Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

9.8.2013/590

Lag om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Mål

Målet med tillsynen över och kontrollen av el- och naturgasmarknaden är att främja effektiv, säker och miljömässigt hållbar verksamhet på de nationella och regionala el- och naturgasmarknaderna samt Europeiska unionens inre marknad för el och naturgas i syfte att garantera energiförbrukarna god leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och skäliga principer för el- och naturgastjänster.

2 § (21.8.2020/633)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skötseln av de uppgifter som Energimyndigheten har enligt

1) elmarknadslagen (588/2013),

2) naturgasmarknadslagen (587/2017),

3) lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas (588/2017),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete,

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan elhandelsförordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den,

6) delegerade akter som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, nedan elmarknadsdirektivet,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen, samt de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av förordningen,

8) de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet,

9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, nedan REMIT-förordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) säkerhet såväl säkerhet vid elleverans och elanskaffning och leveranssäkerhet i fråga om naturgas samt teknisk säkerhet,

2) förnybara energikällor vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogaser,

3) distribuerad produktion kraftverk som är anslutna till distributionssystem,

4) icke-hushållskund fysisk eller juridisk person, som köper el eller naturgas som inte är avsedd för egen hushållsförbrukning, elgrossister och elproducenter,

5) vertikalt integrerat företag ett el- eller naturgasföretag eller en grupp av el- eller naturgasföretag där samma person eller samma personer direkt eller indirekt har rätt att utöva bestämmande inflytande och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring eller distribution och minst ett av områdena produktion eller leverans av el eller bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring, distribution, kondensering eller lagring av naturgas och minst ett av områdena produktion eller leverans av naturgas.

Definitionerna i 3 § i elmarknadslagen och 1 kap. 3 § i naturgasmarknadslagen gäller också vid tillämpningen av denna lag.

2 kap

Energimarknadsverkets uppgifter

4 §
Allmänna mål för Energimarknadsverkets verksamhet

Energimarknadsverkets mål när den fullgör de uppgifter som avses i denna lag är

1) att främja en effektiv, säker och miljömässigt hållbar nationell el- och naturgasmarknad i enlighet med de mål som ställts i elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen,

2) att i nära samarbete med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, andra EES-staters energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen främja en konkurrensutsatt, säker och miljömässigt hållbar inre marknad för el och naturgas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt ett effektivt öppnande av el- och naturgasmarknaden för alla kunder och el- och naturgasleverantörer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3) att främja säkerställandet av ändamålsenliga förutsättningar för att el- och naturgasnäten ska fungera effektivt och tillförlitligt med beaktande av de långsiktiga målen,

4) att främja utvecklingen i konkurrensutsatta och väl fungerande regionala el- och naturgasmarknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att de mål som avses i 2 och 3 punkten ska kunna uppnås,

5) att främja undanröjandet av restriktioner för el- och naturgashandeln mellan EES-staterna; i detta ingår också att utveckla en sådan ändamålsenlig kapacitet för gränsöverskridande överföring genom vilken man kan tillgodose efterfrågan och förbättra integreringen av nationella marknader,

6) att främja ett kostnadseffektivt utvecklande av säkra, pålitliga, effektiva och icke-diskriminerande el- och naturgasnät som är kundinriktade samt främja tillräcklig överföringskapacitet och energieffektivitet hos el- och naturgasnäten och integrera produktion av el och naturgas från förnybara energikällor och distribuerad produktion i el- och naturgasnäten,

7) att underlätta tillträde till nätet för ny produktionskapacitet; i detta ingår också åtgärder för att undanröja eventuella hinder för nya marknadsaktörer och för el och gas producerad från förnybara energikällor att få tillträde till marknaderna,

8) att sträva efter att säkerställa att innehavare och användare av el- och naturgasnät får lämpliga sporrar, både på kort och lång sikt, för att öka systemeffektiviteten och främja marknadsintegreringen,

9) att sträva efter att säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska el- och naturgasmarknaden fungerar effektivt, främja effektiv konkurrens och säkerställa konsumentskyddet,

10) att främja uppnåendet av en hög standard på tjänster inom el- och naturgasbranschen, för egen del inverka på skyddandet av utsatta kunder samt verka för att de processer för utbyte av uppgifter som behövs vid byte av leverantör är kompatibla.

2 mom. har upphävts genom L 25.8.2017/589. (25.8.2017/589)

5 §
Energimarknadsverkets allmänna tillsynsuppgift

Energimarknadsverket ska utöva tillsyn över iakttagandet av den nationella lagstiftning och EU-lagstiftning samt de myndighetsföreskrifter som avses i 2 § samt sköta andra uppgifter som hör till verket enligt den lagstiftning som avses i 2 §.

6 § (30.12.2014/1432)
Energimyndighetens uppgifter som nationell energitillsynsmyndighet

Energimyndigheten ska i egenskap av den nationella energitillsynsmyndighet som avses i Europeiska unionens lagstiftning om el- och naturgasbranschen i synnerhet

1) för innehavare av el- och naturgasnät fastställa metoder för prissättning av överföring och distribution i enlighet med det förfarande som föreskrivs i denna lag,

2) säkerställa att innehavarna av el- och naturgasnät samt andra företag inom el- och naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter enligt den nationella lagstiftningen och unionens lagstiftning och i överensstämmelse med sin behörighet besluta om behövliga och proportionerliga åtgärder för att främja effektiv konkurrens på elmarknaden och naturgasmarknaden och säkerställa att marknaderna fungerar korrekt,

3) samarbeta i gränsöverskridande frågor med energitillsynsmyndigheterna i de andra EES-staterna och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,

4) verkställa de juridiskt bindande beslut av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen som hör till Energimyndighetens ansvarsområde,

5) säkerställa att korssubventionering inte förekommer mellan verksamhetsgrenarna överföring, distribution och leverans av el och naturgas, lagring av naturgas samt behandling av kondenserad naturgas,

6) övervaka stamnätsinnehavarnas och gasöverföringsnätsinnehavarnas investeringsplaner,

7) övervaka efterlevnaden av reglerna för el- och naturgasnätens säkerhet och tillförlitlighet, se över hur näten fungerat tidigare och delta i beredningen av krav på kvaliteten hos el- och naturgasnätstjänster och el- och naturgasleveranser,

8) övervaka nivån på transparensen på el- och naturgasmarknaden och säkerställa att företagen inom el- och naturgasbranschen fullgör sina skyldigheter vad gäller transparens,

9) övervaka öppnandet av parti- och detaljmarknaden för el och naturgas för konkurrens samt följa hur konkurrensen fungerar på dessa marknader,

10) övervaka om det inom elbranschen och naturgasbranschen förekommer avtalspraxis som begränsar konkurrensen och exklusivitetsklausuler som gäller icke-hushållskunder,

11) övervaka hur mycket tid innehavarna av el- och naturgasnät använder för leverans av anslutningar och reparationer,

12) övervaka grunderna för regleringen av användarrättigheter i fråga om naturgaslager och lagring av gas i rörledning samt andra stödtjänster i fråga om naturgas och övervaka tillämpningen av de bestämmelser som gäller användarrättigheter i fråga om naturgaslager och lagring av gas i rörledning samt andra tilläggstjänster,

13) bidra till att säkerställa effektiviteten och genomförandet när det gäller konsumentskyddsåtgärder som riktar sig till el- och naturgasmarknaden,

14) årligen göra upp och publicera en utvärdering av hur skyldigheter som gäller allmännyttiga tjänster i fråga om el- och naturgasleveranser har fullgjorts,

15) säkerställa att kunderna kan få tillgång till uppgifter om sin egen förbrukning av el eller naturgas,

16) övervaka verkställandet av de bestämmelser som gäller ställningen och ansvarsområdena för innehavare av el- och naturgasnät, leverantörer av el och naturgas, kunder samt andra parter på el- och naturgasmarknaden,

17) övervaka investeringar som görs i elproduktionskapacitet och deras konsekvenser för elleveranssäkerheten,

18) övervaka samarbetet i tekniska frågor mellan EES-staternas och tredjeländers innehavare av stamnät för el,

19) övervaka genomförandet av skyddsåtgärder som gäller el- och naturgasmarknaden,

20) främja kompatibiliteten hos de processer för utbyte av uppgifter som hänför sig till de viktigaste marknadsprocesserna på el- och gasmarknaden på regional nivå,

21) främja även deltagandet av efterfrågebaserade resurser i el- och naturgasmarknaden utöver utbudet.

2 mom. har upphävts genom L 25.8.2017/589. (25.8.2017/589)

7 §
Den nationella energitillsynsmyndighetens verksamhetsberättelse

Energimarknadsverket ska årligen ge ministeriet, den i förordningen om en byrå för samarbete avsedda byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen en berättelse om sin verksamhet som nationell energitillsynsmyndighet. Verksamhetsberättelsen ska publiceras.

Berättelsen ska innehålla de åtgärder som vidtagits och uppnådda resultat i fråga om de uppgifter som avses i 6 § samt en bedömning av hur stamnätsinnehavarnas och gasöverföringsnätsinnehavarnas investeringsplaner motsvarar de planer för utveckling av el- och naturgasnät som omfattar gemenskapen och utarbetats av det europeiska kontaktverket för nätinnehavarna. Bedömningen får innehålla rekommendationer om ändring av investeringsplanerna.

8 §
Energimarknadsverkets övervakning av leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas

I samarbete med andra myndigheter ska Energimarknadsverket följa utvecklingen av balansen mellan utbudet av och efterfrågan på el och naturgas, el- och naturgasnätens kvalitet och nivån på underhållet av dem samt åtgärder för att täcka toppar i efterfrågan på el och naturgas och hantera brister i leveranserna från leverantörernas sida.

Energimarknadsverket ska vart annat år publicera en berättelse om leveranssäkerheten i fråga om el och varje år en berättelse om leveranssäkerheten i fråga om naturgas senast den 31 juli. Berättelsen ska lämnas till ministeriet och kommissionen.

3 kap

Energimarknadsverkets behörighet i tillsynsärenden

9 §
Energimarknadsverkets behörighet i tillsynsärenden

Om någon bryter mot eller försummar de förpliktelser som föreskrivs i den nationella lagstiftning eller EU-lagstiftning som avses i 2 §, ska Energimarknadsverket förplikta vederbörande att rätta till sin överträdelse eller försummelse. I beslutet kan det bestämmas hur överträdelsen eller försummelsen ska rättas. I beslutet kan det också bestämmas att en avgift som tagits ut felaktigt ska betalas tillbaka till kunden, om inte återbäringsförfarandet enligt 14 § tillämpas.

10 § (30.12.2014/1432)
Villkor och metoder som fastställs av Energimyndigheten

Energimyndigheten ska genom ett beslut (beslut om fastställande) fastställa att en nätinnehavare, en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska iaktta följande villkor för tjänsterna och metoder för prissättning av tjänsterna innan dessa införs:

1) metoderna för bestämmande av nätinnehavarens intäkter av nätverksamheten och de avgifter som ska tas ut för överföringstjänsten under tillsynsperioden,

2) villkor, förutsättningar och tariffer som gäller tillträde till behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas,

3) villkoren för nätinnehavarens överföringstjänst,

4) villkoren för nätinnehavarens anslutningstjänst och metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för anslutningen,

5) villkoren för hantering av överbelastning och fördelningen av överföringskapaciteten i stamnätet och överföringsnätet samt metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för överbelastningen och metoderna för användningen av inkomster från hanteringen av överbelastning,

6) villkoren för de tjänster som omfattas av systemansvaret för en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt metoderna för bestämmande av avgifterna för nämnda tjänster,

7) den systemansvariga stamnätsinnehavarens villkor för de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln samt metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för den systemansvariga stamnätsinnehavarens uppgift att utveckla det informationsutbyte som krävs för elhandel och balansavräkning och för bestämmande av de avgifter som tas ut för de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln, (8.5.2020/328)

8) den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens villkor för de centraliserade informationsutbytestjänsterna för naturgashandeln samt metoderna för bestämmande av de avgifter som tas ut för den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens uppgift att utveckla det informationsutbyte som krävs för naturgashandel och balansavräkning och för bestämmande av de avgifter som tas ut för de centraliserade informationsutbytestjänsterna för naturgashandeln. (8.5.2020/328)

(18.1.2019/109)

I beslutet om fastställande av de metoder som ska iakttas vid prissättningen kan det bestämmas om

1) principerna för värdering av det kapital som är bundet till nätverksamheten eller tjänsten,

2) sättet för bestämmande av en godtagbar avkastning på kapital som är bundet till nätverksamheten eller tjänsten eller av en godtagbar avkastning på tjänsten,

3) sättet för bestämmande av nätverksamhetens eller tjänstens resultat och sådan rättelse av resultaträkningen och balansräkningen som detta kräver,

4) mål som sporrar till effektivisering av nätverksamheten, främjande av marknadsintegrering, förbättrande av nätsäkerheten och främjande av tillhörande forskning och till utveckling av nätet och tillhandahållande av systemtjänster som främjar nätanvändarnas åtgärder för bättre energieffektivitet samt sättet för hur målen bestäms och de metoder enligt vilka målsättningen tillämpas i prissättningen,

5) metoden för bestämmande av prissättningsstrukturen, om en sådan metod behövs för tillträde till nätet eller verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland, eller om metoden hänför sig till prissättning av tjänster som omfattas av systemansvar,

6) sättet för bestämmande av de kompensationsavgifter som en överföringsnätsinnehavare tar ut hos andra överföringsnätsinnehavare och betalar till andra överföringsnätsinnehavare för överföringar mellan naturgassystemen, om avgifterna baserar sig på ett i 22 eller 33 a § i naturgasmarknadslagen avsett avtal mellan överföringsnätsinnehavare.

(22.2.2019/235)

Ett beslut om fastställande som riktar sig till elnätsinnehavare får inte hindra nätinnehavaren från att på den organiserade elmarknaden tillhandahålla systemtjänster med tanke på åtgärder för efterfrågestyrning, efterfrågehantering eller distribuerad produktion.

Sådana beslut om fastställande där det bestäms om de metoder som avses i 1 mom. 1 punkten, gäller under två på varandra följande tillsynsperioder på fyra år. Om en nätinnehavare har inlett sin verksamhet medan den tillsynsperiod som tillämpas på andra nätinnehavare fortfarande pågår, gäller beslutet om fastställande enligt 1 mom. 1 punkten trots det fram till slutet av tillsynsperioden i fråga. Sådana beslut om fastställande där det bestäms om de villkor, förutsättningar och tariffer som avses i 1 mom. 2 punkten gäller den tid på högst två år som Energimyndigheten bestämmer. Övriga beslut som avses i 1 mom. gäller tills vidare eller, om det finns särskilda skäl, den tid som anges i beslutet.

11 §
Fastställande av villkor och metoder för innehavare av slutna distributionsnät

Bestämmelserna i 10 § tillämpas på innehavare av slutna distributionsnät, om en nätanvändare som är ansluten till ett slutet distributionsnät skriftligen har begärt att Energimarknadsverket fastställer de villkor och metoder som avses i nämnda paragraf. Energimarknadsverket ska då bestämma en skälig tid inom vilken innehavaren av det slutna distributionsnätet ska lägga fram sina villkor och metoder för fastställelse. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i denna lag på förfarandet för fastställande samt på de villkor och metoder som fastställts.

12 §
Materiellrättslig grund för beslutet om fastställande

Ett beslut om fastställande som gäller en elnätsinnehavare och en systemansvarig stamnätsinnehavare ska basera sig på de grunder som föreskrivs i

1) elmarknadslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) elhandelsförordningen samt genomförandeakter och delegerade akter som antagits med stöd av den, (21.8.2020/633)

3 punkten har upphävts genom L 21.8.2020/633. (21.8.2020/633)

4) ett lagakraftvunnet beslut som gäller stamnätsinnehavaren och som har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete. (21.8.2020/633)

Ett beslut om fastställande som gäller en naturgasnätsinnehavare, en systemansvarig överföringsnätsinnehavare och en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska basera sig på de grunder som föreskrivs i

1) naturgasmarknadslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas,

3) naturgasnätsförordningen och de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av den,

4) de förordningar och beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av naturgasmarknadsdirektivet,

5) ett lagakraftvunnet beslut som gäller en överföringsnätsinnehavare och som har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete. (21.8.2020/633)

(25.8.2017/589)
13 §
Ändring av ett beslut om fastställande

Energimarknadsverket kan ändra ett beslut om fastställande genom ett nytt beslut, vars behandling har inletts på ansökan av den som beslutet om fastställande gäller eller på Energimarknadsverkets eget initiativ. Ett beslut om fastställandet som meddelats för viss tid kan ändras på initiativ av den som beslutet gäller eller av Energimarknadsverket och ett beslut om fastställande som gäller tills vidare kan ändras på Energimarknadsverkets initiativ, om

1) den som beslutet gäller har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter som har inverkat på beslutets innehåll,

2) ändringen grundar sig på en ändring i lagstiftningen,

3) ändringen grundar sig på ett avgörande som en fullföljdsdomstol har meddelat,

4) det finns vägande skäl för att ändra beslutet till följd av en väsentlig förändring i omständigheterna som inträffat efter att beslutet meddelades,

5) det finns vägande skäl för att ändra beslutet på grund av revidering av föråldrade villkor eller prissättningsarrangemangen, eller

6) ändringen är nödvändig på grund av verkställigheten av en internationell förpliktelse som är bindande för Finland.

Om beslutet om fastställande har meddelats för viss tid, ska den som beslutet gäller lämna en ansökan om ändring av beslutet till Energimarknadsverket innan beslutets giltighetstid har gått ut eller, om ansökan grundar sig på 1 mom. 4 punkten, inom sex månader från det att förändringen i omständigheterna inträffat, dock senast inom 60 dagar från det att beslutets giltighetstid har gått ut. Om ansökan grundar sig på 1 mom. 3 punkten, kan den lämnas också efter det att tillsynsperioden gått ut, dock inom 60 dagar från det att fullföljdsdomstolens beslut har vunnit laga kraft.

14 §
Energimyndighetens beslut efter tillsynsperioden (15.7.2021/731)

Energimarknadsverket ska efter att den tillsynsperiod som avses i 10 § har utgått genom beslut förplikta nätinnehavaren att under den tillsynsperiod som följer på den tillsynsperiod som beslutet gäller sänka sina avgifter för överföringstjänster som bestämts enligt de i 10 § 1 mom. 1 punkten avsedda metoderna med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått överstigit beloppet av en skälig avkastning, eller berättiga nätinnehavaren att under den tillsynsperiod som följer på den tillsynsperiod som beslutet gäller höja sina avgifter för överföringstjänster med det belopp med vilket nätverksamhetens avkastning under den tillsynsperiod som utgått understigit beloppet av en skälig avkastning. Om avkastningen av nätverksamheten under den tillsynsperiod som beslutet gäller har överstigit beloppet av en skälig avkastning med minst 5 procent, ska till det belopp med vilket avgifterna ska sänkas, för den tillsynsperiod som utgått fogas ränta, räknad som årlig ränta på hela det sistnämnda beloppet enligt genomsnittsräntan på eget kapital bestämt i enlighet med det beslut om fastställande som gäller tillsynsperioden i fråga.

Det beslut som avses i 1 mom. får inte meddelas, om inte det beslut om fastställande som gäller tillsynsperioden i fråga har vunnit laga kraft.

Energimyndigheten kan av vägande skäl på ansökan av en nätinnehavare förlänga den i 1 mom. avsedda utjämningsperioden för överskott eller underskott med högst fyra år. Energimyndigheten ska på ansökan av en nätinnehavare förlänga utjämningsperioden för underskott med högst fyra år, om nätinnehavaren inte har kunnat täcka underskottet i enlighet med 1 mom. på grund av en begränsning av höjningen av avgifter för överföring och distribution enligt 26 a § i elmarknadslagen eller 24 § i naturgasmarknadslagen. Förlängningen gäller i detta fall den del av underskottet som nätinnehavaren inte har kunnat täcka på grund av en begränsning av höjningen av avgifter för överföring och distribution enligt 26 a § i elmarknadslagen eller 24 § i naturgasmarknadslagen. Ansökan ska göras innan utjämningsperioden löper ut. (15.7.2021/731)

15 §
Överlåtelse av nätaffärsverksamhet och nätinnehavarnas fusionering under en tillsynsperiod

Om en nätinnehavare överlåter nätaffärsverksamheten till någon annan eller fusioneras med en annan verksamhetsutövare under den tillsynsperiod som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, tillämpas beslutet om fastställande i fråga om den nätverksamhet som till följd av överlåtelsen eller fusionen övergått till någon annan på mottagaren eller den övertagande sammanslutningen under återstoden av tillsynsperioden. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen svarar för återbäring av avgifter för överföringstjänster enligt 14 § till den överlåtande eller fusionerade nätinnehavarens kunder också till den del återbäringen hänför sig till en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen. Mottagaren eller den övertagande sammanslutningen får på motsvarande sätt räkna sig till godo den i 14 § avsedda rätten att höja avgifterna för överföringstjänsterna också till den del denna rätt hänför sig till den överlåtande eller fusionerade nätinnehavarens verksamhet under en del av den tillsynsperiod som föregick överlåtandet eller fusioneringen.

Energimarknadsverket ska på begäran av överlåtaren och mottagaren meddela ett separat beslut i vilket det belopp som avses i 1 mom. fastställs för överlåtelsetidpunkten.

4 kap

Påföljder

16 §
Påföljdsavgift

En näringsidkare kan påföras en påföljdsavgift, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i elmarknadslagen:

a) bestämmelserna i 18, 20–24, 24 a, 24 b, 25, 26, 43, 53, 53 a eller 54–56 § om ordnande av tillträde till nätet och nättjänster eller prissättningen av nättjänsterna,

b) bestämmelserna i 19, 40, 41 eller 50–52 § om utvecklande av elnätet eller kvalitetskrav i fråga om nätets funktion,

c) bestämmelserna i 30 § om en stamnätsinnehavares och en juridiskt åtskild distributionsnätsinnehavares rätt att bedriva elanskaffning och elleverans eller bestämmelserna i 60 eller 61 § om juridiskt åtskild distributionsnätsverksamhet,

d) bestämmelserna i 33 eller 34 § om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd eller bestämmelserna i 37 § om förbud mot att genomföra en affärstransaktion eller vidta en åtgärd,

e) bestämmelserna i 42, 45–47 eller 49 a § om stamnätsinnehavarens uppgifter eller om skyldigheter i anslutning till dem,

f) bestämmelserna i 57 eller 69 § om distributionsnätsinnehavarens eller detaljförsäljarens fakturering,

g) bestämmelserna i 65 § om skyldighet att anmäla underhållsstopp vid kraftverk eller Energimyndighetens beslut om flyttning av underhållsstoppet,

h) bestämmelserna i 66 § om bevarande av avtalsuppgifter,

i) bestämmelserna i 67 § om leveransskyldighet eller skyldigheter i anslutning till den,

j) bestämmelserna i 73 eller 75 § om balansansvar och anmälningsskyldighet för parterna på elmarknaden eller nätinnehavarna,

k) bestämmelserna i 74 § om skyldigheter som gäller nätinnehavarnas eller de balansansvarigas balansavräkning,

l) bestämmelserna i 75 a § om skyldighet att anlita centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln,

m) bestämmelserna i 75 b § om informationshanteringen i samband med marknadsprocesserna för elhandeln,

n) bestämmelserna i 76 § om sekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande, förutsatt att näringsidkaren är en juridisk person, eller

o) bestämmelserna i 77–80 eller 82 § om särredovisning av verksamheter,

(18.1.2019/109)

2) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i naturgasmarknadslagen:

a) bestämmelsen i 14 § om skyldighet att utveckla nätet, om det är fråga om ett sådant väsentligt eller långvarigt brott mot eller en sådan väsentlig eller långvarig försummelse av en skyldighet, som Energimyndigheten genom ett beslut med stöd av 9 § har ålagt näringsidkaren att rätta till, om näringsidkaren har underlåtit att iaktta beslutet,

b) bestämmelserna i 13, 15–17, 20–23 eller 25 § om ordnande av tillträde till nätet och nättjänster eller prissättningen av nättjänsterna,

c) bestämmelserna i 29, 31, 32, 32 b eller 35 § om överföringsnätsinnehavarens uppgifter eller om skyldigheter i anslutning till dem,

d) bestämmelserna i 39 eller 46 § om distributionsnätsinnehavarens eller detaljförsäljarens fakturering,

e) bestämmelserna i 42 eller 44 § om leveransskyldighet eller skyldigheter i anslutning till den,

f) bestämmelserna i 43 § om bevarande av avtalsuppgifter,

g) bestämmelserna i 49 eller 53 § om utseende av innehavare av behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas eller lagringsanläggningar och om anmälan om inledande av verksamhet,

h) bestämmelserna i 50 eller 51 § respektive 54 eller 55 § om systemet för tillträde till behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas respektive lagringsanläggningar eller lagring av gas i rörledning, om ordnande av tillträde till anläggningar eller om prissättningen av tjänster,

i) bestämmelserna i 56 § om oberoende för innehavare av lagringsanläggningar,

j) bestämmelserna i 57 eller 58 § om balansansvar eller anmälningsskyldighet för parterna på naturgasmarknaden eller nätinnehavarna,

k) bestämmelserna i 58 a § om skyldighet att anlita centraliserade informationsutbytestjänster för naturgashandeln,

l) bestämmelserna i 59 § om sekretess och förbud mot utnyttjande, förutsatt att näringsidkaren är en juridisk person, eller

m) bestämmelserna i 60–63 eller 65 § om särredovisning av verksamheter,

(8.5.2020/328)

2 a) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas:

a) bestämmelserna i 5 eller 6 § om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd eller bestämmelserna i 10 § om förbud mot att genomföra en affärstransaktion eller vidta en åtgärd, eller

b) bestämmelserna i 14 § om överföringsnätsinnehavarens rätt att anskaffa och leverera naturgas,

(25.8.2017/589)

3) bryter mot eller underlåter att iaktta bestämmelserna i genomförandeakter eller delegerade akter som antagits med stöd av artikel 59 eller 61 i elhandelsförordningen, (21.8.2020/633)

4 punkten har upphävts genom L 21.8.2020/633. (21.8.2020/633)

5) bryter mot eller underlåter att iaktta en bestämmelse om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller åtgärd, om åtskillnad av systemansvariga för lagringssystem eller om bevarande av uppgifter vilken ingår i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 11.10, 15.3 eller 44.4 i naturgasmarknadsdirektivet,

6) bryter mot eller underlåter att iaktta Energimarknadsverkets lagakraftvunna beslut enligt 10 § 1 mom. 2–6 punkten,

7) bryter mot eller underlåter att iaktta Energimarknadsverkets lagakraftvunna beslut enligt 14 § genom vilket nätinnehavaren har förpliktats att sänka avgifterna för sina överföringstjänster,

8) bryter mot eller underlåter att iaktta ett lagakraftvunnet beslut av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, vilket har meddelats med stöd av artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete. (21.8.2020/633)

Näringsidkaren kan påföras en påföljdsavgift om denna uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i naturgasnätsförordningen:

1) bestämmelserna i artikel 13 eller 14 om avgifter för eller tjänster i samband med tillträde till nätet,

2) bestämmelserna i artikel 15 om tjänster i samband med tillträde till nätet när det gäller lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas,

3) bestämmelserna i artikel 16 eller 17 om principerna för mekanismerna för kapacitetstilldelning eller förfarandena för hantering av överbelastning när det gäller överföringsnätsinnehavare eller lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas,

4) bestämmelserna i artikel 18 eller 19 om kraven på transparens när det gäller överföringsnätsinnehavare eller lagringsanläggningar eller behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas,

5) bestämmelserna i artikel 20 om bevarande av information,

6) bestämmelserna i artikel 21 om balansregler eller avgifter för obalans,

7) bestämmelserna i artikel 22 om handel med kapacitetsrättigheter,

8) bestämmelserna i bilaga 1 om tjänster för tillträde till nätet för tredje part, kapacitetstilldelning, överbelastningshantering eller transparens i fråga om den information som krävs för tillträde till nätet, eller

9) bestämmelserna i en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av artikel 23.

(25.8.2017/589)

Påföljdsavgift kan också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i REMIT-förordningen:

1) bestämmelserna i artikel 3 om förbud mot insiderhandel,

2) bestämmelserna i artikel 4 om skyldighet att offentliggöra insiderinformation, eller

3) bestämmelserna i artikel 5 om förbud mot att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan.

(8.8.2014/649)

Påföljdsavgift kan också påföras sådana näringsidkare som genom ett företagsköp eller något annat företagsarrangemang har övertagit en näringsverksamhet i vilken en förseelse eller försummelse ägt rum. (8.8.2014/649)

Påföljdsavgift kan inte påföras den som är misstänkt för samma brott i en förundersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol. Påföljdsavgift kan inte heller påföras den som för samma brott meddelats en lagakraftvunnen dom. (8.8.2014/649)

Påföljdsavgift kan inte heller påföras den som på framställning har meddelats ett beslut om påförande av påföljdsavgift enligt konkurrenslagen (948/2011) för samma gärning. (8.8.2014/649)

17 §
Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs av marknadsdomstolen på en skriftlig framställning av Energimarknadsverket. Avgiften ska betalas till staten.

18 § (8.8.2014/649)
Påföljdsavgiftens storlek

Påföljdsavgiftens storlek ska bestämmas utgående från en helhetsbedömning där det tas hänsyn till förseelsens eller försummelsens art och omfattning, det klandervärda i förseelsen eller försummelsen samt varaktigheten. Påföljdsavgiften får vara högst 10 procent av en juridisk persons omsättning för det sista året som förseelsen eller försummelsen omfattar, och för en fysisk person högst 10 procent av inkomsten enligt den senast verkställda inkomstbeskattningen, dock högst 100 000 euro.

Om påföljdsavgift påförs en juridisk person som är ett el- eller naturgasföretag, används som beräkningsgrund för omsättningen den juridiska personens omsättning för de affärsverksamheter inom el- och naturgasbranschen som förseelsen eller försummelsen har inverkat på eller som den varit avsedd att inverka på. Om den juridiska person som gjort sig skyldig till förseelsen eller försummelsen är verksam som en del av ett vertikalt integrerat företag, beräknas omsättningen utgående från omsättningen av de av det vertikalt integrerade företagets affärsverksamheter inom el- och naturgasbranschen som förseelsen eller försummelsen har inverkat på eller som den varit avsedd att inverka på.

19 §
Preskription av påföljdsavgiften

Påföljdsavgift får inte bestämmas, om inte framställning till marknadsdomstolen har gjorts inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde. Energimarknadsverkets åtgärder för utredning av förseelsen eller försummelsen leder till att preskriptionstiden börjar löpa från början.

Påföljdsavgift får inte bestämmas, om framställning till marknadsdomstolen inte har gjorts inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde.

20 §
Behandlingen av ett påföljdsavgiftsärende vid marknadsdomstolen

Då framställningen om påförande av påföljdsavgift har inkommit till marknadsdomstolen ska ärendet före behandlingen förberedas under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare så att det kan avgöras utan dröjsmål. Någon förberedelse behövs inte om framställningen lämnas utan prövning eller omedelbart avslås såsom ogrundad.

Vid förberedelsen ska den näringsidkare som framställningen gäller ges tillfälle att bemöta framställningen muntligt eller skriftligt. Med anledning av framställningen kan också den näringsidkare som försummelsen eller förseelsen riktar sig mot höras. Förberedelsen får avslutas även om parten inte trots begäran har bemött framställningen.

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till ett sammanträde och att lägga fram sin affärskorrespondens och bokföring samt protokoll och andra handlingar som klarlägger grunden för framställningen.

Bestämmelser om behandling och utredning av ett ärende vid marknadsdomstolen finns i övrigt i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

20 a § (8.8.2014/649)
Ordningsavgift

Energimyndigheten kan påföra en näringsidkare eller en person som handlar för en näringsidkares räkning ordningsavgift, om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller försummar skyldigheten att

1) rapportera de uppgifter om transaktioner som rör grossistmarknaderna för energi eller om handelsorder som bestäms i den genomförandeakt som antagits med stöd av artikel 8 i REMIT-förordningen,

2) registrera sig enligt artikel 9 i REMIT-förordningen, eller

3) i enlighet med artikel 15 i REMIT-förordningen meddela misstanke om missbruk av insiderinformation eller otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi.

Beloppet på ordningsavgiften ska basera sig på en helhetsbedömning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 euro och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 euro och högst 10 000 euro.

Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Ordningsavgift kan inte påföras den som är misstänkt för samma brott i en förundersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol. Ordningsavgift kan inte heller påföras den som för samma brott meddelats en lagakraftvunnen dom.

20 b § (8.8.2014/649)
Offentlig varning

Energimyndigheten kan meddela en offentlig varning till en person som yrkesmässigt utför transaktioner som rör grossistenergiprodukter, om personen uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eller försummar skyldigheten enligt artikel 15 i REMIT-förordningen att inrätta och underhålla effektiva system och förfaranden för att identifiera överträdelser.

20 c § (8.8.2014/649)
Avstående från administrativa påföljder

Energimyndigheten kan avstå från att göra en framställning om påföljdsavgift eller från att påföra ordningsavgift eller från att meddela offentlig varning, om

1) den som avses i 16, 20 a eller 20 b § självmant har vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa förseelsen eller försummelsen omedelbart efter att ha upptäckt den och utan dröjsmål underrättat Energimyndigheten om förseelsen eller försummelsen, och det inte är fråga om allvarliga eller upprepade förseelser eller försummelser,

2) förseelsen eller försummelsen kan anses vara obetydlig, eller

3) det annars måste anses vara uppenbart oskäligt att påföra påföljdsavgift eller ordningsavgift eller meddela offentlig varning.

20 d § (8.8.2014/649)
Meddelande av offentlig varning i stället för påförande av påföljdsavgift

Energimyndigheten kan i stället för att göra en framställning om påföljdsavgift enligt 16 § 3 mom. meddela en offentlig varning, om

1) den som gjort sig skyldig till förseelsen eller försummelsen självmant har vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa förseelsen eller försummelsen omedelbart efter att ha upptäckt den och utan dröjsmål underrättat Energimyndigheten om förseelsen eller försummelsen, och det inte är fråga om allvarliga eller upprepade förseelser eller försummelser, eller

2) förseelsen eller försummelsen kan anses vara obetydlig.

20 e § (8.8.2014/649)
Preskription av ordningsavgifter och offentliga varningar

Ordningsavgift får inte påföras eller offentlig varning meddelas, om inte den som misstänks för förseelsen eller försummelsen har informerats om att en utredning som gäller denne har inletts inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom fem år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde. Energimyndighetens åtgärder för utredning av förseelsen eller försummelsen leder till att preskriptionstiden börjar löpa från början.

Ordningsavgift får inte påföras eller offentlig varning meddelas, om inte beslutet om avgiften eller varningen har fattats inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen inträffade, eller vid fortsatt förseelse eller försummelse inom tio år från den dag då förseelsen eller försummelsen upphörde.

5 kap

Energimyndighetens tillsyn över koncessioner och marknadsrelaterade tillstånd (25.8.2017/589)

21 § (25.8.2017/589)
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas på den tillsyn över koncessioner och marknadsrelaterade tillstånd som hör till Energimyndigheten.

Beslut av Energimyndigheten eller arbets- och näringsministeriet som hör till tillsynen över koncessioner är

1) beslut i ärenden som gäller elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ärenden som gäller projekttillstånd för byggande av elledningar eller naturgasrör,

3) beslut i ärenden som gäller utseende av innehavare av behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas eller lagringsanläggningar för naturgas.

Beslut av Energimyndigheten som hör till tillsynen över marknadsrelaterade tillstånd är

1) beslut som gäller tillstånd, fastställande eller avvikelse som inte omfattas av tillsynen över koncessioner och som myndigheten har fattat med stöd av elmarknadslagen eller naturgasmarknadslagen,

2) beslut som gäller tillstånd, fastställande eller avvikelse som myndigheten har fattat i egenskap av nationell tillsynsmyndighet med stöd av den unionslagstiftning som avses i 2 §,

3) beslut som gäller tillstånd, fastställande eller avvikelse som myndigheten har fattat med stöd av lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas.

22 § (25.8.2017/589)
Energimyndighetens allmänna behörighet när det gäller tillsyn över koncessioner

Om någon bedriver tillståndspliktig el- eller naturgasnätsverksamhet utan sådant tillstånd som krävs eller försummar sin skyldighet att anmäla en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas eller en lagringsanläggning för naturgas eller, om den som är föremål för tillsyn över koncessioner inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av koncessionen eller bryter mot eller försummar att iaktta villkoren i ett beslut inom ramen för tillsynen över koncessioner, ska Energimyndigheten förplikta verksamhetsutövaren att rätta sin förseelse eller försummelse. I beslutet kan det bestämmas hur förseelsen eller försummelsen ska rättas.

23 § (25.8.2017/589)
Återkallande av ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd

Energimyndigheten kan återkalla ett elnätstillstånd, naturgasnätstillstånd eller en befrielse eller ett undantagslov som avses i 12 § i elmarknadslagen eller 11 § i naturgasmarknadslagen, om

1) tillståndshavaren upphör med nätverksamheten,

2) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,

3) tillståndshavaren upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot tillståndsvillkoren, elmarknadslagen eller naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, elhandelsförordningen eller en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av den eller mot en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av el- eller naturgasmarknadsdirektivet, och den varning som i förväg getts tillståndshavaren om att tillståndet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till,

4) tillståndshavaren upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot naturgasnätsförordningen eller en förordning eller ett beslut om riktlinjer som kommissionen antagit med stöd av den, till de delar de ska tillämpas i Finland, och den varning som i förväg getts tillståndshavaren om att tillståndet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till, eller

5) tillståndshavaren upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot bestämmelserna i lagen om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas, och den varning som i förväg getts tillståndshavaren om att tillståndet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till.

24 § (25.8.2017/589)
Åtgärder med anledning av återkallande av ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd

Om ett elnätstillstånd eller naturgasnätstillstånd eller en befrielse enligt 12 § i elmarknadslagen eller 11 § i naturgasmarknadslagen återkallas, ska Energimyndigheten vid behov besluta om de åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla nätverksamheten i fråga.

Om det inte avtalas om överföring av elnätet eller naturgasnätet till en annan nätinnehavare, kan Energimyndigheten besluta om överföring av nättillståndet och inlösning av nätet mot full ersättning. I fråga om grunderna för ersättningen och hur den bestäms ska det som föreskrivs om inlösningsförfarandet och inlösningsersättning i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) iakttas.

25 §
Hindrande av olovligt byggande av elnät och naturgasnät

Energimarknadsverket har rätt att bestämma att byggandet av ett elnät eller ett naturgasnät ska avbrytas eller förbjuda användningen av nätet, om byggnadsarbetet har inletts eller nätet byggts utan tillstånd eller rätt enligt elmarknadslagen eller naturgasmarknadslagen.

25 a § (25.8.2017/589)
Energimyndighetens allmänna behörighet när det gäller tillsyn över marknadsrelaterade tillstånd

Om den som är föremål för tillsyn över marknadsrelaterade tillstånd inte uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillståndet eller bryter mot eller försummar att iaktta villkoren i ett beslut inom ramen för tillsynen, ska Energimyndigheten förplikta den som är föremål för tillsynen att rätta sin förseelse eller försummelse. I beslutet kan det bestämmas hur förseelsen eller försummelsen ska rättas.

25 b § (25.8.2017/589)
Ändring och återkallande av tillstånd som hör till tillsynen över marknadsrelaterade tillstånd

Beslut som hör till tillsynen över marknadsrelaterade tillstånd och som gäller tillstånd, fastställande eller avvikelse eller dess villkor får ändras på Energimyndighetens initiativ, om det finns grund för ändringen enligt 13 § 1 mom.

Energimyndigheten kan återkalla ett beslut som hör till tillsynen över marknadsrelaterade tillstånd och som gäller tillstånd, fastställande eller avvikelse

1) om den som beslutet gäller inte längre uppfyller villkoren för beslutet,

2) om den som beslutet gäller upprepade gånger och i väsentlig grad bryter mot villkoren för beslutet, och den varning som i förväg getts om att beslutet kommer att återkallas inte har lett till att bristerna i verksamheten har rättats till.

6 kap

Samarbete mellan myndigheter

26 §
Energimarknadsverkets allmänna skyldighet att samarbeta

I frågor som hänför sig till Energimarknadsverkets uppgifter ska verket främja samarbetet med andra nationella myndigheter i energibranschen. Energimarknadsverket har rätt att delta i arrangemang som främjar samarbetet mellan nationella myndigheter i energibranschen när det gäller frågor som hänför sig till verkets uppgifter.

Vid skötseln av de uppgifter som hör till den nationella energitillsynsmyndigheten ska Energimarknadsverket samarbeta med den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som avses i förordningen om en byrå för samarbete, andra EES-staters energitillsynsmyndigheter och Europeiska kommissionen på det sätt som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Energimarknadsverket har rätt att ansluta sig till organisationer som främjar energitillsynsmyndigheternas energitillsynssamarbete samt delta i andra arrangemang som främjar EES-staternas energitillsynsmyndigheters energitillsynssamarbete.

27 § (23.11.2018/1002)
Myndigheternas tillsynssamarbete

I frågor som hör till Energimyndighetens behörighet har myndigheten rätt att utöva tillsynssamarbete med Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, Transport- och kommunikationsverket, konsumentombudsmannen, byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, en annan EES-stats tillsynsmyndighet och Europeiska kommissionen samt på begäran ge handräckning då dessa utför tillsyns- eller kontrolluppgifter som hänför sig till ett elföretag eller naturgasföretag.

Om den första sammanlänkningspunkten med överföringsnätet i Europeiska unionens medlemsstater för en naturgasöverföringsledning till och från ett tredjeland är beläget inom Finlands territorium eller territorialvatten, kan Energimyndigheten samarbeta med tredjelandets berörda myndigheter samt höra dessa i frågor som gäller driften av en sådan överföringsledning. Energimyndigheten ska före en åtgärd som hänför sig till samarbetet inleds höra övriga berörda medlemsstaters energitillsynsmyndigheter för att säkerställa att unionens naturgaslagstiftning tillämpas konsekvent på överföringsledningen inom medlemsstaternas territorium och territorialvatten. (21.8.2020/636)

28 § (23.11.2018/1002)
Energimyndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Energimyndigheten rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till

1) Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket och konsumentombudsmannen för att de ska kunna sköta sina uppgifter och till Transport- och kommunikationsverket, om det är nödvändigt för skötseln av informationssäkerhetsrelaterade uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

3) den myndighet som övervakar finansmarknaden, den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan EES-stat för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott.

Energimyndigheten har rätt att lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att den berörda myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, och om uppgifter lämnas ut till en utländsk myndighet eller ett internationellt organ förutsätts det dessutom att dessa har motsvarande sekretess som Energimyndigheten i fråga om de uppgifter som lämnas ut.

Energimyndigheten får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter som myndigheten fått av en myndighet i en annan stat eller ett internationellt organ, om inte den myndighet som gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får endast användas för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag eller för de ändamål som samtycket getts för.

7 kap

Procedurer

29 §
Särskilda bestämmelser om hur Energimarknadsverket ska handlägga en begäran om utredning

Energimarknadsverket ska behandla en begäran om utredning som gäller nätinnehavare och innehavare av en lagringsanläggning för naturgas eller en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas inom två månader från det att verket mottagit begäran. Energimarknadsverket kan förlänga tidsfristen för behandlingen med högst två månader, om behandlingen av begäran om utredning förutsätter att ytterligare uppgifter inhämtas. Efter detta kan behandlingstiden ytterligare förlängas, om den som begärt utredningen samtycker till detta.

30 § (8.8.2014/649)
Energimyndighetens rätt att få uppgifter och utföra granskningar

En näringsidkare som bedriver verksamhet som är underkastad tillsyn och en person eller huvudman som avses i artikel 13.2 b i REMIT-förordningen ska lämna Energimyndigheten den information och de handlingar som behövs för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Utöver detta ska Energimyndigheten ges de statistikuppgifter och andra uppgifter som behövs för skötseln av andra uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllande av internationella avtalsförpliktelser.

En behörig tjänsteman vid Energimyndigheten har rätt att utföra granskningar i lokaler och utrymmen som innehas av näringsidkare som bedriver tillsyn underkastad verksamhet för att fullgöra tillsynsuppgifter enligt denna lag samt för att övervaka efterlevnaden av beslut om fastställande eller förpliktande beslut som fattats av Energimyndigheten samt beslut som grundar sig på artikel 6.10 i förordningen om en byrå för samarbete och som fattats av den byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som avses i den förordningen. Granskning får emellertid inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Den tjänsteman som utför granskningen och andra som Energimyndigheten bemyndigat ska ordnas tillträde till de lokaler och utrymmen som innehas av näringsidkaren samt till de el- eller naturgasanordningar och el- eller naturgasanläggningar som kan ha betydelse vid skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Den tjänsteman som utför granskningen har rätt att granska näringsidkarens handlingar och data som kan ha betydelse vid skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag, och att avgiftsfritt ta kopior av dem. Energimyndigheten kan vid granskningar anlita andra personer som den bemyndigat. Vid granskningar ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas. (21.8.2020/633)

Energimyndigheten har för skötseln av tillsynsuppgifter enligt denna lag rätt att kalla in och höra en företrädare för näringsidkaren eller någon annan person eller huvudman som avses i 1 mom., om det är nödvändigt för att samla in uppgifter om det som är föremål för utredning. Då tillämpas vad som i förvaltningslagen föreskrivs om muntlig behandling av ärenden. Vite som avses i 31 § i denna lag får inte föreläggas för underlåtelse att iaktta en kallelse.

30 a § (8.8.2014/649)
Undantag från Energimyndighetens rätt att få uppgifter och utföra granskningar när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i 30 § har Energimyndigheten inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. har Energimyndigheten rätt av en advokat eller av dennes biträde få och ta kopior av uppgifter, handlingar eller upptagningar som avses i 30 § som gäller en klient och som myndigheten behöver för tillsynsuppgifter enligt REMIT-förordningen. Energimyndigheten har dessutom rätt att av de personer som avses i denna paragraf för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller de uppgifter som avses i momentet.

31 §
Vite

Energimarknadsverket kan förena ett beslut, förbud eller åläggande som det meddelat med stöd av denna lag med vite. Bestämmelser om vitesföreläggande och utdömning av vite finns i viteslagen (1113/1990).

31 a § (8.8.2014/649)
Förbud att röja tillsynsinformation

Energimyndigheten kan förbjuda en person som är närvarande vid en granskning som Energimyndigheten utför, eller en person av vilken Energimyndigheten har begärt uppgifter eller redogörelser för skötseln av tillsynsuppgifter enligt denna lag, att lämna information om granskningen eller uppgifterna och redogörelserna till den som är föremål för utredning eller till någon annan. Förbud att röja information kan meddelas en parts företrädare och biträde även i det fall att han eller hon inte har varit närvarande vid utredningen. Förbudet ska vara skriftligt och det får meddelas för högst tre månader åt gången.

En förutsättning för förbud att röja information är att ett avslöjande av omständigheter som avses i 1 mom., medan utredning pågår, kan försvåra utredningen av den gärning som undersöks eller orsaka en part eller någon annan skada eller olägenhet. Förbudet kan förklaras gälla också efter det att utredningen har avslutats, tills ärendet har tagits upp till behandling vid ett domstolssammanträde, om avslöjandet av omständigheter som avses i 1 mom. kan försvåra utredningen av en annan gärning som fortfarande undersöks.

Ett förbud att röja information ska utan dröjsmål upphävas före giltighetstidens utgång, om förutsättningar för förbudet inte längre finns. Den som förbudet gäller ska underrättas om att förbudet upphävts.

Till straff för brott mot sekretess enligt 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

31 b § (17.11.2017/752)

31 b § har upphävts genom L 17.11.2017/752.

31 c § (8.8.2014/649)
Ansökan om säkringsåtgärder

För att säkerställa betalningen av en påföljdsavgift eller ordningsavgift har Energimyndigheten rätt att hos tingsrätten ansöka om att egendom beläggs med kvarstad. Bestämmelser om kvarstad finns i 7 kap. i rättegångsbalken. Energimyndigheten åläggs emellertid inte att ställa säkerhet enligt 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007).

32 §
Överföring av ett ärende till Konkurrens- och konsumentverket

Om ett ärende som Energimarknadsverket behandlar gäller ett förfarande som kan strida mot bestämmelserna om förbjudna konkurrensbegränsningar i konkurrenslagen, kan Energimarknadsverket hänskjuta ärendet till Konkurrens- och konsumentverket till den del det är fråga om konkurrensbegränsningar.

33 §
Överensstämmelse med riktlinjerna

Om Europeiska kommissionen har antagit ett beslut där det har konstaterats att ett beslut av Energimarknadsverket inte överensstämmer med bestämmelserna i elhandelsförordningen, naturgasnätsförordningen eller en förordning eller ett beslut av kommissionen om riktlinjer som antagits med stöd av elmarknadsdirektivet eller naturgasmarknadsdirektivet, ska Energimarknadsverket utan dröjsmål ta upp ärendet till förnyad prövning. Energimarknadsverket ska inom två månader meddela ett beslut som överensstämmer med Europeiska kommissionens förordning eller beslut om riktlinjer. Kommissionen ska underrättas om beslutet.

Om Energimarknadsverket anser att ett sådant beslut av den nationella tillsynsmyndigheten i någon annan EES-stat som är relevant för den gränsöverskridande el- eller naturgashandeln inte stämmer överens med kommissionens förordning eller beslut om riktlinjerna, kan den informera kommissionen om detta inom två månader från den dag då den nationella energitillsynsmyndigheten i den andra EES-staten har meddelat sitt beslut. Dessutom kan Energimarknadsverket be byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter yttra sig över om beslutet av den andra EES-statens nationella energitillsynsmyndighet stämmer överens med kommissionens förordning eller beslut om riktlinjerna.

34 § (8.8.2014/649)
Hur påföljdsavgiften och ordningsavgiften verkställs

En påföljdsavgift och ordningsavgift enligt denna lag, och räntan på den, är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgifterna finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). En påföljdsavgift och ordningsavgift får emellertid verkställas endast med stöd av en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Verkställigheten sköts av Rättsregistercentralen. Närmare bestämmelser om verkställigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska underrätta Rättsregistercentralen om beslut där de påfört påföljdsavgift. Energimyndigheten ska underrätta Rättsregistercentralen om beslut där den påfört ordningsavgift. Marknadsdomstolen ska dessutom underrätta Rättsregistercentralen om ett beslut där den ändrat eller avlyft en ordningsavgift som påförts av Energimyndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen ska också underrätta Rättsregistercentralen om ett beslut där den ändrat eller avlyft en påföljdsavgift eller ordningsavgift som påförts av marknadsdomstolen.

34 a § (8.8.2014/649)
Offentliggörande av ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter

Energimyndigheten ska offentliggöra ordningsavgifter som den påfört och offentliga varningar som den meddelat samt påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen. När en påföljd offentliggörs ska det framgå om beslutet om påföljden har vunnit laga kraft. Om fullföljdsdomstolen upphäver beslutet ska Energimyndigheten offentliggöra uppgift om fullföljdsdomstolens beslut på samma sätt som det offentliggjordes att påföljden påfördes.

Energimyndigheten får inte offentliggöra en ordningsavgift som den påfört eller en påföljdsavgift som påförts av marknadsdomstolen, om offentliggörandet allvarligt kan äventyra stabiliteten på grossistmarknaderna för energi eller kan orsaka den som berörs av påföljden oskäliga skador.

35 §
Handräckning av polisen

Bestämmelser om polisens handräckning till Energimarknadsverket finns i polislagen (493/1995).

8 kap

Ändringssökande

36 § (25.8.2017/589)
Sökande av ändring i Energimyndighetens beslut

Ändring i beslut som Energimyndigheten har meddelat med stöd av 3 och 4 kap. samt 25 a och 25 b §, i beslut som Energimyndigheten i egenskap av nationell energitillsynsmyndighet har meddelat med stöd av den unionslagstiftning som avses i 2 § och i Energimyndighetens beslut om att avvisa ett ärende som avses i de bestämmelser som nämns ovan får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Bestämmelser om behandlingen av ärenden vid marknadsdomstolen finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Andra beslut som Energimyndigheten har meddelat än sådana som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Beslut av Energimyndigheten om att utföra granskningar eller ge handräckning får inte överklagas genom separata besvär.

37 § (25.8.2017/589)
Sökande av ändring i beslut av förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen

Ändring i beslut som förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Marknadsdomstolens beslut med anledning av besvär som anförts i fråga om ett beslut som Energimyndigheten meddelat med stöd av 10, 11, 13 eller 14 § ska iakttas trots besvär, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. (5.7.2019/848)

Energimyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i ett beslut som marknadsdomstolen har meddelat i fråga om Energimyndighetens framställning om påförande av påföljdsavgift eller genom vilket fullföljdsdomstolen har upphävt eller ändrat ett beslut av Energimyndigheten.

38 §
Verkställbarhet av Energimarknadsverkets beslut

Ett beslut som Energimarknadsverket har meddelat med stöd av denna lag ska följas även om det överklagats, om inte Energimarknadsverket bestämmer något annat i beslutet. Ett beslut som gäller återbetalning till en enskild kund av avgifter som tagits ut på felaktiga grunder eller ett beslut som gäller utdömande av vite får dock inte verkställas innan det har vunnit laga kraft. Om inte något annat bestäms särskilt i denna lag, har fullföljdsdomstolen dessutom rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten av beslut på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

9 kap

Ikraftträdande

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

40 §
Övergångsbestämmelser om beslut om fastställande

Beslut om fastställande enligt 10 § som meddelats före denna lags ikraftträdande förblir i kraft då denna lag träder i kraft och besluten kan ändras så som bestäms i denna lag. Om grunden för ändringen är 13 § 1 mom. 4 punkten och förändringen i omständigheterna har inträffat före denna lags ikraftträdande, anses förändringen i omständigheterna ha inträffat då lagen trädde i kraft. Om grunden för ändringen är 13 § 1 mom. 2 punkten, kan Energimarknadsverket besluta att ändringen i ett beslut om fastställande som meddelats för viss tid träder i kraft vid ingången av det kalenderår som följer på det kalenderår som börjar efter att lagen trätt i kraft. I detta fall tillämpas bestämmelserna i denna lag samt bestämmelserna i elmarknadslagen (588/2013) och lagen om ändring av naturgasmarknadslagen (589/2013) på ett beslut enligt 14 § i denna lag som gäller den tillsynsperiod som pågick då denna lag och nämnda lagar trädde i kraft, till de delar beslutet gäller tiden efter det att ändringen i beslutet om fastställande trädde i kraft.

Genom denna lag förlängs giltighetstiden med två år för en tillsynsperiod enligt 10 § 1 mom. 1 punkten som gäller en naturgasnätsinnehavare och som börjat den 1 januari 2010 och för ett beslut enligt 10 § 1 mom. 6 punkten som meddelats för viss tid.

RP 20/2013, EkUB 17/2013, MiUU 7/2013, RSv 88/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (32009R0714); EUT L 211, 14.8.2009, s. 15, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

Ikraftträdelsestadganden:

8.8.2014/649:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 50/2014, EkUB 7/2014, RSv 75/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1

30.12.2014/1432:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte på ett i 10 § 1 mom. 1 punkten avsett beslut om fastställande, om den tillsynsperiod som fastställts i beslutet har börjat före lagens ikraftträdande.

RP 182/2014, EkUB 23/2014, RSv226/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1

25.8.2017/589:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. Dock träder 2 § 2 a-punkten, 12 § 2 mom., 16 § 1 mom. 2 a-punkten och 2 mom., 21 § 3 mom. 3 punkten och 23 § 5 punkten i kraft först den 1 januari 2020.

Vid sökande av ändring i förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 50/2017, EkUB 11/2017, RSv 83/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

17.11.2017/752:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2018.

RP 269/2016, LaUB 8/2017, RSv 88/2017

4.5.2018/289:

Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

RP 192/2017, KoUB 6/2018, RSv 25/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (32016L1148); EUT L 194/1, 19.7.2016 s. 1

23.11.2018/1002:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 1002/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

18.1.2019/109:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 144/2018, EkUB 21/2018, RSv 162/2018

22.2.2019/235:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 290/2018, EkUB 28/2018, RSv 224/2018

5.7.2019/848:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

8.5.2020/328:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 104/2019, EkUB 4/2020, RSv 21/2020

21.8.2020/633:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 64/2020, EkUB 16/2020, RSv 89/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (32009R0715); EUT L 211, 14.8.2009, s. 36, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 (32019R0942); EUT L 158, 14.6.2019, s. 22, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 (32019R0943); EUT L 158, 14.6.2019, s. 54, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

21.8.2020/636:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 68/2020, EkUB 15/2020, RSv 82/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/692 (32019L0692); EUT L 117, 3.5.2019, s. 1.

15.7.2021/731:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

RP 265/2020, GrUU 19/2021, EkUB 19/2021, RSv 109/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.