Beaktats t.o.m. FörfS 1012/2019.

25.2.2010/128

Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 augusti 2009 om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

1 kap

Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

1 §
Fullständigt namn

För personer som är föremål för registrering ska som fullständigt namn i befolkningsdatasystemet registreras

1) alla förnamn,

2) efternamn,

3) efternamn som i samband med vigsel till äktenskap eller under äktenskap tagits i personlig användning,

4) mellannamn eller andra motsvarande namn enligt namnskicket i en främmande stat,

5) tilltalsnamn som personen har uppgett, om det är något av hans eller hennes officiella förnamn.

Som namnuppgifter om föräldrar, barn och make till den person som är föremål för registrering registreras de namn som avses i 1 mom. 1–4 punkten.

För en person som registreras i befolkningsdatasystemet kan man tillfälligt i stället för efternamnet registrera "utan efternamn" och i stället för förnamnet "utan förnamn", om personen inte har namn då uppgifter första gången registreras.

2 §
Bestämmande av personbeteckningen

Personbeteckningen består av födelsetid, individuellt nummer och kontrollbeteckning, i nämnd ordning.

Födelsetiden betecknas med sex siffror, av vilka den första och den andra anger dagen, den tredje och den fjärde månaden, den femte årtiondet och den sjätte året. Efter födelsetiden finns bokstaven A för dem som är födda den 1 januari 2000 eller därefter, ett bindestreck (-) för dem som är födda på 1900-talet och ett plustecken (+) för dem som är födda på 1800-talet.

Personer som har samma födelsetid skiljs från varandra med individuellt nummer. För givande av det individuella numret registreras personens könstillhörighet i befolkningsdatasystemet som antingen man eller kvinna. Det individuella numret fastställs som ett tresiffrigt tal, som är udda för män och jämnt för kvinnor.

Kontrollbeteckningen utgörs av en siffra eller en bokstav. Den fås genom att det niosiffriga tal som bildas av födelsetiden och det individuella numret divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms i enlighet med resten på följande sätt:

Rest Kontrollbeteckning
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y
3 §
Kontrollbeteckning för tekniska identifieringskoder och elektroniska kommunikationskoder

Kontrollbeteckningen för de tekniska identifieringskoder och de elektroniska kommunikationskoder som avses i 63 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) utgörs av en siffra eller en bokstav. Kontrollbeteckningen fås genom att ett åttasiffrigt tal divideras med 31, varvid kontrollbeteckningen bestäms så som anges i 2 § 4 mom.

4 §
Uppgifter om en persons hemkommun och bostad

Som specificerande uppgifter om en persons hemkommun och bostad där samt tillfälliga bostad registreras i befolkningsdatasystemet (30.10.2014/852)

1) hemkommunens nummer och namn,

2) bostadens och den tillfälliga bostadens byggnadsbeteckning, byggnadens adressnummer och lägenhetsbeteckning, (30.10.2014/852)

3) stadigvarande och tillfällig bostadsadress.

Dessutom registreras i befolkningsdatasystemet adressen utomlands för en person som flyttat från Finland och uppgift om huruvida vistelsen utomlands är stadigvarande eller tillfällig.

5 §
Civilstånd

Som uppgifter om civilstånd registreras i befolkningsdatasystemet

1) ogift, om personen som är föremål för registrering aldrig har ingått äktenskap eller registrerat partnerskap,

2) gift, om äktenskapet är i kraft,

3) registrerat partnerskap, om det registrerade partnerskapet är i kraft,

4) frånskild, om det senaste äktenskapet eller registrerade partnerskapet har upplösts,

5) änka/änkling, om det senaste äktenskapet eller registrerade partnerskapet har upplösts vid makens död, eller

6) hemskild, om hemskillnaden är i kraft.

6 §
Uppgifter om ingående av äktenskap och registrering av partnerskap

Som uppgifter om ingående och upplösning av äktenskap eller registrering av partnerskap och upplösning av registrerat partnerskap registreras i befolkningsdatasystemet datum för vigsel, vigselsätt, datum för registrering av partnerskap, datum för upplösning av äktenskap och registrerat partnerskap samt upplösningssätt.

7 § (1.11.2018/847)
Uppgifter om familjerättslig ställning

Som uppgifter om barns och föräldrars familjerättsliga ställning registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om huruvida

1) barnet är fött under äktenskapet,

2) barnet är fött utom äktenskapet,

3) faderskapet för barnet är fastställt,

4) moderskapet för barnet är fastställt,

5) barnet är ett trolovningsbarn,

6) barnet har getts som adoptivbarn,

7) barnet har tagits som adoptivbarn,

8) adoptionen har hävts.

8 § (24.5.2012/257)
Uppgifter om vårdnad om barn

Som uppgifter om vårdnad om barn registreras i befolkningsdatasystemet

1) vårdnadshavarnas fullständiga namn och personbeteckningar eller, om personbeteckning saknas, födelsetid,

2) datum för vårdnadens inledande, om avtal har ingåtts om vårdnaden eller om ett domstolsbeslut om vårdnad har getts, och datum för när vårdnaden upphör,

3) information om vårdnadshavarnas uppgifter och rättigheter eller en särskild rättighet som beviljats den ena föräldern, om det bestämts om dem i ett domstolsbeslut,

4) uppgifter om att barnet bor hos den ena föräldern, om detta bestämts i ett domstolsbeslut eller i ett avtal om vårdnad om barn som fastställts av socialnämnden,

5) med stöd av 56 § 3 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010) anmälda uppgifter om domstolsbeslut som gäller förordnande eller befriande av företrädare i fråga om barn som fått uppehållstillstånd och den dag då beslutet gavs samt fullständigt namn och personbeteckning för barnets företrädare.

9 § (24.5.2012/257)
Uppgifter om fastställd adoption

Som uppgifter om en fastställd adoption registreras i befolkningsdatasystemet datum då adoptionen börjar och eventuellt upphör samt uppgift från en domstol om att den fastställt att bestämmelserna i adoptionslagen (153/1985) eller bestämmelserna i adoptionslagen (22/2012) ska tillämpas på ett adoptivförhållande som har uppkommit före den 1 januari 1980.

AdoptionsL 153/1985 har upphävts genom AdoptionsL 22/2012.

10 §
Uppgifter om intressebevakning

Som uppgifter om intressebevakning registreras i befolkningsdatasystemet

1) tidpunkten för när intressebevakning inleds och upphör eller en begränsning av handlingsbehörighet eller en intressebevakningsfullmakt träder i kraft och upphör,

2) uppgifter om huruvida en persons handlingsbehörighet är begränsad,

3) uppgifter om ett intressebevakningsuppdrag eller ett uppdrag i en intressebevakningsfullmakt delas,

4) namn på och personbeteckning eller födelsedatum eller företags- och organisationsnummer för intressebevakaren eller fullmäktigen,

5) tidpunkten för när intressebevakarens eller fullmäktigens uppdrag inleds och upphör.

11 §
Uppgifter om fastställt omhändertagande

Som uppgifter om omhändertagande av barn registreras i befolkningsdatasystemet datum då omhändertagandet inleds och uppgift om vilken kommun som omhändertagit barnet.

Bestämmelser om avförande av uppgifter om omhändertagande av barn finns i 20 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

12 §
Uppgifter om födelsehemkommun samt födelsestat och födelseort

För barn som föds i Finland registreras i befolkningsdatasystemet moderns hemkommun som födelsehemkommun, om barnets mor har haft hemkommun i Finland vid barnets födelse. Om ett barn vars mor vid barnets födelse har hemkommun i Finland är fött utomlands, kan för barnet registreras förutom födelsehemkommun också uppgifter om födelsestat och födelseort utomlands.

För en utländsk medborgare och ett barn vars mor inte har haft hemkommun i Finland vid barnets födelse registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om födelsestat och födelseort i stället för födelsehemkommun.

13 §
Medborgarskap

Som uppgifter om medborgarskap registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om finskt och utländskt medborgarskap och uppgifter om huruvida en finsk medborgare som också har medborgarskap i någon främmande stat har behållit sitt finska medborgarskap vid uppnående av 22 års ålder. Om personen har fått medborgarskap på grundval av något annat än födelsen, registreras också datum för förvärv av medborgarskap. Om en person förlorar ett medborgarskap som införts i befolkningsdatasystemet, registreras i befolkningsdatasystemet uppgift om datum för förlorande av medborgarskap.

14 §
Uppgifter om dödsdag eller dag för dödförklaring

Som uppgifter om dödsdag och dag för dödförklaring registreras i befolkningsdatasystemet dödsdag eller datum för beslut om dödförklaring och den dödsdag som fastställts i beslutet.

15 §
Uppgifter om den lokala registermyndigheten

Som uppgifter om den lokala registermyndigheten registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om den magistrat inom vars verksamhetsområde personen som är föremål för registrering har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

16 §
Uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund

Som uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund registreras i befolkningsdatasystemet uppgifter om medlemskap i ett religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003) eller i en församling samt datum då medlemskapet inleddes och avslutades.

17 §
Modersmål och kontaktspråk

I befolkningsdatasystemet registreras de uppgifter som personen som är föremål för registrering lämnat om modersmål och kontaktspråk, finska eller svenska, om ingetdera av dessa språk är personens modersmål.

18 § (24.5.2012/257)
Förbud mot utlämnande av personuppgifter

De förbud som begränsar utlämnande av personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är följande:

1) förbud mot utlämning av uppgifter för direktmarknadsföring,

2) förbud mot utlämning av kontaktuppgifter,

3) förbud mot utlämning av uppgifter för uppdatering av kundregister,

4) förbud mot utlämning av uppgifter för personmatriklar,

5) förbud mot utlämning av uppgifter för släktforskning,

6) spärrmarkering.

19 §
Kontaktuppgifter och uppgifter om yrke

I befolkningsdatasystemet registreras av personen som är föremål för registrering lämnade uppgifter om postadress och e-postadress samt yrke.

20 § (21.2.2013/164)
Uppgifter som registreras om utländska medborgare

För en utländsk medborgare som vistas i Finland tillfälligt kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, adress i Finland, datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas samt andra uppgifter som han eller hon har lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare som inte är bosatt i Finland och vars uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet på initiativ av en myndighet kan följande uppgifter registreras: fullständigt namn, kön, personbeteckning och andra uppgifter som myndigheten lämnat till magistraten.

För en utländsk medborgare kan Skatteförvaltningen och Migrationsverket i befolkningsdatasystemet registrera följande uppgifter: efternamn och förnamn, kön, personbeteckning, utländskt personnummer, modersmål, medborgarskap, yrke, adress utomlands, adress i Finland och datum då den tillfälliga vistelsen inleds och avslutas. (1.11.2018/847)

20 a § (8.10.2015/1256)
Uppgifter om en utländsk medborgares uppehållsrätt

Som uppgifter om uppehållsrätten för en utländsk medborgare som är föremål för registrering kan i befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om

1) beviljat uppehållstillstånd, slag av tillstånd och tillståndets giltighetstid samt den huvudsakliga grunden för beviljande av uppehållstillstånd och grunden för den rätt att arbeta som baserar sig på uppehållstillståndet,

2) ansökan som gäller något annat uppehållstillstånd än det första, slag av uppehållstillstånd som sökts, den huvudsakliga grunden för uppehållstillståndet, dess giltighetstid och när ansökan blivit anhängig samt lagakraftvunnet avslag på en sådan ansökan och den huvudsakliga grunden för avslaget,

3) registrering av uppehållsrätt, beslut om permanent uppehållsrätt, uppehållskort och permanent uppehållskort för Europeiska unionens medborgare och därmed jämförbara personer samt deras familjemedlemmar och andra anhöriga samt giltighetstid för registreringen eller kortet,

4) lagakraftvunnet beslut om återkallande av uppehållstillstånd, av uppehållskort och av registrering av uppehållsrätt samt den huvudsakliga grunden för återkallandet,

5) beslut om utvisning ur landet och datum för när beslutet har vunnit laga kraft och när det har verkställts.

2 kap

Andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

21 §
Uppgifter om fastigheter och andra registerenheter

Bestämmelser om hur en fastighetsbeteckning och en beteckning för ett outbrutet område bildas finns i fastighetsregisterförordningen (970/1996).

Som uppgifter som specificerar fastigheter och andra registerenheter och som uppgifter om ägande och besittning registreras i befolkningsdatasystemet

1) fastighetsbeteckning, beteckningen för outbrutet område eller en eventuell annan beteckning för fastigheten eller registerenheten,

2) fastighetens eller registerenhetens namn,

3) uppgifter om det är fråga om en fastighet eller ett outbrutet område av en fastighet,

4) fastighetens eller registerenhetens adress,

5) formen för innehavet av en fastighet eller en annan registerenhet,

6) ägarens och innehavarens fullständiga namn och personbeteckning eller födelsetid eller företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren,

7) ägarens och innehavarens adress eller andra kontaktuppgifter,

8) dagen för förvärvet och innehavsandelen.

(1.11.2018/847)
22 §
Byggnader och lägenheter som ska registreras

I befolkningsdatasystemet registreras uppgifter om byggnader för vilka krävs bygglov samt om bostadslägenheterna och lokalerna i dem, med undantag av följande byggnader:

1) byggnader som i sin helhet används av en främmande stats legation, handelsrepresentation eller konsulat som förestås av en utsänd konsul och separata lägenheter som i sin helhet är i deras besittning,

2) andra byggnader i försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets besittning än bostadsbyggnader för personalen,

3) underjordiska byggnader som huvudsakligen används som lagerutrymmen eller för något annat motsvarande ändamål,

4) byggnader avsedda enbart för förvaring av vätskor,

5) provisoriska byggnader och byggnader av lätt konstruktion.

23 § (30.10.2014/852)
Byggnadsbeteckning

När uppgifter om byggprojekt eller byggnader första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Befolkningsregistercentralen ge dem en byggnadsbeteckning. Byggnadsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 1 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas så att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Byggnadsbeteckningen är individuell och permanent.

23 a § (30.10.2014/852)
Andra uppgifter som specificerar byggnader och byggprojekt

Som andra uppgifter som specificerar en byggnad registreras den kommun där byggnaden finns, fastighetsbeteckningen för den fastighet eller annan registerenhet på vilken byggnaden finns eller, om byggnaden finns på ett outbrutet område, beteckningen för det outbrutna området.

Som uppgifter som specificerar byggprojekt registreras uppgifter om den kommun som har beviljat tillstånd för projektet, tidpunkten för beviljande av tillståndet och tillståndets nummer. Som uppgifter som specificerar byggprojekt kan dessutom tillståndets ordningsnummer registreras.

24 § (30.10.2014/852)
Byggnadsuppgifter

Som uppgifter om ägande och besittning av en byggnad, om byggnadens läge, användning, konstruktioner och egenskaper samt om anmälaren av byggnadsuppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet

1) ägarens eller innehavarens personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller eventuella andra uppgifter som specificerar innehavaren, eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter,

2) namn och adress för ägarens företrädare,

3) uppgifter om huruvida byggnadens innehavare är byggnadens ägare eller ägarens företrädare,

4) ägartyp,

5) byggnadens koordinater, adress och röstningsområde,

6) byggnadsbeteckning som baserar sig på fastighetsbeteckningen,

7) dagen för färdigställande av byggnaden eller slutförande av en grundlig förbättring eller utvidgning eller något annat sådant ändringsarbete i byggnaden som kräver tillstånd,

8) byggnadens användningsändamål, användningssituation och den dag då byggnaden tagits ur bruk,

9) byggnadens fasadmaterial, byggnadsmaterialet i de bärande konstruktionerna, byggnadssättet för byggnadsstommen och den huvudsakliga byggaren,

10) byggnadens huvudsakliga utrustning och byggnadens skyddsrum,

11) byggnadens huvudsakliga uppvärmningssätt och energikälla,

12) byggnadens anslutningar till områdets vattenlednings-, avlopps-, gas- el- och kabelnät,

13) byggnadens volym, antal våningar och våningsyta,

14) byggnadens totala area och källaryta,

15) byggnadens totala lägenhetsyta,

16) uppgifter om finansieringen av byggnaden,

17) vem som anmält de uppgifter som registrerats om byggnaden.

25 § (30.10.2014/852)
Uppgifter som beskriver byggprojekt

Som uppgifter som beskriver byggprojekt registreras i befolkningsdatasystemet

1) byggplatsens planläggning och grunden för besittningen av byggplatsen,

2) orsaken till att det behövs undantagsbeslut,

3) byggnadsåtgärder enligt bygglovet och ändringsarbetets art,

4) dagen för beviljande av bygglov, den dag bygglovet förfaller och den dag den beviljade förlängningen av lovet löper ut,

5) dagen för inledande av byggnadsarbete och slutförande av byggprojekt,

6) antalet lägenheter i byggnaden,

7) volym, våningsyta och total area för utvidgningen av en byggnad.

26 § (1.11.2018/847)
Lägenhetsbeteckning

När uppgifter om en lägenhet första gången registreras i befolkningsdatasystemet, ska Befolkningsregistercentralen ge lägenheten eller lokalen en lägenhetsbeteckning. Lägenhetsbeteckningen består av ett niosiffrigt tal där den första siffran är 2 och av en kontrollbeteckning som kommer efter talet. Kontrollbeteckningen bildas genom att talet divideras med 31, varvid den rest som fås visar kontrollbeteckningen i enlighet med tabellen i 2 § 4 mom. Lägenhetsbeteckningen är individuell och permanent.

26 a § (1.11.2018/847)
Andra uppgifter som specificerar lägenheter

Som uppgifter som specificerar en lägenhet registreras i befolkningsdatasystemet den trappbokstav som hör till lägenhetens adress samt lägenhetens eller bostadens nummer. Dessutom kan i registret antecknas en bokstav som anger att lägenheten delats, som fogas till lägenhetens identifieringsbeteckning när ett utrymme som ursprungligen hörde till en lägenhet delas upp i två eller flera separata lägenheter.

27 § (30.10.2014/852)
Uppgifter om lägenheter

Som uppgifter om en lägenhet och dess egenskaper, om besittningsrätten till och användningen av lägenheten samt om den som anmält uppgifterna registreras i befolkningsdatasystemet

1) lägenhetsbeteckning,

2) uppgift om huruvida lägenheten ska användas som bostad eller lokal,

3) lägenhetens yta och antalet rum,

4) typ av kök,

5) uppgifter om lägenhetens huvudsakliga utrustning,

6) grund för besittningen,

7) adressnummer,

8) användningssituationen,

9) vem som anmält de uppgifter som registrerats om lägenheten.

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 och 8 punkten registreras dock inte för lägenheter som är avsedda att användas som lokaler.

28 § (8.9.2016/808)
Områdesindelningar som registreras i befolkningsdatasystemet

I befolkningsdatasystemet ska följande administrativa och andra motsvarande områdesindelningar registreras:

1) kommunindelningen,

2) valkretsindelningen och indelningen i röstningsområden,

3) församlingsindelningen inom den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan,

4) indelningen i postnummerområden,

5) indelningen i verksamhetsområden för magistraterna och deras enheter.

I befolkningsdatasystemet kan dessutom registreras eventuella andra administrativa områdesindelningar som de offentliga samfund som utnyttjar uppgifterna i befolkningsdatasystemet meddelar.

3 kap

Uppdatering av uppgifter om utländska medborgare

29 §
Kontroll av uppgifter som gäller utländska medborgare

Den kontroll av uppgifter i utlänningsregistret som gäller utländska medborgare och som avses i 10 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster behöver inte göras om den utländska medborgaren för magistraten visat upp

1) ett giltigt resedokument som utfärdats av en myndighet i den stat där han eller hon är medborgare och med vilket en tillförlitlig identifiering kan göras,

2) ett giltigt uppehållstillstånd eller visum som utfärdats av en finsk myndighet, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant enligt utlänningslagen (301/2004), och

3) handlingar vars tillförlitlighet har kontrollerats i enlighet med 19 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och vilka gäller uppgifter som den utländska medborgaren har lämnat till magistraten om civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap samt make och barn.

Kontrollen av uppgifter i utlänningsregistret behöver inte heller göras, om uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv. (24.1.2019/142)

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. ska magistraten i det utlänningsregister som avses i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) kontrollera åtminstone följande uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till magistraten:

1) namn,

2) födelsetid,

3) kön,

4) födelsestat och födelseort,

5) medborgarskap,

6) civilstånd, äktenskap eller registrerat partnerskap,

7) make och barn samt en minderårigs föräldrar.

30 § (30.10.2014/852)
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utländska medborgares begäran om registrering av uppgifter och vid registrering av uppgifter

Den myndighet som tar emot en utländsk medborgares begäran om registrering av uppgifter ska kontrollera den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett giltigt pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis samt kontrollera att vistelsen i Finland är laglig med hjälp av ett giltigt dokument som visar på laglig vistelse, om den utländska medborgaren ska ha ett sådant dokument enligt utlänningslagen. Om uppgifter registreras på grund av tillfälligt arbete i Finland, ska den myndighet som tar emot begäran om registrering kontrollera att det finns ett anställningsförhållande med hjälp av ett dokument som arbetsgivaren gett och av vilket anställningsförhållandet framgår.

Den myndighet som tar emot begäran om registrering av uppgifter ska till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en av myndigheten bestyrkt kopia av de dokument som avses i 1 mom. Om en utländsk medborgare inte visat upp ett sådant dokument som avses i 1 mom., ska myndigheten till den anmälan som ska skickas för registrering av uppgifterna foga en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster har kunnat försäkra sig om den utländska medborgarens identitet eller om någon annan grund för registrering av uppgifterna.

Den myndighet som registrerar uppgifterna ska kontrollera att uppgifterna om den utländska medborgaren inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet. Den myndighet som registrerar uppgifterna ska dessutom försäkra sig om att den utländska medborgaren i samband med begäran om registrering av uppgifter har visat upp de dokument som avses i 1 mom. eller, om de saknas, utreda om uppgifterna kan registreras på basis av någon annan utredning som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

31 §
Avslutande av uppdatering av uppgifter om utländska medborgare

Uppdateringen av uppgifter om en utländsk medborgare i befolkningsdatasystemet kan upphöra när det inte längre finns någon grund för det till följd av flyttning till utlandet eller av andra skäl.

4 kap

Anmälande av vissa uppgifter till befolkningsdatasystemet

32 §
Anmälning av födelse

Den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård vid vilken en förlossning har skett ska göra anmälan till befolkningsdatasystemet om det barn som fötts levande.

En läkare, barnmorska, hälsovårdare, sjukskötare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bistått modern vid förlossning som skett någon annanstans än vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska göra anmälan till befolkningsdatasystemet om det barn som fötts levande.

Har barnet fötts under andra förhållanden än de som avses i 1 eller 2 mom., ska modern eller den i vars vård barnet är anmäla födelsen till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till en läkare, barnmorska, hälsovårdare eller sjukskötare, som ska anmäla födelsen vidare till befolkningsdatasystemet.

Anmälan om födelse ska göras till befolkningsdatasystemet senast dagen efter förlossningen eller senast dagen efter det att uppgiften om barnets födelse har anmälts till verksamhetsenheten eller den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården. Om en anmälan om födsel inte görs till befolkningsdatasystemet med hjälp av teknisk anslutning, ska verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller den yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses ovan göra en skriftlig anmälan enligt 1-3 mom. till den magistrat inom vars verksamhetsområde modern har sin hemkommun. Om modern inte har hemkommun i Finland eller om uppgiften om hemkommun saknas, ska anmälan göras till den magistrat inom vars verksamhetsområde barnet har fötts.

33 §
Anmälan av uppgifter om personer som vistas i en anstalt

Brottspåföljdsverket, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och verksamhetsenheter inom socialvården ska under januari månad för kontroll av en persons hemkommun och bostad där till magistraten anmäla personer som vistats i en straffanstalt eller en verksamhetsenhet i mer än tre månader. Anmälan ska lämnas till den magistrat inom vars verksamhetsområde personen har sin hemkommun. Om personen inte har hemkommun i Finland, ska anmälan lämnas till den magistrat inom vars verksamhetsområde straffanstalten eller verksamhetsenheten är belägen.

34 §
Anmälningar som meddelats av finska beskickningar utomlands

När en finsk medborgare till en finsk beskickning utomlands lämnar in en utländsk handling som gäller sådan födsel, vigsel till äktenskap eller död som skett utomlands och som gäller en finsk medborgare för vidarebefordran till en magistrat i Finland, ska beskickningen försäkra sig om att den utländska handling som lämnats in är i original eller en tillförlitligt styrkt kopia. Handlingen ska också vara legaliserad eller åtföljas av ett intyg om dess ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga, om inte något annat följer av fullgörandet av skyldigheter enligt internationella avtal som är bindande för Finland.

Om en i 1 mom. avsedd handling eller legalisering av handling eller ett i 1 mom. avsett intyg om handlingens ursprung som utfärdats av en behörig myndighet i staten i fråga inte kan fås, ska den finska beskickningen utomlands lämna magistraten en utredning av om man på det sätt som avses i 19 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster har kunnat försäkra sig om att det finns grund för registrering av uppgifterna. (30.10.2014/852)

35 § (30.10.2014/852)
Anmälningar om byggprojekt och byggnader

Kommunen ska i fråga om beviljade bygglov till befolkningsdatasystemet minst en gång i månaden anmäla de uppgifter enligt 23 a och 24–27 § som omfattas av kommunens anmälningsplikt, och som kommunen har kännedom om då anmälan görs.

Lantmäteriverket eller kommunen ska till befolkningsdatasystemet anmäla de uppgifter enligt 23 a § och i 24 § 1 mom. 6 punkten som omfattas av deras anmälningsplikt samt ändringar i dessa uppgifter.

Magistraten ska lämna Lantmäteriverket eller kommunen de uppgifter som behövs för att den byggnadsbeteckning som baserar sig på fastighetsbeteckningen ska kunna ges.

36 § (30.10.2014/852)

36 § har upphävts genom F 30.10.2014/852.

5 kap

Särskilda bestämmelser

37 §
Urvalsgrunder för personuppgifter

Vid utlämnande av uppgifter för ändamål enligt 32 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster kan som urvalsgrund för personuppgifter, utöver de uppgifter som nämns i det ovan nämnda momentet, även användas de uppgifter som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler samt uppgifter om områdesindelningar och som avses i 21 och 24–27 § i denna förordning.

38 §
Tillhandahållande av handlingar

I intyg och utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur datamaterial i befolkningsdatasystemet antecknas deras användningsändamål och behövliga uppgifter, med de begränsningar som bestäms i 4 kap. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

I ett intyg antecknas en persons tidigare efter- och förnamn endast på begäran av den som anhåller om intyget. Har en persons namn ändrats efter att han eller hon fyllt 15 år, ska tidigare namn dock alltid antecknas i intyg som utfärdas

1) för att läggas fram vid domstol för rättegång eller behandling av ett ansökningsärende,

2) för social-, utsöknings-, åklagar-, polis- eller militärmyndighet, eller

3) för en enskild person för skaffande av straffregisterutdrag.

Tidigare namn ska alltid antecknas i ett intyg som utfärdas för att fogas till en ansökan om ändring av namn.

En handling som lämnas ut ur befolkningsdatasystemet får undertecknas maskinellt. Ett omnämnande om detta ska finnas i handlingen. I ett intyg får inte finnas rättelser eller förkortningar som kan föranleda oklarhet.

39 §
Intyg över ett barns födelse

Om uppgifter om ett barn inte har införts i befolkningsdatasystemet, kan den magistrat som har fått en i 32 § 4 mom. avsedd anmälan om födelse på begäran och på basis av anmälan utfärda ett intyg över barnets födelse till barnets mor eller den i vars vård barnet är.

40 §
Vissa inskrivningsuppgifter i anslutning till uppgifterna i befolkningsdatasystemet

Utöver det som i 1 och 2 kap. föreskrivs om uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet kan i befolkningsdatasystemet också registreras uppgifter om datum och händelsetyp i anslutning till de uppgifter som registrerats i systemet och de tillägg, ändringar och korrigeringar som hänför sig till dessa.

41 §
Identifiering av den som ansöker om certifikat

Bestämmelser om de identitetshandlingar som används vid identifiering enligt 67 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster av den som ansöker om certifikat finns i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

42 §
Innehållet i det uppdragsavtal som gäller databehandlingstjänster

Avtal om sådana databehandlingstjänster som avses i 70 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ska ingås skriftligen. I avtalet ska åtminstone regleras det ansvar och de uppgifter som servicemottagarna har, de behandlingsskeden och förfaranden i fråga om personuppgifter som avtalet omfattar, skydd för personuppgifter och datasäkerhet, de uppgifter som omfattas av tjänsterna och hur de uppdateras, lagras och utplånas, prissättningen av tjänsterna samt avtalets giltighet.

43 §
Behörighetsarrangemang vid korrigering av felaktiga uppgifter

Med avvikelse från 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ansvarar den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna avser för utredningen av fel i de uppgifter som lämnats med hjälp av teknisk anslutning och som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter och lokaler inom magistratens verksamhetsområde samt för korrigering av de felaktiga uppgifterna.

44 § (21.2.2013/164)
Behörighetsarrangemang i fråga om vissa av magistraternas uppgifter som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

Med avvikelse från magistraternas regionala behörighet enligt 21 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

1) svarar magistraten i Västra Finland, magistraten i Norra Finland och magistraten i Inre Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av uppgifter om sådana utländska medborgare som avses i 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster i de fall då uppgifterna registreras på initiativ av en myndighet och utan medverkan från den utländska medborgaren själv, (24.1.2019/142)

2) svarar en magistrat som svarar för behandlingen av flyttningsanmälningar som avser flyttningar till och inom verksamhetsområdet för en annan magistrat samtidigt för registreringen av uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter inom verksamhetsområdet för denna magistrat i de fall då det uppstår ett behov av att göra tillägg, ändringar eller rättelser i fråga om dessa uppgifter i befolkningsdatasystemet i samband med behandlingen av flyttningsanmälningarna i fråga, (12.9.2013/677)

3) svarar magistraten i Sydöstra Finland för registreringen i befolkningsdatasystemet av rättelser av uppgifter som Skatteförvaltningen och Migrationsverket har registrerat och för rådgivningen till dessa myndigheter, (1.11.2018/847)

4) är magistraten i Västra Finland kontaktmagistrat i ärenden som gäller uppdateringen av personuppgifter för finska medborgare som är bosatta utomlands, och svarar för utredningar i samband med uppdateringen av uppgifter samt för registrering av tillägg, ändringar och rättelser av nämnda uppgifter i befolkningsdatasystemet,

5) svarar magistraten i Norra Finland i enlighet med 38 § i medborgarskapslagen (359/2003) för utredningen av ärenden som gäller behållande och förlust av finskt medborgarskap, och för att de anteckningar som gäller ärendet förs in i befolkningsdatasystemet samt för att den berörda personen informeras om anteckningarna.

Oberoende av 1 mom. 3–5 punkten behandlar den magistrat som är regionalt behörig en enskild anmälan eller begäran om utredningar eller rättelse som lämnats direkt till magistraten, och för in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet.

Oberoende av 1 mom. 4 och 5 punkten behandlar magistraten i Nyland en enskild anmälan eller begäran om utredningar eller rättelse som lämnats direkt till magistraten, och för in de nödvändiga uppgifterna till följd av detta i befolkningsdatasystemet också i de fall då personen har sin hemkommun eller folkbokföringskommun inom en annan magistrats verksamhetsområde. (10.12.2015/1470)

Den magistrat som med stöd av denna paragraf registrerat uppgifterna i befolkningsdatasystemet ansvarar för de uppgifter som den registrerat.

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2011/1292:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24.5.2012/257:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012. Förordningens 7 och 9 § träder dock i kraft först den 1 juli 2012, 8 § den 1 september 2012 och 18 § den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.2.2013/164:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013. Förordningens 20 § träder dock i kraft först den 1 oktober 2013.

12.9.2013/677:

Denna förordning träder i kraft den 23 september 2013.

20.2.2014/137:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

30.10.2014/852:

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2014. Bestämmelserna i 20 § 3 mom., 30 §, 34 § 2 mom. och 44 § 1 mom. 3 punkt träder dock i kraft den 1 december 2014.

8.10.2015/1256:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

10.12.2015/1470:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

8.9.2016/808:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

1.11.2018/847:

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2018. Förordningens 7 § träder dock i kraft först den 1 april 2019.

24.1.2019/142:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.