Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

29.1.2015/59

Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 2 mom. och 18 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådana de lyder i lag 1356/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

2) tillämpningsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,

3) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 32 i stödförordningen,

5) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om stödrättigheter eller ökning av värdet av stödrättigheter,

6) stödår det kalenderår då stöd enligt systemet med grundstöd söks,

7) stödansökan en ansökan som hänför sig till systemet med grundstöd och andra direkta stöd som baserar sig på arealen under stödåret i fråga.

3 §
Inrättande av den nationella reserven

För den nationella reserv som avses i artikel 30.1 i stödförordningen används 0,5 procent av grundstödets maximala belopp.

4 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven till unga jordbrukare och jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet

Med stöd av artikel 30.6 i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till unga jordbrukare som avses i artikel 30.11 a i stödförordningen.

Med stöd av artikel 30.6 i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till i artikel 30.11 b i stödförordningen avsedda jordbrukare som etablerar jordbruksverksamhet på det sätt som avses i artikel 28.4 i tillämpningsförordningen. Jordbrukare som etablerar jordbruksverksamhet ska lämna in ansökan om tilldelning ur reserven till den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer på att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning.

Denna paragraf tillämpas inte om den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark till en i denna paragraf avsedd jordbrukare tidigare har fått stödrättigheter fastställda på grundval av den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut. En sådan jordbrukare som avses i denna paragraf får beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven endast en gång. (19.1.2017/31)

5 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av ägoreglering

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet stödrättigheter. Stödrättigheter får beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om det tidigare har fastställts stödrattigheter för arealen i fråga.

Med ägoreglering avses i 1 mom.

1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995),

2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),

4) ägoreglering som avses i 75 § i lagen om enskilda vägar (560/2018),

5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988),

6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

(24.1.2019/147)

Om det är fråga om nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen, kan stödrättigheter beviljas i enlighet med 1 mom. på grundval av ägoreglering som fastställts i den nyskiftesplan som avses i 88 § i den lagen.

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken stödrättigheter inte har beviljats och för vilken en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) om att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2022. Förbindelsen anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark som förbindelsen gäller, för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Förbindelsen anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension. (20.1.2022/65)

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får det i enlighet med artikel 30.7 a i stödförordningen på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter i 1 mom. avsedd stödberättigande jordbruksmark oberoende av om det tidigare har beviljats stödrättigheter på grundval av arealen. En förbindelse att inte odla ovan avsedd stödberättigande jordbruksmark anses upphöra att gälla då den i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått förbindelsen att inte odla fyller 65 år eller avlider. En i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension avsedd förbindelse att inte odla anses upphöra att gälla då den person som ingått förbindelsen avlider.

Stödrättigheter får beviljas ur den nationella reserven till en och samma aktiva jordbrukare bara en enda gång för samma stödberättigande jordbruksmark på basis av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla. En aktiv jordbrukare får ansöka om stödrättigheter endast för en sådan areal som motsvarar stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren kommit i besittning av och för vilken förbindelsen att inte odla har upphört att gälla i enlighet med 1 eller 2 mom.

7 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att avtal om miljöspecialstöd för jordbruket upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har upphört att gälla och som inte kunde få stödrättigheter år 2006 på grund av att avtalet i fråga var i kraft. Aktiva jordbrukare ska ansöka om fastställelse av stödrättigheter senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer på att avtalet i fråga har upphört att gälla.

8 § (21.1.2016/43)

8 § har upphävts genom F 21.1.2016/43.

9 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grund av ett domstolsbeslut eller ett administrativt beslut av en myndighet

I artikel 30.9 i stödförordningen avsedda stödrättigheter och ökningar av dem fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer på ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som fattats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

10 § (21.1.2016/43)
Prioritetsordningen för grunderna för användning och beviljande av stödrättigheter

1 mom. har upphävts genom F 19.1.2017/31. (19.1.2017/31)

Ur den nationella reserven får det beviljas stödrättigheter till högst det belopp som motsvarar den nationella reserven. Om de stödrättigheter som sökts ur den nationella reserven under stödåret till sitt sammanlagda belopp överstiger den nationella reserven, ska när stödrättigheterna beviljas de sökande rangordnas enligt följande prioritetsordning efter det att 4 och 9 § har tillämpats:

1) jordbrukare enligt 7 §,

2) jordbrukare enligt 5 §,

3) jordbrukare enligt 6 § 1 mom.,

4) jordbrukare enligt 6 § 2 mom.

11 §
Ändring av värdet av de stödrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Det i 17 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket avsedda värdet på en stödrättighet som beviljats ur den nationella reserven ändras genom årliga justeringar efter det år då stödrättigheten i fråga beviljades så att samtliga stödrättigheter inom samma stödregion har samma värde från och med den 1 januari 2019.

12 § (19.1.2017/31)
Överföring av stödrättigheter till den nationella reserven

Om felaktigt tilldelade stödrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av en kontroll i de fall som avses i artikel 31.1 e i stödförordningen, ska den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen, under det aktuella stödåret jämföra antalet stödrättigheter för år 2015 med den godkända arealen för år 2015. Den godtagbara arealen bedöms utifrån mätningar som gjorts vid kontrollen under det aktuella stödåret.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (125/2014).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

Ikraftträdelsestadganden:

21.1.2016/43:

Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

19.1.2017/31:

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

18.1.2018/72:

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

24.1.2019/147:

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

16.1.2020/12:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

21.1.2021/97:

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

20.1.2022/65:

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.