Beaktats t.o.m. FörfS 272/2021.

21.12.2016/1355

Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016):

1 kap

Den mervärdesskattskyldiges bokföring

1 §
Registrering av affärshändelser

För utredning av den mervärdesskatt som ska betalas eller dras av ska den som är mervärdesskattskyldig och bokföringsskyldig registrera de affärshändelser som påverkar skattens belopp i kronologisk ordning enligt vilken tidpunkt den skatt, som ska betalas eller dras av, ska beaktas vid beräkningen av den skatt som ska redovisas för skatteperioden.

Försäljningar och inköp som är föremål för olika skattesatser ska i den systematiska bokföringen utan svårighet kunna särskiljas från varandra.

Försäljning och inköp av varor på vilka en skattskyldig återförsäljare tillämpar det förfarande som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska utan svårighet kunna särskiljas från annan försäljning och andra inköp. Om en skattskyldig återförsäljare tillämpar det förfarande som avses både i 79 j § och i 79 k § i mervärdesskattelagen, ska de affärstransaktioner som omfattas av nämnda förfaranden utan svårighet kunna särskiljas från varandra.

Försäljning av investeringsguld i enlighet med 43 b § i mervärdesskattelagen ska utan svårighet kunna särskiljas från övriga affärshändelser.

Anteckningarna om inköp och försäljningar kan göras i den kronologiska delbokföringen eller i någon annan bokföringsbok så att deras samband med den systematiska huvudbokföring som avses i 2 kap. 4 § i bokföringslagen (1336/1997) kan konstateras utan svårighet.

I en näringsidkares bokföring ska det gå att identifiera sådan lös egendom som för en arbetsprestation eller värdering blivit sänd till näringsidkaren från en annan medlemsstat av en näringsidkare som är införd i den andra medlemsstatens register över mervärdesskattskyldiga.

2 §
Tidsfristen för registrering av affärshändelser

En mervärdesskattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är en kalendermånad eller ett kalenderårskvartal ska registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av, så att registreringen görs månadsvis och senast den 12 dagen i den andra kalendermånaden efter varje skatteperiod.

En mervärdesskattskyldig som är bokföringsskyldig och vars skatteperiod är ett kalenderår ska på det sätt som anges i bokföringslagen registrera de affärshändelser som påverkar beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av, dock så att registreringen görs månadsvis och senast den sista dagen i februari efter varje skatteperiod.

1 a kap (17.12.2020/1037)

Den punktskattskyldiges bokföring

2 a § (17.12.2020/1037)
Godkända upplagshavares bokföring

En godkänd upplagshavare ska för punktbeskattningen ha en bokföring av vilken framgår kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt per lager de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

Av en godkänd upplagshavares lagerbokföring och anteckningar ska utan svårighet framgå en oavbruten registreringskedja av de uppgifter som lämnats i skattedeklarationer och rättelsedeklarationer.

Skatteupplaget ska inventeras regelbundet. Verifikationerna ska förvaras i samband med skatteupplagets bokföring.

En godkänd upplagshavare ska i anknytning till lagerbokföringen av skatteupplaget i kronologisk ordning förvara sådana handlingar som medföljt produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Handlingarna ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.

2 a § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 b § (17.12.2020/1037)
Andra skattskyldigas, distansförsäljares och registrerade avsändares bokföring

Andra skattskyldiga än de som avses i 2 a § samt den som i Finland via distansförsäljning säljer punktskattepliktiga produkter till en annan medlemsstat ska ha en bokföring av vilken framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning förvara sådana handlingar som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Handlingarna ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.

2 b § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 c § (17.12.2020/1037)
Redovisning av vissa poster i fråga om import

När andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utanför unionen, ska den godkända upplagshavarens eller den registrerade mottagarens bokföring innehålla tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

2 c § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 d § (17.12.2020/1037)
Annan bokföring

Vad som föreskrivs i 2 a och 2 b § gäller också företrädare för upplagshavares och andra skattskyldigas filialer i Finland.

Den som skattefritt har förvärvat punktskattepliktiga produkter för ett ändamål som enligt punktskattelagen (182/2010) eller respektive lagar om punktskatt eller accis är skattefritt, ska för punktbeskattningen ha en bokföring av vilken framgår kvantiteterna av skattefritt förvärvade produkter, produkternas användning och lagerkvantiteterna.

2 d § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 e § (17.12.2020/1037)
Bokföring som gäller skattskyldiga i fråga om punktskatt på elström

En skattskyldig enligt lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska för påförande av punktskatt ha en bokföring av vilken framgår användningen och lagerkvantiteten av de produkter som avses i 15 § i den lagen samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

2 e § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 f § (17.12.2020/1037)
Avfallsskattskyldigas bokföring

En skattskyldig enligt avfallsskattelagen (1126/2010) ska ha en bokföring av vilken framgår den mängd avfall som förts till avstjälpningsplatsen samt övriga uppgifter som behövs för verkställandet och övervakningen av beskattningen.

Huvudmannen för ett sådant område som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten i avfallsskattelagen ska ha en bokföring av vilken framgår arten, mängden och förvaringstiden för avfall som förts till området. Bokföringen ska när så krävs visas upp för den behöriga myndigheten för granskning.

2 f § har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

1 a kap. har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

2 kap

Betalarens lönebokföring

3 §
Upprättande av lönebokföring

Lönebokföringen ska upprättas så att löner och övriga förskottsinnehållningspliktiga prestationer som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) specificeras på ett tillräckligt tydligt sätt.

4 §
Lönekort vid lönebokföring

Arbetsgivare ska föra lönekort kalenderårsvis för varje löntagare. Lönekortet kan också föras så att uppgifterna vid behov kan sammanställas. Av lönekortet ska följande framgå:

1) löntagarens för- och efternamn, personbeteckning och adress,

2) bestämmelser om förskottsinnehållning,

3) den tid för vilken lönen har betalats med datum,

4) penninglönens belopp,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) belopp som har dragits av från lönen före förskottsinnehållning,

7) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning ska verkställas,

8) förskottsinnehållningens belopp,

9) beloppet av ersättningar för i 15 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda kostnader som åsamkas på grund av arbetet.

De uppgifter som avses i 1 mom. 3–9 punkten antecknas separat för varje lönebetalning.

På lönekortet eller i en bilaga ska antecknas arten av och beräkningsgrunden för naturaförmåner samt det belopp som löntagaren har betalt till arbetsgivaren för förmånen, arten av och grunden för en ersättning som har betalats med stöd av 15 § i lagen om förskottsuppbörd samt arten av och grunden för belopp som har dragits av från lönen med stöd av den paragrafen.

Efter utgången av kalenderåret ska på lönekortet antecknas de årliga sammanlagda beloppen av de belopp som avses i 1 mom. 4–9 punkten.

Också när förskottsinnehållning inte ska verkställas på lönen, ska de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom. antecknas på lönekortet eller i en bilaga.

5 §
Lönekort för arbete som utförts utomlands

Om lön har betalats för arbete som utförts utomlands och förskottsinnehållning inte ska verkställas på den lönen enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) eller endast ska verkställas på en del av lönen, ska på lönekortet eller i en bilaga antecknas de uppgifter som avses i 4 § 1, 3 och 4 mom. och

1) den stat där arbetet har utförts,

2) den ort där arbetet har utförts,

3) hur länge vistelsen utomlands har varat, separat för varje stat, samt

4) de besök som den skattskyldige under vistelsen utomlands har gjort i Finland.

Om en löntagare arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands så som avses i 18 kap. 16 och 18 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska på lönekortet eller i en bilaga utöver de uppgifter som avses i 1 mom. antecknas den försäkringslön som avses i 18 kap. 18 § i sjukförsäkringslagen och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som ska räknas till pensionslönen och som grund för pensionsavgiften.

6 §
Ändrade uppgifter på lönekortet

Om grunderna för de uppgifter som avses i 4 § 1 och 3 mom. har ändrats eller uppgifterna annars korrigerats, ska den ursprungliga uppgiften sparas och den nya uppgiften samt den tidpunkt från vilken den tillämpas antecknas på lönekortet eller i en bilaga.

7 §
Lönelista och sammandrag av lönebetalningar vid lönebokföring

Arbetsgivare som regelbundet betalar lön ska för varje lönebetalning föra en lönelista, av vilken särskilt för varje löntagare ska framgå

1) löntagarens namn,

2) lönebetalningsperioden,

3) lönebetalningsdagen,

4) penninglönens belopp,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) i 5 § 2 mom. avsedd försäkringslön,

7) belopp som har dragits av från lönen före förskottsinnehållning,

8) det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning ska verkställas,

9) förskottsinnehållningens belopp,

10) beloppet av de ersättningar för i 15 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda kostnader som åsamkas på grund av arbetet,

11) belopp som har dragits av från lönen efter förskottsinnehållning,

12) belopp som har betalats till löntagaren eller förts in på löntagarens konto.

På lönelistan ska också antecknas de sammanlagda beloppen av de belopp som avses i 1 mom. 4–12 punkten.

Arbetsgivare ska av lönelistorna och andra lönebetalningar som har gjorts under kalendermånaden göra ett sammandrag av vilket de uppgifter framgår som antecknas i den skattedeklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Arbetsgivare ska anteckna arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i det sammandrag som avses i 3 mom. i enlighet med vad som föreskrivs om anteckning av lönebetalningar.

8 §
Lönebokföring för den som är skyldig att ta ut källskatt

En bokföringsskyldig som är skyldig att ta ut källskatt ska ha en lönebokföring över de betalningar som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

Betalaren ska för varje person som får lön eller någon annan källskattepliktig betalning kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning av vilken följande framgår:

1) betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, födelsetid och eventuell officiell identifikationsuppgift i hemstaten samt adress i hemstaten och i Finland,

2) källskatteprocenten särskilt för varje betalningsslag,

3) den tid för vilken lön eller annan betalning har betalats,

4) beloppet av lön eller annan betalning i pengar,

5) penningvärdet av naturaförmån,

6) de avdrag från lön som vid uttaget av källskatt gjorts enligt 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller enligt en bestämmelse i ett internationellt avtal,

7) belopp på vilket källskatt har tagits ut,

8) beloppet av källskatt,

9) beloppet av arbetspensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie som tagits ut av arbetstagare, samt

10) dagpenningarna och beloppen av de ersättningar som betalats mot verifikation.

De uppgifter som avses i 2 mom. 3–10 punkten ska antecknas separat för varje betalning. Efter utgången av kalenderåret ska i förteckningen antecknas de årliga sammanlagda beloppen av de betalningar eller belopp som avses i 2 mom. 4–10 punkten, separat för varje betalning och belopp. Uppgifterna ska antecknas i förteckningen också när källskatt inte har tagits ut.

9 §
Registrering i lönebokföringen

En bokföringsskyldig arbetsgivare ska bokföra förskottsinnehållningarna på ett konto för förskottsinnehållningar.

Löner och andra bokförda poster ska antecknas i lönebokföringen så att sambandet mellan de bokförda posterna från lönelistan till lönekortet samt till det belopp som ska betalas Skatteförvaltningen och till de deklarationer som ska avges kan konstateras utan svårighet.

10 §
Utnyttjande av maskinläsbara datamedier

Vad som i bokföringslagen föreskrivs eller med stöd av den bestäms om utnyttjande av maskinläsbara datamedier gäller även lönebokföring. På uppmaning av Skatteförvaltningen ska lönebokföringen omvandlas till vanlig läsbar skriftlig form utan dröjsmål och på arbetsgivarens bekostnad. Skattegranskning av lönebokföringen kan också förrättas med elektroniska hjälpmedel.

11 §
Tillämpning av bestämmelserna om lönebokföring

Vad som i detta kapitel föreskrivs om arbetsgivare och löntagare gäller också betalare och mottagare av andra betalningar.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om antecknande av lönebetalningar eller andra betalningar i lönebokföringen gäller också arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

3 kap

Skattegranskning

12 §
Förfarandet vid skattegranskning

Under skattegranskningens gång ska den skattskyldige, om det är möjligt, upplysas om syftet med granskningen, hur granskningen genomförs och fortsatta åtgärder, och de omständigheter som framkommer vid granskningen ska klargöras för den skattskyldige. Dessutom ska den skattskyldige vid behov ges anvisningar och råd som gäller beskattningen.

Skattegranskningsberättelsen ska utarbetas utan dröjsmål. Av den ska framgå åtminstone hur granskningen har genomförts, det granskade materialet, vilka omständigheter som inverkar på beskattningen, vilka anvisningar som getts vid granskningen, vilken utredning som den skattskyldige lagt fram, de tillämpliga bestämmelserna samt skattegranskarens slutsatser och motiveringen till dem.

När skattegranskningsberättelsen färdigställts ska den skattskyldige ges tillfälle att bli hörd inom en skälig tidsfrist. När den skattskyldige hörs ska det anges vilka omständigheter den skattskyldige särskilt ska lägga fram utredning om.

Skattegranskningen kan förrättas redan under räkenskapsperioden.

13 §
Material och egendom som ska visas upp vid skattegranskning

Vid skattegranskning ska för granskning visas upp allt det material och all den egendom som ansluter sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet.

Material som ska visas upp vid skattegranskning är balansböcker, specifikationer till balansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner samt anteckningar om tillämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, verifikationer, korrespondens, anteckningar samt annat bokföringsmaterial och annat material som hör till redovisningen, avtal och skuldebrev samt protokoll. Skyldigheten att visa upp material gäller framställningar i skrift eller bild (handling) samt sådana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom avses lager och annan egendom som hör till verksamheten.

Den som är skyldig att visa upp material och egendom ska för granskning visa upp också allt annat material och all annan egendom som kan behövas för beskattningen eller vid behandlingen av ändringssökande som gäller den.

Punktskattskyldiga ska dessutom på begäran lämna uppgifter om interna övervakningssystem och andra för beskattningen behövliga uppgifter. Den skattskyldige ska också visa den som utför granskningen sitt upplag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att de inte används för boende av permanent natur. (17.12.2020/1037)

4 mom. har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

Vad som föreskrivs i 1–4 mom. gäller också representanter för punktskattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av punktskattelagen eller respektive lagar om punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt. (17.12.2020/1037)

5 mom. har tillfogats genom F 1037/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

14 §
Platsen för skattegranskning

Skattegranskning ska förrättas i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå, på annat håll i ett ombuds eller en representants lokaler eller vid Skatteförvaltningen. Om skattegranskningen förrättas någon annanstans än vid Skatteförvaltningen, ska den skattskyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt behövliga hjälpmedel och medhjälpare till den tjänstemans förfogande som förrättar skattegranskningen. Handlingarna och de tekniska upptagningarna ska visas upp för granskning på eller föras till det ställe där skattegranskningen förrättas. Av de tekniska upptagningarna ska på uppmaning av myndigheten framställas kopior för granskarens bruk, om det behövs för granskningen.

I 1 mom. avses med hjälpmedel tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

4 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Handlingar som inte behöver undertecknas

Beslut som gäller beskattningen och andra handlingar som framställs genom automatisk databehandling eller i övrigt åtminstone delvis genom tryckning behöver inte förses med underskrift.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2020/1037:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.