Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

18.12.2014/1245

Statsrådets förordning om audiovisuella tjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av informationssamhällsbalken (917/2014) samt 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Rundradion Ab (1380/1993), av dem 7 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Rundradion Ab sådan den lyder i lag 635/2005:

Etablering av en leverantör av audiovisuella innehållstjänster
1 § (11.2.2021/137)

Utöver vad som föreskrivs i 207 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) har en leverantör av audiovisuella innehållstjänster en sådan betydande koppling till Finland att leverantören kan anses vara etablerad i Finland, om

1) leverantörens huvudkontor finns i en stat eller besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är part i den europeiska konventionen om television över gränserna (FördrS 87/1994), nedan Europarådets televisionskonvention, och en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland,

2) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention och leverantörens huvudkontor finns i Finland,

3) ingen betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är parter i Europarådets televisionskonvention, men leverantören har inlett verksamheten i enlighet med finsk lagstiftning och bedriver ekonomiskt betydande verksamhet i Finland,

4) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland och leverantören har sitt huvudkontor i Finland medan besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i ett tredjeland,

5) en betydande del av de anställda som deltar i tillhandahållandet av audiovisuella innehållstjänster i anslutning till programmet arbetar i Finland och leverantören har sitt huvudkontor i ett tredjeland medan besluten om programtablåer eller programkataloger fattas i Finland.

2 §

En utövare av televisionsverksamhet som inte har etablerat sig i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som är part i Europarådets televisionskonvention, anses ha etablerat sig i Finland, om denna använder

1) en satellitupplänk belägen i Finland,

2) satellitkapacitet som tillhör ett finskt företag.

Etablering av en leverantör av videodelningsplattformar (11.2.2021/137)
2 a § (11.2.2021/137)

Utöver vad som föreskrivs i 226 b § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation kan en leverantör av videodelningsplattformar anses vara etablerad i Finland, om leverantören ingår i en koncern enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) och moderföretaget eller ett dotterföretag till leverantören av videodelningsplattformar är etablerat i Finland. Om moderföretaget eller dotterföretagen är etablerade i flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om moderföretaget är etablerat i Finland.

Om moderföretaget till leverantören av videodelningsplattformar inte är etablerat i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om ett dotterföretag är etablerat i Finland.

Om det finns flera dotterföretag och vart och ett av dem är etablerat i olika stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses leverantören av videodelningsplattformar vara etablerad i Finland om något av dotterföretagen inledde sin verksamhet i Finland och fortfarande bedriver ekonomisk verksamhet i Finland.

Europeiska program
3 §

Som ett sådant europeiskt program som avses i 209 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation betraktas ett program som har gjorts av anställda som i huvudsak är bosatta i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller som är parter i Europarådets televisionskonvention om

1) programmet har producerats av en eller flera producenter som är etablerade i en eller flera av dessa stater,

2) produktionen av programmet har övervakats och styrts av en eller flera producenter etablerade i en eller flera av dessa stater,

3) det är fråga om ett samproducerat program, producenter som är etablerade i dessa stater svarar för en övervägande del av de totala kostnaderna och produktionen inte kontrolleras av producenter etablerade utanför dessa stater.

(31.5.2018/396)

Som ett europeiskt program betraktas också ett program som har producerats av producenter som är etablerade i en eller flera europeiska tredjestater med vilka Europeiska gemenskapen har slutit avtal som omfattar den audiovisuella sektorn. En förutsättning är dock att producenterna har producerat programmet antingen ensamma eller i samarbete med en eller flera producenter som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och att denna produktion har gjorts tillsammans med anställda som i huvudsak är bosatta i en eller flera europeiska stater.

4 §

Ett program betraktas som ett europeiskt program om det har producerats inom ramen för bilaterala avtal om samproduktion som har ingåtts mellan en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en tredjestat. En förutsättning är dock att de producenter som är etablerade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bidrar med huvuddelen av de totala produktionskostnaderna och att produktionen inte kontrolleras av en eller flera producenter som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §

Ett program som enligt 3 eller 4 § inte betraktas som ett europeiskt program, men som huvudsakligen har gjorts av anställda som är bosatta i en eller flera stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska betraktas som ett europeiskt program i den utsträckning som motsvarar den andel som producenten från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har av de totala produktionskostnaderna.

Evenemang av samhällelig betydelse
6 § (11.2.2021/137)

Sådana evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 212 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är

1) de olympiska sommar- och vinterspelen arrangerade av Internationella olympiska kommittén,

2) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer arrangerade av Internationella fotbollsförbundet,

3) öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer arrangerade av Europeiska fotbollsförbundet,

4) världsmästerskapen i ishockey för herrar och ishockey för damer arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,

5) världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,

6) världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet,

7) europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.

De i 1 mom. avsedda öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer, öppnings-, semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar och fotboll för damer och semifinal- och finalmatcherna samt de matcher som spelas av det finländska landslaget i världsmästerskapen i ishockey för herrar och ishockey för damer ska sändas i sin helhet som direkta sändningar.

Övriga i 1 mom. avsedda evenemang kan sändas helt eller delvis som direkta eller som bandade sändningar.

Syn- och hörselskadades tillgång till programutbud
7 §

När en ljud- och textningstjänst som avses i 211 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation införs i programutbud inom televisionsverksamheten räknas till programtimmarna i fråga om textningstjänsten program på finska eller svenska, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning, och i fråga om ljudtjänsten program på andra språk än finska och svenska, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning. (31.5.2018/396)

Av ljud- och textningstjänstens andelar kan en tredjedel av programtimmarna läggas i en beställ-tv som tillhandahålls av en utövare av televisionsverksamhet.

8 §

Ljud- och textningstjänst ska införas i programutbud som sänds med stöd av en riksomfattande programkoncession och som betjänar flera olika grupper bland allmänheten. Programutbud anses betjäna flera olika grupper bland allmänheten, om

1) programutbudet är fritt mottagbart,

2) programutbudet kan tas emot i hela landet, och

3) programutbudet dagligen innehåller finsk- eller svenskspråkiga program.

4) de har en betydande årlig tittartidsandel och årlig genomsnittlig daglig räckvidd.

(31.5.2018/396)

2 mom. har upphävts genom F 11.2.2021/137. (11.2.2021/137)

9 § (10.12.2020/948)

Den kalkylerade referenskostnaden per programtimme för ljud- och textningstjänsten är

1) 70 euro för införande av ljud i programutbud,

2) 440 euro för införande av textning i program som är på finska eller svenska.

10 § (31.5.2018/396)

Om de kostnader som ljud- och textningstjänsten medför för en utövare av televisionsverksamhet överskrider en procent av utövarens omsättning under föregående räkenskapsperiod, ska ljud- och textningstjänsten införas i en så stor andel av program som möjligt utan att gränsen överskrids.

11 § (31.5.2018/396)

11 § har upphävts genom F 31.5.2018/396.

12 § (10.12.2020/948)

I fråga om regionala nyheter som sänds i direktsändning och som hör till programutbudet kan textningstjänsten levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.

Bestämmelserna i 1 mom. om regionala nyheter tillämpas till och med den 31 december 2021 på samtliga direktsändningar som hör till programutbudet.

13 § (31.5.2018/396)

Alla program med översättningstext i allmännyttiga programutbud ska förses med ljudtjänst, med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.

Skyldighet att förmedla varningsmeddelanden
14 §

Rundradion Ab är skyldigt att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i televisions- och radioprogramutbud.

Innehållet i varningsmeddelandet får inte ändras vid förmedlingen.

Ikraftträdande
15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om beredskapsskyldighet i anslutning till kommunikationsmarknaderna och skyldighet att förmedla varningsmeddelanden som utfärdas av myndigheterna (838/2003).

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.2017/2:

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2017.

31.5.2018/396:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

14.5.2020/371:

Denna förordning träder i kraft den 2 juni 2020.

10.12.2020/948:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

11.2.2021/137:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.