Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

30.4.2015/548

Statsrådets förordning om fängelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av fängelselagen (767/2005):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställighet av fängelse.

Förordningen tillämpas också på verkställighet av ett arreststraff som har dömts ut i ett militärt rättegångsärende och som enligt 3 mom. verkställs samtidigt med en påföljd som avses i 1 mom.

Samtidigt med ett fängelsestraff verkställs sådana arreststraff vars verkställighet inte har inletts. Vid verkställigheten av ett sådant arreststraff ska dessutom lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) och militära rättegångsförordningen (964/1983) iakttas.

Särskilda bestämmelser gäller för verkställighet av andra disciplinstraff som dömts ut i en militär rättegång än de som avses i 2 mom. och för internationell verkställighet av domar.

2 §
Verkställighetsmyndigheter

För verkställighet av en påföljd som avses i 1 § 1 och 2 mom. svarar Brottspåföljdsmyndigheten.

Utmätningsmannen svarar dock för uppgifter i anslutning till inledandet av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

Handlingar kan också sändas mellan Brottspåföljdsmyndigheten och utsökningsmyndigheten med hjälp av en teknisk anslutning.

2 kap

Inledande av verkställighet

3 §
Temporära verkställighetshandlingar

Utöver det som föreskrivs om fångpass i 2 kap. 1 a § i fängelselagen (767/2005) fungerar även domstolars meddelanden om avgörande som temporära verkställighetshandlingar.

4 §
Utredning av domens verkställbarhet

Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet ska utreda om domen är verkställbar.

Om hovrätten beslutar att den dömde ska häktas som frånvarande, ska verkställighetsenheten utfärda en efterlysning enligt vilken den dömde när han eller hon påträffas ska förpassas att avtjäna sitt straff.

5 §
Sändande av en dom för verkställighet

Om den dömde redan är intagen i fängelse, ska Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet sända verkställighetshandlingen och andra uppgifter som behövs för verkställigheten till det fängelse där den dömde är inskriven.

Om den dömde inte är intagen i fängelse, ska verkställighetsenheten sända de uppgifter som avses i 1 mom. till det bedömningscentrum, den byrå för samhällspåföljder eller det fängelse i brottspåföljdsregionen som bestäms enligt var den dömde är bosatt eller vistas. Om den kommun där den dömde är bosatt eller vistas har ändrats, ska bedömningscentrumet, byrån för samhällspåföljder eller fängelset överföra verkställighetshandlingarna till den behöriga enheten vid Brottspåföljdsmyndigheten. Verkställighetsenheten ska underrättas om överföringen.

Om den dömde inte har någon hem- eller boningskommun i Finland, ska verkställighetsenheten sända de uppgifter som avses i 1 mom. till det bedömningscentrum, den byrå för samhällspåföljder eller det fängelse inom vars verksamhetsområde den domstol som har dömt ut straffet finns.

6 §
Hörande av den dömde

Om det är känt var den dömde är bosatt eller vistas, ska Brottspåföljdsmyndigheten sända den dömde en skriftlig uppmaning att kontakta en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten vid en bestämd tidpunkt för att bli hörd om planen för strafftiden, om anmälningstidpunkten och om placeringsfängelset.

Den dömde kan höras personligen vid en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller, på ett sätt som är lämpligt för den dömde, per brev, e-post eller telefon, via videolänk eller på något annat motsvarande sätt.

7 §
Bestämmande av anmälningstidpunkt och placeringsfängelse

I samband med att den dömde hörs personligen kan beslut fattas om den dömdes anmälningstidpunkt och placeringsfängelse och utarbeta en sådan plan för strafftiden som avses i 4 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005).

Om inte ett i 1 mom. avsett beslut har fattats om anmälningstidpunkt och placeringsfängelse eller en plan för strafftiden har utarbetats vid hörandet, kan dessa handlingar sändas till den dömde per post eller på något annat sätt som är lämpligt för den dömde.

Om den dömde inte påträffas eller inte infinner sig för att bli hörd vid den tidpunkt som bestämts för honom eller henne, kan en plan för strafftiden utarbetas för den dömde och beslut fattas om anmälningstidpunkt och placeringsfängelse. Beslutet och planen för strafftiden sänds till den dömdes adress som Brottspåföljdsmyndigheten har uppgift om.

8 § (10.3.2022/168)
Ersättning för resekostnader

De resekostnader som avses i 4 kap. 3 § i fängelselagen ersätts genom att en biljett ges eller skickas till den dömde eller till fången eller genom att de faktiska kostnaderna betalas till ett bankkonto som den dömde eller fången har uppgett, eller på något annat ändamålsenligt sätt.

9 §
Förpassning till fängelse av en person som dömts till förvandlingsstraff för böter

Utmätningsmannen meddelar den som dömts till förvandlingsstraff för böter beslut om placeringsfängelset och om tidpunkten för anmälan till fängelset. Den dömde förpassas till det fängelse som bestäms med stöd av de anvisningar för placeringen som Brottspåföljdsmyndigheten har utarbetat.

Om den dömde meddelar att han eller hon vill bli placerad i öppen anstalt och undertecknar en sådan förbindelse till drogfrihet som avses i 4 kap. 9 § i fängelselagen, ska utmätningsmannen underrätta bedömningscentrumet i brottspåföljdsregionen om detta.

Utmätningsmannen ska också underrätta Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet om förpassning till fängelse av en person som har dömts till förvandlingsstraff för böter. Verkställighetsenheten ska underrätta utmätningsmannen, om den dömde inte infinner sig i fängelset vid den utsatta anmälningstidpunkten.

10 §
Efterlysning

Om den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som svarar för inledandet av verkställigheten av domen anser att den dömde drar sig undan verkställigheten eller att han eller hon på grund av att någon annan av förutsättningarna i 2 kap. 2 a § i fängelselagen uppfylls ska efterlysas, ska enheten underrätta Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet om detta för efterlysning av den dömde.

11 §
Verkställighet av arreststraff

I de fall som nämns i 1 § 2 mom. ska truppförbandets kommendör eller huvudstaben underrättas om att verkställigheten av domen har inletts. När det gäller en anställd vid gränsbevakningsväsendet ska staben för gränsbevakningsväsendet underrättas.

12 §
Verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft

Om den dömde i enlighet med 2 kap. 2 § i fängelselagen nöjer sig med domen och samtycker till verkställighet av det straff som dömts ut även om domen inte har vunnit laga kraft, ska en anmälan om samtycket i närvaro av ett ojävigt vittne göras till den tjänsteman som svarar för verkställigheten eller till någon annan tjänsteman som förordnats i arbetsordningen för Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet eller i fängelsets arbetsordning.

Den domstol där målet är anhängigt ska underrättas om att den dömde nöjer sig med domen och att den dömde eventuellt friges från fängelset innan ärendet har avgjorts av fullföljdsdomstolen. Den dömdes ombud ska också underrättas om att den dömde nöjer sig med domen.

13 §
Avtjänande av förvandlingsstraff för böter

Den som anländer till ett fängelse för att avtjäna förvandlingsstraff för böter ska upplysas om sin rätt att betala böterna inom fem vardagar. Om det inte finns något annat straff än bötesstraffet att verkställa och den dömde inte är häktad på någon annan grund, ska fången friges genast när det har säkerställts att böterna har betalats.

3 kap

Ankomst till ett fängelse och plan för strafftiden

14 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om ankomstgranskning

Vid ankomstgranskningen ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för ankomstgranskningen,

3) den tjänsteman som utfört ankomstgranskningen och vittnet,

4) hur fången identifierats,

5) hur grunden för intagningen i fängelse har granskats,

6) signalement som har tagits på fången,

7) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Vid ankomstgranskningen görs det upp en sådan egendomsförteckning som avses i 9 kap. 2 § i fängelselagen.

15 § (10.3.2022/168)
Innehållet i planen för strafftiden

När planen för strafftiden utarbetas ska följande beaktas:

1) den dömdes eller fångens tidigare brottslighet, arten av det eller de brott som den dömde eller fången har begått och längden av det straff som dömts ut,

2) den dömdes eller fångens sociala förhållanden, individuella behov och resurser,

3) en bedömning av den dömdes eller fångens arbets- och handlingsförmåga,

4) faktorer som ökar sannolikheten att den dömde eller fången gör sig skyldig till nya brott,

5) faktorer som kan minska sannolikheten att den dömde eller fången gör sig skyldig till nya brott,

6) faktorer som påverkar säkerheten.

Planen för strafftiden innehåller

1) uppgift om placeringsfängelset,

2) den tidpunkt då verkställigheten börjar,

3) uppgifter om upprätthållandet av säkerheten under strafftiden,

4) de viktigaste målen för fängelsetiden,

5) uppgifter om arten av, innehållet i och kravnivån i fråga om den sysselsättning som ingår i sysselsättningsplikten,

6) uppgifter om stödåtgärder som främjar boende, arbete, utbildning, studier och den sociala situationen och andra förhållanden under strafftiden,

7) uppgifter om tidpunkten och förutsättningarna för en eventuell permission,

8) behövliga uppgifter om kontakter utanför fängelset,

9) uppgifter om tidpunkten och förutsättningarna för en eventuell övervakad frihet på prov,

10) uppgifter om tidpunkten för villkorlig frigivning och uppgifter om stödåtgärder under frigivningsskedet och om fortsatta stödåtgärder efter frigivningen.

I samarbete med de myndigheter som avses i 4 kap. 7 § i fängelselagen och med samtycke av fången ska det ses till att planen för strafftiden samordnas med en eventuell klientplan inom socialvården och andra tjänster och stödåtgärder som tillhandahålls av olika förvaltningsområden och som fången behöver.

När en plan i det fall som avses i 7 § 1 mom. utarbetas innan verkställigheten av straffet har inletts ska planen i den utsträckning det är möjligt innehålla de uppgifter som avses i 2 mom.

16 § (10.3.2022/168)
Genomförande och uppföljning av planen för strafftiden

För genomförandet av planen för strafftiden och för uppföljningen av genomförandet svarar placeringsfängelset. Placeringsfängelset tar också hand om de förberedelser som krävs för att försätta en fånge i övervakad frihet på prov eller villkorlig frihet.

I fängelset ska det minst tre gånger om året tillsammans med fången kontrolleras hur målen för planen för strafftiden nås. Om strafftiden är kortare än fyra månader, ska planen tas till behandling med fången i god tid innan fången friges.

Om det vid uppföljningen av genomförandet av planen eller annars konstateras att målen för planen måste ändras, ska fängelset göra en framställning om ändring av planen till bedömningscentrumet. Förfarandet är detsamma om genomförandet av planen förutsätter att fången förflyttas till ett annat fängelse och bedömningscentrumet inte har överfört befogenheten i ärendet på fängelset.

17 §
Fångpass

Den myndighet som beslutar om transporten av en fånge ska över transporten utfärda ett fångpass som innehåller

1) fångens namn, födelsetid, personbeteckning eller en teknisk personidentifierare,

2) grunden för frihetsberövandet,

3) destinationen för transporten,

4) syftet med transporten,

5) säkerhetsfaktorer som ska beaktas under transporten,

6) datering och uppgifter om vem som utfärdade passet.

Till fångpasset kan det även fogas ett fotografi av fången.

Om fången har kallats till domstolen ska denna göra upp ett fångpass där det ska antecknas de uppgifter som gäller häktning, hållande i häkte och förpassning till fängelse samt övriga uppgifter som behövs för verkställigheten av avgörandet.

I brottmål ska det i fångpasset antecknas om den åtalade har dömts till straff. Om åtalet har förkastats eller om den åtalade inte har dömts till straff, ska man i fångpasset anteckna den gärning för vilken det har yrkats straff för den åtalade eller den gärning som har tillräknats honom eller henne. Om fången har dömts till straff, ska det brott för vilket straffet har dömts ut samt straffpåföljderna antecknas i fångpasset.

4 kap

Placering i sysselsättning samt arbets- och sysselsättningstid

18 §
Placering i sysselsättning

För att målen i planen för strafftiden ska kunna nås ska fången placeras i sysselsättning så att fångens individuella behov och fängelsets resurser beaktas.

I ett beslut om placering i sysselsättning anges den sysselsättning i vilken fången placeras, den dagliga sysselsättningstiden och grunderna för sysselsättningspenningen eller lönen i öppen anstalt.

19 §
Fångarnas arbets- och sysselsättningstid

I arbete som utförs vid öppna anstalter för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning tillämpas den allmänna arbetstidslagstiftningen. (30.11.2017/829)

I annan sysselsättning är den ordinarie sysselsättnings- eller arbetstiden högst åtta timmar om dygnet och högst 35 timmar i veckan.

För intagande av måltid ska fångarna ges en vilopaus som är en timme lång eller som av särskilda skäl är kortare. Vilopausen räknas inte in i sysselsättningstiden.

Vid bestämmande av övertidsarbete och grunderna för ersättningen för arbetet iakttas den allmänna arbetstidslagstiftningen i tillämpliga delar.

20 §
Villkoren för civilt arbete

Tillstånd till civilt arbete beviljas för viss tid eller tills vidare. I villkoren för civilt arbete ska följande anges:

1) den dagliga avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) arbetets innehåll och platsen där arbetet utförs,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av att tillståndet iakttas och de övriga villkoren för vistelse och kontakter utanför fängelset,

5) kontaktpersonen på arbetsplatsen,

6) fångens skyldighet att lägga fram löneuppgifterna.

(30.11.2017/829)

Brottspåföljdsmyndigheten ska i tillräcklig utsträckning övervaka att villkoren för civilt arbete iakttas.

Arbetsgivaren ska underrättas om villkoren för civilt arbete och om Brottspåföljdsmyndighetens övervakningsansvar.

21 §
Placeringsavtal

Placering i en anstalt utanför fängelset baserar sig på ett skriftligt placeringsavtal mellan fängelset, förläggningsplatsen och fången. I placeringsavtalet ska följande anges:

1) målet för placeringen,

2) tidpunkten för placeringen,

3) sysselsättningens innehåll på förläggningsplatsen,

4) de villkor som gäller fången,

5) påföljderna av överträdelser av villkoren,

6) kontakten mellan fängelset, förläggningsplatsen och fångens hem- eller boningskommun,

7) åtgärder som ska vidtas när placeringen upphör, avbryts eller upphävs,

8) andra behövliga uppgifter om kontakt eller övervakning.

I avtalet förbinder sig fången också att delta i målinriktad sysselsättning på förläggningsplatsen.

Placeringsavtalet ingås för viss tid som inte utan skäl som beror av fångens förhållanden eller något annat motsvarande särskilt skäl får vara under 14 dygn eller över sex månader. I fråga om förläggningsplatsen och de behövliga åtgärderna efter villkorlig frigivning avtalas med fångens bonings- eller hemkommun.

Förläggningsplatsen ska vara en enhet som producerar social- och hälsovårdstjänster och där staten, kommunen, samkommunen eller något annat offentligt samfund är huvudman, eller en motsvarande privat enhet vars verksamhet har ordnats enligt lagen om privat socialservice (922/2011) eller lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), eller en enhet som drivs av en förening eller stiftelse som är verksam inom brottspåföljdsområdet och som är godkänd som förläggningsplats av Brottspåföljdsmyndigheten.

22 §
Villkor för studietillstånd

Studietillstånd beviljas för viss tid eller tills vidare. I villkoren för studietillstånd ska följande anges:

1) avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) studieplatsen,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av att studietillståndet iakttas och de övriga villkoren för vistelse och kontakter utanför fängelset,

5) kontaktpersonen på studieplatsen,

6) en redogörelse av studiestödet.

(30.11.2017/829)

Brottspåföljdsmyndigheten ska i tillräcklig utsträckning övervaka att villkoren för studietillståndet iakttas.

23 §
Villkor för sysselsättning under övervakning utanför fängelset

Tillstånd till sysselsättning under övervakning utanför fängelset beviljas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd kan beviljas för deltagande i ett evenemang eller i någon annan sysselsättning utanför placeringsfängelset än arbete eller utbildning. Om sysselsättningen uppfyller fångens sysselsättningsplikt, ska den sysselsättningspenning som betalas för tiden för sysselsättningen anges i tillståndsvillkoren.

I tillståndsvillkoren för sysselsättningen anges innehållet i deltagandet i evenemanget eller i sysselsättningen, rutten samt eventuella villkor för kontakt.

5 kap

Fångarnas egendom och inkomster

24 §
Egendom som överlämnas till fångens förfogande

Egendom som överlämnas till fångens förfogande kan granskas. Fångens personliga egendom som överlämnas till fångens förfogande ska lämpa sig för förvaring i bostadsrummet. Vid bedömning av den skäliga mängden egendom beaktas förhållandena i fängelset eller fängelseavdelningen och graden av övervakning, bostadsrummets storlek, förvaringsutrymmen, brandsäkerheten och de krav som granskningen av rummen ställer.

När mängden egendom som fången innehar begränsas ska fången ges möjlighet att välja de föremål som han eller hon innehar.

I övrigt iakttas i fråga om arten och mängden av egendom som överlämnas till fångens förfogande vad som föreskrivs i fängelsets ordningsstadga.

25 §
Granskning av elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning som överlämnas till fångens förfogande ska lämnas för granskning till en person som har lämplig utbildning. Utrustningen granskas på fångens bekostnad. Granskningsavgiften ska vara skälig.

Den granskade utrustningen ska förseglas så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts eller avlägsnas. En ny granskning får utföras på fångens bekostnad endast om förseglingen har avlägsnats eller brutits utan personalens tillstånd.

26 §
Egendom under transport

När en fånge förflyttas till ett annat fängelse kan fångens personliga egendom flyttas i samband med transporten, om egendomen är sådan att fången själv kan flytta den. Fången ska särskilt sörja för transporten av bräckliga föremål. Fången ska ges möjlighet att välja vilken egendom han eller hon själv transporterar. Under transporten kan endast sådan egendom överlämnas till fångens förfogande som det är tillåtet att inneha i fängelset.

27 §
Möjlighet att skaffa livsmedel och andra varor

Fångarna ska en gång i veckan ges möjlighet att i en anstaltsbutik eller på något annat sätt köpa livsmedel och andra varor som lämpar sig för personligt bruk.

Om fängelset har en anstaltsbutik ska fångarna i första hand själva göra sina uppköp där. Om en fånge på grund av säkerhetsåtgärder eller av någon annan motsvarande anledning är förhindrad att besöka anstaltsbutiken eller om besöket äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset, levereras varorna till honom eller henne utifrån en beställning.

Om en fånge genom förmedling av fängelset vill beställa bruksföremål eller förnödenheter utifrån ska han eller hon till fängelsets konto överföra de medel som krävs för att betala beställningen innan fängelset gör denna beställning.

28 §
Möjlighet att skaffa bruksföremål

Om en fånge vill skaffa sig bruksföremål eller andra förnödenheter utanför fängelset, ska han eller hon innan de skaffas försäkra sig om att föremålen eller förnödenheterna kan överlämnas till hans eller hennes förfogande eller tas till förvaring i fängelset.

29 § (30.11.2017/829)
Sysselsättningspenning

Sysselsättningspenning betalas för de dagar fången deltar i arbete och annan sysselsättning. Fångens sysselsättningstid fastställs i samband med fångens placering i sysselsättning.

Sysselsättningspenning betalas också när fången inte deltar i sysselsättningen på grund av tidsbunden befrielse från skyldigheten att delta i sysselsättning, permission, närvaro vid domstol eller annan myndighet eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

Sysselsättningspenningen är 3,01 euro per dag enligt kategori ett, 4,62 euro per dag enligt kategori två och 7,35 euro per dag enligt kategori tre. Den provision som betalas utöver sysselsättningspenning får högst uppgå till 20 procent av sysselsättningspenningens belopp.

30 § (30.11.2017/829)
Lön

För arbete som utförs vid öppna anstalter för någon annans än Brottspåföljdsmyndighetens räkning betalas lön för de arbetstimmar som fången deltar i arbetet. Fångens arbetstid fastställs i samband med fångens placering i arbete.

Lön betalas också när fången inte deltar i arbetet på grund av tidsbunden befrielse från skyldigheten att delta i arbete, permission, närvaro vid domstol eller annan myndighet eller någon annan motsvarande godtagbar orsak.

Lönen är 4,70 euro i timmen i löneklass ett och 5 euro i timmen i löneklass två. För den tid då fången introduceras i arbetet kan det betalas sysselsättningspenning.

31 § (30.11.2017/829)
Brukspenning

Till fångar betalas 1,60 euro i brukspenning för varje dag som inräknas i strafftiden före frigivningen.

Till en fånge som kommit till fängelset för att avtjäna ett straff kan brukspenning för 14 dagar betalas på förhand för nödvändiga anskaffningar.

32 § (30.11.2017/829)

32 § har upphävts genom F 30.11.2017/829.

33 § (30.11.2017/829)

33 § har upphävts genom F 30.11.2017/829.

34 § (30.11.2017/829)

34 § har upphävts genom F 30.11.2017/829.

35 § (30.11.2017/829)
Ersättning för egen mathållning

För ordnande av egen mathållning betalas till fångarna en ersättning på 1,50 euro för frukost, 2,50 euro för lunch, 2,50 euro för middag och 1,10 euro för kvällsmål, om inte fängelset anskaffar råvaror för måltider som tillreds på bostadsavdelningarna. En fånge som har med sig ett litet barn i fängelset får dessutom för barnets del hälften av det belopp som fången får.

36 § (30.11.2017/829)

36 § har upphävts genom F 30.11.2017/829.

6 kap

Brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation

37 §
Granskning av brev och andra postförsändelser

Genom granskning av brev och andra postförsändelser får fången inte vållas större olägenhet än vad som är nödvändigt för utförande av en ändamålsenlig granskning. Brev och andra postförsändelser ska granskas och vidarebefordras så snabbt som möjligt med beaktande av den tid som granskningen tar. Tidpunkterna för utdelningen av breven och tömningen av postlådan ska meddelas fångarna. Även fängelsets postboxadress ska meddelas fångarna.

Ett brev som har öppnats för granskning ska vidarebefordras till fången återförslutet.

38 § (30.12.2015/1740)
Underrättelse om öppnande av brev och andra postförsändelser och protokollföring av öppnandet

En fånge ska underrättas om öppnandet av ett slutet brev eller någon annan postförsändelse till eller från fången. Fången kan underrättas om att brevet eller postförsändelsen har öppnats genom att det görs en anteckning på brevet eller försändelsen. Om alla brev och postförsändelser till fångarna i ett slutet fängelse eller i Enheten för hälso- och sjukvård för fångar granskas genom att de öppnas, kan fångarna allmänt informeras om förfarandet i stället för att de underrättas i varje enskilt fall.

Beslutet om öppnandet ska protokollföras. Öppnandet av brev eller andra postförsändelser till en fånge i ett slutet fängelse eller i Enheten för hälso- och sjukvård för fångar behöver dock inte protokollföras, om det inte är fråga om öppnande av ett brev eller en postförsändelse enligt 12 kap. 4 § 2 mom. i fängelselagen som avsänts av ett ombud. Föremål och ämnen som har påträffats i samband med öppnandet ska protokollföras.

39 § (10.3.2022/168)

39 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

40 §
Protokollföring vid avlyssning och inspelning av telefonsamtal

I fråga om telefonsamtal som avlyssnas och spelas in antecknas namnet på fången, telefonnumret till vilket fången ringde eller från vilket någon ringde till fången, namnet på den som beslutade om avlyssningen och inspelningen samt grunden för beslutet.

41 §
Användning av mobiltelefon och övervakning av användningen

Tillståndsvillkoren för användning av mobiltelefon kan omfatta villkor som gäller tid och plats för användningen av telefonen, förvaring av telefonen, granskning och övervakning av loggfiler och sändande av textmeddelanden samt andra motsvarande villkor.

Av tillståndet ska det framgå hur användningen av mobiltelefonen övervakas.

42 §
Användning av e-post och övervakning av användningen

Tillstånd att använda e-post kan beviljas för att sända eller ta emot ett enda eller flera meddelanden eller för att kommunicera med en eller flera personer. Tillståndet kan beviljas för viss tid eller tills vidare. (10.3.2022/168)

Av tillståndet ska det framgå hur användningen av e-posten övervakas.

43 §
Användning av internet och övervakning av användningen

Tillstånd att använda internet kan beviljas med tanke på ett enda eller flera viktiga skäl. Tillståndet kan beviljas för viss tid eller tills vidare. (10.3.2022/168)

Av tillståndet ska det framgå hur användningen av internet övervakas.

7 kap

Besök

44 §
Övervakningsarrangemang vid övervakade besök i slutna fängelser

Vid besök kan som konstruktionsmässigt hinder mellan fången och besökaren finnas ett plexiglas, ett bord eller en annan liknande möbel eller konstruktion. Det konstruktionsmässiga hindrets höjd och konstruktion ska dimensioneras på det sätt som ordningen och säkerheten vid fängelset eller en avdelning vid fängelset kräver.

Vid besök som ordnas avskilt från andra fångar ska det konstruktionsmässiga hindret vara sådant att det inte är möjligt för fången och besökaren att överlämna varor till varandra eller vidröra varandra.

45 §
Övervakning av besök av barn

Besök av barn ska ordnas i ett utrymme där det inte finns några konstruktionsmässiga hinder mellan fången och barnet. Vid besök är det tillåtet för fången och barnet att vidröra varandra. Vid övervakningen av besöket ska barnets bästa beaktas.

46 §
Besöksförbud och dess innehåll

Ett beslut om besöksförbud ska innehålla uppgift om namnet på den som meddelas besöksförbud, grunden för och längden på förbudet, den eller de fångar som förbudet avser, det eller de fängelser som förbudet avser och vem som fattade beslutet.

Om förbudet avser fler än ett fängelse, ska fängelsedirektörerna så långt möjligt ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

8 kap

Permission

47 § (10.3.2022/168)
Permissionsförfarande

Fången ska lämna in sin ansökan om permission för behandling i god tid före tidpunkten för permissionen.

Om Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om beviljande av permission, ska ansökan tillsammans med fängelsets utlåtande utan dröjsmål sändas till centralförvaltningsenheten.

48 § (10.3.2022/168)
Permissionsvillkor

I permissionsvillkoren ska följande bestämmas:

1) avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) vistelseorten,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av permissionen samt övriga villkor för vistelse utanför fängelset och för kontakter,

5) villkor som gäller drogfrihet och kontroll av drogfrihet,

6) villkor som gäller fångens uppförande.

49 §
Restid

Vid beräkningen av restid under permissionen beaktas syftet med permissionen, de kommunikationsmedel som används samt andra omständigheter som påverkar resans varaktighet.

Som restid betraktas den tid resan från fängelset till den första vistelseorten under permissionen varar och den tid återresan till fängelset från den sista vistelseorten under permissionen varar.

50 §
Kostnader för resor under permission

Utöver det som föreskrivs i 14 kap. 10 § i fängelselagen betalas kostnaderna för resor under fångens permission med statsmedel, om permissionen har beviljats för en resa till ett annat fängelse eller för deltagande i en rättegång. Som grundad anledning till att betala kostnaderna för resor under permission med statsmedel kan också det faktum betraktas att permissionen är motiverad med tanke på genomförandet av planen för strafftiden.

Kostnaderna betalas på basis av användning av det billigaste allmänna fortskaffningsmedlet. Ledsagarens kostnader betalas endast om ledsagaren är en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Fången ersätts för kostnaderna för resor under permission genom att en biljett ges till fången eller genom att de faktiska kostnaderna betalas till ett bankkonto som fången har uppgett, eller på något annat ändamålsenligt sätt. (10.3.2022/168)

9 kap

Disciplin

51 § (10.3.2022/168)
Utredning av ordningsförseelser

Vid ordningsförseelser ska en anmälan registreras. I anmälan ska följande antecknas:

1) den som gör anmälan,

2) fängelse,

3) tidpunkt och plats för händelsen,

4) personuppgifter om den fånge som misstänks vara skyldig,

5) den ordningsförseelse som fången misstänks för,

6) andra personer med anknytning till händelsen,

7) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som har vidtagits med anledning av händelsen.

Vid utredning av ordningsförseelser ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) personuppgifter om andra som hörs,

3) händelsens identifieringsuppgifter,

4) den tjänsteman som utfört utredningen,

5) den ordningsförseelse som fången misstänks för,

6) tidpunkt och plats för hörande,

7) den tjänsteman som verkställer hörande och vittnet,

8) berättelser som avgetts av den fånge som misstänks vara skyldig och av andra som hörs samt annan bevisning.

Om det har bestämts att fången ska hållas avskild under den tid som ordningsförseelsen utreds, ska följande registreras om verkställigheten av avskildheten:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,

3) grunden för avskildheten,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att fången placerats i avskildhet,

5) uppgifter om övervakningen av fången och sättet för uppföljningen av fångens hälsotillstånd,

6) observationer vid övervakningen,

7) uppgifter om fångens dagliga funktioner.

52 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om muntlig behandling i disciplinärenden

Vid muntlig behandling i disciplinärenden ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för behandlingen av disciplinärendet,

3) de personer som varit närvarande vid behandlingen,

4) händelsens identifieringsuppgifter,

5) uppgifter om den utredning som lagts fram i ärendet,

6) fångens yttrande och eventuella andra utlåtanden och yttranden

7) användning av videolänk eller något annat motsvarande kommunikationsmedel vid hörandet,

8) uppgifter om påfört disciplinstraff.

Om ärendet överförs till polisundersökning i stället för att ett disciplinstraff påförs, ska detta registreras.

52 a § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om verkställigheten av disciplinstraff

Om disciplinstraffet är förlust av rättigheter eller straff i enrum ska följande registreras om verkställigheten av disciplinstraff:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av verkställigheten samt verkställighetsplats,

3) disciplinstraff som ska verkställas,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen om verkställigheten av straff i enrum,

5) uppgifter om övervakningen av en fånge som avtjänar straff i enrum och sättet för uppföljningen av fångens hälsotillstånd,

6) observationer vid övervakningen av verkställigheten av straff i enrum,

7) uppgifter om de dagliga funktionerna för en fånge som avtjänar straff i enrum.

10 kap

Granskning och övervakning

53 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av fångar

Vid kroppsvisitation av en fånge ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kroppsvisitationen,

3) den tjänsteman som beslutat om kroppsvisitationen,

4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet, eller om det inte har funnits ett vittne, orsaken till det,

5) grunden för kroppsvisitationen och utfört åtgärd,

6) den tidpunkt då fången har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,

8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

54 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om specialgranskning

Vid en specialgranskning ska följande registreras:

1) det fängelse, den avdelning eller det utrymme som granskas,

2) tidpunkten för specialgranskningen,

3) den tjänsteman som beslutat om specialgranskningen,

4) den person som ansvarar för specialgranskningen och de tjänstemän som utfört granskningen,

5) grunden för specialgranskningen och de åtgärder som utförts.

Vid sådan granskning av utrymmen och sådana kroppsvisitationer som utförs vid specialgranskningen ska dessutom de uppgifter som avses i 53 § registreras.

55 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om kroppsbesiktning

Vid kroppsbesiktning ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kroppsbesiktningen,

3) den tjänsteman som beslutat om kroppsbesiktningen,

4) den tjänsteman som utfört kroppsbesiktningen och eventuellt vittne,

5) grunden för kroppsbesiktningen och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då fången har underrättats om grunden för kroppsbesiktningen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsbesiktningen,

8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

55 a § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om ingripande i obemannade fordons och farkosters färd

Vid ingripande i obemannade fordons och farkosters färd ska följande registreras:

1) tidpunkt och plats för åtgärden,

2) den tjänsteman som beslutat om åtgärden,

3) den tjänsteman som utfört åtgärden,

4) grunden för åtgärden och utförd åtgärd,

5) observationer och fynd som gjorts vid åtgärden,

6) egendom som tagits om hand och hur egendomen har hanterats.

55 b § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av fångens drogfrihet ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,

3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,

4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,

5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då fången har underrättats om grunden för kontrollen av drogfrihet,

7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,

8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 16 kap. 7 § 3 mom. i fängelselagen och uppgift om att fången inte har krävt att utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställandet av resultatet.

56 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av besökare

Vid kroppsvisitation av besökare ska följande registreras:

1) personuppgifter om besökarens,

2) tidpunkt och plats för kroppsvisitationen,

3) den tjänsteman som beslutat om kroppsvisitationen,

4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet,

5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den besökaren har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen.

56 a § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om fråntagande av föremål och ämnen

När besökare fråntas föremål och ämnen ska följande registreras:

1) besökarens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för fråntagandet av föremål och ämnen,

3) den tjänsteman som fråntagit besökaren föremål och ämnen,

4) grunden för fråntagandet av föremålen eller ämnena,

5) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,

6) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av föremålen och ämnena.

57 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om avlägsnande av personer från fängelseområdet

När en person avlägsnas från fängelseområdet ska följande registreras:

1) personuppgifter om den person som avlägsnats från fängelseområdet,

2) tidpunkt och plats för avlägsnandet,

3) den tjänsteman som beslutat om avlägsnandet,

4) den tjänsteman som har avlägsnat personen,

5) grunden för avlägsnandet,

6) den tidpunkt då den person som avlägsnas har underrättats om grunden för avlägsnandet.

58 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om gripande och hållande i förvar

När en person grips ska följande registreras:

1) personuppgifter om den som gripits,

2) tidpunkt och plats för gripandet,

3) den tjänsteman som beslutat om gripandet,

4) den tjänsteman som gripit personen,

5) grunden för gripandet,

6) den tidpunkt då den som gripits har underrättats om grunden för gripandet,

7) den tidpunkt då polisen har underrättats om gripandet.

Om personen hålls i förvar ska dessutom följande registreras:

1) personuppgifter om den som hålls i förvar,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av hållande i förvar,

3) den tjänsteman som beslutat om hållande i förvar,

4) grunden för hållande i förvar,

5) den tidpunkt då den som hålls i förvar har underrättats om grunden för hållandet i förvar,

6) de anvisningar som polisen har gett.

Begynnelsetiden för hållande i förvar räknas från gripandet.

11 kap

Säkerhetsåtgärder och användning av maktmedel

59 §
Maktmedelsredskap och fängsel

Som maktmedelsredskap och fängsel används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserverat för detta ändamål. Som maktmedelsredskap används skyddssköld, batong eller teleskopbatong, gassprej, elpistol och pistol.

Som fängsel används handbojor, knippförband av plast, huva som förhindrar spottning samt midjefängsel. (13.6.2019/755)

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om typen och mängden av de maktmedelsredskap och fängsel som tjänstemännen använder och om de patroner som används i vapen.

60 §
Bärande av skjutvapen

Skjutvapen får bäras endast av sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som har lämplig utbildning och endast i tjänsteutövning och i utbildning i användningen av vapen.

Skjutvapen får bäras vid transport av en fånge utanför fängelset, vid övervakning utanför ett slutet fängelses cellbyggnad och i tjänsteuppgifter som fängelsedirektören särskilt har bestämt. En tjänsteman som utför närarbete med fångarna får dock inte bära skjutvapen, om inte situationens farlighet i ett enskilt fall kräver det.

Skjutvapnet ska bäras oladdat i ett skyddshölster eller i någon annan utrustning avsedd för bärande av vapen under uniformen så att vapnet inte är synligt, om inte uppdragets art eller situationens farlighet eller förhållandena undantagsvis förutsätter något annat.

Man ska i synnerhet se till att ingen annan än den som avses i 1 mom. får tillgång till skjutvapnet.

61 §
Förvaring av skjutvapen

Skjutvapen och patroner ska förvaras inlåsta, och i varje fängelse ska det föras en förteckning över dem. Den tjänsteman som svarar för säkerheten ska övervaka förvaringen av skjutvapnen och överlåtelse av dem för användning.

62 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om användning av fängsel

Vid användning av fängsel på en fånge ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av användningen av fängsel,

3) den tjänsteman som beslutat om användningen av fängsel,

4) den tjänsteman som använt fängsel,

5) grunden för användningen av fängsel och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då fången har underrättats om grunden för användningen av fängsel,

7) den tidpunkt då en läkare har hörts, om användningen av fängsel sker med stöd av 18 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i fängelselagen.

62 a § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om användning av maktmedelsredskap

Vid användning av maktmedelsredskap ska följande registreras:

1) personuppgifter om den fånge som varit föremål för användningen av maktmedelsredskap,

2) tidpunkt och plats för användningen av maktmedelsredskap,

3) den tjänsteman som beslutat om användningen av skjutvapen,

4) den tjänsteman som använt maktmedelsredskap,

5) grunden för användningen av maktmedelsredskap och utförd åtgärd.

63 §
Verkställighet av och förhållandena vid observation

Vid observation kan en fånges rättigheter begränsas, om det är nödvändigt för att syftet med observationen ska nås. När en fånges rättigheter begränsas ska grunden för att fången ställs under observation beaktas. Innan en fånge ställs under observation ska fången kroppsvisiteras och hans eller hennes kläder ska bytas. Under observationen ska fången använda den klädsel som fängelset tillhandahåller.

En fånge som har ställts under observation kan till sitt förfogande få en skälig mängd föremål och ämnen som inte äventyrar fångens säkerhet eller syftet med observationen. Fången ska ges möjlighet att röka, om inte detta med beaktande av grunden för observationen äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset eller fångens eller någon annans säkerhet.

När fången vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar på det sätt som avses i 13 kap. 3 § 2 mom. i fängelselagen.

Det rum eller den cell som används vid observationen ska ha tillräcklig ventilation, uppvärmning och belysning. Fången ska få sängkläder till sitt förfogande, om det inte äventyrar hans eller hennes säkerhet.

64 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om observation

När en fånge ställs under observation ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) den tidpunkt då observationen inleddes och avslutades samt verkställighetsplats,

3) grunden för att fången ställs under observation,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att fången ställs under observation,

5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt fångens hälsotillstånd,

6) uppgifter om övervakningen av fången och sättet för uppföljningen av fångens hälsotillstånd,

7) observationer och fynd som gjorts vid observationen,

8) uppgifter om fångens dagliga funktioner,

9) föremål och ämnen som överlämnats till fångens förfogande under observationen,

10) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Om observationen fortgår i över sju dygn, ska grunden för förlängningen registreras.

65 §
Verkställighet av och förhållandena vid observation i isolering

Vid observation i isolering ska fången observeras och övervakas på ett sådant sätt att han eller hon inte kommer åt att gömma eller förstöra otillåtna föremål eller ämnen. Fångens rättigheter kan begränsas endast om det är nödvändigt för att syftet med observationen i isolering ska nås. Vid bedömningen av en begränsning av rättigheterna ska det beaktas om det vid övervakningen används särskild observationsklädsel som hindrar fången från att komma åt förbjudna ämnen eller föremål som han eller hon har transporterat i sin kropp.

Innan en fånge ställs under observation i isolering ska fången kroppsvisiteras och byta kläder. En fånge som inte förutsätts använda särskild observationsklädsel ska under observationen i isolering använda annan klädsel som fängelset tillhandahåller.

En fånge som har ställts under observation i isolering kan till sitt förfogande få en skälig mängd föremål och ämnen som inte äventyrar syftet med observationen i isolering. Litteratur, tidningar och tidskrifter, skrivdon och livsmedel kan överlåtas till fångens förfogande. Fången ska även ges möjlighet att röka. Vidare kan fången ges möjlighet att följa radio- och tv-program.

När fången vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar på det sätt som avses i 13 kap. 3 § 2 mom. i fängelselagen.

Det rum eller den cell som används vid observationen i isolering ska ha tillräcklig ventilation, uppvärmning och belysning. Fången ska få sängkläder till sitt förfogande.

66 §
Observationsklädsel och användningen av sådan

Observationsklädseln ska vara av lämplig storlek för fången. Klädseln ska bytas med fyra dagars mellanrum och alltid när den har blivit smutsig. Fången ska ges möjlighet att tvätta sig varje dag och alltid när klädseln har blivit smutsig.

67 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om observation i isolering

Vid observation i isolering ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkten då observationen i isolering inleddes och avslutades samt verkställighetsplats,

3) grunden för observation i isolering,

4) tidpunkten då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att fången ställs under observation i isolering,

5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt fångens hälsotillstånd,

6) uppgifter om övervakningen av fången och användningen av observationsklädsel samt sättet för uppföljningen av fångens hälsotillstånd,

7) observationer och fynd som gjorts vid observationen i isolering,

8) uppgifter om fångens dagliga funktioner.

9) föremål och ämnen som överlämnats till fångens förfogande under observationen,

10) tidpunkten då en fånge som använder observationsklädsel har begärt att få tillträde till toalett och tidpunkten då fången fick tillträde till toalett,

11) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Om observationen i isolering fortgår i över sex dygn, ska grunderna för förlängningen och det som framkommit vid kroppsbesiktningen registreras.

68 §
Verkställighet av och förhållandena vid avskildhet

När en fånge som hålls avskild vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar på det sätt som avses i 13 kap. 3 § 2 mom. i fängelselagen.

69 § (10.3.2022/168)
Registrering av uppgifter om avskildhet

När en fånge hålls i avskildhet ska följande registreras:

1) fångens personuppgifter,

2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,

3) grunden för avskildheten,

4) uppgifter om övervakningen av fången och sättet för uppföljningen av fångens hälsotillstånd,

5) observationer vid övervakningen,

6) uppgifter om fångens dagliga funktioner.

Om tiden i avskildhet förlängs, ska grunden för förlängningen registreras.

12 kap

Ändringssökande

70 § (10.3.2022/168)

70 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

71 § (10.3.2022/168)

71 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

72 § (10.3.2022/168)

72 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

73 § (10.3.2022/168)

73 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

74 § (10.3.2022/168)

74 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

75 § (10.3.2022/168)

75 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

13 kap

Frigivning

76 § (10.3.2022/168)

76 § har upphävts genom F 10.3.2022/168.

77 §
Bestämmande av tidpunkten för frigivning samt fängelsetid

En fånge ska friges mellan klockan 7 och 17 den sista dagen under fängelsetiden, om det inte finns motiverad anledning att i enskilda fall avvika från detta på grund av trafikförbindelser eller andra motsvarande omständigheter.

I fängelsetiden inräknas strafftiden för fången fram till frigivningen inklusive frigivningsdagen. I fängelsetiden inräknas den avräkning som domstolen har gjort med stöd av 6 kap. 13 § i strafflagen (39/1889). I fråga om fängelsetiden för en fånge som avtjänar livstids fängelse tillämpas 2 c kap. 10 a § i strafflagen.

78 §
Frigivningshandlingar

En fånge som har försatts i villkorlig frihet ska ges en frigivningshandling där fångens personuppgifter, verkställighetsuppgifter, reststraffets längd, den sista dagen för prövotiden, frigivningsdagen och övervakningsuppgifter antecknas.

En fånge som har avtjänat sitt straff i dess helhet ska ges ett intyg över avtjänat fängelsestraff.

Om den dömde betalar sina böter ska ett intyg över betalningen ges till honom eller henne. Ett intyg ska ges över att den dömde avtjänat ett förvandlingsstraff för böter. Ett intyg ska ges över avtjänat arreststraff.

14 kap

Ikraftträdandebestämmelser

79 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fängelse (509/2006).

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2015/1740:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

30.11.2017/829:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

13.6.2019/755:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

10.3.2022/168:

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.