Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

19.12.2018/1199

Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs i enlighet med stöd av 10 a kap. 8 § i sjölagen (674/1994):

1 §

Certifikat angående försäkring eller säkerhet som avses i 10 a kap. 8 § i sjölagen (674/1994) utfärdas för finskt fartyg av Transport- och kommunikationsverket.

Certifikatet söks hos Transport- och kommunikationsverket.

Till ansökan ska bifogas ett till Transport- och kommunikationsverket riktat intyg av försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet över försäkringens eller säkerhetens giltighet. Verket kan motta detta dokument även i elektronisk form.

2 §

Certifikatet avfattas på finska, svenska och engelska.

Transport- och kommunikationsverket sänder det utfärdade certifikatet till fartygsägaren eller dennes ombud.

3 §

Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan utfärda ett i 10 a kap. 8 § 1 mom. i sjölagen avsett certifikat angående försäkring eller säkerhet för ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en stat som anslutit sig till internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja (FördrS 4/2009) och som inte ägs av en främmande stat.

4 §

I 3 § avsett certifikat ska sökas hos Transport- och kommunikationsverket senast 30 dagar innan fartyget väntas anlöpa en finsk hamn eller anlända till en annan anlöpningsort på finskt vattenområde.

Ansökan ska avfattas på finska, svenska eller engelska och i den ska nämnas

1) fartygets namn, signalbokstäver och registreringsort,

2) den registrerade ägarens namn och adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,

3) fartygets IMO-nummer,

4) typen av säkerhet och dess giltighetstid, och

5) namn för försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet och adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet och vid behov det verksamhetsställe där försäkringen eller säkerheten har utställts.

Till ansökan ska bifogas ett till Transport- och kommunikationsverket riktat intyg av försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet över försäkringens eller säkerhetens giltighet. Verket kan motta detta dokument även i elektronisk form.

Då ansökan har avfattats på engelska, får vid behov en översättning till finska eller svenska begäras eller utföras på sökandens bekostnad.

5 §

Transport- och kommunikationsverket ska förvara kopia av certifikat som utfärdats till finska fartyg enligt 1 § och till utländska fartyg enligt 3 §.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen (72/2009).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.