Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

29.3.2019/418

Lag om främjande av användningen av biobrännolja

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja användningen av biobrännolja som ersättare av lätt brännolja vid uppvärmning, i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) biobrännolja i 2 § 19 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) avsedd biobrännolja,

2) lätt brännolja i 2 § 16 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen avsedd lätt brännolja och i 2 § 17 punkten i den lagen avsedd svavelfri lätt brännolja,

3) distributör en distributör av lätt brännolja som enligt 12 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i punktskattelagen (182/2010) är skyldig att betala punktskatt,

4) leverans till konsumtion frisläppande för konsumtion enligt 8 § 1 punkten i punktskattelagen, dock inte till den del som en i 6 § 6 punkten i punktskattelagen avsedd godkänd upplagshavare i sin egen verksamhet använder sådan lätt brännolja som denne tillverkat, bearbetat, förvarat eller tagit emot i eller avsänt från sitt eget skatteupplag,

5) energiinnehåll bränslets nedre värmevärde, som vid leverans av bränslet vid en temperatur av 15 grader Celsius bestäms enligt följande:

a) lätt brännolja 36 megajoule per liter,

b) biobrännolja (FAME) 33 megajoule per liter,

c) syntetisk biodiesel (BTL) och motsvarande 34 megajoule per liter.

3 §
Lagens tillämpningsområde

Distributörer ska leverera biobrännolja till konsumtion i enlighet med vad som föreskrivs nedan.

Lagen tillämpas inte på sådana statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).

Lagen tillämpas inte heller på en distributör som under ett kalenderår levererar sammanlagt högst en miljon liter lätt brännolja till konsumtion.

4 § (13.11.2020/803)
Behöriga myndigheter och utlämnande av uppgifter

Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet enligt denna lag ankommer på arbets- och näringsministeriet.

Energimyndigheten ska övervaka efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt sörja för verkställigheten av lagen och fullgöra sina övriga uppgifter enligt denna lag.

Energimyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut nödvändiga uppgifter som myndigheten fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

1) arbets- och näringsministeriet för att ministeriet ska kunna sköta sina uppgifter enligt denna lag och för beredning och genomförande av energi- och klimatpolitiska mål,

2) Skatteförvaltningen för verkställande och övervakning av beskattningen.

5 §
Leverans av biobrännolja till konsumtion

Distributörer är skyldiga att leverera biobrännolja till konsumtion. Biobrännoljans energiinnehålls andel av det totala energiinnehållet i den lätta brännolja och biobrännolja som en distributör levererar till konsumtion (distributionsskyldighet) ska vara minst

1) 3,0 procent år 2021,

2) 4,0 procent år 2022,

3) 5,0 procent år 2023,

4) 6,0 procent år 2024,

5) 7,0 procent år 2025,

6) 8,0 procent år 2026,

7) 9,0 procent år 2027,

8) 10,0 procent år 2028 och därefter.

Distributören ska i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) visa att biobrännoljor som avses i 1 mom. uppfyller de hållbarhetskriterier för flytande biobränslen som anges i den lagen. (29.6.2021/605)

Andelen biobrännoljor som framställts av livsmedels- och fodergrödor får vara högst lika stor som den maximala andel av distributionsskyldigheten som Energimyndigheten fastställt med stöd av 5 § 7 mom. i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (446/2007), nedan lagen om distributionsskyldighet. Om distributören har distributionsskyldighet också med stöd av lagen om distributionsskyldighet, får den maximala andelen dock vara sammanlagt högst lika stor som den av Energimyndigheten fastställda maximala andelen av det totala energiinnehåll som avses i 5 § 1 mom. i lagen om distributionsskyldighet. (29.6.2021/605)

Den andel som flytande biobränsle som framställts av livsmedels- och fodergrödor med hög risk för indirekt ändrad markanvändning utgör av distributionsskyldigheten får inte överskrida dessa drivmedels andel av det totala energiinnehållet i biobrännolja som konsumerats år 2019. Begränsningen tillämpas dock inte om det aktuella partiet flytande biobränsle är certifierat som flytande biobränsle med låg risk för indirekt ändrad markanvändning. (29.6.2021/605)

6 §
Förhandsbesked

Energimyndigheten kan på ansökan besluta ge ett förhandsbesked om huruvida råvaran i fråga är en i 5 § 3 mom. avsedd råvara. Ansökan kan ges in av en distributör som fullgör eller ämnar fullgöra sin distributionsskyldighet med hjälp av sådan biobrännolja som producerats eller framställts av råvaran i fråga, eller av en i 4 § 9 punkten i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen avsedd verksamhetsutövare som använder eller ämnar använda råvaran vid produktionen eller framställningen av biobrännolja. På ansökan och beslut om förhandsbesked tillämpas dessutom vad som i 5 a § i lagen om distributionsskyldighet eller med stöd av den föreskrivs om dem.

Ett beslut om förhandsbesked som Energimyndigheten meddelat med stöd av lagen om distributionsskyldighet ska på yrkande av den distributör eller verksamhetsutövare som anhållit om förhandsbesked iakttas på motsvarande sätt i fråga om en råvara till biobrännolja, om inte den bestämmelse som tillämpades när beslutet meddelades har ändrats eller beslutet har återkallats.

7 §
Överskridande av distributionsskyldigheten

Om en distributör under ett kalenderår har levererat mer biobrännolja till konsumtion än vad som föreskrivs i 5 § 1 mom., får distributören beakta den överskjutande delen vid beräkningen av distributionsskyldigheten för det följande kalenderåret och vid beräkningen av distributionsskyldigheten enligt lagen om distributionsskyldighet för det kalenderår då överskridandet skedde. Den mängd som överförs får dock uppgå till högst 30 procent av den energimängd som motsvarar distributionsskyldigheten för det kalenderår då överskridandet skedde och med den mängd som överförs får högst 30 procent av distributionsskyldigheten enligt lagen om distributionsskyldighet fullgöras.

8 §
Avtal mellan distributörer

På överföring av distributionsskyldigheten helt eller delvis till en annan distributör tillämpas vad som i 6 § i lagen om distributionsskyldighet föreskrivs om avtal mellan distributörer.

9 §
Anmälningsskyldighet

En distributör ska varje år genom en anmälan till Energimyndigheten produktvis redovisa de mängder lätt brännolja och biobrännolja som distributören levererat till konsumtion under det föregående kalenderåret. Anmälan ska dessutom innehålla information om hur det har visats att biobrännoljepartierna uppfyller hållbarhetskriterierna och om andelen sådana biodrivmedel som avses i 5 § 3 mom. På anmälningsskyldigheten tillämpas dessutom vad som i 7 § 2–4 mom. i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007) föreskrivs om anmälningsskyldigheten i samband med biodrivmedel. (13.11.2020/803)

Om biobrännolja för vilken ett i 2 § 5 punkten avsett nedre värmevärde inte angetts levereras till konsumtion, ska distributören till den anmälan som avses i 1 mom. foga uppgift om värmevärdet för biobrännoljan i fråga och den standard enligt vilken värmevärdet har bestämts.

10 §
Bokföringsskyldighet

Av distributörens bokföring ska framgå de mängder lätt brännolja och biobrännolja som levererats till konsumtion liksom biobrännoljans energiinnehåll och övriga uppgifter som behövs för tillsynen enligt denna lag.

På bokföringsmaterialets bevaringstid och förvaringssätt tillämpas vad som föreskrivs i 11 kap. i punktskattelagen.

11 §
Distributörers och utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

På distributörers och utomståendes skyldighet att lämna uppgifter för tillsynen över efterlevnaden och uppföljning av verkställigheten av denna lag tillämpas vad som föreskrivs i 12 kap. i punktskattelagen.

12 §
Force majeure

Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången på biobrännoljor eller av något annat liknande skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt hinder inte kan fullgöra sin distributionsskyldighet, kan arbets- och näringsministeriet på ansökan av distributören antingen sänka den procentuella andel som avses i 5 § eller slopa distributionsskyldigheten för det kalenderår som ansökan avser.

En ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldigheten ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast under mars månad året efter det kalenderår som anmälan avser och en kopia av ansökan ska lämnas till Energimyndigheten i samband med den anmälan som avses i 9 §. (13.11.2020/803)

13 §
Påföljdsavgift

Om en distributör inte har levererat biobrännolja till konsumtion enligt 5 §, ska Energimyndigheten påföra distributören en påföljdsavgift som är 0,04 euro per megajoule. Avgiften beräknas på den mängd biobrännolja som distributören är skyldig att leverera till konsumtion enligt 5 § 1 och 2 mom. till den del distributören enligt den anmälan som denna lämnat i enlighet med 9 § inte har fullgjort sin distributionsskyldighet. (13.11.2020/803)

Påföljdsavgiften ska påföras under det kalenderår då den anmälan som avses i 9 § 1 mom. har lämnats eller borde ha lämnats. Om en påföljdsavgift, på grund av att en distributör helt eller delvis försummat sin redovisningsskyldighet eller lämnat en bristfällig, vilseledande eller felaktig anmälan, inte alls blivit påförd eller påförts till ett för lågt belopp, ska Energimyndigheten påföra distributören den påföljdsavgift som tidigare inte påförts distributören. Påföljdsavgiften ska påföras inom tre kalenderår efter det kalenderår som avses ovan. (13.11.2020/803)

Påföljdsavgift påförs även när en i 12 § avsedd ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldigheten har lämnats. Påföljdsavgiften ska återbetalas till den del distributionsskyldigheten lindras.

14 §
Felavgift

Om en distributör försummat sin skyldighet enligt 9–11 § kan Energimyndigheten påföra en felavgift vars storlek är minst 500 euro och högst 5 000 euro. (13.11.2020/803)

När storleken på felavgiften bestäms ska det beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

15 § (13.11.2020/803)
Ändringssökande

Omprövning av beslut som arbets- och näringsministeriet meddelat med stöd av denna lag och av Energimyndighetens beslut som avses i 6 och 14 § får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I beslut av Energimyndigheten om att inte ge förhandsbesked får emellertid ändring inte sökas.

16 §
Avgifter

Bestämmelser om de allmänna grunderna för när Energimyndighetens prestationer enligt denna lag är avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för avgiftsbelopp och om andra grunder för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Avgifterna och kostnaderna enligt denna lag är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

Anmälningsskyldigheten enligt 9 § och bokföringsskyldigheten enligt 10 § tillämpas på lätt brännolja och biobrännolja som levereras till konsumtion år 2021 och därefter.

RP 199/2018, KoUU 38/2018, MiUU 37/2018, EkUB 29/2018, RSv 228/2018

Ikraftträdelsestadganden:

13.11.2020/803:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

De ärenden som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga hos Skatteförvaltningen, och som enligt denna lag hör till Energimyndighetens behörighet, blir kvar hos Skatteförvaltningen för handläggning och avgörande.

Skatteförvaltningens beslut i ärenden som enligt denna lag hör till Energimyndighetens behörighet och som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft på de villkor som anges i besluten. Skatteförvaltningen ska skicka ovan avsedda beslut till Energimyndigheten för kännedom före utgången av februari 2021.

En hänvisning någon annanstans i lag till Skatteförvaltningens uppgifter som med stöd av denna lag hör till Energimyndighetens behörighet avser efter ikraftträdandet av denna lag en hänvisning till Energimyndighetens uppgifter.

RP 134/2020, EkUB 26/2020, RSv 128/2020

29.6.2021/605:

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

Trots vad som föreskrivs i 9 § i denna lag ska distributören anmäla de andelar som biobrännoljor enligt 5 § 3 och 4 mom. i denna lag utgör av distributionsskyldigheten från lagens ikraftträdande till och med den 31 december 2021 på basis av energimängderna i de drivmedel som levererats till konsumtion under perioden i fråga. På motsvarande sätt ska den andel av distributionsskyldigheten som biobrännoljor enligt det vid ikraftträdandet av denna lag gällande 5 § 3 mom. utgör anmälas på basis av energimängderna i de drivmedel som levererats till konsumtion under perioden den 1 januari till den 29 juni 2021.

RP 48/2021, EkUB 17/2021, RSv 98/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.