Oy (upphävd)
7.12.2015/1430
Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (upphävd)
4.12.2015/1412
Lag om spårbunden stadstrafik (upphävd621)
3.9.2015/1115
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)
21.8.2015/1083
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2015–2016 (tidsbunden)
20.8.2015/1081
Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser (upphävd)
1.7.2015/854
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa (upphävd)
22.5.2015/639
Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen (upphävd)
24.4.2015/532
Inrikesministeriets förordning om passfotografier (upphävd)
10.4.2015/367
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning (upphävd)
26.2.2015/207
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning (upphävd)
30.12.2014/1350
Lag om försök som gäller minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt stöd för sektorsövergripande verksamhetsmodeller (tidsbunden)
18.12.2014/1241
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall (upphävd)
19.12.2014/1212
Lag om försök med skrotningspremie för fordon (tidsbunden)
18.12.2014/1170
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen (upphävd)
4.12.2014/1019
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2015 (tidsbunden)
13.11.2014/935
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna (tidsbunden)
17.7.2014/595
Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (upphävd)
18.6.2014/470
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken (upphävd)
27.3.2014/249
Statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador (upphävd)
24.3.2014/246
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift (upphävd)
19.12.2013/159 år 2014
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer (tidsbunden)
19.2.2014/140
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift (tidsbunden)
13.2.2014/125
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (upphävd)
30.12.2013/1273
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (upphävd)
30.12.2013/1255
Lag om kraftverksskatt (upphävd)
19.12.2013/1075
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol (upphävd)
19.12.2013/1058
Statsrådets förordning om justering av de avgifter som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)
19.12.2013/1057
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)
18.12.2013/1020
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2014–2015 (tidsbunden)
12.12.2013/952
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2014 (tidsbunden)
13.12.2013/900
Lag om Lantmäteriverket (upphävd)
27.11.2013/839
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2014 (upphävd)
22.11.2013/827
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (upphävd)
9.8.2013/591
Lag om Energimarknadsverket (upphävd)
2.7.2013/534
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden (upphävd)
19.6.2013/469
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer (upphävd)
6.6.2013/406
Statsrådets förordning om bibliotek (upphävd)
30.5.2013/373
Statsrådets förordning om pass (upphävd)
8.5.2013/338
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (upphävd)
8.5.2013/337
Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (upphävd)
28.3.2013/242
Statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (upphävd)
22.3.2013/230
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift (upphävd)
27.2.2013/176
Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader (upphävd)
21.2.2013/166
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (upphävd)
31.1.2013/99
Lag om marknadsdomstolen (upphävd)
4.1.2013/7
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
27.12.2012/1063
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (tidsbunden)
28.12.2012/992
Lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013 och 2014 (tidsbunden)
28.12.2012/986
Lag om tillfällig bankskatt (upphävd)
17.12.2012/841
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer (upphävd)
12.12.2012/816
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2013 och 2014 (tidsbunden)
13.12.2012/815
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2013 (tidsbunden)
13.12.2012/812
Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården (upphävd)
5.12.2012/806
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer (tidsbunden)
14.12.2012/749
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (upphävd)
14.12.2012/748
Lag om handel med finansiella instrument (upphävd)
8.11.2012/636
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (upphävd)
19.10.2012/581
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden (upphävd)
14.6.2012/313
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser (upphävd)
31.5.2012/267
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport (upphävd)
16.5.2012/242
Arbetsordning för statsrådets kansli (upphävd)
20.4.2012/182
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (upphävd)
11.4.2012/165
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (upphävd)
27.3.2012/148
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift (upphävd)
28.2.2012/110
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (upphävd)
29.12.2011/1577
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
29.12.2011/1539
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (upphävd)
22.12.2011/1464
Lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 (tidsbunden)
9.12.2011/1424
Lag om Centralen för turistfrämjande (upphävd)
14.12.2011/1351
Finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (upphävd)
13.12.2011/1336
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten (upphävd)
15.12.2011/1308
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2012 (upphävd)
15.12.2011/1282
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
16.11.2011/1191
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer (upphävd)
25.11.2011/1181
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa (upphävd)
18.11.2011/1162
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (upphävd)
27.10.2011/1102
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (upphävd)
18.10.2011/1089
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten samt om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen och intressebevakningsområden (upphävd)
20.10.2011/1080
Statsrådets förordning om övervakningsstraff (upphävd)
22.9.2011/1043
Statsrådets förordning om domstolspraktik (upphävd)
1.7.2011/792
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
30.6.2011/778
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser (upphävd)
17.6.2011/711
Lag om Centralen för mediefostran och bildprogram (upphävd)
17.6.2011/698
Lag om elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem (upphävd)
10.6.2011/634
Lag om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (upphävd)
1.6.2011/586
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)
13.5.2011/585
Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (upphävd)
27.5.2011/563
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (upphävd)
12.5.2011/503
Statsrådets förordning om lagring av vissa uppgifter för myndigheternas behov (upphävd)
13.5.2011/439
Lag om åklagarväsendet (upphävd)
28.4.2011/372
Statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet (upphävd)
15.4.2011/354
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (upphävd)
6.4.2011/336
Statsrådets förordning om ordnande och centralisering av den högspecialiserade sjukvården (upphävd)
8.4.2011/330
Lag om övervakningsstraff (upphävd)
8.4.2011/305
Lag om utvecklande av ordnandet av social- och hälsovården åren 2011–2014 (tidsbunden)
8.4.2011/304
Järnvägslag (upphävd)
22.3.2011/252
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten (upphävd)
10.3.2011/246
Statsrådets förordning om lotsning (upphävd)
10.3.2011/217
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden (upphävd)
24.2.2011/169
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (upphävd)
3.2.2011/88
Statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen (upphävd)
4.2.2011/86
Lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke (upphävd)
26.1.2011/72
Miljöministeriets arbetsordning (upphävd)
27.1.2011/70
Statsrådets förordning om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården (upphävd)
20.1.2011/38
Statsrådets förordning om luftkvaliteten (upphävd)
12.1.2011/33
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
13.1.2011/5
Statsrådets förordning om övervakning av villkorligt fängelse (upphävd)
13.1.2011/4
Statsrådets förordning om samhällstjänst (upphävd)
29.12.2010/1376
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (tidsbunden)
22.12.2010/1375
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer (upphävd)
21.12.2010/1239
Lag om temporärt tryggande av de statliga farledstjänsterna (tidsbunden)
21.12.2010/1216
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner (upphävd)
21.12.2010/1214
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)
10.12.2010/1110
Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar (upphävd)
10.12.2010/1109
Lag om godkännande av alkolås för användning i trafik (upphävd)
10.12.2010/1091
Lag om stöd till riksdagsgrupper (upphävd)
16.11.2010/972
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (upphävd)
11.11.2010/958
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna (tidsbunden)
12.11.2010/953
Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT (upphävd)
7.10.2010/865
Statsrådets förordning om televisionsavgifter (upphävd)
15.9.2010/824
Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter (upphävd)
27.8.2010/756
Lag om ordningsbotsförseelser (upphävd)
27.8.2010/747
Lag om registrering av vissa kreditgivare (upphävd)
27.8.2010/742
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (upphävd)
27.8.2010/729
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om en europeisk bevisinhämtningsorder för att inhämta föremål, handlingar eller uppgifter som ska användas i straffrättsliga förfaranden och om tillämpning av rambeslutet (upphävd)
1.7.2010/681
Statsrådets förordning om informationssäkerheten inom statsförvaltningen (upphävd)
24.6.2010/634
Lag om övervakning av villkorligt fängelse (upphävd)
17.6.2010/583
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
10.6.2010/545
Arbets- och näringsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande (upphävd)
30.4.2010/329
Arbetsordning för undervisnings- och kulturministeriet (upphävd)
8.4.2010/233
Statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (upphävd)
18.2.2010/118
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (upphävd)
21.1.2010/36
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna (upphävd)
7.1.2010/4
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (upphävd)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.