Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

29.12.2009/1664

Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018. Lagens 19–20 § tillämpas dock t.o.m. 31.12.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

I denna lag föreskrivs det om de krav beträffande ålder, yrkeskunskaper, hälsotillstånd och annan lämplighet som ställs på förare av rullande materiel på järnvägarna och på andra som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på järnvägarna, hur de förvärvar behörighet och hur uppgifter om behörighet ska registreras.

I lagen föreskrivs det dessutom om läroanstalter som ger utbildning i trafiksäkerhet på järnvägarna.

2 § (21.12.2012/860)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på dem som har eller söker sig till säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på ett bannät samt på dem som installerar eller underhåller säkerhetsanordningar eller arbetar som säkerhetsmän på bannätet.

Lagen tillämpas inte på

1) spåranläggningar som inte har någon trafikförbindelse med eller inte har trafik till eller från ett bannät som avses i denna lag,

2) privatägda bannät som trafikeras enbart av bannätets ägare för egen godstransport,

3) banavsnitt som är stängda för annan järnvägstrafik i syfte att underhålla, modernisera eller förnya järnvägssystemet,

4) metro- och spårvagnstrafik och inte heller på andra system för lätt spårtrafik,

5) sådana anställda vid järnvägsföretag från Ryssland som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på finska statens gränsområden och gränsstationer i järnvägssamtrafiken mellan Finland och Ryssland.

3 § (21.12.2012/860)
Definitioner

I denna lag avses med

1) järnvägssystem ett bannät och rullande materiel på bannätet samt verksamheten och förvaltningen i det system som de bildar,

2) bannät statens bannät som förvaltas av Trafikverket och sådana privata spåranläggningar som avses i 4 punkten som hör till lagens tilllämpningsområde,

3) bannätsförvaltare Trafikverket och förvaltarna av de privata spåranläggningar som omfattas av denna lag,

4) privat spåranläggning en spåranläggning som inte är statsägd och inte förvaltas av Trafikverket som har trafik till eller från statens bannät eller till eller från en annan privat spåranläggning,

5) bedrivande av järnvägstrafik trafik som bedrivs av järnvägsföretag, trafik i anslutning till banunderhåll, museitrafikoperatörers trafik, trafik som bedrivs av företag eller sammanslutningar som vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet bedriver trafik och bannätsförvaltares trafik på bannätet,

6) företag som sköter banunderhåll ett företag som utför bygg- och underhållsarbeten på bannätet och bedriver trafik på bannätet i anslutning därtill,

7) säkerhetsrelaterad arbetsuppgift en arbetsuppgift som utförs i järnvägssystemet och som direkt påverkar trafiksäkerheten där,

8) säkerhetsman en person som varnar dem som arbetar på en järnvägsbana för ankommande rullande materiel,

9) järnvägsföretag ett offentligt eller privaträttsligt bolag eller någon annan sammanslutning som med stöd av en koncession som beviljats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet såsom sin huvudsakliga verksamhet bedriver person- eller godstrafik på järnväg och som har skyldighet att tillhandahålla dragkraft samt företag som enbart tillhandahåller dragkraft,

10) museitrafik sådan till sin omfattning obetydlig trafik med museimateriel som en sammanslutning bedriver på bannätet utan vinstsyfte,

11) verksamhetsutövare järnvägsföretag, bannätsförvaltare, företag eller sammanslutningar som bedriver museitrafik, företag som sköter banunderhåll och företag eller sammanslutningar som vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet bedriver trafik,

12) rullande materiel lok som används i person- eller godstrafik och växlingstrafik samt motortåg avsedda för persontrafik och rälsgående underhållsfordon,

13) förare av rullande materiel lokförare och andra sådana förare av rullande materiel som har förmåga och tillstånd som avses i denna lag att självständigt och på ett ansvarsfullt och säkert sätt framföra rullande materiel i järnvägstrafiken,

14) lokförardirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

4 § (21.12.2012/860)
Verksamhetsutövarens ansvar

I sin verksamhet svarar verksamhetsutövaren för att de som är anställda eller deltar i verksamheten och

1) sköter säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter uppfyller de behörighetsvillkor som avses i denna lag, och

2) är säkerhetsmän eller installerar och underhåller säkerhetsanordningar uppfyller de medicinska krav som föreskrivs i denna lag.

2 kap

Behörighetsvillkor för dem som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter

5 §
Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter

I denna lag avsedda arbetshelheter som påverkar trafiksäkerheten på järnvägen är följande:

1) framförande av rullande materiel,

2) växlingsarbete,

3) trafikledning,

4) ansvar för trafiksäkerheten vid banarbete.

Personer som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som hör till arbetshelheter enligt 1 mom. ska ha avlagt och blivit godkända i en studieprestation som avses i 26 §.

Studieprestationerna ska ha avlagts vid en läroanstalt som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket för att ge utbildning för arbetsuppgiften.

6 §
Behörighetsvillkor

Av den som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter krävs att han eller hon

1) är lämplig för uppgiften,

2) har sådan hälsa som föreskrivs i denna lag,

3) i tillräcklig omfattning behärskar och förstår det språk som används vid skötseln av trafik,

4) är minst 18 och högst 67 år gammal,

5 punkten har upphävts genom L 21.12.2012/860. (21.12.2012/860)

6) har genomgått det uppgiftsspecifika utbildningsprogram som avses i 26 § och blivit godkänd.

Varje förare av rullande materiel ska ha förarbevis och kompletterande intyg enligt denna lag.

Andra personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter än förare av rullande materiel ska ha ett behörighetsbevis enligt denna lag.

Den som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska ha språkkunskaper som motsvarar kravnivån för arbetsuppgiften. Närmare bestämmelser om tillräckliga kunskaper i det språk som används i skötseln av trafiken kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

I järnvägssamtrafiken mellan Finland och Sverige är behörighet som förvärvats i Sverige när det gäller dem som på finska statens gränsområden och gränsstationer utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter och som är anställda av en järnvägsoperatör från Sverige giltig som sådan i Finland. (21.12.2012/860)

3 kap

Förarbevis och kompletterande intyg

7 §
Förarbevis

Som bevis för att en förare av rullande materiel uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren i 6 § utfärdas ett förarbevis för honom eller henne.

Föraren ska ha förarbeviset med sig när han eller hon framför rullande materiel.

I fråga om om hälsoundersökning och psykologisk personbedömning som den som ansöker om eller innehar förarbevis ska genomgå och om relaterade utlåtanden om lämplighet föreskrivs annanstans i denna lag.

Ett förarbevis gäller i tio år från utfärdandet, om inte något annat följer av 9 §.

Också ett förarbevis som har utfärdats i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltigt i Finland.

8 §
Ansökan om förarbevis

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på ansökan förarbevis för förare av rullande materiel, om

1) den sökande uppfyller behörighetsvillkoren i 6 § 1 mom.,

2) den sökande har grundutbildning enligt 2 mom. i denna paragraf,

3) den sökande har avlagt och blivit godkänd i det utbildningsprogram som krävs och har fått intyg över det från läroanstalten,

4) den sökande har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet av en läkare som avses i 30 §, och

5) den sökande har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet av en psykolog som avses i 32 §.

De som ansöker om förarbevis ska ha genomgått den grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller motsvarande lärokurs samt yrkesutbildning enligt artikel 11 i lokförardirektivet.

Trafiksäkerhetsverket ska avgöra en ansökan om förarbevis inom en månad från det att den sökande har lämnat in alla uppgifter som behövs för att hans eller hennes ansökan ska kunna behandlas.

Bestämmelser om det prov som avses i 1 mom. 3 punkten kan utfärdas genom föreskrifter av Trafiksäkerhetsverket.

Närmare bestämmelser om utfärdande av förarbevis kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om hur förarbevis ska uppdateras, förnyas och ändras och när det upphör att gälla och om dess språk, form och innehåll kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om utfärdande av dubblettexemplar av förarbevis som anmäls ha förkommit, blivit stulna eller förstörts kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Förarbevisets giltighet

Ett förarbevis gäller i tio år från det att beviset utfärdades, dock högst tills innehavaren av förarbeviset fyller 68 år, om innehavaren av beviset deltar i repetitionsutbildning och utför arbetshelheter som avses i 5 § enligt sin uppgiftsspecifika behörighet i sammanlagt minst 100 timmar varje kalenderår. (21.12.2012/860)

En innehavare av förarbevis ska genomgå regelbundna hälsoundersökningar enligt 20 § 4 mom. för att beviset ska fortsätta att gälla.

En person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på statens bannät ska avlägga och bli godkänd i repetitionsutbildning en gång om året för att förarbeviset ska fortsätta att gälla.

En person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på privata spåranläggningar ska avlägga och bli godkänd i repetitionsutbildning vartannat år för att förarbeviset ska fortsätta att gälla.

Repetitionsutbildningens längd ska vara anpassad efter kravnivån på arbetsuppgiften.

Repetitionsutbildning får ges av läroanstalter som avses i 23 § 1 mom. och av den som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och insatt i trafiksäkerheten i järnvägssystemet.

Trafiksäkerhetsverket godkänner programmet för repetitionsutbildningen enligt vad som föreskrivs i 25 §.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela föreskrifter om innehållet i och längden på repetitionsutbildningen. (21.12.2012/860)

9 a § (21.12.2012/860)
Förnyad giltighet för förarbevis

Den som har fått utbildning för framförande av rullande materiel men som på grund av bestämmelserna i 9 § inte har ett giltigt förarbevis ska utöver repetitionsutbildning avlägga och bli godkänd i ett praktiskt prov för att få förnya sin behörighet som förare av rullande materiel.

10 §
Återkallande av förarbevis

Trafiksäkerhetsverket ska utan obefogat dröjsmål återkalla ett förarbevis, om innehavaren av beviset inte längre uppfyller behörighetsvillkoren. Förarbeviset kan återkallas helt och hållet eller för en viss tid.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett förarbevis som verket har utfärdat, om en förare av rullande materiel upprepade gånger bryter mot denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller i övrigt allvarligt äventyrar järnvägssäkerheten med sitt agerande och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål meddela om sitt beslut till innehavaren av beviset och den verksamhetsutövare som personen är anställd hos eller i vars verksamhet han eller hon deltar.

Om den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, nedan medlemsstat, har begärt att Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett förarbevis som det har utfärdat eller utföra en kompletterande kontroll, ska verket avgöra frågan inom fyra veckor och underrätta ovan nämnda behöriga myndighet, Europeiska gemenskapernas kommission och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om beslutet.

Bestämmelser om återkallande av förarbevis kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Återkallande av förarbevis utfärdat i en annan medlemsstat

Om en förare med förarbevis från en annan medlemsstat inte längre uppfyller behörighetsvillkoren, ska Trafiksäkerhetsverket begära att den behöriga myndigheten återkallar förarbeviset eller utför en kompletterande kontroll. Trafiksäkerhetsverket ska informera Europeiska gemenskapernas kommission och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna om sin begäran.

Om Trafiksäkerhetsverket enligt 1 mom. har begärt att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat återkallar ett förarbevis eller utför en kompletterande kontroll, men beslutet inte uppfyller tillbörliga krav, ska Trafiksäkerhetsverket begära ett yttrande om beslutet av Europeiska gemenskapernas kommission och samtidigt begära att kommissionen vid behov vidtar åtgärder för att rätta till läget.

12 §
Kompletterande intyg

Verksamhetsutövaren ska utfärda kompletterande intyg för en förare av rullande materiel som är anställd eller deltar i verksamheten hos denne.

Det kompletterande intyget styrker att föraren av rullande materiel har rätt att framföra den materiel som anges i intyget på en viss del av bannätet. Föraren ska ha det kompletterande intyget med sig när han eller hon framför rullande materiel.

Den som ansöker om kompletterande intyg ska avlägga och bli godkänd i ett prov där yrkeskunskaperna om framförande av den rullande materiel som avses i intyget och om bannätet samt kännedomen om verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem testas i behövlig omfattning.

Det kompletterande intyget ägs av den verksamhetsutövare som utfärdat det. Intyget gäller tills vidare tills innehavaren av det fyller 68 år, om hans eller hennes anställningsförhållande inte har upphört och om han eller hon upprätthåller sin kompetens på det sätt som avses i 12 a §. Verksamhetsutövaren ska ge föraren en bestyrkt kopia av intyget. (21.12.2012/860)

Varje verksamhetsutövare ska som en del av sitt säkerhetsstyrningssystem fastställa förfarandet vid utfärdande eller uppdatering av intyg enligt lokförardirektivet.

I verksamhetsutövarens beslut om att en ansökan om ett kompletterande intyg har avslagits eller om att ett kompletterande intyg har återkallats får begäras omprövning hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003). (21.12.2012/860)

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om utfärdande av kompletterande intyg. Bestämmelser om hur ett kompletterande intyg ska uppdateras, förnyas och ändras och när det upphör att gälla och om dess språk, form och innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 a § (21.12.2012/860)
Det kompletterande intygets giltighet

En verksamhetsutövare ska använda den utbildningsmetod som beskrivs i säkerhetsstyrningssystemet för att säkerställa att förare av rullande materiel upprätthåller sin kompetens. Dessutom ska verksamhetsutövaren för förare med ett kompletterande intyg ordna prov enligt 12 § 3 mom. i syfte att hålla i kraft det kompletterande intyget eller hänvisa föraren till provtillfällen arrangerade av en annan i 2 mom. i denna paragraf avsedd aktör som ordnar prov.

Prov får ordnas förutom av verksamhetsutövaren av läroanstalter som avses i 23 § eller den som är godkänd för uppgiften av Trafiksäkerhetsverket och insatt i trafiksäkerheten i järnvägssystemet. Verksamhetsutövaren får samarbeta med en läroanstalt som avses i 23 § för att inrätta en utbildningsmetod enligt 1 mom. i denna paragraf.

För att det kompletterande intyget ska fortsätta att gälla ska föraren avlägga och bli godkänd i ett prov enligt 12 § 3 mom. enligt följande:

1) minst vart tredje år avlägga ett prov som gäller kunskaperna om framförande av sådan rullande materiel som anges i det kompletterande intyget och som ingår i förarens befattningsbeskrivning,

2) minst vart tredje år avlägga ett prov som gäller kunskaperna om det bannät som anges i det kompletterande intyget och som ingår i förarens befattningsbeskrivning och alltid när föraren har varit frånvarande från de uppgifter som avses i det kompletterande intyget i minst ett år,

3) minst vart tredje år avlägga ett prov som gäller kunskaperna om verksamhetsutövarens säkerhetsstyrningssystem till den del detta ingår i förarens befattningsbeskrivning.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om den utbildningsmetod som avses i 1 mom. och om de prov som avses i 3 mom.

12 b § (21.12.2012/860)
Förnyad giltighet för kompletterande intyg

Den som har ett förarbevis för framförande av rullande materiel men som på grund av bestämmelserna i 12 a § 3 mom. inte har ett giltigt kompletterande intyg ska avlägga och bli godkänd i de prov som avses i 12 a § för att få återgå till sina uppgifter som förare av rullande materiel.

13 §
Återkallande av kompletterande intyg och förbud mot framförande av rullande materiel (21.12.2012/860)

Verksamhetsutövaren ska utan obefogat dröjsmål återkalla ett kompletterande intyg som den har utfärdat, om en förare av rullande materiel inte längre uppfyller behörighetsvillkoren. Intyget kan återkallas helt och hållet eller för en viss tid.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta den förare som fått intyget och Trafiksäkerhetsverket om beslutet att återkalla det kompletterande intyget.

Om en förare av rullande materiel inte längre uppfyller behörighetsvillkoren och verksamhetsutövaren inte har återkallat intyget, ska Trafiksäkerhetsverket begära att den verksamhetsutövare som utfärdat det kompletterande intyget återkallar det eller utför en kompletterande kontroll. Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda föraren att arbeta på bannätet i Finland så länge det inväntar svar från den verksamhetsutövare som utfärdat det kompletterande intyget.

Om en förare av rullande materiel utgör ett allvarligt hot mot säkerheten i järnvägssystemet, får Trafiksäkerhetsverket förbjuda föraren att arbeta på bannätet. (21.12.2012/860)

Trafiksäkerhetsverket är skyldigt att underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och de övriga behöriga myndigheterna om förbudet.

Om Trafiksäkerhetsverket eller den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat har begärt att den verksamhetsutövare i Finland som har utfärdat det kompletterande intyget att återkalla intyget eller utföra en kompletterande kontroll, ska verksamhetsutövaren avgöra frågan inom fyra veckor från det att verksamhetsutövaren tog emot begäran och underrätta den behöriga myndighet som framställt begäran om sitt beslut.

14 §
Undantag

En förare av rullande materiel behöver inte ha kompletterande intyg för en viss del av bannätet, om han eller hon bistås av en annan förare i förarhytten som har med kompletterande intyg styrkt rätt att framföra rullande materiel på bannätsavsnittet, då det är fråga om

1) att den rullande materielen på begäran av förvaltaren av bannätet vid en störning i järnvägstrafiken måste köras via någon annan linje eller att banan måste underhållas,

2) exceptionella undantagsfall inom museitrafiken,

3) exceptionella undantagsfall i godstrafiken med samtycke från förvaltaren av bannätet,

4) leverans eller presentation av ny rullande materiel, eller

5) förarutbildning eller prov.

Verksamhetsutövaren ska i förväg underrätta förvaltaren av bannätet om en transport som avses i 1 mom.

4 kap

Behörighetsbevis

15 §
Behörighetsbevis

Ett behörighetsbevis ger innehavaren av beviset rätt att utföra andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter än att framföra rullande materiel så som det närmare föreskrivs i behörighetsbeviset.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar på begäran behörighetsbevis, om

1) den sökande uppfyller kraven i 6 § 1 mom.,

2) den sökande har avlagt och blivit godkänd i de obligatoriska studierna och fått ett intyg över det från läroanstalten,

3) den sökande har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet av en läkare som avses i 30 §, och

4) den sökande har fått ett positivt utlåtande om sin lämplighet av en psykolog som avses i 32 §.

Innehavaren av ett behörighetsbevis ska ha beviset med sig när han eller hon utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Bestämmelser om formen för och innehållet i behörighetsbeviset utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om utfärdande av behörighetsbevis.

16 §
Behörighetsbevisets giltighet

Ett behörighetsbevis gäller tills vidare tills innehavaren av beviset fyller 68 år, om innehavaren av beviset deltar i repetitionsutbildning och utför arbetshelheter som avses i 5 § enligt sin uppgiftsspecifika behörighet i sammanlagt minst 100 timmar varje kalenderår. (21.12.2012/860)

En innehavare av behörighetsbevis ska genomgå regelbundna undersökningar enligt 20 § 5 mom. för att beviset ska fortsätta att gälla.

En person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på statens bannät ska avlägga och bli godkänd i repetitionsutbildning en gång om året för att behörighetsbeviset ska fortsätta att gälla.

En person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på privata spåranläggningar ska avlägga och bli godkänd i repetitionsutbildning vartannat år för att behörighetsbeviset ska fortsätta att gälla.

Repetitionsutbildningens längd ska vara anpassad efter kravnivån på arbetsuppgiften.

Repetitionsutbildning får ges av läroanstalter som avses i 23 § 1 mom. och av den som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och insatt i trafiksäkerheten i järnvägssystemet.

Trafiksäkerhetsverket godkänner programmet för repetitionsutbildningen enligt vad som föreskrivs i 25 §.

Trafiksäkerhetsverket kan utfärda föreskrifter om innehållet i och längden på repetitionsutbildningen.

17 §
Förnyad giltighet för behörighetsbevis

Den som har fått utbildning för andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter än framförande av rullande materiel och som på grund av bestämmelserna i 16 § inte har ett giltigt behörighetsbevis, ska avlägga och bli godkänd i både repetitionsutbildningen och det praktiska provet för att få återgå till sina säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Om personen inte har haft sådana uppgifter som avses i 1 mom. på fem år eller längre, ska han eller hon, utöver det prov och den utbildning som avses i 1 mom., genomgå ett utbildningsprogram för respektive anordningar och materiel för att kunna återuppta ifrågavarande arbetsuppgifter.

Trafiksäkerhetsverket kan meddela föreskrifter om innehållet i utbildningsprogrammen för respektive anordningar och materiel.

18 §
Återkallande av behörighetsbevis

Trafiksäkerhetsverket ska utan obefogat dröjsmål återkalla ett behörighetsbevis, om innehavaren av beviset inte längre uppfyller behörighetsvillkoren för sin arbetsuppgift. Behörighetsbeviset kan återkallas permanent eller för viss tid.

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett behörighetsbevis som verket har utfärdat, om innehavaren upprepade gånger bryter mot denna lag eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller i övrigt allvarligt äventyrar järnvägssäkerheten med sitt agerande och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål meddela om sitt beslut till innehavaren av behörighetsbeviset och den verksamhetsutövare som innehavaren är anställd hos eller i vars verksamhet han eller hon deltar.

5 kap

Medicinska krav och bedömning av hälsotillståndet

19 §
Allmänna medicinska krav

Bara den som har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för uppgiften får arbeta med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter och med installation och underhåll av säkerhetsanordningar och som säkerhetsman. Personen ska styrka detta genom ett sådant giltigt och positivt utlåtande om sin lämplighet som avses i 20 § 3 mom.

En person som på grund av sjukdom, lyte eller skada, andra nedsättningar av funktionsförmågan eller på grund av någon annan liknande egenskap har väsentligt nedsatt förmåga att fortlöpande eller tillfälligt sköta en arbetsuppgift som avses i 1 mom. får inte ha en sådan arbetsuppgift.

Den som arbetar med en uppgift som avses i 1 mom. får använda läkemedel som kan påverka möjligheterna att utföra en arbetsuppgift enligt 1 mom. endast om en i 30 § 1 mom. avsedd sakkunnigläkare eller en yrkesutbildad person inom företagshälsovården som avses i 31 § 1 mom. godkänner att de används.

Kravnivån på arbetsuppgiften ska beaktas vid bedömningen av huruvida en i 1 mom. avsedd person uppfyller de medicinska kraven eller inte.

Trafiksäkerhetsverket meddelar föreskrifter om de krav som ställs på sinnesfunktionerna samt om sådana sjukdomar, lyten, skador och andra slag av nedsättning av funktionsförmågan som påverkar möjligheterna att utföra en arbetsuppgift eller andra liknande egenskaper som försämrar möjligheterna att utföra en i 1 mom. avsedd uppgift samt om bedömningen av dessa.

20 §
Bedömning av hälsotillståndet

Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att personer med sådana arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. genomgår en hälsoundersökning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) innan de börjar i sitt arbete.

En hälsoundersökning ska alltid också utföras om det finns anledning att misstänka att

1) personens hälsotillstånd inte uppfyller kraven enligt 19 § eller de krav som ställs med stöd av den, eller

2) det finns andra särskilda trafiksäkerhetsrelaterade orsaker till en hälsoundersökning.

Utifrån resultaten av hälsoundersökningen ska en i 30 § avsedd läkare ge ett skriftligt utlåtande om personens hälsomässiga lämplighet för de arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. Utlåtandet gäller till nästa regelbundna hälsoundersökning enligt 4 eller 5 mom. i denna paragraf, till en hälsoundersökning som föreskrivits av verksamhetsutövaren eller till en hälsoundersökning som utförs av en i 30 § avsedd läkare.

Förare av rullande materiel ska genomgå hälsoundersökning det år han eller hon fyller 25 år och därefter med minst tre års intervaller till 55 års ålder och därefter varje år.

Personer som installerar och underhåller säkerhetsanordningar samt säkerhetsmän och andra personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter än förare av rullande materiel ska genomgå regelbunden hälsoundersökning det år de fyller 25 år och därefter minst vart femte år tills de fyller 40 år. Sedan ska de genomgå hälsoundersökning minst vart tredje år tills de fyller 61 år och därefter varje år.

Bestämmelser om hälsoundersökningar och vad de ska innehålla utfärdas genom föreskrifter av Trafiksäkerhetsverket.

21 § (21.12.2012/860)
Psykisk lämplighet

Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter får utföras endast av en person som har den psykiska kapacitet och lämplighet som krävs för att han eller hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Personen ska till sina psykiska egenskaper, uppförande och personlighet vara lämplig för de säkerhetsrelaterade arbetsuppgifterna. En person som har konstaterade yrkespsykologiska brister, särskilt vad gäller funktionell förmåga eller andra psykiska egenskaper, som kan påverka förmågan att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt får inte utföra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Verksamhetsutövaren ska se till att en psykolog som avses i 32 § 1 mom. gör en psykologisk personbedömning av den som ska börja utföra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter för att säkerställa att denne har tillräcklig psykisk kapacitet och är lämplig att utföra arbetet. En bedömning görs dock inte i fråga om den som ansvarar för trafiksäkerheten vid banarbete.

En psykologisk personbedömning ska också alltid göras när det på grundval av en bedömning som gjorts av en sådan yrkesutbildad person inom företagshälsovården som avses i 31 § 1 mom. finns anledning att misstänka att trafiksäkerheten äventyras på grund av att någon som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inte längre har psykisk kapacitet att sköta sitt arbete.

Psykologen ska utifrån den psykologiska personbedömningen ge ett skriftligt utlåtande om personens psykiska lämplighet för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de psykiska egenskaper och den lämplighet som krävs av en person som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter och om utförande av psykologiska personbedömningar. Dessutom meddelar verket föreskrifter om förnyandet av en personbedömning vid behov.

21 a § (21.12.2012/860)
Introduktion av psykologen

Verksamhetsutövaren ska se till att psykologen får introduktion i de säkerhetsrelaterade arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och trafiksäkerhetsriskerna.

22 §
Berusningsmedel och nedsatt funktionsförmåga

Uppgifter enligt 19 § 1 mom. får inte utföras av den som till följd av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller som har använt något annat berusningsmedel så att det i hans eller hennes organism finns en konstaterbar mängd av ämnet.

Uppgifter enligt 1 mom. får inte heller utföras av den som på grund av sjukdom eller trötthet eller av någon annan liknande orsak inte kan fullgöra uppgiften utan att äventyra trafiksäkerheten.

6 kap

Läroanstalter och utbildningsprogram

23 § (21.12.2012/860)
Läroanstalter

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan och för högst fem år läroanstalter som anordnar utbildning som avses i 25 § 1 mom. Ett godkännande förutsätter att läroanstaltens personal har sådan god yrkeskunskap om järnvägssystemet som behövs för utbildningsuppdraget. En läroanstalt kan godkännas för anordnande av utbildning enligt ett eller flera utbildningsprogram. Om läroanstalten utgör en del av verksamhetsutövarens organisation, svarar verksamhetsutövaren för att läroanstalten uppfyller de krav som föreskrivs i lag.

Om omfattningen av den utbildning som läroanstalten ger ändras väsentligt, ska läroanstalten begära ett nytt godkännande av Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket kan se över godkännandet, om behörighetsvillkoren för dem som sköter säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter eller de föreskrivna kraven på en läroanstalt för att den ska kunna godkännas ändras väsentligt.

Läroanstalten ska ge alla som har eller söker sig till säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter utbildning enligt utbildningsprogrammen på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Om läroanstalten utgör en del av verksamhetsutövarens organisation ska det säkerställas att utbildningen är tillgänglig på lika villkor för alla, oberoende av om det är verksamhetsutövarens egen personal som utbildas eller om det är andra personer som behöver utbildning. Läroanstalten ska se till att den har sådan undervisningspersonal och övriga verksamhetsförutsättningar som behövs för att ordna utbildningen.

Bestämmelser om en förteckning över godkända läroanstalter får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på läroanstalterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

Utöver vad som föreskrivs i 23 § 1 mom. är en förutsättning för godkännande av en läroanstalt att den har tillräckligt stor undervisningspersonal med avseende på verksamhetens omfattning samt lämpligt undervisningsmaterial och lämpliga lokaler samt en person som ansvarar för undervisningen och som svarar för, styr, övervakar och utvecklar utbildningen och även i övrigt i praktiken sköter dessa uppgifter. (21.12.2012/860)

Utbildarna och den person som ansvarar för utbildningen ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för uppgiften och vara tillräckligt insatta i området.

Läroanstalten svarar för att undervisningspersonalen har de kunskaper om undervisningsområdet och branschen och lagstiftningen om dem som utbildningsverksamheten kräver.

Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för utbildarna och den person som ansvarar för utbildningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 § (21.12.2012/860)
Utbildningsprogram och ordnande av utbildning

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan av läroanstalten de uppgiftsspecifika utbildningsprogrammen för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. Ett utbildningsprogram ska omfatta åtminstone undervisning som ger grundkunskaper i järnvägssystemet och undervisning om tillämpliga bestämmelser och föreskrifter samt handledning i arbetsuppgifter som ingår i utbildningsprogrammet. Läroanstalten svarar för att utbildningen ges i enlighet med utbildningsprogrammet och att den är ändamålsenlig.

Om läroanstalten vid ordnande av förarutbildning inte har behövliga förutsättningar att ge handledning i framförande av rullande materiel, kan handledningen också ges av en järnvägsoperatör. Läroanstalten svarar dock för innehållet i handledningen och för att den ordnas i enlighet med utbildningsprogrammet.

Om Trafiksäkerhetsverket upptäcker brister i ett utbildningsprogram som det godkänt, ska det ge läroanstalten möjlighet att avhjälpa bristerna inom skälig tid. Tidsfristen får inte vara kortare än två månader. Om bristen är väsentlig och om den inte har avhjälpts inom utsatt tid, kan verket återkalla godkännandet av utbildningsprogrammet.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i utbildningsprogrammen och utbildningsmetoderna.

25 a § (21.12.2012/860)
Åläggande av järnvägsföretag att tillhandahålla handledning

Trafiksäkerhetsverket kan ålägga ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning i framförande av rullande materiel för bolag eller andra sammanslutningar som har för avsikt att inleda järnvägstrafik, om det inte finns andra genomförbara alternativ för handledningen. Skyldighet att tillhandahålla handledning kan påföras, om järnvägsföretaget bedriver trafik som motsvarar den trafik som ett bolag eller någon annan sammanslutning som begär handledning ämnar bedriva.

När Trafiksäkerhetsverket ålägger ett järnvägsföretag att tillhandahålla handledning ska verket beakta att järnvägsföretaget har tillräckliga förutsättningar för uppgiften och att handledningen inte oskäligt begränsar järnvägsföretagets egen handledning.

Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning beslutar om de praktiska arrangemangen för handledningen i samråd med läroanstalten. Järnvägsföretaget ska få skälig ersättning för handledningen med beaktande av de kostnader som den orsakar och en skälig avkastning. För ersättningen svarar det bolag eller den sammanslutning som begär handledning. Ersättningen ska vara rättvis för alla bolag och andra sammanslutningar som avses i detta moment och som får handledning. Det järnvägsföretag som tillhandahåller handledning kan kräva att ett bolag eller en sammanslutning som begär handledning betalar ett förskott för handledningen eller ställer en säkerhet för betalningen av avgiften.

26 §
Uppgiftsspecifik kompetens

En godkänd studieprestation enligt utbildningsprogrammet ger uppgiftsspecifik kompetens för den uppgift som anges i utbildningsprogrammet.

27 § (21.12.2012/860)
Godkännande av examinator för prov för förare av rullande materiel

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan examinatorer för prov som berättigar till förarbevis och kompletterande intyg för förare av rullande materiel. En förutsättning för godkännande är att den sökande är insatt speciellt i de ämnen som ingår i provet och har tillräcklig praktisk erfarenhet av dem.

Examinatorerna godkänns för högst fem år i sänder. Examinatorn ska genomföra de prov som berättigar till förarbevis och kompletterande intyg och som hänför sig till utbildningen av förare av rullande materiel på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Examinatorn ska i samband med godkännandet ge en försäkran om detta.

Bestämmelser om de krav som ställs på en examinator i fråga om kunskaper, färdigheter, branschkännedom och upprätthållande av kompetens samt om en förteckning över examinatorerna och om giltighetstiden för rätten att vara examinator får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Godkännande av repetitionsutbildare

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan en utbildare för repetitionsutbildning för högst fem år i sänder. En förutsättning för godkännande är att den sökande är speciellt insatt i trafiksäkerheten i järnvägssystemet och har tillräcklig praktisk erfarenhet av området.

Bestämmelser om de krav som ställs på en repetitionsutbildare i fråga om kunskaper, färdigheter, branschkännedom och upprätthållande av kompetens får utfärdas genom förordning av statsrådet. (21.12.2012/860)

29 §
Återkallande av godkännande

Verksamhetsutövaren kan tills vidare eller för viss tid återkalla godkännandet av en examinator som avses i 27 § 2 mom., om examinatorn inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller allvarligt överträder villkoren i beslutet om godkännande eller föreskrivna skyldigheter och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande. Innan godkännandet återkallas ska verksamhetsutövaren höra examinatorn.

Trafiksäkerhetsverket kan tills vidare eller för viss tid återkalla godkännandet av en repetitionsutbildare, om repetitionsutbildaren inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller allvarligt överträder villkoren i beslutet om godkännande eller föreskrivna skyldigheter och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande. Innan godkännandet återkallas ska Trafiksäkerhetsverket höra utbildaren.

Trafiksäkerhetsverket kan tills vidare eller för viss tid återkalla godkännandet av en examinator som avses i 27 § 1 mom., om examinatorn inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande eller allvarligt överträder de villkor som förelagts honom eller henne eller föreskrivna skyldigheter och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande. Innan godkännandet återkallas ska Trafiksäkerhetsverket höra examinatorn. (21.12.2012/860)

4 mom. har upphävts genom L 21.12.2012/860. (21.12.2012/860)

7 kap

Bedömning av hälsotillståndet och bedömningsförfarande

30 §
Sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan och för högst fem år sakkunnigläkare för att bedöma hälsotillståndet och trafikbehörigheten hos personer med arbetsuppgifter enligt 19 § 1 mom. En här avsedd läkare ska

1 ) vara en legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994),

2) vara insatt i trafikmedicin,

3) ha god kännedom om de medicinska kraven på dem som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på järnvägarna,

4) ha praktisk erfarenhet av arbetsplatsutredningar inom området, och

5) ha intyg över regelbundet deltagande i kompletterande utbildning som Trafiksäkerhetsverket ordnar.

(21.12.2012/860)

Trafiksäkerhetsverkets godkännande fortsätter att gälla, om sakkunnigläkaren regelbundet deltar i kompletterande utbildning.

Närmare bestämmelser om vilken kompetens som krävs av en sakkunnigläkare utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om längden på och innehållet i den kompletterande utbildningen för sakkunnigläkare och om hur ofta läkaren ska delta i den kompletterande utbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 § 1 mom. 4 punkten tillämpas fr.o.m. 1.1.2011. Se SRf om kompetens och kompletterande utbildning för sakkunniga på hälso- och sjukvårdens område inom järnvägsbranschen 524/2011 1 och 4 §.

31 § (21.12.2012/860)
Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården verksamma inom järnvägstrafiken

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan och för högst fem år i lagen om företagshälsovård avsedda yrkesutbildade personer inom företagshälsovården för att utföra hälsoundersökningar på personer med arbetsuppgifter enligt 19 § 1 mom. i denna lag. En här avsedd yrkesutbildad person ska

1) vara en legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

2) ha tillräckligt god kännedom om de medicinska kraven på dem som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter på järnvägarna,

3) ha praktisk erfarenhet av arbetsplatsutredningar inom området, och

4) ha intyg över deltagande i kompletterande utbildning som Trafiksäkerhetsverket ordnar.

Trafiksäkerhetsverkets godkännande fortsätter att gälla, om den yrkesutbildade personen inom företagshälsovården regelbundet deltar i kompletterande utbildning.

Närmare bestämmelser om vilken kompetens som krävs av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om längden på och innehållet i den kompletterande utbildningen för en yrkesutbildad person inom företagshälsovården samt om hur ofta han eller hon ska delta i utbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § 1 mom. 4 punkten tillämpas fr.o.m. 1.1.2011. Se SRf om kompetens och kompletterande utbildning för sakkunniga på hälso- och sjukvårdens område inom järnvägsbranschen 524/2011 2 och 4 §.

32 §
Sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken

Trafiksäkerhetsverket godkänner på ansökan och för högst fem år sakkunnigpsykologer inom järnvägstrafiken med rätt att göra en psykologisk personbedömning av dem som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. (21.12.2012/860)

En sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken ska

1) vara en legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,

2) ha goda kunskaper i arbets- och organisationspsykologi och god kännedom om psykologisk personbedömning,

3) vara insatt i bedömning av de psykiska egenskaper som krävs av den som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter,

4) ha praktisk erfarenhet av bedömning av psykiska egenskaper, och

5) ha intyg över deltagande i kompletterande utbildning som Trafiksäkerhetsverket ordnar.

(21.12.2012/860)

Trafiksäkerhetsverkets godkännande fortsätter att gälla, om sakkunnigpsykologen regelbundet deltar i kompletterande utbildning.

Närmare bestämmelser om vilken kompetens som krävs av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om längden på och innehållet i den kompletterande utbildningen för sakkunnigpsykologer samt om hur ofta han eller hon ska delta i utbildningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 § tillämpas fr.o.m. 1.6.2011. Se SRf om kompetens och kompletterande utbildning för sakkunniga på hälso- och sjukvårdens område inom järnvägsbranschen 524/2011 3 och 4 §.

33 §
Återkallande av godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och av godkännande av andra sakkunniga

Trafiksäkerhetsverket kan tills vidare eller för viss tid återkalla godkännandet av en sakkunnig som avses i 30–32 §, om den sakkunniga inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller inte har deltagit i den kompletterande utbildning som Trafiksäkerhetsverket ordnar eller i övrigt allvarligt överträder villkoren i beslutet om godkännande eller föreskrivna skyldigheter och trots uppmaning inte har korrigerat sitt förfarande.

Trafiksäkerhetsverket ska höra den sakkunniga innan godkännandet återkallas.

8 kap

Dispens

34 §
Dispens

Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja den som har arbetsuppgifter enligt 19 § 1 mom. dispens tills vidare eller för viss tid från den uppgiftsspecifika kompetensen och hälsotillståndskraven.

Dispensen får inte äventyra säkerheten i järnvägstrafiken. Beslutet om dispens kan förenas med villkor och begränsningar för att trygga säkerheten.

Dispensen från de medicinska kraven upphör, om

1) en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen i sitt utlåtande med stöd av 20 § 3 mom. konstaterar att den brist i hälsotillståndet som ligger till grund för dispensen hos en person med arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. har rättats till,

2) en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen i sitt utlåtande med stöd av 20 § 3 mom. konstaterar att en person med arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. inte längre kan utföra sådana uppgifter på grund av sitt hälsotillstånd,

3) en person enligt en anmälan till Trafiksäkerhetsverket inte på ett år efter att ha fått dispensen har arbetat i arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom.,

4) en person enligt en anmälan till Trafiksäkerhetsverket inte längre arbetar inom den verksamhetsmiljö i sådana arbetsuppgifter enligt 19 § 1 mom. för vilka dispensen har beviljats.

(21.12.2012/860)
35 §
Återkallande av dispens från medicinska krav

Trafiksäkerhetsverket kan återkalla den dispens från medicinska krav som det har beviljat en person som utför uppgifter enligt 19 § 1 mom., om det i dennes hälsotillstånd eller i övrigt i hans eller hennes förhållanden vilka inverkade på beslutet om dispens sker en sådan förändring som kan äventyra säkerheten i järnvägstrafiken. Dispensen kan återkallas permanent eller för viss tid.

Trafiksäkerhetsverket ska utan dröjsmål meddela om sitt beslut till den berörda personen och den verksamhetsutövare som personen är anställd hos eller i vars verksamhet han eller hon deltar.

9 kap

Behörighetsregister

36 §
Användningsändamål

Trafiksäkerhetsverket för ett behörighetsregister för tillsyn över järnvägstrafiken, administration av uppgifter om förarbevis och behörighetsbevis, fattande av beslut om tillstånd och övervakning av dem, säkerställande av järnvägstrafiken, uppfyllande av internationella förpliktelser som är bindande för Finland och utförande av andra uppgifter inom verkets ansvarsområde.

Behörighetsregistret är ett personregister som avses i personuppgiftslagen (523/1999).

Behörighetsregistret får föras elektroniskt.

37 §
Samband med annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretessen för uppgifter i behörighetsregistret och rätten att ge ut uppgifter ur registret samt personuppgiftslagen på annan behandling av personuppgifter.

38 § (21.12.2012/860)
De registrerade

I behörighetsregistret får uppgifter om följande registreras:

1) personer som hos Trafiksäkerhetsverket har ansökt om förarbevis för att framföra rullande materiel eller om behörighetsbevis för andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inom järnvägssystemet,

2) personer som hos Trafiksäkerhetsverket har ansökt om dispens enligt 34 §,

3) sådana innehavare av förarbevis eller behörighetsbevis som en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen i sitt utlåtande med stöd av 20 § 3 mom. har konstaterat vara olämpliga för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter med hänsyn till deras hälsotillstånd,

4) sådana innehavare av förarbevis eller behörighetsbevis som en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken i sitt utlåtande med stöd av 21 § 4 mom. har konstaterat vara olämpliga för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter med hänsyn till deras psykiska kapacitet,

5) sådana sökande eller innehavare av förarbevis eller behörighetsbevis som har gjort sig skyldiga till brott som avses i 41 § 1 mom.,

6) personer som avses i 5 punkten, om de är föremål för förundersökning, åtalsprövning eller rättegång som gäller en gärning som avses i 41 § 1 mom.

39 § (21.12.2012/860)
Uppgifter som får registreras i behörighetsregistret

I behörighetsregistret antecknas behövliga uppgifter om förarbevis, kompletterande intyg och behörighetsbevis som har beviljats personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. I behörighetsregistret antecknas även behövliga uppgifter om dispens enligt 34 § samt om utlåtanden som getts av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen med stöd av 20 § 3 mom. och av en sakkunnigpsykolog inom järnvägstrafiken med stöd av 21 § 4 mom. För personer som avses i 38 § får det i behörighetsregistret föras in namn, personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter.

Utöver uppgifterna enligt 1 mom. får det i behörighetsregistret föras in uppgifter som specificeras närmare i lokförardirektivet och i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och som behövs för registrets användningsändamål samt andra för registrets användningsändamål behövliga uppgifter. I behörighetsregistret får det även föras in i 41 § 2 mom. avsedda behövliga uppgifter om tillverkning och leverans av förarbevis och behörighetsbevis.

För beslut om tillstånd och för tillsyn får dessutom följande känsliga uppgifter registreras:

1) behövliga uppgifter om hälsoundersökningar, psykisk lämplighet och hälsotillstånd,

2) uppgifter om brott som avses i 54 § i denna lag och i 23 kap. 1–8 och 10 § i strafflagen (39/1889) och om förundersökning, åtalsprövning och rättegång i dessa fall, om gärningen inverkar på förutsättningarna för att bevilja, förnya eller återkalla ett förarbevis eller behörighetsbevis, samt uppgifter om straff och andra påföljder vid brott.

Närmare bestämmelser om de uppgifter enligt denna paragraf som ska föras in i behörighetsregistret utfärdas genom förordning av statsrådet.

40 §
Tillståndshavarens anmälningsplikt

Om det sker förändringar i de registrerade uppgifterna, ska tillståndshavaren underrätta Trafiksäkerhetsverket om detta inom 14 dagar. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur ändringar ska meddelas.

41 § (21.12.2012/860)
Den registeransvariges rätt till information

För bedömning av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett förarbevis eller behörighetsbevis har Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att ur straffregistret, bötesregistret och justitieförvaltningens datasystem om brottmål som är föremål för åtalsprövning samt av förundersökningsmyndigheterna få sådana upplysningar om sökanden eller innehavaren av beviset som gäller brott som avses i 54 § och brott som avses i 23 kap. 1–8 och 10 § i strafflagen samt om pågående förundersökning, åtalsprövning eller rättegång i dessa fall och om straff och andra påföljder för nämnda gärningar.

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna även rätt att av den som tillverkar ett förarbevis eller behörighetsbevis få för registrets användningsändamål behövliga uppgifter om tillverkningen och leveransen av handlingen.

Läroanstalter, repetitionsutbildare, examinatorer för prov för förare av rullande materiel, sakkunnigläkare som avses i 30 § och psykologer som avses i 32 § ska trots sekretessbestämmelserna lämna för Trafiksäkerhetsverket behövliga uppgifter för behörighetsregistret, när en person har genomgått en utbildning eller avlagt ett prov och blivit godkänd eller genomgått psykologisk personbedömning, regelbunden hälsoundersökning eller någon annan hälsoundersökning som hans eller hennes hälsotillstånd ger anledning till. I detta moment avsedda uppgifter kan också lämnas av verksamhetsutövaren.

Verksamhetsutövaren ska trots sekretessbestämmelserna för behörighetsregistret lämna identifieringsuppgifter om de personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som är anställda eller deltar i verksamheten hos denne och meddela ändringar i dem samt lämna behövliga uppgifter om kompletterande intyg som verksamhetsutövaren har utfärdat.

De uppgifter som avses i denna paragraf kan översändas även med hjälp av en teknisk anslutning eller annars i elektronisk form. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska mottagaren lägga fram utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

42 §
Avförande av uppgifter och lagringstid (21.12.2012/860)

Uppgifter avförs ur behörighetsregistret enligt följande:

1) uppgifter om brott som avses i 41 § 1 mom. fem år efter det att beslutet om dem har vunnit laga kraft, (21.12.2012/860)

2) brottsuppgifter om en misstänkt, när denne genom ett lagakraftvunnet beslut har befriats från åtal eller när åtalsrätten för ett misstänkt brott har preskriberats.

Uppgifterna om förare av rullande materiel avförs ur registret tio år från den dag då förarbeviset har upphört att gälla. Om det inom denna tidsfrist inleds en sådan utredning som avses i 80 § i järnvägslagen (304/2011), får uppgifterna inte avföras förrän utredningen har slutförts. Bestämmelserna i detta moment om förarbevis för förare av rullande materiel ska tillämpas när uppgifter om behörighetsbevis som beviljas personer i andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter avförs ur registret. (21.12.2012/860)

I fråga om avförande av uppgifter ur registret tillämpas i övrigt det som bestäms i personuppgiftslagen och någon annanstans i lag.

43 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar av myndigheter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter ur befolkningsdatasystemet för att upprätthålla behörighetsregistret och kontrollera att registeruppgifterna är riktiga.

De uppgifter som avses i denna paragraf får också lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska mottagaren lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

44 § (21.12.2012/860)
Utlämnande av uppgifter ur behörighetsregistret

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter på begäran lämnas ut ur behörighetsregistret till behöriga finländska myndigheter och till järnvägs- och haverimyndigheter i andra medlemsstater samt till Europeiska järnvägsbyrån, om det är nödvändigt för att de uppgifter eller skyldigheter som föreskrivs i eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag eller som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning ska kunna fullföljas. En verksamhetsutövare har samma rätt att få uppgifter när uppgifterna gäller personer som är anställda eller deltar i verksamheten hos verksamhetsutövaren. Till de registrerade lämnas uppgifter ut i enlighet med vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i behörighetsregistret lämnas ut även till den som tillverkar ett förarbevis eller ett behörighetsbevis, om detta är nödvändigt för tillverkningen eller leveransen av handlingen.

Den som begär uppgifter i enlighet med denna paragraf ska begära uppgifterna skriftligt eller elektroniskt och motivera sin begäran. Trafiksäkerhetsverket ska lämna ut de begärda uppgifterna utan dröjsmål. När uppgifter lämnas ut ska verket och mottagaren se till att de skyddas på behörigt sätt.

10 kap

Register över kompletterande intyg

45 §
Registret över kompletterande intyg

Den som utfärdar kompletterande intyg ska föra ett register över intygen med information om behörigheten hos förare av rullande materiel. Registret är ett personregister som avses i personuppgiftslagen.

I registret över kompletterande intyg registreras namn, kontaktuppgifter, personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter och de uppgifter som föreskrivs i lokförardirektivet.

Utöver uppgifterna enligt 2 mom. får andra uppgifter som behövs med avseende på registrets användningsändamål registreras.

Registret över kompletterande intyg får också föras elektroniskt.

Närmare bestämmelser om uppgifter enligt denna paragraf som ska föras in i registret över kompletterande intyg utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 §
Skyldighet att lämna uppgifter för registret över kompletterande intyg (21.12.2012/860)

Läroanstalter, repetitionsutbildare och examinatorer för prov för förare av rullande materiel ska trots sekretessbestämmelserna lämna för registret över kompletterande intyg behövliga uppgifter om utbildning som förare av rullande materiel har genomgått och prov som de avlagt. (21.12.2012/860)

De uppgifter som avses i denna paragraf får också lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska mottagaren lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

47 §
Användning av uppgifter i registret över kompletterande intyg och lagringstid

Den registeransvariga får använda uppgifterna i registret över kompletterande intyg till att utfärda och återkalla kompletterande intyg, övervaka behörighet och behandla andra behörighetsfrågor.

Uppgifterna om en förare av rullande materiel avförs ur registret tio år från utgången av det år då förarens behörighet enligt denna lag har gått ut. Om det inom denna tidsfrist inleds en sådan utredning som avses i 80 § i järnvägslagen, får uppgifterna inte avföras förrän utredningen har slutförts. (21.12.2012/860)

47 a § (21.12.2012/860)
Utlämnande av uppgifter ur registret över kompletterande intyg

Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter på begäran lämnas ut ur registret över kompletterande intyg till behöriga finländska myndigheter och till järnvägs- och haverimyndigheter i andra medlemsstater, om det är behövligt på grund av den gränsöverskridande verksamheten. Utlämnandet av uppgifter ska vara nödvändigt för att mottagaren ska kunna fullfölja de uppgifter eller skyldigheter som föreskrivs i eller föreskrivs eller bestäms med stöd av lag eller som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Till de registrerade lämnas uppgifter ut i enlighet med vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.

Den som begär uppgifter ska begära dem skriftligt eller elektroniskt och motivera sin begäran. Den registeransvarige ska lämna ut de begärda uppgifterna utan dröjsmål. När uppgifterna lämnas ut ska den registeransvarige och mottagaren se till att de skyddas på behörigt sätt.

47 b § (21.12.2012/860)
Den registeransvariges konkurs

Om den som ansvarar för registret över kompletterande intyg försätts i konkurs, är det den nya verksamhetsutövare som tar över verksamheten som har ansvaret för att uppgifterna i registret över kompletterande intyg bevaras.

Om ingen tar över verksamheten, är det Trafiksäkerhetsverket som har ansvaret för att uppgifterna i registret över kompletterande intyg bevaras.

11 kap

Tillsyn

48 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket övervakar att behörighetsvillkoren för dem som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter uppfylls.

För att kunna utföra uppgifter som behövs för att verkställa denna lag och för att övervaka att den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet följs när lagen verkställs har Trafiksäkerhetsverket rätt att

1) få tillträde till rullande materiel och andra ställen där verksamhet utövas, dock inte till lokaler som används för permanent boende,

2) kontrollera verksamhetsutövarens verksamhet.

Trafiksäkerhetsverket ska utöva tillsyn också över läroanstalterna, repetitionsutbildarna, examinatorerna, sakkunnigläkarna, psykologerna och de yrkesutbildade personerna inom företagshälsovården, när de utför uppgifter enligt denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ska föra förteckning över de läroanstalter, repetitionsutbildare och examinatorer samt de sakkunniga enligt 30–32 § som verket godkänt. Verket ska offentliggöra förteckningarna och hålla dem uppdaterade. (21.12.2012/860)

Verksamhetsutövarna, läroanstalterna, repetitionsutbildarna, examinatorerna, personerna med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter, yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, psykologerna och sakkunnigläkarna inom järnvägsbranschen ska trots sekretessbestämmelserna lämna de uppgifter till Trafiksäkerhetsverket som det behöver för att kunna utöva tillsyn som föreskrivs i denna paragraf.

Trafiksäkerhetsverket får utföra sitt tillsynsuppdrag med eller utan förhandsanmälan. Trafiksäkerhetsverket får vid tillsynen anlita sakkunniga, om det behövs för tillsynen. När de sakkunniga sköter i detta moment avsedda uppgifter tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011). (30.12.2013/1177)

49 § (21.12.2012/860)
Anmälningar om hälsotillstånd och psykisk lämplighet

Om en sådan yrkesutbildad person inom företagshälsovården som avses i 31 § misstänker att en person med arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. inte uppfyller de medicinska kraven, ska den yrkesutbildade personen trots sekretessbestämmelserna anmäla detta till en sakkunnigläkare som avses i 30 §. Om en yrkesutbildad person inom företagshälsovården misstänker att en person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inte längre har psykisk kapacitet enligt 21 § 1 mom. att sköta sitt arbete, ska den yrkesutbildade personen trots sekretessbestämmelserna anmäla detta till en sakkunnigpsykolog som avses i 32 §. Den yrkesutbildade personen inom företagshälsovården ska med samtycke av en person som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ge sakkunnigläkaren alla uppgifter som behövs för bedömningen av hälsotillståndet hos denna person och på motsvarande sätt sakkunnigpsykologen alla uppgifter som behövs för bedömningen av personens psykiska lämplighet.

Om en sakkunnigläkare konstaterar att en person med arbetsuppgifter som avses i 19 § 1 mom. inte uppfyller de medicinska kraven, ska läkaren trots sekretessbestämmelserna anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket. Om en sakkunnigpsykolog konstaterar att en person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter inte längre har psykisk kapacitet enligt 21 § 1 mom. att sköta sitt arbete, ska psykologen trots sekretessbestämmelserna anmäla detta till Trafiksäkerhetsverket. Anmälan får inte innefatta andra uppgifter.

Innan en anmälan enligt 1 eller 2 mom. görs ska den som anmälningen gäller upplysas om skyldigheten att göra anmälan och om hur hälsotillståndet och den psykiska kapaciteten påverkar hans eller hennes funktionsförmåga.

De uppgifter som avses i denna paragraf får också lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

50 § (21.12.2012/860)
Anmärkning och varning

Trafiksäkerhetsverket får ge en verksamhetsutövare eller någon annan aktör som avses i denna lag en anmärkning eller varning, om denne handlar i strid med denna lag eller i strid med bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

En varning får ges, om en anmärkning med beaktande av de omständigheter som framgår i ärendet som helhet inte kan anses vara tillräcklig.

En anmärkning får ges muntligt eller skriftligt. En varning ska ges skriftligt.

51 § (21.12.2012/860)
Trafiksäkerhetsverkets rätt att använda administrativt tvång

Trafiksäkerhetsverket får ålägga en verksamhetsutövare eller någon annan aktör som avses i denna lag att avhjälpa fel eller försummelser samt ålägga denne att handla i enlighet med denna lag eller med vad som föreskrivs med stöd av den eller förbjuda en åtgärd, om den som saken gäller trots en anmärkning eller varning handlar i strid med denna lag eller i strid med vad som föreskrivits eller meddelats med stöd av den. Verket får förena åläggandet eller förbudet med vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen (1113/1990).

12 kap

Straffbestämmelser

52 § (21.12.2012/860)

52 § har upphävts genom L 21.12.2012/860.

53 § (21.12.2012/860)

53 § har upphävts genom L 21.12.2012/860.

54 §
Användning av berusningsmedel i järnvägstrafiken

En person med arbetsuppgifter enligt 19 § 1 mom. som utför sin arbetsuppgift trots att han eller hon till följd av alkoholförtäring har förhöjd alkoholhalt i blodet eller har använt något annat berusningsmedel än alkohol så att det i kroppen finns en konstaterbar mängd ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för användning av berusningsmedel i järnvägstrafiken dömas till böter.

55 §
Straffrättsligt tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på examinatorer, de som bedömer prov, de som övervakar prov och de som är med och utfärdar intyg över yrkeskompetens inom järnvägssektorn.

Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

13 kap

Särskilda bestämmelser

56 §
Anmälan om att anställningsförhållandet uphör

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål anmäla till Trafiksäkerhetsverket när anställningsförhållandet eller verksamheten för en person med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter eller som deltar i verksamheten upphör. De uppgifter som avses i detta moment får lämnas med hjälp av teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

57 § (7.8.2015/995)
Ändringssökande

Ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av förarbevis, återkallande av kompletterande intyg, återkallande av behörighetsbevis, förbud för förare att framföra rullande materiel som avses i 13 § 3 och 4 mom., återkallande av godkännande som avses i 29 § och återkallande av dispens från medicinska krav får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut av Trafiksäkerhetsverket ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

58 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 december 2004 om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (1167/2004) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

59 §
Övergångsbestämmelser

Den behörighet för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som gällde vid denna lags ikraftträdande fortsätter att gälla utan ändringar.

Sådan dispens från medicinska krav som har beviljats genom beslut av Banförvaltningscentralen och som gällde vid denna lags ikraftträdande gäller till och med den 31 december 2012. Dispens som har beviljats av Järnvägsverket fortsätter att gälla utan ändringar.

De som inleder sin utbildning för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter den 1 januari 2013 eller därefter ska ha behörighetsbevis eller förarbevis och kompletterande intyg från och med den tidpunkt när de inledde sitt säkerhetsrelaterade arbete.

Personer som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska ha behörighetsbevis senast den 29 oktober 2018. Förare som har inlett sin utbildning före den 1 januari 2013 ska ha förarbevis och kompletterande intyg senast den 29 oktober 2018. (19.12.2017/1055)

Verksamhetsutövaren svarar för att förare av rullande materiel som är under 40 år genomgår regelbundna hälsoundersökningar så att intervallet följer bestämmelserna i denna lag senast den 1 januari 2018 och så att intervallet mellan undersökningarna från lagens ikraftträdande men före nämnda datum inte är längre än fem år.

De som inleder sin utbildning för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter den 1 januari 2013 eller därefter ska genomgå psykologiska personbedömningar enligt 21 §.

Lagens 27 § tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Den skyldighet som avses i 30 § 1 mom. 4 punkten och 31 § 1 mom. 4 punkten att visa upp intyg över deltagande i den kompletterande utbildning som Trafiksäkerhetsverket ordnar tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Lagens 32 § tillämpas från och med den 1 juni 2011.

Järnvägsverkets godkännanden av sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården som gällde vid denna lags ikraftträdande gäller utan ändringar till och med den 31 januari 2012.

Järnvägsverkets godkännanden av läroanstalter och repetitionsutbildare som gällde vid denna lags ikraftträdande gäller i två år från ikraftträdandet av denna lag.

De utbildningsprogram som gällde vid denna lags ikraftträdande gäller till och med den 31 december 2012.

Trafiksäkerhetsverket ska ta i bruk det behörighetsregister som avses i denna lag senast den 1 januari 2012.

Verksamhetsutövarna ska ta i bruk ett register över kompletterande intyg som avses i denna lag senast den 1 januari 2013.

Föreskrifter om medicinska krav och bedömning av hälsotillståndet som meddelats av Järnvägsverket ska tillämpas utan ändringar till dess att Trafiksäkerhetsverket meddelar nya föreskrifter.

RP 249/2009, KoUB 31/2009, RSv 243/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG; EGT nr L 315, 3.12.2007, s. 51

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2012/860:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Ett sådant godkännande av en läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning som gällde vid denna lags ikraftträdande gäller så länge som godkännandet är giltigt, dock högst till och med den 30 juni 2013, varefter läroanstalten måste ha ett godkännande som Trafiksäkerhetsverket gett i enlighet med 23 § 1 mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2012, KoUB 19/2012, RSv 149/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (32007L0059); EUOT L 315, 3.12.2007, s. 51, Kommissionens beslut 2010/17/EG (32010D0017); EUOT L 8, 13.1.2010, s. 17, Kommissionens beslut 2011/765/EG (32011H0766); EUOT L 314, 29.11.2011, s. 36

30.12.2013/1177:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 16/2013, FvUB 20/2013, RSv 207/2013

7.8.2015/995:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2017/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 144/2017, RSv 137/2017, KoUB 20/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.