Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

16.6.2017/368

Lag om skuldsaneringsregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.5.2020/342)
Registrets ändamål och förvaltning

Rättsregistercentralen är personuppgiftsansvarig för ett skuldsaneringsregister. Ändamålet med registret är att säkerställa att aktuella uppgifter om privatpersoners skuldsaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, för bevakning av borgenärernas intressen, för tryggande av utomståendes intressen och rättigheter samt för statistik och forskning.

2 §
Införande av uppgifter

Den domstol som behandlar ett skuldsaneringsärende ska föra in uppgifter i registret enligt vad som föreskrivs i denna lag.

3 §
Uppgifter om ansökan

När en skuldsaneringsansökan har blivit anhängig, ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och dagen då ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens namn, hemort, kontaktuppgifter och personbeteckning,

3) vem som har gjort ansökan och dennes kontaktuppgifter (processadress),

4) huruvida ansökan gäller skuldsanering av skulder som hänför sig till näringsverksamhet enligt 45 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993).

Rättsregistercentralen ska föra in gäldenärens födelsetid och födelseort i registret.

Domstolen ska föra in också gäldenärens företags- och organisationsnummer i registret, om ansökan gäller skuldsanering av skulder som hänför sig till näringsverksamhet enligt 45 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner.

4 §
Uppgifter om ärendets behandling

Angående behandlingen av ett skuldsaneringsärende ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) att ett interimistiskt förbud har meddelats innan skuldsaneringen har inletts samt om att förbudet har upphört,

2) datum och klockslag för när beslutet att inleda ett skuldsaneringsförfarande fattades,

3) att ansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits eller överförts eller återförvisats till en annan domstol,

4) att ett betalningsprogram har fastställts samt datum för när programmet inleds och avslutas, separat för vanliga skulder och säkerhetsskulder, samt uppgift om att betalningsskyldigheten har avlyfts i sin helhet,

5) att betalningsprogrammet har förfallit,

6) att betalningsprogrammet har ändrats och datum för när det avslutas,

7) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 3–6 punkten.

När skuldsaneringen har inletts ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) utredarens namn och kontaktuppgifter,

2) dagen när borgenärerna senast ska uppge beloppet av de skulder som omfattas av skuldsaneringen,

3) dagen när förslaget till betalningsprogram senast ska lämnas till domstolen,

4) dagen när utlåtanden om förslaget till betalningsprogram senast ska lämnas,

5) den domstol hos vilken ändring beträffande inledandet av skuldsanering får sökas.

Av registret ska det framgå att domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden. Grunderna för beräkning av tidsfristerna för sökande av ändring enligt 2 mom. 5 punkten ska likaså framgå av registret.

Om betalningsprogrammet förfaller enligt 47 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner, ska en anteckning om detta föras in av den domstol där företagssaneringen är anhängig.

5 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om den registrerade och om skuldsaneringen avförs ur registret efter att

1) tiden för betalningsprogrammet har löpt ut,

2) skuldsaneringsärendets behandling i domstolen har avslutats av någon annan orsak än att ansökan har avslagits,

3) det har gått två år från det att ansökan avslogs eller det bestämdes att betalningsprogrammet ska förfalla.

De tider som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten räknas från den dag då domstolen avgjorde ärendet. Om ärendet är anhängigt i en fullföljdsdomstol när tiden löper ut, ska uppgifterna om den lägre domstolens avgörande dock inte avföras förrän fullföljdsdomstolen har avgjort ärendet.

3 mom. har upphävts genom L 8.5.2020/342. (8.5.2020/342)

6 §
Registeranteckningarnas brådskande natur

Uppgifterna ska föras in i registret utan dröjsmål. Uppgifter om att en skuldsanering har inletts samt om ett interimistiskt förbud och dess upphörande ska föras in samma dag som beslutet har fattats.

7 §
Uppgifter som avförts ur registret

Rättsregistercentralen ska arkivera de uppgifter som har avförts ur skuldsaneringsregistret i tio år från det att de avfördes.

Uppgifter som avförts ur skuldsaneringsregistret är sekretessbelagda. Dessa uppgifter får dock lämnas ut till en domstol och för sådan ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning som avses i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) för utredning av förutsättningarna för att bevilja skuldsanering. (25.5.2022/392)

8 §
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i skuldsaneringsregistret är offentliga. Var och en har rätt att få uppgifter och utdrag ur registret.

Sådana uppgifter i skuldsaneringsregistret som gäller skuldsanering av skulder som hänför sig till näringsverksamhet enligt 45 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner är tillgängliga via det allmänna datanätet, med undantag av personbeteckningar. (17.5.2019/669)

Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter ur registret lämnas ut via en teknisk anslutning eller som annat massutlämnande till domstolar för uppgifter som gäller skuldsanering, till utsökningsmyndigheter, skattemyndigheter, polismyndigheter och andra myndigheter för uppgifter som gäller indrivning och verkställighet samt till dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet för förande av kreditupplysningsregister. Via en teknisk anslutning får uppgifter också lämnas ut till den som behöver uppgifterna för att bevilja och bevaka krediter.

9 §
Avgifter

Utdrag ur skuldsaneringsregistret är avgiftsfria. Användningen av skuldsaneringsregistret via det allmänna datanätet är avgiftsfri.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut till staten för uppgifter som lämnas ut ur skuldsaneringsregistret via en teknisk anslutning eller som annat massutlämnande finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

10 § (8.5.2020/342)
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2018.

Uppgifter som före ikraftträdandet av denna lag har avförts ur det register som avses i 87 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner med stöd av 88 § i den lagen ska avföras ur det arkiv som avses i de bestämmelserna tio år efter ikraftträdandet av denna lag.

RP 12/2017, LaUB 6/2017, RSv 40/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (32015R0848); EUT L 141, 5.6.2015, s. 19

Ikraftträdelsestadganden:

17.5.2019/669:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

8.5.2020/342:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020, LaUB 2/2020, RSv 24/2020

25.5.2022/392:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Fotnoten (392/2022) har tillfogats som rättelse.

RP 238/2021, LaUB 4/2022, RSv 51/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 (32019L1023); EUT L 172, 26.6.2019, s. 18–55

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.