Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

26.6.2020/523

Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter som överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna

Närings-, trafik- och miljöcentralernas telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning och den personal som utför uppgifterna överförs till Intelligent Traffic Management Finland Ab som verkar som i 137 § i lagen om transportservice (320/2017) avsedd leverantör av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster.

Bestämmelser om de krav som ställs i fråga om telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning finns i 138 § i lagen om transportservice. Bestämmelser om tillsynen i anknytning till telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning finns i 136 och 178 § i lagen om transportservice.

2 §
Personalens ställning

På personalens ställning tillämpas vad som i 5 e och 5 f § i statstjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs om överlåtelse av rörelse.

På den som är anställd hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster och utför telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 §
Verksamhetens kontinuitet i förvaltningsärenden

I de förvaltningsärenden och förvaltningsprocessuella ärenden som gäller anhängiga förvaltningsärenden med avseende på telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning träder aktiebolaget i närings-, trafik- och miljöcentralernas ställe utan särskilt beslut.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

RP 34/2020, KoUB 4/2020, RSv 64/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.