Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1363

Finansministeriets förordning om skatteuppbörd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om skatteuppbörd (769/2016) och 34 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016):

1 §
Skatters uppbördsrater

Skatt uppbärs i en eller flera rater. Skatter som ska uppbäras i flera rater uppbärs i lika stora rater, om inte något annat följer av nedsättning av skatten enligt 2 §. Den rest som blivit över efter att skatten delats upp i rater införs i den första raten.

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) uppbärs i en rat.

Fastighetsskatt samt kvarskatt för andra än samfund och samfällda förmåner uppbärs i två rater om skattebeloppet är 170 euro eller större. Arvsskatt och gåvoskatt uppbärs i två rater om skattebeloppet är 500 euro eller större.

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som tas ut i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller den myndighet hos vilken ändring söks, ska nedsättningen av skattebeloppet i första hand beaktas i den andra raten. (25.4.2018/268)

Vid annan ändring av den verkställda beskattningen än ändring enligt lagen om beskattningsförfarande ska nedsättningen av skattebeloppet dock beaktas i bägge rater, om beslutet om nedsättning har sänts till den skattskyldige senast två veckor före förfallodagen för den första raten. (25.4.2018/268)

Restskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 85 euro eller mindre. Arvskatt och gåvoskatt uppbärs i en rat om det belopp som betalas vid uppbörden är 250 euro eller mindre.

3 §
Förfallodagar för vissa skatter och betalningar

Förfallodagarna för fastighetsskatt bestäms särskilt genom förordning av finansministeriet årligen. (25.4.2018/268)

Samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts. Den första raten av andra skattskyldiga än samfunds och samfällda förmåners kvarskatt ska betalas senast den första dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts och den andra raten senast den första dagen i den fjärde månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts. (25.4.2018/268)

Skatter och avgifter som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt den försummelseavgift som avses i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag tre veckor förflutit från det att skatten eller avgiften påfördes.

Andra skatter på eget initiativ än de som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd förfaller till betalning senast tre veckor efter påförandet av skatten.

Den förseningsavgift som avses i 35 § lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ förfaller till betalning den andra allmänna förfallodag som följer på den dag den har antecknats i det sammandrag som avses i 14 § i lagen om skatteuppbörd.

En återbäring som ska återkrävas enligt 34 § i lagen om skatteuppbörd förfaller till betalning den allmänna förfallodag som följer på den dag det har gått tre veckor från det att beslutet fattades.

4 §
Förfallodagar för arvsskatt och gåvoskatt

Den första raten på arvsskatt och gåvoskatt ska betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då tre månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den andra raten ska betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då fem månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag beskattningen verkställdes.

Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), ska den första raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då sex månader förflutit från ingången av den kalendermånad som följer på den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Om inte något annat följer av 56 § 4 mom. i lagen om skatt på arv och gåva, ska de återstående raterna betalas med ett års mellanrum räknat från den föregående ratens förfallodag så att den sista raten betalas senast den första dagen i den kalendermånad som följer då nio och ett halvt år förflutit från den dag arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen verkställdes. Den del av arvsskatten eller gåvoskatten för vilken det inte har beviljats någon förlängning betalas i enlighet med 1 mom.

3 mom. har upphävts genom F 26.10.2017/703. (26.10.2017/703)

5 §
Förfallodag för skatt som ändrats

Om en skatt bestäms till följd av ändringssökande, beskattningen rättas, skatt påförs eller ett beslut rättas eller det görs någon motsvarande ändring i beskattningen, ska skatten betalas i en rat.

Skatten ska betalas senast fem veckor från det att skatten påfördes. Förfallodagen för den ändrade skatten får dock vara tidigast en månad från förfallodagen för den sista raten av den skattskyldiges kvarskatt för skatteåret. (25.4.2018/268)

Förfallodagen för arvsskatt eller gåvoskatt infaller senast den första dagen i den kalendermånad som följer då två månader förflutit från det att skatten påfördes. Förfallodagen får dock infalla tidigast den första dagen i den månad som följer på betalningsmånaden för den senare rat som avses i 4 § 1 mom. Om det har beviljats förlängd betalningstid enligt 56 § i lagen om skatt på arv och gåva, ska den skatt som ska betalas till följd av att beskattningen verkställs på nytt betalas i enlighet med 4 § 2 mom.

I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av en skatt eller en avgift enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas vad som föreskrivs i 3 § 3, 5 och 6 mom.

5 a § (26.10.2017/703)
Framflyttande av förfallodag

Om förfallodagen för någon annan skatt än fastighetsskatt, överlåtelseskatt eller mervärdesskatt, på vilken en särskild ordning enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas, inte är bankdag, är förfallodagen den därpå följande första bankdagen.

6 § (25.4.2018/268)
Utbetalning av skatteåterbäring

Skatteåterbäringar till samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och till samfällda förmåner som avses i 5 § i den lagen betalas den femte dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatteåterbäringar till andra skattskyldiga än samfund eller samfällda förmåner betalas den tredje dagen i den andra månad som följer på den månad under vilken den skattskyldiges beskattning har slutförts.

Skatteåterbäringen anses vara betald den dag då den har debiterats Skatteförvaltningens konto.

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter kan betalas utan merkostnader för betalning till verksamhetsställen som tar emot betalningar för de kreditinstitut eller andra sammanslutningar som sköter betalningsrörelse med vilka staten har ingått sådant avtal om mottagande av betalningar.

Skatter på Åland kan betalas till Statens ämbetsverk på Åland.

8 §
Överföring av betalningar

De betalningsställen som avses i 22 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd ska utan dröjsmål överföra skattemedel som de mottagit till ett av Skatteförvaltningen angivet konto.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

26.10.2017/703:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

Förordningens 5 a § tillämpas vid inkomstbeskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner från och med den 1 november 2018.

25.4.2018/268:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Förordningens 3 § 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2018. Vid beskattningen för skatteåret 2017 eller tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 5 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 november 2018. På skatt som före den 1 november 2018 påförts på det sätt som avses i 5 § 1 mom. tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 6 § 1 och 3 mom. tillämpas första gången på återbäring till samfund och samfällda förmåner som betalas den 1 augusti 2018 eller därefter. På återbäringar som betalas före det tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Förordningens 6 § 2 och 3 mom. tillämpas första gången vid beskattning för 2018 av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner. Vid beskattningen för skatteåret 2017 eller tidigare skatteår tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.