Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

11.4.2014/319

Lag om djuravelsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (27.6.2018/514)
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel), nedan förordningen om djuravel.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om djurskyddslagen (247/1996), lagen om djursjukdomar (441/2013) eller lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, ska de tillämpas i stället för denna lag.

L om djursjukdomar 441/2013 har upphävts genom L om djursjukdomar 76/2021. L om ett system för identifiering av djur 238/2010 har upphävts genom L om identifiering och registrering av djur 1069/2021, som gäller fr.o.m. 1.1.2022.

2 kap

Godkännande av stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningar samt avelsprogram, stambok och avelsregister (27.6.2018/514)

3 § (27.6.2018/514)
Godkännande av stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningar

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan godkänna en offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning som stambokförande sammanslutning för en djurarts ras som avses i artikel 2 i förordningen om djuravel eller som avelsregisterförande sammanslutning för hybridavelssvin, om sammanslutningen uppfyller de krav som avses i artikel 4.3 i och i bilaga I till förordningen om djuravel.

Till ansökan ska fogas de utredningar som avses i artikel 4.3 i och i bilaga I till förordningen om djuravel.

En sökande som uppfyller förutsättningarna för godkännande ska godkännas som stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning. Om Livsmedelssäkerhetsverket på de grunder som anges i artikel 5 i förordningen om djuravel har för avsikt att avslå ansökan om godkännande, ska Livsmedelssäkerhetsverket meddela sökanden om avslaget och grunderna för det skriftligen, varvid sökanden inom 60 dagar kan begära att Livsmedelssäkerhetsverket behandlar saken på nytt. Livsmedelssäkerhetsverket ska meddela ett beslut i saken inom 60 dagar från och med mottagandet av begäran om en ny behandling av ansökan.

Stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar är skyldiga att utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om väsentliga förändringar i sin verksamhet.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid godkännande av stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (27.6.2018/514)
Avelsprogram

En stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning ska ha minst ett i artikel 8 eller 12 i förordningen om djuravel avsett godkänt avelsprogram som uppfyller vad som föreskrivs i bilaga I till den förordningen.

Beslut om godkännande av avelsprogram fattas av Livsmedelssäkerhetsverket. Om det görs väsentliga ändringar i ett avelsprogram, ska ändringen anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket. Om Livsmedelssäkerhetsverket inte meddelar något annat inom 90 dagar efter att verket har fått anmälan, ska det ändrade avelsprogrammet anses godkänt.

5 § (27.6.2018/514)
Stamböcker och avelsregister samt förande av dem

En sammanslutning som har godkänts såsom stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning ska föra en sådan stambok som avses i artikel 2.12 i förordningen om djuravel eller ett sådant avelsregister som avses i artikel 2.17 i den förordningen.

Stambokens uppbyggnad och innehåll ska uppfylla de krav som föreskrivs i artiklarna 15–17 i förordningen om djuravel.

6 § (27.6.2018/514)
Införande av djur i stambok eller avelsregister

Renrasiga avelsdjur ska på ansökan föras in i stambokens huvudavsnitt, om djuret uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 18 eller 19 eller 20.2 i förordningen om djuravel. Ett djur som inte uppfyller kraven för införande i stambokens huvudavsnitt, ska på ansökan föras in i en bilaga till stamboken, om djuret uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 20.1 i förordningen om djuravel.

Hybridavelssvin ska på ansökan föras in i avelsregistret, om djuret uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 23 i förordningen om djuravel.

Avelsdjur som har importerats från någon annan stat än en medlemsstat och avkomma från könsceller och embryon som har importerats från någon annan stat än en medlemsstat ska på ansökan föras in i stambokens huvudavsnitt eller i ett avelsregister, om de uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 36 i förordningen om djuravel.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på sådana i artikel 2.25 i förordningen om djuravel avsedda privata företag som bedriver verksamhet i ett slutet produktionssystem.

Livsmedelssäkerhetsverket fattar beslut om beviljande av tillstånd som avses i artikel 19.2, del 3 i bilaga I och del 1 kapitel III i bilaga II till förordningen om djuravel.

3 kap

Handlingar som gäller avelsdjur samt deras könsceller och embryon samt införsel av dessa (27.6.2018/514)

7 § (27.6.2018/514)
Härstamningsbevis

När handel med avelsdjur eller deras könsceller eller embryon som har införts i en stambok eller ett avelsregister bedrivs inom en medlemsstat eller mellan medlemsstater, ska de åtföljas av ett sådant härstamningsbevis som avses i artikel 30 i förordningen om djuravel och som uppfyller vad som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/717 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller förlagor till härstamningsbevis för avelsdjur och avelsmaterial från dem eller i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1940 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid. Detsamma gäller även i en situation där avsikten är att ett avelsdjur eller avkomman från könsceller eller embryon till avelsdjur ska införas i en annan stambok eller ett annat avelsregister.

Härstamningsbevis får utfärdas endast av en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning. Ett härstamningsbevis för könsceller eller embryon får dock på grundval av de uppgifter som en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning har gett utfärdas även av en sådan aktör som avses i artikel 31.1 i förordningen om djuravel. Aktören ska utfärda härstamningsbeviset på begäran.

Närmare föreskrifter om härstamningsbevisen får meddelas av Livsmedelssäkerhetsverket.

8 § (27.6.2018/514)
Införsel av avelsdjur samt deras könsceller och embryon

När sådana avelsdjur eller könsceller eller embryon från avelsdjur som har förts in i en stambok eller ett avelsregister som förs av ett avelsorgan som avses i artikel 34 i förordningen om djuravel importeras till Finland från någon annan stat än en medlemsstat ska de åtföljas av ett sådant härstamningsbevis som avses i 7 § 1 mom., om avsikten är att dessa avelsdjur eller avkomman från könscellerna eller embryona ska föras in i en stambok eller ett avelsregister i Finland.

Om det krävs att den konventionella tullsats som avses i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska tillämpas på importen av ett renrasigt avelsdjur, ska de handlingar som avses i artikel 37 i förordningen om djuravel uppvisas för Tullen. I samband med den veterinära gränskontroll av djuret som avses i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) ska även de omständigheter som anges i artikel 37.2 i förordningen om djuravel kontrolleras.

4 kap

Myndigheter

9 §
Jord- och skogsbruksministeriet

Den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av denna lag och Europeiska unionens lagstiftning om djuravel hör till jord- och skogsbruksministeriet.

10 § (27.6.2018/514)
Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket styr och utövar tillsyn över djuravelsverksamheten. Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 2.8 i förordningen om djuravel. Livsmedelssäkerhetsverket utför enligt vad som föreskrivs nedan dessutom uppgifter som gäller godkännande av stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningar och tillsyn över efterlevnaden av förordningen om djuravel och av bestämmelserna i denna lag.

11 § (27.6.2018/514)
Tullen

Tullen utför uppgifter som gäller införsel av avelsdjur samt deras könsceller och embryon samt uppgifter inom tillsynen över införseln enligt vad som föreskrivs nedan.

5 kap

Tillsyn och administrativa tvångsmedel

12 §
Tillsyn

Livsmedelssäkerhetsverket utövar tillsyn över de stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningarnas verksamhet när de utför uppgifter som föreskrivs i förordningen om djuravel och i denna lag. Livsmedelssäkerhetsverket utövar dessutom tillsyn över att de som bedriver avelsverksamhet och de som bedriver införsel av avelsdjur och införsel av könsceller och embryon till avelsdjur iakttar förordningen om djuravel samt bestämmelserna i denna lag. (27.6.2018/514)

Tillsyn över införseln av avelsdjur samt införseln av könceller och embryon till avelsdjur utövas förutom av Livsmedelssäkerhetsverket även av Tullen. (27.6.2018/514)

Livsmedelssäkerhetsverket får anlita regionförvaltningsverken som hjälp vid tillsynen.

13 §
Inspektionsrätt

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att för tillsynen över stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningars verksamhet inspektera sammanslutningarnas lokaler och elektroniska informationshanteringssystem samt att av sammanslutningarna och deras representanter få handlingar och uppgifter som behövs för inspektionen. Med handlingar avses även material som skapats eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt. Kommissionen och sakkunniga som utnämnts av kommissionen har rätt att delta i inspektioner som utförs av Livsmedelssäkerhetsverket. Inspektioner får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. (27.6.2018/514)

Den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen eller dess representant ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran lämna behövlig hjälp vid inspektionen. (27.6.2018/514)

Vid en inspektion ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

14 § (27.6.2018/514)
Administrativa tvångsmedel i fråga om stamboksförande eller avelsregisterförande sammanslutningar

Om en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller om den underlåter att iaktta eller bryter mot de skyldigheter i sin verksamhet som föreskrivs i förordningen om djuravel eller i denna lag, ska Livsmedelssäkerhetsverket ge sammanslutningen en skriftlig uppmaning att avhjälpa bristen. I uppmaningen ska Livsmedelssäkerhetsverket ange en tidsfrist inom vilken den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen ska avhjälpa de brister, försummelser och överträdelser som har konstaterats, om inte en tidsfrist är uppenbart onödig.

Om den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen inte avhjälper en brist, försummelse eller överträdelse inom den tid som anges i uppmaningen att avhjälpa bristen, får Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att införandet av avelsdjur i stamboken eller avelsregistret uppskjuts. Livsmedelssäkerhetsverket kan också bestämma att den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen ska avbryta beviljandet av härstamningsbevis, om det har konstaterats oklarheter eller fel i härstamningsbevisen.

Om en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning trots en uppmaning upprepat, kontinuerligt eller allmänt underlåter att iaktta kraven för det godkända avelsprogram som avses i 4 §, ska Livsmedelssäkerhetsverket avbryta det godkända avelsprogrammets giltighet eller helt återkalla godkännandet av avelsprogrammet.

Om en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning trots en uppmaning upprepat, kontinuerligt eller allmänt inte uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 4.3 i förordningen om djuravel, ska Livsmedelssäkerhetsverket helt återkalla godkännandet av den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen.

15 §
Förbud mot användning

Livsmedelssäkerhetsverket kan förbjuda användningen av djur som avses i denna lag och deras könsceller och embryon vid avelsverksamhet, om de inte uppfyller de krav som ställs i denna lag.

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att av den som bedriver avelsverksamhet eller importerar avelsdjur samt könsceller och embryon till avelsdjur få de uppgifter som behövs för att utfärda i denna paragraf avsedda förbud, om det finns skäl att misstänka att avelsdjur eller könsceller eller embryon till avelsdjur inte uppfyller de krav som ställs i denna lag. (27.6.2018/514)

Ett förbud ska vara tidsbundet, om den brist som utgör grunden för förbudet är möjlig att avhjälpa. Förbudet ska upphävas utan dröjsmål när bristen har avhjälpts. Förbudet ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten av beslutet eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas.

Livsmedelssäkerhetsverket får förena ett förbud med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

15 a § (27.6.2018/514)
Förbud mot genomförande av avelsprogram som inte är godkända

Om någon annan instans än en sådan sammanslutning som godkänts såsom stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning genomför ett avelsprogram avsett för eget bruk, kan Livsmedelssäkerhetsverket förbjuda genomförandet av avelsprogrammet, om avelsverksamheten leder till handel med avelsdjuren eller deras könsceller eller embryon eller om genomförandet av avelsprogrammet äventyrar ett befintligt, redan godkänt avelsprogram som en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning genomför för samma djurarts ras eller linje.

Förbudet ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten av beslutet eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas.

6 kap

Särskilda bestämmelser

16 § (18.6.2021/569)
Register över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar

Över de stambokförande sammanslutningarna och de avelsregisterförande sammanslutningarna förs ett register. På registret och på handlingar tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

I registret antecknas datum för godkännande av en sammanslutning såsom stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning, kontaktuppgifter för sammanslutningen, uppgifter om vilken djurart eller ras och linje som sammanslutningen godkänts att föra stambok eller avelsregister över, uppgifter om de tillsynsåtgärder som vidtagits och deras resultat samt uppgifter om nedläggning av verksamheten och återkallande av godkännande.

Livsmedelsverket ska över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar elektroniskt offentliggöra en sådan förteckning som avses i artikel 7 i förordningen om djuravel och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/716 om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller de förlagor som ska användas för de uppgifter som ska ingå i förteckningarna över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter.

Med avvikelse från vad som i 12 § i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs föreskrivs om avförande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs, ska de uppgifter som avses i denna paragraf avföras ur registret tre år efter det att den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen har meddelat att verksamheten lagts ned eller godkännandet har återkallats.

17 §
Myndigheters rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en statlig myndighet få sådana uppgifter om en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning, eller om en sammanslutning som ansöker om att få föra stambok eller avelsregister, som gäller sammanslutningens ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet och andra betydande omständigheter som med tanke på efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag är nödvändiga för behandlingen av de ärenden som avses i denna lag. (27.6.2018/514)

Sådana uppgifter om ekonomisk ställning och affärs- eller yrkeshemlighet som gäller en stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning, eller en sammanslutning som ansöker om att få föra stambok eller avelsregister, och som har erhållits vid utförandet av ett uppdrag enligt denna lag, får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott. (27.6.2018/514)

Trots sekretessbestämmelserna får Livsmedelssäkerhetsverket till ett behörigt organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter som annars är sekretessbelagda, som har fåtts vid verkställandet av denna lag och som behövs för att utöva tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts.

18 §
Beslutsavgift

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för beslut som Livsmedelssäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Beslut som avses i 14 och 15 § i denna lag är avgiftsfria.

19 §
Handräckning

Bestämmelser om Livsmedelssäkerhetsverkets rätt att få handräckning för att förrätta en inspektion finns i polislagen (872/2011).

20 § (27.6.2018/514)
Djuravelsförseelse

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelsen i 6 § om införande av djur i stambok eller avelsregister, bestämmelsen i 7 § 2 mom. om skyldigheten att utfärda härstamningsbevis eller det förbud som avses i 15 eller 15 a §, ska för djuravelsförseelse dömas till böter.

21 § (15.1.2021/53)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om husdjursavel (794/1993).

23 §
Övergångsbestämmelser

Beslut om godkännande av stambokförande sammanslutning som fattats med stöd av lagen om husdjursavel förblir i kraft.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 167/2013, JsUB 4/2014, RSv 19/2014, Rådets direktiv 2009/157/EG (32009L0157);EUT nr L 323, 10.12.2009, s. 1, Rådets direktiv 87/328/EEG (31987L0328); EGT nr L 167, 26.6.1987, s. 54, Rådets direktiv 88/661/EEG (31988L0661); EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 96, Rådets direktiv 90/118/EEG (31990L0118); EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 82, Rådetsdirektiv 90/119/EEG (31990L0119); EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 84, Rådets direktiv 89/361/EEG (31989L0361); EGT nr L 153, 6.6.1989, s. 107, Rådets direktiv 90/427/EEG (31990L0427); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 172, Rådets direktiv 91/174/EEG (31990L0174); EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 232, Rådets direktiv 94/28/EG (31994L0028); EGT nr L 178, 12.7.1994, s. 31

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2018/514:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2018.

Beslut om godkännande av stambokförande sammanslutning som fattats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft.

Denna lag tillämpas även på ansökningar som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag.

RP 20/2018, JsUB 9/2018, RSv 55/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (32016R1012); EUT L 171, 29.6.2016 s. 66, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/717 (32017R0717); EUT L 109, 26.4.2017, s. 9, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1940 (32017R1940); EUT L 275, 25.10.2017, s. 1, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/716 (32017R0716); EUT L 109, 26.4.2017, s. 1

15.1.2021/53:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

18.6.2021/569:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.