Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

16.12.2016/1134

Hissäkerhetslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa överensstämmelse med kraven hos och den fria rörligheten av hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut på marknaden. Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, nedan hissdirektivet.

Denna lag syftar också till att säkerställa säkerheten hos hissar i drift.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på hissar som är permanent installerade i byggnader och anläggningar och som är avsedda för transport av

1) personer,

2) personer och gods,

3) enbart gods om lastbäraren utan svårighet kan beträdas av en person och är utrustad med manöverknappar som finns antingen inuti lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i lastbäraren.

Med undantag för 2 och 3 kap., ska denna lag också tillämpas på lätthissar, rulltrappor, rullramper och paternosterhissar för personbefordran.

Bestämmelserna i 1, 6, 8 och 9 kap. samt 53 och 54 § tillämpas också på eldrivna lyftdörrar där dörrytan inte vrids till en rulle runt axeln och som inte är i privat bruk.

Denna lag tillämpas också på säkerhetskomponenter till hissar.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas inte på följande anordningar:

1) bygghissar,

2) linbanor och släpliftar, inklusive bergbanor,

3) hissar som är särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål,

4) lyftanordningar från vilka arbete kan utföras,

5) gruvhissar med linspel,

6) lyftanordningar som är avsedda för lyft av aktörer under artistiska framträdanden,

7) lyftanordningar som är installerade i transportmedel,

8) lyftanordningar som utgör en beståndsdel av en maskin och uteslutande är avsedda för tillträde till arbetsplatser, inbegripet underhålls- och inspektionsplatser på maskinen,

9) kuggstångsdrivna tåg.

Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas inte på hissar med en hastighet av högst 0,15 m/s.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) hiss en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en lastbärare som styrs längs fasta gejdrar med en lutning större än 15 grader mot horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en fast rörelsebana trots att den inte är styrd längs fasta gejdrar,

2) lastbärare den del av hissen som bär upp personer eller gods, för att lyfta eller sänka dessa,

3) lätthiss en vertikalhiss med schakt som är avsedd för personbefordran och som rör sig mellan de olika våningsplanen i en byggnad med en hastighet som inte överstiger 0,15 m/s och vars lastbärare kan vara en helt sluten hisskorg eller delvis eller helt öppen hisskorg och som hör till tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning),

4) harmoniserad unionslagstiftning all unionslagstiftning genom vilken villkoren för saluföring av produkter harmoniseras,

5) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, (1.4.2022/251)

6) anmält organ ett organ som utsetts av någon av Europeiska unionens medlemsstater och som anmälts till Europeiska kommissionen och som har rätt att utföra bedömningar av överensstämmelse,

7) utsläppande på marknaden tillhandahållande av en säkerhetskomponent till hissar första gången på unionsmarknaden eller tillhandahållande av en hiss för användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

8) tillhandahållande på marknaden leverans av en säkerhetskomponent till hissar för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

9) harmoniserad standard en europeisk standard som antagits på grundval av Europeiska kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

10) hissleverantör varje fysisk eller juridisk person som svarar för konstruktion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden av hissar,

11) komponenttillverkare varje fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka säkerhetskomponenter till hissar och saluför dessa produkter, i eget namn eller under eget varumärke,

12) bedömning av överensstämmelse en process där det utreds om de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för hissar eller säkerhetskomponenter till hissar är uppfyllda,

13) CE-märkning en märkning genom vilken hissleverantören eller komponenttillverkaren visar att hissen eller säkerhetskomponenten till hissen överensstämmer med de i den harmoniserade unionslagstiftningen föreskrivna kraven för märkning,

14) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt fullmakt från hissleverantören eller komponenttillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

15) teknisk specifikation ett dokument där det bestäms vilka tekniska krav som en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar ska uppfylla,

16) tillbakadragande varje åtgärd för att förhindra att en säkerhetskomponent till hissar i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

17) återkallelse varje åtgärd för att montera ner en hiss och forsla bort den under säkra former, och varje åtgärd för att dra tillbaka en säkerhetskomponent till en hiss som redan tillhandahållits installatören eller slutanvändaren,

18) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut en säkerhetskomponent till hissar från ett tredjeland på unionsmarknaden,

19) hissäkerhetsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket,

20) verksamhetsutövare varje fysisk eller juridisk person som utför underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på en hiss,

21) distributör en fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom komponenttillverkaren eller importören, som tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden,

22) ledare av hissarbeten en av en verksamhetsutövare utsedd fysisk person som vid ett företag svarar för att hissarbetena utförs i överensstämmelse med denna lag, och som ett kompetensbedömningsorgan har beviljat hissbehörighet,

23) auktoriserad besiktningsman en person som utför besiktningar av lyftdörrar och som hissäkerhetsmyndigheten har godkänt som auktoriserad besiktningsman,

24) kompetensbedömningsorgan en juridisk person som hissäkerhetsmyndigheten har godkänt som bedömare av personer som ansöker om hissbehörighet,

25) hissinnehavare ägaren till eller innehavaren av en byggnad,

26) auktoriserat organ en juridisk person som hissäkerhetsmyndigheten har godkänt för att utföra besiktningar av hissar och andra anordningar som hör till denna lags tillämpningsområde,

27) ekonomisk aktör hissleverantörer och komponenttillverkare samt auktoriserade representanter, importörer och distributörer,

28) typhiss en hiss vars tekniska dokumentation visar hur de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga I till hissdirektivet uppfylls för sådana hissar som överensstämmer med typhissen, definierad med objektiva parametrar, och där det används identiska säkerhetskomponenter till hissar.

5 § (1.4.2022/251)
Lagens förhållande till annan lagstiftning

Om det i annan speciallagstiftning finns bestämmelser om hissar eller säkerhetskomponenter till hissar som avviker från denna lag i fråga om de risker som är förenade med dem, tillämpas den lagstiftningen i stället för denna lag.

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen.

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Den lagen tillämpas dock inte på tillsynen över efterlevnaden av denna lag när det gäller lätthissar, rulltrappor, rullramper, paternosterhissar för personbefordran och lyftdörrar.

Bestämmelser om säkerheten vid elarbeten och om den elektromagnetiska kompatibiliteten av elanläggningar finns i elsäkerhetslagen (1135/2016).

Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).

Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om utsläppande på marknaden av lätthissar, rulltrappor, rullramper och lyftdörrar finns i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) och i konsumentsäkerhetslagen (920/2011).

Bestämmelser om tillträdesvägar till hissars maskinrum och linskiverum finns i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

2 kap

Hissarnas och säkerhetskomponenternas överensstämmelse med kraven

6 §
Utsläppande på marknaden, tillhandhållande på marknaden och ibruktagande

En hiss får släppas ut på marknaden och tas i bruk endast om

1) den uppfyller kraven i denna lag,

2) den har installerats och underhållits på rätt sätt, och

3) den används för avsett ändamål.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas även på tillhandahållande på marknaden och ibruktagande när det gäller säkerhetskomponenter till hissar.

Närmare bestämmelser om vilka hissdelar som klassificeras som säkerhetskomponenter till hissar utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Väsentliga hälso- och säkerhetskrav

En hiss ska uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i denna lag för att hissen ska kunna släppas ut på marknaden.

En säkerhetskomponent till hissar ska uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som anges i denna lag, och ska möjliggöra driften av den hiss i vilken den har installerats så att kraven i fråga uppfylls.

Hisskorgen ska vara konstruerad och tillverkad för att erbjuda utrymme och bärförmåga i relation till det största antal personer och den märklast som fastställts. Korgen ska, med undantag av ventilationsöppningar, vara fullständigt inhägnad med väggar till full höjd, golv och tak samt dörrar till full höjd. Korgens bärande organ ska väljas och konstrueras så att en betryggande total säkerhetsnivå säkerställs och att risken för nedstörtning av korgen är så liten som möjligt. Varje hiss ska vara konstruerad och tillverkad så att hisschaktet och hissmaskineriet är oåtkomligt utom i samband med underhåll och i nödsituationer. Stannplanen och tillträdesöppningarna till hisskorgen ska ha dörrar som har med tanke på det planerade användningsändamålet betryggande mekanisk hållfasthet. Hissen ska i händelse av strömavbrott eller fel på komponenter ha en anordning som hindrar fritt fall av hisskorgen eller okontrollerad rörelse av korgen. Hisskorgar ska vara utrustade med ett tvåvägs kommunikationssystem som möjliggör en permanent förbindelse med den part som enligt överenskommelse svarar för räddning ur hissen. Varje hiss och säkerhetskomponent till hissar ska åtföljas av anvisningar.

Närmare bestämmelser om de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för hissar och säkerhetskomponenter till hissar utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Presumtion om överensstämmelse

En hiss och en säkerhetskomponent till hissar anses uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 §, om den överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

En hiss och en säkerhetskomponent till hissar kan uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 § trots att den inte överensstämmer med de harmoniserade standarder som gäller den, om dess överensstämmelse med kraven kan visas på ett tillförlitligt sätt.

9 §
Utställning

En hiss eller en säkerhetskomponent till hissar får förevisas på utställningar, mässor eller förevisningar även om den inte uppfyller kraven enligt 6 §, under förutsättning att det samtidigt tydligt anges att den inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven.

10 §
Krav som gäller byggnader och konstruktioner

Den som ansvarar för uppförandet av en byggnad eller en anläggning och hissleverantören ska såväl ge varandra de upplysningar och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa adekvat drift och säker användning av hissen.

I ett schakt som är avsett för hissen får finnas endast sådana rör, ledningar och fästen som behövs för hissens drift och säkerhet.

11 §
Förfaranden för bedömning av säkerhetskomponenters överensstämmelse med kraven

Komponenttillverkaren ska utföra en tillämplig bedömning av överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar genom att tillämpa de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som komponenttillverkaren valt.

Närmare bestämmelser om de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas vid bedömningen av säkerhetskomponenters överensstämmelse med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §
Förfaranden för bedömning av hissars överensstämmelse med kraven

Hissleverantören ska utföra en för hissar tillämplig bedömning av överensstämmelse genom att tillämpa de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som hissleverantören valt.

Närmare bestämmelser om de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillämpas vid bedömningen av hissars överensstämmelse med kraven utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
EU-försäkran om överensstämmelse

En EU-försäkran om överensstämmelse, som visar att en hiss och en säkerhetskomponent till hissar uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 §, ska för hissarnas del upprättas av hissleverantören och för säkerhetskomponenternas del av komponenttillverkaren. EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas på finska eller svenska eller på ett annat språk som hissäkerhetsmyndigheten godtar.

Genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse åtar sig hissleverantören ansvaret för att hissen uppfyller kraven enligt denna lag och komponenttillverkaren åtar sig ansvaret för att en säkerhetskomponent till hissar uppfyller kraven enligt denna lag.

Närmare bestämmelser om EU-försäkran om överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar och innehållet i den utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
CE-märkning

Bestämmelser om de allmänna principer som gäller CE-märkningen finns i artikel 30 i NLF-förordningen.

En CE-märkning ska fästas på en säkerhetskomponent till hissar som uppfyller kraven enligt denna lag av komponenttillverkaren och på en hiss som uppfyller kraven enligt denna lag av hissleverantören innan säkerhetskomponenten eller hissen släpps ut på marknaden. Märkningen ska fästas på varje hisskorg och på varje säkerhetskomponent till hissar så att den är väl synlig, lätt läsbar och permanent. Om det inte är möjligt att fästa CE-märkningen på säkerhetskomponenten, ska den fästas på en märkskylt som är permanent fästad vid säkerhetskomponenten till hissar.

CE-märkningen på hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a) slutkontroll,

b) kontroll av enskilda produkter,

c) kvalitetssäkring av produkter eller produktion, eller fullständig kvalitetssäkring.

CE-märkningen på en säkerhetskomponent till hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

a) kvalitetssäkring av produkter,

b) fullständig kvalitetssäkring,

c) kontroll av typöverensstämmelse genom stickprovskontroll av en säkerhetskomponent till hissar.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt, eller enligt dess anvisningar, av komponenttillverkaren eller dennes auktoriserade representant eller av hissleverantören eller dennes auktoriserade representant.

CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av andra uppgifter som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde för hissen eller en säkerhetskomponent till hissar.

3 kap

Ekonomiska aktörers skyldigheter

15 §
Hissleverantörens skyldighet att säkerställa att hissen överensstämmer med kraven

Hissleverantören ska se till att de hissar som den släpper ut på marknaden har konstruerats, tillverkats, installerats och provats så att de uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 §.

Hissleverantören ska upprätta den tekniska dokumentationen och sörja för att det görs en bedömning enligt 12 § av hissens överensstämmelse med kraven. Vid bedömningen av överensstämmelse ska ett anmält organ anlitas. När hissen visats uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven, ska hissleverantören upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och fästa en CE-märkning på hissen.

Hissleverantören ska bevara den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och, i tillämpliga fall, det av ett anmält organ beviljade EU-typintyget, EU-intyget om konstruktionskontroll och godkännandet av kvalitetssystem i tio år från det att hissen har släppts ut på marknaden.

Hissleverantören ska granska de hissar som inte överensstämmer med kraven och klagomål som gäller hissar samt föra bok över dem när det anses behövligt för skyddet av konsumenternas säkerhet och hälsa.

16 §
Hissleverantörens skyldighet att säkerställa att hissen kan spåras samt skyldighet att lämna sina kontaktuppgifter

Hissleverantören ska se till att hissen är försedd med typnummer, partinummer eller serienummer eller annan identifieringsmärkning.

Hissleverantören ska på hissen ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt sin postadress. I adressen ska det anges en enda kontaktpunkt där hissleverantören kan kontaktas.

17 §
Hissleverantörens skyldighet att ge anvisningar

Hissleverantören ska se till att hissen åtföljs av sådana bruksanvisningar på finska eller svenska som de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 § förutsätter. Anvisningarna och andra märkningar ska vara tydliga, begripliga och lättfattliga.

18 §
Hissleverantörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder och underrätta om risker

Om hissleverantören har skäl att misstänka att en hiss som denne släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven enligt denna lag, ska hissleverantören omedelbart vidta åtgärder för att få hissen att stämma överens med kraven.

Om hissleverantören får kännedom om att en hiss orsakar en risk, ska hissleverantören omedelbart informera de nationella behöriga myndigheterna i de EU-stater på vilkas marknader hissleverantören släppt ut hissen om saken och meddela detaljerade uppgifter om bristande överensstämmelse med kraven och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

19 §
Komponenttillverkarens skyldighet att säkerställa att en säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med kraven

Komponenttillverkaren ska se till att en säkerhetskomponent till hissar som släpps ut på marknaden har konstruerats och tillverkats så att den uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 §.

Komponenttillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentation som krävs och sörja för att en bedömning av överensstämmelse enligt 11 § görs av säkerhetskomponenter till hissar. Vid bedömningen av överensstämmelse ska ett anmält organ anlitas. När en säkerhetskomponent har visats uppfylla de väsentliga hälso- och säkerhetskraven, ska komponenttillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och säkerställa att den åtföljer säkerhetskomponenten samt fästa en CE-märkning på säkerhetskomponenten.

Komponentillverkaren ska bevara den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och, i tillämpliga fall, det av ett anmält organ beviljade EU-typintyget och godkännandet av kvalitetssystem i tio år från det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden.

20 §
Komponenttillverkarens skyldighet att säkerställa att serietillverkningen överensstämmer med kraven och skyldighet att prova produkten

Komponenttillverkaren ska se till att en serietillverkad säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med kraven i denna lag. Komponenttillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i konstruktion eller egenskaperna av säkerhetskomponenten till hissar och ändringar i de harmoniserade standarderna eller de andra tekniska specifikationer som det uppges att en säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med.

När det anses vara behövligt för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, ska komponenttillverkaren utföra provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahålls på marknaden, granska och vid behov föra bok över klagomål, säkerhetskomponenter till hissar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter till hissar samt informera distributörerna och leverantörerna om sådana åtgärder.

21 §
Komponenttillverkarens skyldighet att säkerställa att en säkerhetskomponent till hissar kan spåras samt skyldighet att lämna sina kontaktuppgifter

Komponenttillverkaren ska se till att en säkerhetskomponent till hissar som denne har släppt ut på marknaden är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om de uppgifter som förutsätts inte får plats på säkerhetskomponenten, ska de ges på en märkskylt som är permanent fästad vid säkerhetskomponenten.

Komponenttillverkaren ska på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på en märkskylt som är permanent fästad vid säkerhetskomponenten, ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt sin postadress. I adressen ska det anges en enda kontaktpunkt där komponenttillverkaren kan kontaktas.

22 §
Komponenttillverkarens skyldighet att ge anvisningar

Komponenttillverkaren ska se till att en säkerhetskomponent till hissar åtföljs av sådana bruksanvisningar på finska eller svenska som de väsentliga hälso- och säkerhetskraven enligt 7 § förutsätter. Anvisningarna och andra märkningar ska vara tydliga, begripliga och lättfattliga.

23 §
Komponenttillverkarens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder och underrätta om risker

Om komponenttillverkaren har skäl att misstänka att en säkerhetskomponent till hissar som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven enligt denna lag, ska komponenttillverkaren omedelbart vidta åtgärder för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven, dra tillbaka den eller ordna med återkallelse av den.

Om en säkerhetskomponent till hissar orsakar en risk, ska komponenttillverkaren omedelbart informera de nationella behöriga myndigheterna i de EU-stater på vilkas marknader denne tillhandahållit säkerhetskomponenter till hissar om saken och meddela detaljerade uppgifter om bristande överensstämmelse med kraven och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

24 §
En auktoriserad representants skyldigheter

En komponenttillverkare eller hissleverantör får genom skriftlig fullmakt utse en auktoriserad representant.

Skyldigheterna enligt 15 § 1 mom. eller 19 § 1 mom. och skyldigheten att upprätta teknisk dokumentation som avses i 15 § 2 mom. eller 19 § 2 mom. får inte delegeras till en auktoriserad representant.

En auktoriserad representant ska utföra de uppgifter som specificeras i fullmakten från komponenttillverkaren eller hissleverantören. Fullmakten ska ge den auktoriserade representanten rätt att hålla EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet om godkännande av komponenttillverkarens eller hissleverantörens kvalitetssäkringssystem samt den tekniska dokumentationen tillgängliga för hissäkerhetsmyndigheten i tio år från det att en säkerhetskomponent till hissar eller en hiss har släppts ut på marknaden.

25 §
Importörens skyldighet att försäkra sig om att säkerhetskomponenter till hissar överensstämmer med kraven och att dokumentationen är upprättad samt skyldighet att informera om risker

Importören får endast släppa ut sådana säkerhetskomponenter till hissar på marknaden som överensstämmer med kraven.

Innan en säkerhetskomponent till hissar släpps ut på marknaden ska importören se till att

1) komponenttillverkaren har utfört bedömning av överensstämmelse enligt 11 §,

2) komponenttillverkaren har utarbetat teknisk dokumentation,

3) säkerhetskomponenten till hissar är försedd med CE-märkning,

4) säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse,

5) den dokumentation och de anvisningar som krävs finns på finska eller svenska,

6) komponenttillverkaren har uppfyllt kraven enligt 21 §.

Om importören har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar inte överensstämmer med kraven enligt denna lag, får denne inte släppa ut säkerhetskomponenten på marknaden förrän den har fåtts att överensstämma med kraven. Om en säkerhetskomponent till hissar medför en risk, ska importören informera komponenttillverkaren och hissäkerhetsmyndigheten om saken.

26 §
Importörens skyldighet att bevara och lämna dokument

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse och, i tillämpliga fall, det av ett anmält organ beviljade EU-typintyget och godkännandet av kvalitetssystem tillgängliga för hissäkerhetsmyndigheten i tio år från det att en säkerhetskomponent till hissar har släppts ut på marknaden och på begäran lämna den tekniska dokumentationen till myndigheten i fråga.

27 §
Importörens skyldighet att lämna sina kontaktuppgifter

Importören ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och postadress för eventuell kontakt antingen på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med säkerhetskomponenten till hissar.

28 §
Importörens skyldighet att säkerställa tillgången till anvisningar för säkerhetskomponenter till hissar

Importören ska se till att säkerhetskomponenter till hissar förses med bruksanvisningar enligt 22 § på finska eller svenska.

29 §
Importörens skyldighet att säkerställa lagrings- och transportförhållandena för säkerhetskomponenter till hissar

Importören ska, så länge denne har ansvaret för förvaring eller transport av säkerhetskomponenter till hissar, se till att säkerhetskomponenternas överensstämmelse med kraven inte äventyras.

30 §
Importörens skyldighet att utföra provning av säkerhetskomponenter till hissar

Importören ska utföra provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahålls på marknaden, när sådan provning anses behövlig för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. Importören ska granska och vid behov föra bok över klagomål, säkerhetskomponenter till hissar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter till hissar samt informera distributörerna och hissleverantörerna om sådana åtgärder.

31 §
Importörens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder och underrätta om risker

Om importören har skäl att misstänka att en säkerhetskomponent till hissar som denne släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven enligt denna lag, ska importören omedelbart vidta åtgärder för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven, dra tillbaka den eller ordna med återkallelse av den.

Om en säkerhetskomponent till hissar medför en risk, ska importören omedelbart informera de nationella behöriga myndigheterna i de EU-stater på vilkas marknader importören tillhandahållit säkerhetskomponenter till hissar om saken och meddela detaljerade uppgifter om bristande överensstämmelse med kraven och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

32 §
Distributörens skyldighet att säkerställa att säkerhetskomponenter till hissar överensstämmer med kraven och att dokumentationen är upprättad samt skyldighet att informera om risker

När en distributör tillhandahåller säkerhetskomponenter till hissar på marknaden ska denne iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven enligt denna lag uppfylls.

Innan en säkerhetskomponent till hissar tillhandahålls på marknaden ska distributören säkerställa att

1) komponenttillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentation som krävs,

2) säkerhetskomponenter till hissar är försedda med CE-märkning,

3) säkerhetskomponenter till hissar åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse,

4) de handlingar och anvisningar som krävs finns på finska eller svenska,

5) komponenttillverkaren har iakttagit kraven enligt 21 §,

6) importören har iakttagit kraven enligt 27 §.

Om distributören har skäl att tro att en säkerhetskomponent till hissar inte överensstämmer med kraven enligt denna lag, får denne inte tillhandahålla säkerhetskomponenten på marknaden förrän den har fåtts att överensstämma med kraven. Om en säkerhetskomponent till hissar utgör en risk, ska distributören importören informera komponenttillverkaren eller importören och hissäkerhetsmyndigheten om detta.

33 §
Distributörens skyldighet att säkerställa lagrings- och transportförhållandena för säkerhetskomponenter till hissar

Distributören ska, så länge denne har ansvaret för förvaring eller transport av säkerhetskomponenter till hissar, se till att säkerhetskomponenternas överensstämmelse med kraven inte äventyras.

34 §
Distributörens skyldighet att vidta åtgärder och informera om risker

Om distributören har skäl att misstänka att en säkerhetskomponent till hissar som denne tillhandahåller på marknaden inte överensstämmer med kraven enligt denna lag, ska distributören se till att det vidtas behövliga åtgärder för att få säkerhetskomponenten att överensstämma med kraven, dra tillbaka den eller ordna med återkallelse av den.

Om en säkerhetskomponent till hissar medför en risk, ska distributören omedelbart informera de behöriga nationella myndigheterna i de EU-stater på vilkas marknader distributören tillhandahållit säkerhetskomponenter till hissar om saken och meddela detaljerade uppgifter om bristande överensstämmelse med kraven och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

35 §
Tillämpning av bestämmelserna om komponenttillverkarens skyldigheter på importören och distributören

Importören och distributören har samma skyldigheter som komponenttillverkaren, om de släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en säkerhetskomponent som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan påverka uppfyllandet av kraven enligt denna lag.

4 kap

Arbeten inom hissbranschen

36 §
Definition på hissarbete

Med hissarbeten avses i denna lag underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar.

Installation av en ny hiss utgör inte hissarbete enligt denna lag.

Som hissarbete betraktas inte heller arbetet för nedmontering av en hiss, om hissen på ett tillförlitligt och tillbörligt sätt har gjorts spänningsfri och hisskorgen och motvikten har sänkts till botten av hisschaktet.

37 §
Hissäkerhetens nivå

Hissar ska underhållas och repareras, ombyggnadsarbeten på dem ska planeras och utföras och hissar ska drivas så att

1) de inte utgör en risk för någons liv, hälsa eller egendom,

2) de inte elektriskt eller elektromagnetiskt medför oskälig störning,

3) deras funktion inte lätt utsätts för elektriska eller elektromagnetiska störningar.

På hissar tillämpas elsäkerhetslagens bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet av elmateriel och elanläggningar.

38 §
Förutsättningar för hissarbete

Hissarbete får utföras under följande förutsättningar:

1) verksamhetsutövaren har utsett en ledare av hissarbeten som har sådan hissbehörighet som avses i 46 §,

2) en fysisk person som självständigt utför eller övervakar hissarbetet har sådan tillräcklig yrkeskunskap som avses i 45 § 2 mom.,

3) verksamhetsutövaren förfogar över arbetsredskap som behövs för arbetet i fråga samt föreskrifter och bestämmelser om hissäkerhet och elsäkerhet, samt

4) verksamhetsutövaren har gjort en anmälan om hissarbeten enligt 42 § till hissäkerhetsmyndigheten.

39 §
Uppgifter för en ledare av hissarbeten

En ledare av hissarbeten svarar för att hissarbetet uppfyller vad som i 37 § föreskrivs om krav på säkerhet.

Ledaren av hissarbeten ska se till att

1) denna lag iakttas vid hissarbetet,

2) att hissen efter att hissarbetet utförts uppfyller kraven enligt denna lag vad gäller arbetet i fråga,

3) de som utför hissarbetena är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

40 §
Förutsättningar för skötsel av uppgiften som en ledare av hissarbeten

En ledare av hissarbeten ska ha en faktisk möjlighet att sköta sin uppgift. Verksamhetsutövaren ska ge ledaren av hissarbeten tillräckliga möjligheter att leda och övervaka hissarbetena.

Ledaren av hissarbeten ska vara en person som själv utför hissarbeten eller som är anställd hos en verksamhetsutövare.

Ledaren av hissarbeten ska känna till gällande krav på hiss- och elsäkerhet och upprätthålla sina yrkeskunskaper.

41 §
Utsedd ledare av hissarbeten

Verksamhetsutövaren ska utse en ledare av hissarbeten innan verksamheten inleds.

En ny ledare av hissarbeten ska utses inom tre månader från att det att ledaren av hissarbeten frånträder sin uppgift eller blir förhindrad att sköta sin uppgift av någon annan orsak än en kortvarig frånvaro.

Samma person får vara utsedd till ledare av hissarbeten för högst tre verksamhetsutövare samtidigt.

42 §
Anmälan till hissäkerhetsmyndigheten och anmälan av ändringar

Verksamhetsutövaren ska med tanke på tillsynen göra en anmälan om hissarbeten till hissäkerhetsmyndigheten, innan arbetena inleds.

Anmälan till hissäkerhetsmyndigheten ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren, verksamhetsställena och den utsedda ledaren av hissarbeten. I anmälan ska det klarläggas att förutsättningarna för hissarbete enligt 38 § 1–3 punkten och förutsättningarna för skötsel av uppgiften som ledare av hissarbeten enligt 40 § 2 mom. och de krav som i 46 § ställs på ledaren av hissarbeten är uppfyllda. Till anmälan ska det fogas samtycke av den person som utsetts till ledare av hissarbeten.

Ändringar i de omständigheter som avses i denna paragraf och ändringar i andra ur verksamhetens synvinkel väsentliga omständigheter ska meddelas hissäkerhetsmyndigheten inom en månad från att de har skett.

43 §
Hissäkerhetsmyndighetens register och offentliga informationstjänst

Hissäkerhetsmyndigheten för ett register över verksamhetsutövare, auktoriserade besiktningsmän, auktoriserade organ och kompetensbedömningsorgan för tillsynen över dessa samt för säkerställande av att de som är i behov av hissarbetstjänster kan försäkra sig om att verksamheten bedrivs på tillbörligt sätt. Uppgifter som antecknats i registret ska avföras utan dröjsmål när de inte längre behövs med tanke på tillsynen över verksamheten.

I registret antecknas följande uppgifter om verksamhetsutövare:

1) en fysisk persons namn, personbeteckning, firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer, adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och andra kontaktuppgifter,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer och adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och andra kontaktuppgifter,

3) namnet på ledaren av hissarbeten, dennes personbeteckning och kontaktuppgifter,

4) registreringsbeteckning,

5) påföljder som med stöd av 76 § påförts en verksamhetsutövare eller en ledare av hissarbeten.

I registret antecknas följande uppgifter om auktoriserade besiktningsmän:

1) en fysisk persons namn, personbeteckning, firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer, adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och andra kontaktuppgifter,

2) auktorisationens omfattning,

3) registreringsbeteckning,

4) uppgift om återkallelse av godkännandet som auktoriserad besiktningsman.

I registret antecknas följande uppgifter om auktoriserade organ och kompetensbedömningsorgan:

1) firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och andra kontaktuppgifter,

2) auktorisationens omfattning,

3) registreringsbeteckning,

4) uppgift om återkallelse av godkännandet som auktoriserat organ eller kompetensbedömningsorgan,

5) namnet på organets underleverantör, dennes personbeteckning, firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, behörighetsområde, adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och andra kontaktuppgifter.

Oberoende av bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan hissäkerhetsmyndigheten via ett elektroniskt datanät offentliggöra uppgifter om en verksamhetsutövare som gjort en anmälan enligt 42 §, verksamhetsutövarens namn, adressen till verksamhetsstället, företags- och organisationsnumret, registreringsbeteckningen och namnet på ledaren av hissarbeten samt namnet på en auktoriserad besiktningsman, ett auktoriserat organs och ett kompetensbedömningsorgans firma, adressen till verksamhetsstället, företags- och organisationsnumret, registreringsbeteckningen och omfattningen av auktorisationen (offentlig informationstjänst). I den offentliga informationstjänsten får information bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är den registrerade verksamhetsutövarens namn eller verksamhetsutövarens rätt att bedriva verksamhet eller namnet på ledaren av hissarbeten eller kommunen. Hissäkerhetsmyndigheten ska avföra uppgifterna om en verksamhetsutövare eller ledare av hissarbeten ur den offentliga informationstjänsten omedelbart, om verksamhetsutövaren eller ledaren av hissarbeten har upphört med sin verksamhet eller om hissäkerhetsmyndigheten har förbjudit verksamhetsutövaren eller ledaren av hissarbeten att bedriva verksamhet. Hissäkerhetsmyndigheten ska avföra uppgifterna om en auktoriserad besiktningsman, ett auktoriserat organ eller kompetensbedömningsorgan ur den offentliga informationstjänsten omedelbart efter det att godkännandet har återkallats eller verksamheten har upphört.

44 §
Säkerheten i hissarbetet

På hissarbeten samt på installation av nya hissar tillämpas vad som i 4 kap. i elsäkerhetslagen föreskrivs om säkerheten vid elarbeten.

Vid hissarbeten samt vid installationen av nya hissar ska utöver de risker som elektriciteten medför dessutom arbetarskyddslagens bestämmelser om arbetarskyddet beaktas.

45 §
Grundläggande krav på yrkeskompetens för dem som utför hissarbeten

Alla som utför hissarbeten och installationer av nya hissar ska vara instruerade för uppgiften och förtrogna med kraven avseende hissäkerhet, elsäkerhet och arbetarskydd.

En i 38 § 2 punkten avsedd fysisk person som självständigt utför eller övervakar hissarbeten ska ha avlagt en yrkesexamen eller genomgått yrkesutbildning som lämpar sig för hissarbeten och ha tillräckligt omfattande arbetserfarenhet av hissarbeten under minst ett halvår eller ha tre års erfarenhet av hissarbeten och tillräckliga grundläggande kunskaper i branschen.

46 §
Hissbehörighet

Hissbehörighet berättigar till att arbeta som ledare av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar, inklusive sådana elarbeten som behövs vid hissarbete. Hissbehörighet krävs också för underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på paternosterhissar för personbefordran, lätthissar, rulltrappor och rullramper.

För hissbehörighet krävs avlagd hissäkerhetsexamen samt

1) en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området, ingenjörsexamen eller teknikerexamen eller en lämplig yrkesexamen inom hissbranschen och efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med ledning av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar, eller

2) en lämplig grundexamen inom elbranschen och efter avlagd examen minst tre års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med ledning av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar.

Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten kan för intyg över hissbehörighet hälften beaktas, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med hissarbeten.

Närmare bestämmelser om studieinnehållet i en i 2 mom. avsedd lämplig examen eller utbildning som kompletterar den utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 §
Hissäkerhetsexamen

Med hissäkerhetsexamen avses en examen som visar att personen ifråga är förtrogen med bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna om säkerheten i hissarbeten.

Hissäkerhetsmyndigheten fastställer examensfordringarna samt examensintygets innehåll och form. Hissäkerhetsmyndigheten sörjer dessutom för ordnandet av examina och utövar tillsyn över nivån på och bedömningen av dem.

48 §
Behörighetsintyg

Kompetensen hos personer som ansöker om hissbehörighet bedöms och behörighetsintyget utfärdas av ett kompetensbedömningsorgan. Kompetensbedömningsorganet ska ge ett behörighetsintyg till en person som uppfyller de krav som ställs för hissbehörighet enligt denna lag.

Behörighetsintyg ska sökas inom fem år från det att hissäkerhetsexamen har avlagts.

Kompetensbedömningsorganet ska på begäran utfärda intyg över verksamhet som bedrivits i Finland inom hissbranschen.

49 §
Utländsk utbildning och arbetserfarenhet

När kompetensbedömningsorganet beviljar behörighetsintyg ska organet beakta utbildning som skaffats utomlands och arbetserfarenhet från hissbranschen som förvärvats utomlands. Bestämmelser om begäran om utlåtande från universitet, högskolor eller andra läroanstalter till stöd för beslutsfattandet finns i 4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

Kompetensbedömningsorganet kan bedöma en persons kompetens också utgående från ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande dokument.

När kompetensbedömningsorganet beviljar behörighetsintyg ska det iaktta kraven i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Om behörighetsintyg söks på basis av yrkeserfarenhet, beviljar kompetensbedömningsorganet behörighetsintyget i den omfattning som motsvarar arbetserfarenheten av hissarbeten.

5 kap

Underhåll och reparation av samt ombyggnadsarbeten på hissar

50 §
Underhåll av hissar

Hissinnehavaren ska sörja för att ett underhållsprogram görs upp för underhållsarbeten som ska utföras med bestämda intervaller för att hissen ständigt ska vara säker. Hissinnehavaren svarar också för att underhållsprogrammet följs.

Underhållsprogrammet ska göras upp med hänsyn till de behov som hissens driftsfrekvens, driftsmiljön och hisstypen medför.

Vid underhåll av en hiss ska det

1) säkerställas att hissens säkerhetsanordningar fungerar och att dess allmänna skick är gott,

2) utföras behövliga underhållsarbeten, justeringar och rengöringar,

3) göras anteckningar i underhållsjournalen såväl om underhållsbesök och underhållsåtgärder som om de fel som förekommit i hissen och datum för när felen har reparerats.

51 §
Reparation av hissar

Hissinnehavaren ska sörja för att de brister och fel som upptäckts i hissen repareras tillräckligt snabbt.

Vid reparation av en hiss får de krav som gällde vid den tidpunkt hissen byggdes iakttas, dock med beaktande av senare meddelade retroaktiva bestämmelser om hissar.

Med reparation avses reparation av en hiss eller en hissdel så att dess skick blir sådant att det motsvarar det ursprungliga skicket eller byte av en hissdel mot en sådan som motsvarar den ursprungliga delen.

52 §
Ombyggnadsarbeten på hissar

Vid ombyggnadsarbeten som innefattar installation av nya anordningshelheter på en hiss ska kraven i 2 kap. iakttas.

Med ombyggnadsarbeten avses ersättande av en hissdel eller större anordningshelhet med en del eller konstruktion som avviker från den ursprungliga.

53 §
Säkerställande av säkerheten vid underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar

När en hiss underhålls, repareras eller byggs om ska försiktighet iakttas och det ska säkerställas att hissen inte medför risker under denna tid.

Underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på en hiss får inte försämra hissens säkerhet.

54 §
Service- och underhållsskyldighet samt omsorgsplikt i fråga om lyftdörrar

Innehavaren av en lyftdörr som avses i 2 § 3 mom. ska genom regelbunden service och skötsel sörja för att lyftdörren förblir säker under dess drifttid. Risker som fel, skada eller förslitning medför ska elimineras. Styrsystemet och säkerhetsanordningarna ska fungera felfritt.

Innehavaren av en lyftdörr ska säkerställa att lyftdörren inte utgör en risk för någons liv, hälsa eller egendom.

55 §
Räddning ur hiss

Hissinnehavaren ska sörja för att räddningen av passagerare ur en korg som har stannat mellan våningarna sker tryggt och tillräckligt snabbt.

6 kap

Besiktning av hissar

56 §
Periodisk besiktning

Hissar, andra lätthissar än lätthissar i privat bruk, rulltrappor och rullramper ska besiktas periodiskt. Den första periodiska besiktningen ska utföras inom två år från det att anordningen tagits i bruk. Därefter ska anordningen besiktas vartannat år. En periodisk besiktning av paternosterhissar för personbefordran ska utföras vartannat år.

Hissinnehavaren eller innehavaren av någon annan i 1 mom. avsedd anordning ska se till att anordningen besiktas periodiskt.

En i 2 § 3 mom. avsedd lyftdörr med en lyfthöjd över 2,9 meter ska besiktas periodiskt första gången inom fyra år från ibruktagandet. Därefter ska lyftdörren besiktas med fyra års intervall. Innehavaren av en lyftdörr ska se till att lyftdörren besiktas periodiskt.

Periodiska besiktningar av hissar, paternosterhissar för personbefordran, lätthissar, rulltrappor, rullramper och lyftdörrar ska utföras av ett auktoriserat organ. Periodiska besiktningar av lyftdörrar får förutom av ett auktoriserat organ dessutom utföras av en auktoriserad besiktningsman.

57 §
Certifieringsbesiktning

Lätthissar, rulltrappor och rullramper ska genomgå en certifieringsbesiktning inom tre månader från ibruktagandet. Certifieringsbesiktningen ska utföras på nytt, om anordningen flyttas till ett nytt driftställe.

En i 2 § 3 mom. avsedd lyftdörr med en lyfthöjd över 2,9 meter ska genomgå en certifieringsbesiktning inom sex månader från ibruktagandet. Certifieringsbesiktningen ska utföras på nytt, om lyftdörren flyttas till ett nytt driftställe.

Innehavaren av en i 1 mom. avsedd anordning och innehavaren av en i 2 mom. avsedd lyftdörr ska se till att certifieringsbesiktningen utförs.

Certifieringsbesiktning av lätthissar, rulltrappor, rullramper och lyftdörrar ska utföras av ett auktoriserat organ. Certifieringsbesiktning av lyftdörrar kan även utföras av en auktoriserad besiktningsman.

58 §
Innehållet i periodiska besiktningar och certifieringsbesiktningar

Vid en periodisk besiktning ska det i tillräcklig omfattning säkerställas att

1) hissens drift är trygg,

2) hissens underhållsprogram är lämpligt för hissen och det har följts,

3) de redskap, ritningar, scheman och anvisningar som behövs för underhållsarbeten på hissen är tillgängliga,

4) det finns behöriga besiktningsprotokoll över ombyggnadsarbetena på hissen.

Vid en certifieringsbesiktning ska det i tillräcklig omfattning säkerställas att

1) säkerhetssynpunkter har beaktats vid installationen av en anordning,

2) anordningen fungerar oklanderligt med tanke på säkerheten,

3) de redskap, ritningar, scheman och anvisningar som behövs för underhållsarbeten på anordningen är tillgängliga.

59 §
Besiktningsprotokoll

Över en besiktning ska ett besiktningsprotokoll upprättas och ställas till hissinnehavarens förfogande.

Av besiktningsprotokollet ska framgå hissens identifikationsuppgifter samt fel och brister som minskar säkerheten vid användningen av hissen samt namnet på den som utfört besiktningen.

60 §
Besiktningsdekal

När hissens säkerhet har säkerställts vid en besiktning, ska den som utfört besiktningen fästa en besiktningsdekal på en synlig plats i hisskorgen.

Av besiktningsdekalen ska framgå hissens identifikationsuppgifter, när hissen har besiktats och när den senast ska besiktas följande gång. Den som utfört besiktningen ska underteckna besiktningsdekalen.

61 §
Allvarlig brist

Om det vid besiktningen av en hiss upptäcks att den har en allvarlig brist, ska den som utfört besiktningen bestämma att hissen ska besiktas på nytt. En ny besiktning ska utföras inom tre månader från det att det bestämts att en sådan besiktning ska göras.

62 §
Fel som medför omedelbar risk

Om det vid besiktning upptäcks att driften av hissen medför omedelbara risker, ska den som utfört besiktningen anmäla detta skriftligen till hissinnehavaren och uppmana denne att sluta driva hissen och att koppla bort den från elnätet. Vid behov kan den som utfört besiktningen koppla bort hissen från elnätet. Denne ska skicka en kopia av anmälan till hissäkerhetsmyndigheten, som ska vidta behövliga åtgärder.

Den som utfört besiktningen ska bestämma att den hiss som varit föremål för besiktning ska besiktas på nytt. Den nya besiktningen ska utföras inom tre månader från det att det fel som orsakade den omedelbara risken har undanröjts.

63 §
Besiktning av ombyggnadsarbeten

Hissinnehavaren ska se till att omfattande ombyggnadsarbeten på en hiss besiktas i behövlig omfattning innan hissen på nytt tas i bruk genom tillämpning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i 12 §. Kraven på EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning tillämpas dock inte. Ombyggnadsarbetena ska besiktas av ett auktoriserat organ.

Omfattande ombyggnadsarbeten på paternosterhissar för personbefordran, lätthissar, rulltrappor och rullramper ska besiktas i en omfattning som motsvarar den certifieringsbesiktning som avses i 57 § 1 mom. Innehavaren av anordningen i fråga ska se till att besiktningen utförs.

När det gäller mindre ombyggnadsarbeten ska överensstämmelse med kraven verifieras av den verksamhetsutövare som utfört arbetet. Ombyggnadsarbetena besiktas i samband med följande periodiska besiktning. Med tanke på besiktningen ska den verksamhetsutövare som utför ombyggnadsarbetena se till att behövliga uppgifter om och protokoll över utförda kontroller och provningar bifogas hissens handlingar.

Närmare bestämmelser om förfarandena för besiktning av omfattande ombyggnadsarbeten på hissar utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 kap

Auktoriserade organ, auktoriserade besiktningsmän och kompetensbedömningsorgan

64 §
Godkännande av ett auktoriserat organ, en auktoriserad besiktningsman och ett kompetensbedömningsorgan

Hissäkerhetsmyndigheten godkänner på ansökan ett auktoriserat organ, en auktoriserad besiktningsman och ett kompetensbedömningsorgan efter att myndigheten har försäkrat sig om att förutsättningarna för godkännande är uppfyllda.

I beslutet om godkännande fastställs organets eller den auktoriserade besiktningsmannens behörighetsområde, arrangemangen i anknytning till tillsynen över organet och ställs vid behov också andra krav, begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och som syftar till att säkerställa att uppgifterna sköts på tillbörligt sätt. Beslutet kan meddelas för bestämd tid eller tills vidare. Godkännandet som auktoriserad besiktningsman gäller högst fem år i sänder.

65 §
Förutsättningar för godkännande som auktoriserat organ eller kompetensbedömningsorgan

Förutsättningar för godkännande som auktoriserat organ eller kompetensbedömningsorgan är att

1) organet i sin verksamhet som besiktningsorgan eller kompetensbedömningsorgan är opartiskt och oavhängigt,

2) organet har tillräckligt med yrkeskunnig personal med god teknisk och yrkesinriktad utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av arbeten som ger förtrogenhet med verksamheten i fråga,

3) den person som ansvarar för de besiktningar som organet utför har hissbehörighet enligt 46 § och organets besiktningsmän uppfyller villkoren för självständigt arbete enligt 45 § 2 mom.,

4) organet förfogar över sådana anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

5) organet har ett på ett opartiskt sätt bedömt och övervakat system för att säkerställa verksamhetens kvalitet med avseende på hissäkerheten samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och övervakningen av den,

6) organet har en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens omfattning och art är tillräcklig för att ersätta de skador som verksamheten orsakar.

Den aktör som ansöker om godkännande som auktoriserat organ eller kompetensbedömningsorgan ska genom en ackreditering som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av något annat ackrediteringsorgan som omfattas av ackrediteringsorganens avtal om ömsesidigt erkännande visa att den uppfyller vad som föreskrivs i 1 mom.

Auktoriserade organ och kompetensbedömningsorgan får anlita utomstående provningstjänster och besiktningstjänster samt andra utomstående tjänster för delåtgärder inom utförandet av bedömningsuppgifterna. I det fallet ska organet se till att den som producerar tjänsten på motsvarande sätt uppfyller vad som föreskrivs i 1 mom. Organet ansvarar för det arbete som det lagt ut på en underleverantör.

66 §
Förutsättningar för godkännande som en auktoriserad besiktningsman

Förutsättningar för godkännande som auktoriserad besiktningsman är att besiktningsmannen

1) är opartisk och oavhängig i sina besiktningsuppgifter,

2) har tillräcklig yrkeskunskap och erfarenhet samt elbehörighet 1–3 enligt elsäkerhetslagen,

3) förfogar över sådana anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) på ett tillförlitligt sätt visar hur han eller hon säkerställer kvaliteten på sitt arbete med avseende på säkerheten,

5) har en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens omfattning och art är tillräcklig för att ersätta de skador inom verksamheten orsakar.

67 §
Skyldigheter för organ och auktoriserade besiktningsmän

De anställda hos auktoriserade organ och de anställda hos kompetensbedömningsorgan samt auktoriserade besiktningsmän handlar under straffrättsligt tjänsteansvar när de fullgör offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag.

Ett auktoriserat organ, ett kompetensbedömningsorgan och en auktoriserad besiktningsman ska bevaka utvecklingen av bestämmelser och standarder inom dess ansvarsområde och samverka med andra organ och auktoriserade besiktningsmän inom sitt ansvarsområde i den omfattning som behövs för att säkerställa att arbetsmetoderna är enhetliga.

Ett auktoriserat organ, ett kompetensbedömningsorgan och en auktoriserad besiktningsman ska årligen lämna hissäkerhetsmyndigheten en berättelse om sin verksamhet.

Ett auktoriserat organ, ett kompetensbedömningsorgan och en auktoriserad besiktningsman ska till hissäkerhetsmyndigheten anmäla alla ändringar som har betydelse med tanke på uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande.

Ett kompetensbedömningsorgan ska på begäran lämna ut uppgifter om de behörighetsintyg som organet beviljat. Bedömningsorganet får publicera en förteckning över beviljade behörighetsintyg.

När auktoriserade organ, kompetensbedömningsorgan och auktoriserade besiktningsmän fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska de iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och språklagen (423/2003). Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

68 §
Återkallelse av ett godkännande

Om ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman, eller en i 65 § 3 mom. avsedd underleverantör till ett organ handlar i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller inte uppfyller föreskrivna krav eller inte iakttar villkor eller begränsningar, ska hissäkerhetsmyndigheten sätta ut en tillräckligt lång frist för organet eller den auktoriserade besiktningsmannen för att rätta till saken.

Hissäkerhetsmyndigheten ska återkalla sitt godkännande, om organet eller den auktoriserade besiktningsmannen inte har avhjälpt bristerna, förseelserna eller försummelserna inom utsatt tid eller om organet eller besiktningsmannen inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande.

69 §
Bemyndigande att utfärda förordning om ansökan om godkännande

Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om godkännande som auktoriserat organ, kompetensbedömningsorgan eller auktoriserad besiktningsman får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kap

Tillsyn

70 §
Den högsta styrningen av tillsynen

Den högsta styrningen av tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

71 §
Tillsynsmyndighet

Hissäkerhetsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag iakttas.

72 §
Hissäkerhetsmyndighetens rätt att få information

Hissäkerhetsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att av ekonomiska aktörer, verksamhetsutövare, hissinnehavare, auktoriserade organ, auktoriserade besiktningsmän och kompetensbedömningsorgan få de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas.

73 §
Lämnande av information och skyldigheten att samarbeta

Ekonomiska aktörer, verksamhetsutövare och hissinnehavare ska på begäran ge hissäkerhetsmyndigheten den i 72 § avsedda informationen och dokumentationen på finska eller svenska eller på något annat språk som hissäkerhetsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med hissäkerhetsmyndigheten för att undanröja risker som hissar och säkerhetskomponenter till hissar kan medföra.

Ekonomiska aktörer ska på begäran identifiera följande verksamhetsutövare för Säkerhets- och kemikalieverket:

1) alla ekonomiska aktörer som har levererat säkerhetskomponenter till hissar till dem,

2) alla ekonomiska aktörer till vilka de har levererat säkerhetskomponenter till hissar.

Ekonomiska aktörer ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år efter det att de fått säkerhetskomponenterna till hissar levererade till sig och i tio år efter det att de har levererat säkerhetskomponenterna till hissar vidare.

74 §
Rätt att få information av myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information

Hissäkerhetsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för förundersökning eller tillsyn.

Hissäkerhetsmyndigheten får, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (10.8.2018/694)

1) till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott,

2) till räddningsmyndigheterna och arbetarskyddsmyndigheterna, om det är nödvändigt att lämna ut informationen för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter,

3) till behöriga myndigheter i ett annat land och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

75 §
Rätt att företa inspektioner

Hissäkerhetsmyndigheten har rätt att företa sådana inspektioner som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas samt få tillträde till hissens driftställe samt till tillverknings-, byggnads-, reparations-, underhålls- och lagringsplatsen. Vid inspektionerna ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen iakttas.

76 §
Tvångsmedel

Om en verksamhetsutövare inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska hissäkerhetsmyndigheten uppmana verksamhetsutövaren att inom en viss tid avhjälpa bristen. Om en ledare av hissarbeten vid utförandet av sina uppgifter inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats eller de föreskrifter som meddelats med stöd av den, kan hissäkerhetsmyndigheten ge denne en varning. Om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller väsentliga eller om de trots en uppmaning eller varning inte har avhjälpts, kan hissäkerhetsmyndigheten för viss tid eller tills vidare förbjuda verksamhetsutövaren eller ledaren av hissarbeten helt eller delvis att utöva verksamhet.

Hissäkerhetsmyndigheten ska omedelbart underrätta verksamhetsutövaren om den varning som myndigheten gett ledaren av hissarbeten.

77 §
Vite och hot om tvångsutförande

Hissäkerhetsmyndigheten får förena ett förbud eller föreläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden utförs på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

78 §
Hissäkerhetsmyndighetens åtgärder när det gäller hissar som inte överensstämmer med kraven samt underhållet och driften av dem

Om en hiss eller underhållet, repareringen eller besiktningen av en hiss eller räddningen ur en hiss inte uppfyller vad som föreskrivs i denna lag, ska hissäkerhetsmyndigheten uppmana hissinnehavaren att avhjälpa bristerna och försummelserna inom en viss tid eller förbjuda driften av hissen. Hissäkerhetsmyndigheten ska vid behov kräva att hissen ska kopplas bort från elnätet.

79 §
Besiktning av hissar som inte överensstämmer med kraven

Om hissäkerhetsmyndigheten har grundad anledning att misstänka att en hiss avviker från kraven på så sätt att den orsakar en risk eller störning som avses i 37 §, har myndigheten rätt att låta utföra en besiktning eller annan motsvarande undersökning av hissen eller ålägga hissinnehavaren att låta besikta hissen.

Om hissäkerhetsmyndigheten låter utföra en besiktning eller annan motsvarande undersökning av hissen och hissen visar sig orsaka en risk eller störning som avses i 37 §, kan hissäkerhetsmyndigheten ålägga hissinnehavaren att ersätta kostnaderna för besiktningen eller undersökningen. Om det vid besiktningen upptäcks att risken eller störningen har orsakats av åtgärder som vidtagits av hissleverantören, kan hissäkerhetsmyndigheten ålägga denne att ersätta kostnaderna för besiktningen eller undersökningen.

80 §
Anlitande av utomstående experter

Hissäkerhetsmyndigheten har rätt att anlita utomstående experter vid undersökning, provning och bedömning av hissars och deras säkerhetskomponenters överensstämmelse med kraven. Utomstående experter får assistera hissäkerhetsmyndigheten eller en av den förordnad tjänsteman vid besiktningar som avses i denna lag samt undersöka och prova hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

En utomstående expert ska ha sådan sakkännedom och kompetens som uppgifterna kräver.

På utomstående experter tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

81 §
Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

9 kap

Särskilda bestämmelser

82 §
Anmälda organs intyg över överensstämmelse

Ett anmält organ ska utfärda ett EU-typintyg eller intyg över överensstämmelse till hissleverantören, om hissen uppfyller kraven i denna lag. Ett anmält organ ska utfärda ett EU-typintyg eller intyg över överensstämmelse till komponenttillverkaren, om säkerhetskomponenterna till hissar uppfyller kraven i denna lag.

Anmälda organ ska förvara kopior av intyg som avses i 1 mom. och tillägg till dem samt den tekniska dokumentationen, inklusive dokumentation som utarbetats av hissleverantören och av komponenttillverkaren, så länge som intyget i fråga är giltigt.

Närmare bestämmelser om EU-typintyg och intyg över överensstämmelse samt om innehållet i intygen utfärdas genom förordning av statsrådet.

83 §
Avslag eller återkallelse av intyg

Om ett anmält organ upptäcker att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska det anmälda organet begära att hissleverantören eller komponenttillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till hissleverantören eller till komponenttillverkaren.

Om ett anmält organ efter det att ett intyg har utfärdats anser att en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar inte längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att hissleverantören eller komponenttillverkaren avhjälper bristen, och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt.

Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska det anmälda organet enligt behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner.

84 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1) hissleverantörens skyldighet enligt 15 § 1 mom. att säkerställa att en hiss överensstämmer med kraven,

2) hissleverantörens skyldighet enligt 15 § 2 mom. att utarbeta teknisk dokumentation, utföra bedömning av överensstämmelse, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse eller fästa CE-märkning på hissen,

3) hissleverantörens skyldighet enligt 17 § att ge anvisningar,

4) hissleverantörens skyldighet enligt 18 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder,

5) hissleverantörens skyldighet enligt 18 § 2 mom. att underrättar om risker,

6) komponenttillverkarens skyldighet enligt 19 § 1 mom. att säkerställa att en säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med kraven,

7) komponenttillverkarens skyldighet enligt 19 § 2 mom. att utarbeta teknisk dokumentation om säkerhetskomponenter till hissar, utföra bedömning av överensstämmelse, upprätta EU-försäkran om överensstämmelse eller fästa CE-märkning på säkerhetskomponenten till hissar,

8) komponenttillverkarens skyldighet enligt 20 § 1 mom. att se till att en serietillverkad säkerhetskomponent till hissar överensstämmer med kraven,

9) komponenttillverkarens skyldighet enligt 22 § att ge anvisningar,

10) komponenttillverkarens skyldighet enligt 23 § 1 mom. att vidta korrigerande åtgärder,

11) komponenttillverkarens skyldighet enligt 23 § 2 mom. att underrätta om risker,

12) importörens skyldighet enligt 25 § att försäkra sig om att säkerhetskomponenter till hissar överensstämmer med kraven, dokumentationen är upprättad och CE-märkningen är fästad eller skyldighet att informera om risker,

13) importörens skyldighet enligt 28 § att säkerställa tillgången till bruksanvisningar för säkerhetskomponenter till hissar,

14) importörens skyldighet enligt 31 § att vidta korrigerande åtgärder och underrätta om risker,

15) distributörens skyldighet enligt 32 § att försäkra sig om att säkerhetskomponenter till hissar överensstämmer med kraven, dokumentationen är upprättad, CE-märkningen är fästad och anvisningar är tillängliga eller skyldighet att informera om risker,

16) distributörens skyldighet enligt 34 § 1 mom. att säkerställa att korrigerande åtgärder vidtas,

17) distributörens skyldighet enligt 34 § 2 mom. att underrätta om risker,

18) skyldigheterna för en ledare av hissarbeten enligt 39 §,

19) verksamhetsutövarens skyldighet att utse en ledare av hissarbeten enligt 41 §,

20) verksamhetsutövarens anmälningsskyldighet enligt 42 §,

21) hissinnehavarens skyldighet enligt 50 § 1 mom. att sörja för att det görs upp ett underhållsprogram och att underhållsprogrammet följs,

22) hissinnehavarens skyldighet enligt 51 § att sörja för reparation av hissen,

23) service- och underhållsskyldigheten eller omsorgsplikten för innehavare av lyftdörrar enligt 54 §,

24) räddningsskyldigheten för hissinnehavare enligt 55 §,

25) skyldigheten för hissinnehavare, innehavare av anordningar eller innehavare av lyftdörrar att låta utföra besiktningar enligt 56 §, skyldigheten för innehavare av anordningar eller lyftdörrar att låta utföra besiktning enligt 57 § eller skyldigheten för hissinnehavare eller innehavare av anordningar att låta utföra besiktningar enligt 63 § 1 eller 2 mom.,

26) anmälningsskyldigheten för den som utfört besiktningen enligt 62 § 1 mom., eller mot

27) förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av 76 eller 77 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot hissäkerhetsbestämmelserna dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som meddelats med stöd av denna lag och som förstärkts med vite får inte för samma gärning dömas till straff enligt 1 mom.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

85 § (1.4.2022/251)
Sökande av ändring i hissäkerhetsmyndighetens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av hissäkerhetsmyndigheten får dock verkställas även om besvär har anförts.

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen.

86 § (1.4.2022/251)
Sökande av ändring i beslut som fattats av ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har fattat. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande.

87 §
Delegationen för el- och hissäkerhet

Vid utvecklingen och uppföljningen av bestämmelserna i denna lag och elsäkerhetslagen biträds arbets- och näringsministeriet och hissäkerhetsmyndigheten av en delegation för el- och hissäkerhet som statsrådet tillsätter för tre år i sänder.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

88 §
Olycksrapportering

Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheterna samt hissleverantörer, verksamhetsutövare, auktoriserade organ, auktoriserade besiktningsmän och hissinnehavare ska göra anmälan till hissäkerhetsmyndigheten om allvarliga olyckor där en hiss har varit delaktig.

En olycka ska anses vara allvarlig om den har dödlig utgång eller förorsakar allvarlig skada på en persons hälsa eller egendom eller på miljön eller har förorsakat en uppenbar risk för allvarlig person-, sak- eller miljöskada.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla en olycka eller ett tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

89 §
Undersökning av olyckor

Hissäkerhetsmyndigheten ska undersöka en allvarlig olycka, om hissäkerhetsmyndigheten anser att det behövs för utredning av orsaken till olyckan eller för förebyggande av olyckor. Hissäkerhetsmyndigheten kan också undersöka andra olyckor eller allvarliga tillbud som inträffat med hissar, om det behövs för att reda ut orsaken till olyckan eller för att förebygga olyckor.

90 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

91 §
Övergångsbestämmelser

Hissar och säkerhetskomponenter till hissar som har släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande och vars överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag får fortsätta att tillhandahållas på marknaden vid lagens ikraftträdande. Intygen över sådana hissars och deras säkerhetskomponenters överensstämmelse med kraven förblir alltjämt i kraft.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som har fattats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Delegationen för elsäkerhet, som arbets- och näringsministeriet tillsatt den 22 oktober 2014, fortsätter sitt arbete mandatperioden ut. Efter denna lags ikraftträdande avses med delegationen för elsäkerhet den delegation för el- och hissäkerhet som det föreskrivs om i denna lag.

De behörighetsintyg, undantagslov och dispenser som beviljats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft i sin ursprungliga lydelse.

Behörighetsintyg som beviljats före denna lags ikraftträdande kan kompetensbedömningsorganet på skriftlig begäran omvandla till behörighetsintyg enligt denna lag, så att tidigare intyg över hissbehörighet berättigar till hissbehörighet.

En verksamhetsutövare som vid denna lags ikraftträdande har behörighet att utföra hissarbeten, får fortsätta sin verksamhet i den utsträckning som framgår av verksamhetsanmälan eller tillståndet.

Ett auktoriserat organ, en auktoriserad besiktningsman och ett kompetensbedömningsorgan som godkänts före denna lags ikraftträdande kan utan särskit godkännande fortsätta som sådant auktoriserat organ, sådan auktoriserad besiktningsman och sådant kompetensbedömningsorgan som avses i denna lag på de villkor som anges i auktorisationsbeslutet.

RP 23/2016, EkUB 4/2016, RSv 147/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU (32014L0033); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 251–308

Ikraftträdelsestadganden:

10.8.2018/694:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

1.4.2022/251:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.