Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

22.1.2010/34

Lag om handel med utsläppsrätter för luftfart

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att minska koldioxidutsläppen från luftfart på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (flygutsläppsdirektivet).

2 § (23.11.2018/978)
Tillämpningsområde

Denna lag gäller koldioxidutsläpp från flygningar som avgår från flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstaters territorium eller som ankommer till sådana flygplatser från en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett tredjeland.

Denna lag tillämpas på de luftfartygsoperatörer som har en giltig operativ licens som Transport- och kommunikationsverket eller någon annan behörig finländsk myndighet beviljat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen och på de luftfartygsoperatörer för vilka de största uppskattade utsläppen från flygningar som de genomfört under basåret har ägt rum inom Finlands territorium.

Denna lag gäller inte flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg, flygningar i tull- eller polistjänst, flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar eller brådskande ambulansflygningar.

Närmare bestämmelser om flygningar enligt 3 mom. och övriga flygningar som avses i punkt 6 c i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelsdirektivet) och på vilka denna lag inte tillämpas utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Med avvikelse från 1 mom. gäller denna lag åren 2013–2023 koldioxidutsläpp från flygningar mellan flygplatser i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till och med den 31 december 2023 gäller lagen dock inte koldioxidutsläpp från flygningar mellan en flygplats i ett av de yttersta randområdena som avses i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en flygplats i en annan region i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (12.4.2019/679)

5 mom. har tillfogats genom L 679/2019 och gäller temporärt 1.6.2019–31.12.2023.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utsläpp koldioxidutsläpp från flygningar som avses i 2 §, (23.1.2015/37)

2) utsläppsrätt en rätt enligt utsläppshandelsdirektivet att i atmosfären släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en bestämd period,

3) utsläppsrätt för luftfart en utsläppsrätt som enligt denna lag tilldelas eller säljs och som till utgången av 2020 endast får användas för att fullgöra skyldigheten att överlämna utsläppsrätter som gäller utsläpp från luftfart, (12.4.2019/679)

4) handelsperiod en period för vilken det avgiftsfritt har tilldelats eller kommer att tilldelas eller annars delas ut utsläppsrätter, (12.4.2019/679)

5) luftfartygsoperatör varje fysisk eller juridisk person som med ett luftfartyg bedriver luftfartsverksamhet som omfattas av utsläppshandeln eller, om denna person är okänd eller inte utpekas av ägaren till luftfartyget, luftfartygets ägare,

6) historiska luftfartsutsläpp genomsnittliga årliga utsläpp från luftfartyg under jämförelseåren 2004, 2005 och 2006,

7) riktmärke det riktmärke som har fastställts av Europeiska kommissionen och som beräknas genom att dividera det totala antalet kostnadsfria utsläppsrätter för luftfarten med summan av antalet tonkilometer som uppgetts av luftfartygsoperatörerna och utifrån vilket de kostnadsfria utsläppsrätterna tilldelas de luftfartygsoperatörer som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, (23.1.2015/37)

8) klimatkonventionen Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 61/1994),

9) part i bilaga I part som är nämnd i bilaga I till klimatkonventionen och som i Kyotoprotokollet (FördrS 13/2005) till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, nedan Kyotoprotokollet, har ett kvantifierbart åtagande om begränsning eller minskning av utsläpp och som har ratificerat Kyotoprotokollet,

10) projektverksamhet verksamhet som en eller flera parter i bilaga I har godkänt i enlighet med artikel 6 eller 12 i Kyotoprotokollet och de beslut som antagits i enlighet med Kyotoprotokollet,

11) utsläppsminskningsenhet en enhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i någon annan i bilaga I till klimatkonventionen nämnd stat, och som har utfärdats i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet och i enlighet med beslut som antagits med stöd av Kyotoprotokollet,

12) certifierad utsläppsminskning en enhet som härrör från en utsläppsminskning som uppnåtts genom projektverksamhet genomförd i en stat som inte omfattas av bilaga I till klimatkonventionen, och som har utfärdats i enlighet med artikel 12 i Kyotoprotokollet och i enlighet med beslut som antagits med stöd av Kyotoprotokollet.

4 § (23.11.2018/978)
Luftfartygsoperatörens skyldigheter

De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 mom. ska

1) övervaka sina utsläpp och tonkilometer, årligen rapportera sina utsläpp och sörja för att rapporten kontrolleras,

2) till Transport- och kommunikationsverket sända in en övervakningsplan för godkännande fyra månader före ingången av varje handelsperiod, (12.4.2019/679)

3) till det register som avses i 15 § årligen överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de totala utsläppen från luftfart under närmast föregående kalenderår,

4) till Transport- och kommunikationsverket sända in de uppgifter som behövs för ansökan om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis, samt

5) till Transport- och kommunikationsverket anmäla ändringar i sin verksamhet, ändringar som gäller övervakning av utsläppen eller byte av luftfartygsoperatör.

5 § (12.4.2019/679)
Det totala antalet utsläppsrätter för luftfart under den handelsperiod som inleddes 2013

Det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas luftfartygsoperatörerna för den handelsperiod som inleddes 2013 och efterföljande handelsperioder ska motsvara 95 procent av de historiska utsläppen från luftfart multiplicerat med det antal år handelsperioden omfattar.

Av det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som tilldelas under de handelsperioder som avses i 1 mom. ska tre procent under varje handelsperiod avsättas till den särskilda reserv som avses i 9 §.

6 §
Tilldelningen av utsläppsrätter för luftfart

Av de utsläppsrätter för luftfart som ska utfärdas till luftfartygsoperatörer tilldelas i enlighet med ansökningsförfarandet i 7 § gratis ett antal som motsvarar 85 procent av det totala antalet uträknat så som föreskrivs i 5 § av det antal som återstår när de utsläppsrätter som har avsatts till den särskilda reserven i enlighet med 9 § har dragits av. Återstoden på 15 procent ska fördelas genom auktion.

7 § (23.11.2018/978)
Hur de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis ska ansökas

Luftfartygsoperatörerna kan särskilt för varje handelsperiod ansöka om de utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas gratis. Ansökan görs så att verifierade uppgifter om tonkilometer för övervakningsåret lämnas in till Transport- och kommunikationsverket. För den handelsperiod som inleddes 2013 ska övervakningsåret vara 2010. För efterföljande perioder ska övervakningsåret vara det kalenderår som löper ut 24 månader före ingången av den handelsperiod som ansökan avser. (12.4.2019/679)

Ansökan om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis för de handelsperioder som följer på den handelsperiod som inleddes 2013 ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket minst 21 månader före ingången av den handelsperiod som ansökan avser. (12.4.2019/679)

Transport- och kommunikationsverket ska lämna ansökningarna om de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis till Europeiska kommissionen senast 18 månader före starten av den period som ansökan avser.

8 § (12.4.2019/679)
Antal utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis och hur de ska utfärdas

Europeiska kommissionen fastställer det totala antalet utsläppsrätter för luftfart som ska tilldelas för varje handelsperiod, antalet utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion, antalet utsläppsrätter i den särskilda reserven, antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis under perioden och det riktmärke som ska användas för att tilldela luftfartygsoperatörerna kostnadsfria utsläppsrätter.

Den totala tilldelningen av kostnadsfria utsläppsrätter för en handelsperiod till varje luftfartygsoperatör som har lämnat in en ansökan beräknas genom att uppgiften om tonkilometer i ansökan multipliceras med Europeiska kommissionens riktmärke.

Transport- och kommunikationsverket fastställer antalet utsläppsrätter för luftfart som varje luftfartygsoperatör årligen ska tilldelas gratis genom att dividera det totala antalet utsläppsrätter enligt 2 mom. med det antal år i handelsperioden under vilka luftfartygsoperatören bedriver luftfartsverksamhet. Från och med 2021 tillämpas på antalet utsläppsrätter som tilldelas varje luftfartygsoperatör gratis en linjär minskningsfaktor på 2,2 procent i enlighet med artikel 9 i utsläppshandelsdirektivet.

Transport- och kommunikationsverket ska till luftfartygsoperatörerna utfärda de utsläppsrätter för luftfart som tilldelas gratis senast tre månader efter det beslut av kommissionen som avses i 1 mom.

Bestämmelser om användningen av riktmärket för kostnadsfria utsläppsrätter och vad som ska ingå i ansökan om kostnadsfria utsläppsrätter utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

9 § (23.11.2018/978)
En särskild reserv för utsläppsrätter för luftfart

Under varje handelsperiod som avses i 5 § 1 mom. ska tre procent av det totala antal utsläppsrätter för luftfart som avses i det momentet avsättas till en särskild reserv för luftfartygsoperatörer (12.4.2019/679)

1) som inleder luftfartsverksamhet som omfattas av utsläppshandel efter det övervakningsår för vilket uppgifter om tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom., eller

2) vars antal tonkilometer ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år mellan det övervakningsår för vilket uppgifter om tonkilometer lämnats in i enlighet med 7 § 2 mom. och det andra kalenderåret under perioden i fråga.

Ur den särskilda reserven kan utsläppsrätter bara tilldelas en luftfartygsoperatör vars verksamhet enligt 1 mom. 1 punkten, eller ökning av verksamheten enligt 1 mom. 2 punkten, inte helt eller delvis utgör en fortsättning på luftfartsverksamhet som tidigare bedrivits av en annan luftfartygsoperatör. En luftfartygsoperatör som tilldelas utsläppsrätter får dock sammanlagt tilldelas högst 1 000 000 utsläppsrätter ur den särskilda reserven under en handelsperiod.

En luftfartygsoperatör som uppfyller det som föreskrivs i 1 och 2 mom. kan ansöka om gratis tilldelning av utsläppsrätter ur den särskilda reserven genom en ansökan till Transport- och kommunikationsverket. Ansökan ska göras senast den 30 juni det tredje året av den handelsperiod som ansökan gäller.

Bestämmelser om ansökan som avses i denna paragraf och registrering av utsläppsrätter som tilldelas ur den särskilda reserven utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

10 § (12.4.2019/679)
Utsläppsrätter för luftfart som tilldelas genom auktion

Genom auktion tilldelas de utsläppsrätter för luftfart som enligt 6 § inte fördelas gratis och de utsläppsrätter för luftfart som inte har tilldelats ur den särskilda reserven enligt 9 §, liksom de utsläppsrätter för luftfart som inte kan registreras på en luftfartygsoperatörs utsläppskonto enligt 16 § 2 mom.

Med avvikelse från 1 mom. ska de utsläppsrätter som inte har tilldelats ur den särskilda reserven annulleras tills systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart, CORSIA, har genomförts.

Auktionen ska genomföras på ett öppet, samordnat, icke diskriminerande och förutsebart sätt och så att alla aktörer kan delta på lika villkor. Auktionen ska genomföras kostnadseffektivt och den kan också genomföras elektroniskt.

På auktionering av utsläppsrätter för luftfart tillämpas bestämmelserna i 6 kap. i lagen om utsläppshandel (311/2011).

11 § (23.11.2018/978)
Övervakning, rapportering och kontroll av utsläpp och tonkilometer

Luftfartygsoperatören ska utarbeta en plan där det anges hur luftfartygsoperatören övervakar utsläpp från och tonkilometer för sina luftfartyg. Dessa uppgifter behövs för ansökan enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. I planen ska det anges hur uppgifterna anmäls till Transport- och kommunikationsverket. Luftfartygsoperatören ska lämna in en sådan plan till Transport- och kommunikationsverket fyra månader före varje ny handelsperiod. Planen ska godkännas av Transport- och kommunikationsverket.

Luftfartygsoperatören är skyldig att rapportera utsläppen från vart och ett av sina luftfartyg. Rapporten för varje kalenderår ska lämnas in till Transport- och kommunikationsverket senast den 31 mars följande år och Transport- och kommunikationsverket ska sända den vidare till Europeiska kommissionen.

Luftfartygsoperatören svarar för att rapporten enligt 2 mom. har kontrollerats av en godkänd kontrollör som avses i 12 §. Kontrollen ska gälla utsläpp från och tonkilometer för luftfartygen samt övervakningssystemets tillförlitlighet, trovärdighet och exakthet.

Transport- och kommunikationsverket kan besluta att en luftfartygsoperatör inte får överföra fler utsläppsrätter förrän operatören lämnat in en rapport över utsläppen senast den 31 mars varje år och rapporten har konstaterats vara tillfredsställande i fråga om utsläppen för det föregående året.

Närmare bestämmelser om planen enligt 1 mom. och rapporten enligt 2 mom. utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om hur övervakningsplanerna och de årliga utsläppsrapporterna ska utarbetas och sändas in samt om vilken verkan en felaktig övervakning kan ha på bedömningen av utsläppsmängderna.

7 mom. har upphävts genom L 12.4.2019/679. (12.4.2019/679)

11 a § (7.6.2013/397)
Biodrivmedlens hållbarhet

Om luftfartygsoperatören i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för de biodrivmedel som använts i ett luftfartyg, ska biodrivmedlen uppfylla hållbarhetskriterierna i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och luftfartygsoperatören ska visa detta på det sätt som anges i den lagen. Med biodrivmedel avses biodrivmedel enligt den lagen.

12 § (23.11.2018/978)
Kontrollör

En luftfartygsoperatör ska för kontrollen av tonkilometer som uppgetts i en ansökan enligt 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. och för kontrollen av en rapport enligt 11 § 2 mom. anlita en kontrollör med kännedom om luftfartssektorn. Transport- och kommunikationsverket ska godkänna kontrollören i enlighet med 61 och 62 § i lagen om utsläppshandel och återkalla godkännandet av en kontrollör i enlighet med 64 § i den lagen. På utförandet av kontrolluppgifter och på kontrollörens skyldighet att anmäla förändringar i sin verksamhet tillämpas bestämmelserna i 58 och 63 § i den lagen.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas det närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande av kontrollörer, bedömning av kraven för godkännande och utförande av kontrolluppgifter.

13 §
Kontrollörens utlåtande

Kontrollören ska lämna utlåtande om den rapport som avses i 11 § 2 mom. I utlåtandet ska det anges om rapporten är tillfredsställande eller inte samt vilka faktorer som är relevanta för kontrollen. Utsläppsrapporten kan betraktas som tillfredsställande om den har upprättats i enlighet med 11 § och kontrollören inte anser att de totala utsläpp som uppges i rapporten är materiellt felaktiga.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas det närmare bestämmelser om hur planen enligt 11 § 1 mom. och rapporterna enligt 11 § 2 mom. ska kontrolleras.

14 § (23.11.2018/978)
Projektverksamhet

En luftfartygsoperatör får under den handelsperiod som inleddes 2013 till och med den tidpunkt som anges i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, nedan registerförordningen, använda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som härrör från projektverksamhet till högst 1,5 procent av de utsläppsrätter som operatören ska överlämna enligt 19 §. (12.4.2019/679)

En luftfartygsoperatör får använda den från 2012 återstående nyttjanderätten till projektenheter även under den handelsperiod som inleddes 2013 till och med den tidpunkt som anges i registerförordningen till den del projektenheterna har blivit oanvända under perioden 2012 för fullgörande av den skyldighet som föreskrivs i 19 §. (12.4.2019/679)

Transport- och kommunikationsverket beslutar om luftfartygsoperatörens maximala användning av projektenheter och lämnar för granskning in uppgifter till kommissionen om den maximala användningen per luftfartygsoperatör.

Till övriga delar tillämpas 7 kap. i lagen om utsläppshandel på projektverksamhet.

15 § (16.12.2011/1319)
Register

De luftfartygsoperatörer som avses i 2 § 2 mom. har utsläppskonto i det register som nämns i 46 § i lagen om utsläppshandel.

16 § (12.4.2019/679)
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis

Energimyndigheten ska senast den 28 februari varje år på en luftfartygsoperatörs utsläppskonto i det register som avses i 15 § registrera det antal gratis utsläppsrätter för luftfart som operatören tilldelats för det året.

Om det drifttillstånd eller den operativa licens som beviljats luftfartygsoperatörens organisation har upphört att gälla, om luftfartygsoperatören enligt 25 § 1 mom. genom beslut av Europeiska kommissionen har ålagts verksamhetsförbud eller om luftfartygsoperatören lägger ner luftfartsverksamhet som omfattas av denna lag, får Energimyndigheten efter återkallelsen eller verksamhetsnedläggningen inte längre registrera årliga utsläppsrätter på luftfartygsoperatörens utsläppskonto. Transport- och kommunikationsverket ska underrätta Energimyndigheten om återkallelse och åläggande som avses i detta moment.

17 §
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis på ny luftfartygsoperatör (12.4.2019/679)

Energimyndigheten ska senast den 28 februari varje år registrera det antal utsläppsrätter för luftfart som beräknats i enlighet med 8 § på en luftfartygsoperatör som den 1 januari 2011 eller därefter har inlett eller inleder luftfartsverksamhet som omfattas av denna lag och som inte tidigare har ansökt om i 6 § avsedda utsläppsrätter för luftfart. (23.1.2015/37)

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte en luftfartygsoperatör vars verksamhet helt eller delvis är en fortsättning på tidigare verksamhet som bedrivits av någon annan luftfartygsoperatör.

18 § (12.4.2019/679)
Registrering av utsläppsrätter för luftfart som tilldelats gratis vid byte av luftfartygsoperatör

När luftfartygets operatör byts ska den nya operatören anmäla bytet till Transport- och kommunikationsverket och dessutom till Energimyndigheten, som i enlighet med 16 § 1 mom. för in de årliga utsläppsrätterna på den nya luftfartygsoperatörens utsläppskonto i registret.

19 § (12.4.2019/679)
Skyldighet att överlämna utsläppsrätter, utsläppsrätter för luftfart och projektenheter samt återlösen av dessa

Varje luftfartygsoperatör ska senast den 30 april varje år till det register som avses i 15 § överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de totala utsläppen från varje luftfartyg det föregående kalenderåret och som kontrollerats i enlighet med 11 §. De utsläppsrätter som överlämnas får inte vara sådana utsläppsrätter vilkas överlämnande förhindrats i registerförordningen för att de skyldigheter som gäller verksamhetsutövarna eller luftfartygsoperatörerna i den medlemsstat som beviljat de aktuella utsläppsrätterna håller på att förfalla i enlighet med artikel 12.3a i utsläppshandelsdirektivet. Bestämmelserna i 5 § i lagen om beräknande av laga tid (150/1930) tillämpas inte på tidsfristen.

En luftfartygsoperatör får för att fullgöra sin skyldighet enligt 1 mom. använda certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som härrör från projektverksamhet i enlighet med 14 § 1 och 2 mom.

De utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som luftfartygsoperatörerna överlämnat återlöses i registret för den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet endast i den mån utsläppsrätterna, de certifierade utsläppsminskningarna och utsläppsminskningsenheterna motsvarat utsläpp som ingår i Finlands totala nationella utsläppsmängd.

20 § (12.4.2019/679)
Utsläppsrätternas giltighet

Utsläppsrätter som beviljats den 1 januari 2013 eller därefter är giltiga tills vidare. Under de handelsperioder som följer på den handelsperiod som började 2013 ska det till utsläppsrätterna fogas en anteckning om den handelsperiod som utsläppsrätterna har beviljats för. Utsläppsrätterna är giltiga för de utsläpp som uppkommer från och med den aktuella handelsperiodens första år.

21 § (23.11.2018/978)
Rätt att få information och utföra inspektion

För tillsynen och för verkställigheten av denna lag har Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten rätt att få tillgång till nödvändig information av luftfartygsoperatörer samt oberoende av sekretessbestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) av kontrollörer.

För tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den har Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten rätt att utföra inspektion i andra utrymmen än sådana som luftfartygsoperatören använder för boende av permanent natur. Luftfartygsoperatören ska på begäran av den myndighet som utför inspektionen ge tillgång till sådana handlingar och till registreringar i sitt datasystem samt tillträde till sådana anordningar och sådan utrustning som kan ha betydelse vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Vid förrättande av inspektion ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas. Den tjänsteman som utför inspektionen har rätt att gratis ta kopior av granskade handlingar och utskrifter av registreringar i datasystemet.

22 § (23.11.2018/978)
Administrativt tvång

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse som utfärdats med stöd av den att rätta till sin försummelse eller annars fullgöra sin skyldighet. Åläggandet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att en åtgärd som försummats utförs på den försumliges bekostnad.

På vite, hot om avbytande och hot om tvångsutförande tillämpas vad som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

23 § (23.11.2018/978)
Utsläppshandelsförseelse i luftfart

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar att utarbeta och till Transport- och kommunikationsverket för godkännande sända in en övervakningsplan enligt 4 § eller försummar att rapportera sina utsläpp eller försummar att sörja för att rapporten kontrolleras enligt 4 §,

2) anmäler felaktiga uppgifter till myndigheter,

3) använder utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter i strid med 14 §, eller

4) försummar att förete de handlingar och registreringar som avses i 21 § 1 mom.,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsläppshandelsförseelse i luftfart dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har fastställts med stöd av denna lag och förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.

24 § (23.11.2018/978)
Avgift för överskridande utsläppsrätter

Transport- och kommunikationsverket ska se till att namnen offentliggörs på de luftfartygsoperatörer som bryter mot kraven i denna lag på överlämnande av tillräckligt många utsläppsrätter.

Om en luftfartygsoperatör inte inom den frist som avses i 19 § överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp under det föregående året, ska Transport- och kommunikationsverket ålägga operatören att betala staten en avgift för de överskridande utsläppsrätterna. Avgiften är 100 euro för varje ton koldioxidekvivalenter som släpps ut och som operatören inte överlämnat utsläppsrätter för. Avgiften för överskridande utsläppsrätter höjs i enlighet med det europeiska harmoniserade konsumentprisindexet. Avgiften för överskridande utsläppsrätter verkställs enligt 69 § i lagen om utsläppshandel.

Förutom att luftfartygsoperatören ska betala avgiften för överskridande utsläppsrätter för luftfart enligt 2 mom., ska luftfartygsoperatören överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de överskridande utsläppen när denne överlämnar utsläppsrätterna för det följande kalenderåret.

25 § (23.11.2018/978)
Verksamhetsförbud

Om en luftfartygsoperatör inte iakttar kraven i denna lag och om det genom åtgärder som avses i 22–24 § inte har kunnat säkerställas att kraven iakttas, får Transport- och kommunikationsverket begära att Europeiska kommissionen beslutar om ett verksamhetsförbud för operatören i fråga. Begäran från Transport- och kommunikationsverket ska innehålla

1) belägg för att luftfartygsoperatören inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna lag,

2) utförliga uppgifter om de tillsynsåtgärder som Transport- och kommunikationsverket har vidtagit,

3) motiveringen för ett verksamhetsförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

4) ett förslag om omfattningen av verksamhetsförbudet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och villkor som kan förenas med förbudet.

Transport- och kommunikationsverket svarar för att Europeiska kommissionens beslut sätts i kraft i Finland.

26 § (23.11.2018/978)
Myndigheternas avgiftsbelagda prestationer

Transport- och kommunikationsverket och Energimyndigheten har rätt att ta ut en avgift för behandling av ett tillstånd, en anmälan, ett godkännande eller något annat ärende som omfattas av denna lag. Energimyndigheten har dessutom rätt att ta ut en avgift för hanteringen av kontona i registret.

Närmare bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer enligt 1 mom. och avgifterna för dem utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet och om Energimyndighetens prestationer och avgifterna för dem genom förordning av arbets- och näringsministeriet med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

27 § (30.12.2019/1530)
Ändringssökande

Omprövning av en kontrollörs utlåtande får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Beslut av Energimyndigheten och Transport- och kommunikationsverket ska iakttas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Energimyndigheten eller Transport- och kommunikationsverket påfört för sina offentligrättsliga prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

28 § (23.1.2015/37)

28 § har upphävts genom L 23.1.2015/37.

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 209/2009, KoUB 29/2009, RSv 245/2009, Europaparlamentets och rådet s direktiv 2008/101/EG; EGT nr L 8, 13.1.2009, s. 3

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2011/1319:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 82/2011, KoUB 12/2011, RSv 65/2011

7.6.2013/397:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Luftfartygsoperatören kan visa att de biodrivmedel som använts i ett luftfartyg före den 1 januari 2014 uppfyller hållbarhetskriterierna genom att iaktta sådana krav som motsvarar villkoren i 12 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen.

RP 13/2013, GrUU 12/2013, MiUU 8/2013, EkUB 9/2013, RSv 58/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG

23.1.2015/37:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015. Lagens 2 § 5 mom. är i kraft till utgången av 2016.

Lagens 2 § 5 mom. tillämpas dock på skyldigheter för utsläpp som uppkommit redan 2013.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 238/2014, EkUB 22/2014, RSv 216/2014

23.11.2018/978:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 978/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

12.4.2019/679:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019. Lagens 2 § 5 mom. gäller till och med utgången av 2023.

Lagens 2 § 5 mom. tillämpas dock på de skyldigheter som utsläppen under 2017 har gett upphov till.

RP 265/2018, KoUB 42/2018, RSv 252/2018

30.12.2019/1530:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.