Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

22.7.2011/922

Lag om privat socialservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.4.2023/741, som gäller fr.o.m. 1.1.2024.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att rätten till socialservice av god kvalitet tillgodoses för de klienter som anlitar privat socialservice.

2 §
Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på produktion, genomförande och övervakning av privat socialservice, om inte något annat föreskrivs genom lag.

För genomförande av privat socialservice gäller dessutom lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) och det som annars föreskrivs om socialservice.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) privat socialservice de former av socialservice som nämns i 14 § i socialvårdslagen (1301/2014) och den professionella handledning och rådgivning inom det sociala området i anslutning till anordnandet av dem som en enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund producerar mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, (30.12.2014/1321)

2) verksamhetsenhet en funktionell helhet där klienten tillhandahålls tjänster som avses i denna lag,

3) tillståndsmyndighet regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

4) tillsynsmyndighet ett välfärdsområde och en tjänsteinnehavare som välfärdsområdet utsett, regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. (8.7.2022/598)

2 kap

Produktion av privat socialservice

4 §
Verksamhetsbetingelser

Varje verksamhetsenhet ska ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning samt den personal som verksamheten förutsätter. Lokalerna ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpliga för den vård, fostran och övriga omsorg som tillhandahålls där.

Antalet anställda ska vara tillräckligt med avseende på servicebehovet och antalet klienter. Bestämmelser om att vara verksam i yrket som yrkesutbildad person inom socialvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Den övriga personalen ska ha lämplig utbildning inom området. I fråga om ledning av socialservice gäller det som föreskrivs i 46 a § i socialvårdslagen. (22.4.2016/296)

Bestämmelser om personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen finns i fråga om familjehem i 6, 8 och 9 § i familjevårdslagen (263/2015). Bestämmelser om det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet finns i 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och om behörighetsvillkoren för personalen i 60 § i den lagen. Bestämmelser om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg enligt 21 c § i socialvårdslagen finns i 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012). Bestämmelser om tryggande av tillräcklig personal inom hemvården finns i 49 b § i socialvårdslagen. (26.8.2022/792)

5 §
Ansvar för servicens kvalitet

Privat socialservice ska basera sig på ett avtal eller på ett förvaltningsbeslut av välfärdsområdet samt på en service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller någon annan motsvarande plan som utarbetats i enlighet med 7 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. (8.7.2022/598)

Varje producent av privat socialservice svarar för att den samlade service som ordnas för en klient på basis av ett avtal eller ett förvaltningsbeslut och en plan enligt 1 mom. uppfyller de krav som ställs på den.

Varje verksamhetsenhet ska ha en ansvarig person som svarar för att de tjänster som genomförs vid verksamhetsenheten uppfyller de krav som ställs på dem.

6 §
Plan för egenkontroll

För säkerställande av att verksamheten är tillbörlig ska varje producent av privat socialservice utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar serviceproducentens alla former av socialservice och den samlade service som avses i 5 § 2 mom. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa hur den förverkligas. Producenter av privat socialservice ska dessutom vid egenkontroll iaktta 40 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). (8.7.2022/598)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får meddela föreskrifter om innehållet i planen för egenkontroll och om hur den ska utarbetas och följas upp.

3 kap

Tillstånd och anmälan som gäller produktion av service

7 §
Tillståndspliktig service

Varje producent av privat socialservice som fortlöpande producerar socialservice dygnet runt ska ha fått tillståndsmyndighetens tillstånd till produktion av service innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt.

Tillståndet omfattar serviceproducentens alla verksamhetsenheter där det produceras socialservice dygnet runt.

Den tillståndsplikt som avses i 1 mom. gäller inte sådan hemvård som avses i 19 a § 4 mom. i socialvårdslagen och som ordnas oberoende av tid på dygnet eller sådant gemenskapsboende som avses i 21 b § i socialvårdslagen. (26.8.2022/792)

8 §
Ansökan om tillstånd

Tillstånd ska sökas hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde servicen produceras. Om servicen produceras inom fler än ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, ska tillstånd sökas hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I tillståndsansökan ska nämnas

1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter samt namn och kontaktuppgifter för företagets verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för affärsverksamheten,

2) namn och kontaktuppgifter för de verksamhetsenheter för vilka tillstånd söks,

3) innehållet i och produktionssättet för den socialservice som ska tillhandahållas på basis av det tillstånd som ansökan gäller samt socialservicens planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet,

4) antalet klientplatser vid varje verksamhetsenhet,

5) den ansvariga personens namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, utbildning, arbetserfarenhet och uppgift vid verksamhetsenheten,

6) antalet övriga anställda och deras utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

8) den planerade dag då verksamheten inleds,

9) platsen för förvaring av klienthandlingar, de centrala principerna för förandet av klientregister och den som ansvarar för förandet av register samt den dataskyddsansvariga som avses i 20 § 4 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007),

10) övriga uppgifter som behövs för att bedöma servicens kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

L om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007 har upphävts genom L om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 784/2021. Om bilagor till tillståndsansökan och anmälan se SHMf om privat socialservice 1053/2011 1 §.

9 §
Inspektion med anledning av tillståndsansökan

För att säkerställa att verksamhetsbetingelserna enligt 4 § uppfylls ska regionförvaltningsverket inspektera en verksamhetsenhet som tillhandahåller socialservice dygnet runt så snart som möjligt efter det att tillståndsansökan om inledande eller ändring av verksamheten har lämnats in till regionförvaltningsverket. På begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska regionförvaltningsverket dessutom inspektera en sådan verksamhetsenhet för vilken en tillståndsansökan har lämnats in till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. På begäran av regionförvaltningsverket får en representant för det välfärdsområde där det är meningen att socialservice ska produceras delta i inspektionen. (8.7.2022/598)

Lokaler som används för permanent boende får inte inspekteras utan samtycke från serviceproducenten.

10 §
Beviljande av tillstånd

Tillstånd beviljas varje serviceproducent vars verksamhetsenheter uppfyller kraven enligt 4 § och som kan svara för sina ekonomiska förpliktelser på behörigt sätt. En serviceproducent som har försatts i konkurs eller som har till betalning förfallna skatteskulder eller fordringar som är föremål för utmätning och som är större än ringa i förhållande till betalningsförmågan anses inte kunna svara för sina ekonomiska förpliktelser på behörigt sätt.

Av tillståndet ska innehållet i servicen, verksamhetens omfattning och produktionssättet för servicen framgå. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokalerna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna.

11 § (8.7.2022/598)
Anmälningspliktig service

Varje producent av privat socialservice som producerar annan socialservice än socialservice dygnet runt ska lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten innan den inleds eller ändras väsentligt till det välfärdsområde där tjänsterna produceras. I anmälan ska nämnas motsvarande uppgifter som i en tillståndsansökan. En serviceproducent som har ansökt om tillstånd som avses i 7 § behöver inte göra någon separat anmälan om sådana andra former av socialservice än socialservice dygnet runt som denne producerar om de framgår av tillståndsansökan.

Om bilagor till tillståndsansökan och anmälan se SHMf om privat socialservice 1053/2011 1 §. Se även L om småbarnspedagogik 540/2018 44 §.

12 § (8.7.2022/598)
Anmälan om att den ansvariga personen byts ut och om att verksamheten upphör

Varje serviceproducent ska lämna in en skriftlig anmälan om att den ansvariga personen byts ut och om att verksamheten upphör. Anmälan ska lämnas in till den tillståndsmyndighet som beviljat tillståndet eller till det välfärdsområde som tagit emot en anmälan som avses i 11 §.

13 § (26.8.2022/792)
Välfärdsområdets skyldighet att lämna regionförvaltningsverket anmälda uppgifter

Välfärdsområdet ska utan dröjsmål lämna regionförvaltningsverket de uppgifter som välfärdsområdet fått med stöd av 11 och 12 §, med undantag för uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster som avses i 19 § i socialvårdslagen.

4 kap

Tillsyn

14 §
Tillsynsobjekt

Tillsyn enligt denna lag gäller alla former av socialservice som avses i 3 § 1 punkten.

15 §
Styrning, rådgivning och uppföljning

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över den privata socialservicen i första hand genom att tillhandahålla serviceproducenten den styrning och rådgivning som behövs vid serviceproduktionen och genom att i samråd med serviceproducenten följa hur verksamheten utvecklas.

16 §
Verksamhetsberättelse

Privata serviceproducenter som erhållit tillstånd ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse.

De ändringar som har skett beträffande personalen, lokalerna och verksamheten ska nämnas i verksamhetsberättelsen.

17 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten kan inspektera en serviceproducents verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. Tillståndsmyndigheten kan dessutom be välfärdsområdet att av grundad anledning inspektera en verksamhetsenhet. (8.7.2022/598)

18 §
Förrättande av inspektion

En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan. En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsenhetens alla lokaler. Lokaler som används för permanent boende får dock inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga klientens ställning och garantera behörig service. Över en inspektion ska det föras protokoll.

Trots sekretessbestämmelserna ska alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram för honom eller henne. Dessutom ska inspektören utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen.

Inspektören har rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

19 §
Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid styrningen och övervakningen av privat socialservice konstateras att en serviceproducent vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, kan tillståndsmyndigheten ge serviceproducenten eller den ansvariga personen en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra den övervakade på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

20 §
Föreläggande om avhjälpande av brister

Om en privat socialserviceproducent inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att ansöka om tillstånd eller om brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten upptäcks i ordnandet eller genomförandet av socialservice eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag, kan tillståndsmyndigheten meddela ett föreläggande om att de ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas.

21 §
Avbrytande av verksamheten och förbud mot användning

Om klientsäkerheten så kräver kan tillståndsmyndigheten förbjuda verksamheten eller bestämma att den ska avbrytas eller omedelbart förbjuda användningen av en verksamhetsenhet, av en del av den eller av en anordning.

22 §
Tvångsmedel för iakttagande av ett föreläggande

Tillståndsmyndigheten kan förplikta serviceproducenten att iaktta det föreläggande som avses i 20 och 21 § vid vite eller vid äventyr att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet, av en del av den eller av en anordning förbjuds.

23 §
Återkallande av tillstånd

Tillståndsmyndigheten kan helt eller delvis återkalla ett tillstånd att producera socialservice som den beviljat, om denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den väsentligt har överträtts i verksamheten. En förutsättning för återkallande är dessutom att bristerna eller missförhållandena i verksamheten inte har avhjälpts trots tidigare anmärkningar och förelägganden från tillståndsmyndigheten.

24 §
Åtgärder med anledning av brister i läkemedelsförsörjningen

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Om tillsynsmyndigheten i sin övervakning av privat socialservice upptäcker brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska tillsynsmyndigheten underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om dessa.

5 kap

Register över tillhandahållare av privat service

25 §
Förande av register och användning av registeruppgifterna

Tillståndsmyndigheterna ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata socialserviceproducenter samt i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) avsedda register över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är registeransvarig och ansvarar också för informationssystemets funktion.

En tillståndsmyndighet ansvarar för de uppgifter som den fört in i registret och för att utlämnandet av uppgifter är förenligt med lag. Tillståndsmyndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns även i personuppgiftslagen (523/1999).

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018. Se EPRF (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

26 §
Registrering av uppgifter som ingår i tillståndsansökan

Efter att ha beviljat serviceproducenten det tillstånd som avses i 7 § ska tillståndsmyndigheten se till att de uppgifter som serviceproducenten i enlighet med 8 § ska nämna i tillståndsansökan förs in i registret över tillhandahållare av privat service.

27 §
Registrering av uppgifter om anmälningspliktig verksamhet

Tillståndsmyndigheten beslutar om registrering av uppgifter om anmälningspliktig service som avses i 11 §.

I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast sådana stödtjänster som avses i 19 § i socialvårdslagen. (26.8.2022/792)

28 §
Övriga uppgifter som ska registreras

Utöver vad som anges i 26 och 27 § ska tillståndsmyndigheten registrera

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen, samt

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen.

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018, se EPRF (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) 9 art.

29 §
Avförande av registeruppgifter

Uppgifterna om den som är verksam som socialserviceproducent, den ansvariga personen, den som ansvarar för förandet av register och den dataskyddsansvariga avförs ur registret fem år efter det att den registrerade har upphört med verksamheten.

30 §
Offentliggörande och utlämnande av registeruppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får när det gäller producenter av privat socialservice ur registret över tillhandahållare av privat service i ett allmänt datanät offentliggöra och lämna ut namn eller firma, servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras.

För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten.

Bestämmelser om utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät finns i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Uppgifter om serviceproducenter som upphört med sin verksamhet enligt denna lag får publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst tolv månader efter det att tillståndsmyndigheten har tagit emot anmälan om att verksamheten upphör.

31 § (9.8.2019/939)
Utlämnande av uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter får tillståndsmyndigheterna, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata socialserviceproducenter som behövs vid beviljande av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner,

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om privata serviceproducenter och i 16 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

32 §
Uttag av avgifter hos serviceproducenterna

Tillstånd att producera socialservice och registrering av i 11 § avsedda anmälningar är avgiftsbelagda. Dessutom kan avgifter tas ut, helt eller delvis som årsavgifter, för tillstånds- och registreringsåtgärder.

6 kap

Myndigheterna och samarbetet mellan dem

33 §
Centralförvaltningen

Den allmänna styrningen och övervakningen av verksamhet som baserar sig på denna lag hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverken vid fullgörandet av de uppgifter dessa har enligt denna lag. Syftet med styrningen är att förenhetliga regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis.

Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tjänsterna i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga och vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

4) ärenden som ett regionförvaltningsverk är jävigt att behandla.

34 §
Region- och lokalförvaltningen

Regionförvaltningsverket styr och övervakar privat socialservice som produceras inom dess verksamhetsområde.

Välfärdsområdet styr och övervakar privat socialservice som produceras inom dess område med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) och lagen om ordnande av social- och hälsovård. (8.7.2022/598)

35 §
Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta när de fullgör de uppgifter som anges i denna lag.

Välfärdsområdet ska omedelbart underrätta regionförvaltningsverket om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till dess kännedom i samband med tillsyn enligt denna lag. Välfärdsområdet ska dessutom underrätta regionförvaltningsverket om de inspektioner som välfärdsområdet förrättat med stöd av 17 § och sina slutsatser om dem. (8.7.2022/598)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska underrätta det behöriga regionförvaltningsverket om de tillsynsåtgärder det genomfört med stöd av 17–23 §. Regionförvaltningsverket ska underrätta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om sina ovan nämnda tillsynsåtgärder, om serviceproducenten har fått tillstånd av eller ansökt om tillstånd hos Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården. Dessutom ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket underrätta det välfärdsområde inom vars område service produceras om sina ovannämnda tillsynsåtgärder. (8.7.2022/598)

7 kap

Ändringssökande

36 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en tillståndsmyndighet eller en tillsynsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I anmärkning eller uppmärksamgörande enligt 19 § får ändring inte sökas genom besvär.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

37 §
Verkställighet

Tillståndsmyndighetens beslut om avbrytande av verksamheten, förbud mot användning av en verksamhetsenhet eller av en del av den eller av en anordning, och återkallande av tillstånd får omedelbart verkställas även om det överklagas, om detta är nödvändigt med hänsyn till klienternas säkerhet.

Besvärsinstansen kan förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den ska avbrytas.

8 kap

Särskilda bestämmelser

38 § (12.12.2014/1109)

38 § har upphävts genom L 12.12.2014/1109.

39 §
Myndigheternas rätt att få information

Trots sekretessbestämmelserna har tillsynsmyndigheterna och social- och hälsovårdsministeriet rätt att av socialserviceproducenterna och av varandra avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

40 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för genomförandet av inspektion enligt 18 §, avbrytande och förbud mot användning enligt 21 § och rätt att få information enligt 39 §.

41 §
Ersättning för kostnaderna för registrering

Av årsavgifterna enligt 32 § ska regionförvaltningsverken betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel som täcker kostnaderna för registrering av tillhandahållare av privat service.

42 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska föras in i registret över tillhandahållare av privat service.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om innehållet i tillståndsansökan och ansökan om tillstånd, om innehållet i de anmälningar som avses i 11 och 12 § och om hur anmälningarna ska göras samt om den andel av avgifterna som enligt 41 § ska betalas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

9 kap

Ikraftträdande

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

44 §
Behandling av ärenden som har inletts

På behandlingen av tillståndsansökningar och klagomål som har inletts när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

45 §
Tillståndets giltighetstid

Tillstånd som har beviljats med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft fortsätter att gälla efter ikraftträdandet. Regionförvaltningsverket ska dock på tjänstens vägnar och utan avgift inom ett år efter lagens ikraftträdande ändra de tillstånd som före ikraftträdandet beviljats en och samma serviceproducent inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde till ett tillstånd som omfattar serviceproducentens alla verksamhetsenheter.

En serviceproducent med verksamhet på två eller flera regionförvaltningsverks områden får hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ansöka om att de separata tillstånden ska ersättas med ett enda tillstånd. Ett nytt tillstånd ska beviljas, om de villkor för beviljande av tillstånd som anges i denna lag uppfylls vid serviceproducentens alla verksamhetsenheter.

46 §
Avförande av registeruppgifter om anmälningspliktig service

De uppgifter i registret över tillhandahållare av privat service som enligt denna lag inte behöver föras in i registret ska avföras ur registret inom sex månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 302/2010, ShUB 56/2010, RSv 342/2010

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.2014/1109:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014, ShUB 15/2014, RSv 154/2014

30.12.2014/1321:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

20.3.2015/268:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 256/2014, ShUB 48/2014, RSv 313/2014

22.4.2016/296:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016, ShUB 3/2016, RSv 26/2016

13.7.2018/543:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 40/2018, KuUB 5/2018, RSv 67/2018

9.8.2019/939:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

8.7.2022/598:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

26.8.2022/792:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 231/2021, ShUB 12/2022, RSv 96/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.