Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

11.9.2009/687

Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Allmänna bestämmelser
1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) och genomförandet av gemensamma riktlinjer för PTG-myndigheternas verksamhet så att PTG-myndigheternas lagstadgade uppgifter och enskilda åtgärder när det gäller förebyggande, avslöjande och utredning av brott (brottsbekämpning), övervakning samt internationellt samarbete i anslutning till dessa utförs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt sätt. (30.1.2018/115)

Med samarbete avses i denna lag åtgärder som vidtas i samband med brottsbekämpning, övervakning eller internationellt samarbete för en annan PTG-myndighets räkning eller för att bistå den andra myndigheten inom dennas uppgiftsområde samt samarbete som bedrivs inom PTG-myndigheternas gemensamma uppgiftsområde.

I fråga om PTG-myndigheternas uppgifter och befogenheter i samband med dem gäller vad som föreskrivs särskilt om dem.

Brottsbekämpningssamarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (30.1.2018/115)
2 §
Åtgärder inom en annan PTG-myndighets uppgiftsområde

En PTG-myndighet kan på begäran för en annan PTG-myndighets räkning vidta en sådan enskild åtgärd i anslutning till brottsbekämpning som hör till den andra myndighetens uppgiftsområde inom ramen för de befogenheter som den får utöva inom sitt eget uppgiftsområde när det gäller dess egna brottsbekämpningsuppdrag.

En PTG-myndighet kan också utan begäran i anslutning till brottsbekämpning med befogenheter enligt 1 mom. vidta en sådan brådskande åtgärd som avses i 1 mom., om åtgärden inte kan skjutas upp. Den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör ska utan onödigt dröjsmål underrättas om åtgärden. Åtgärderna ska avslutas när den myndighet för vars räkning åtgärden vidtas ber om det eller själv åtar sig uppgiften.

Vidtar en PTG-myndighet inte en åtgärd som avses i 2 mom., ska den utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör om det ärende som kommit till dess kännedom, om informationen är nödvändig för att förhindra ett allvarligt brott eller för att en undersökning av ett sådant brott ska kunna inledas eller om den är nödvändig av något annat med dessa jämförbart särskilt skäl.

3 §
Information och avtal om åtgärder inom PTG-myndigheternas gemensamma uppgiftsområde

En PTG-myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde ärendet också hör om brott som den fått kännedom om och åtgärder i anslutning till brottet genom att göra en anteckning i PTG-myndigheternas gemensamma register.

PTG-myndigheterna ska från fall till fall komma överens om åtgärder i anslutning till sådana brott som avses i 1 mom så att samarbetet ger det mest ändamålsenliga resultatet med tanke på det straffrättsliga ansvaret och beaktar varje PTG-myndighets huvuduppgifter och aktionsberedskap. Om överenskommelse inte nås ska polisen besluta om åtgärderna. Bestämmelser om beslutsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (22.7.2011/881)
Förfarande vid internationella kontrollerade leveranser

En PTG-myndighet ska utan onödigt dröjsmål informera den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde ärendet också hör om framställningar som den gjort eller mottagit angående handräckning eller rättslig hjälp i samband med leveranser som passerar riksgränsen (internationella kontrollerade leveranser), när framställningarna baserar sig på ett internationellt avtal eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland.

De behöriga PTG-myndigheterna ska sinsemellan från fall till fall komma överens om internationella kontrollerade leveranser och åtgärder som gäller dem så att de inte orsakar betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller betydande risk för avsevärd miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada.

Förfarandet som avses i 2 mom. tillämpas också när det gäller en PTG-myndighets begäran om åtgärder i anslutning till olagliga leveranser som passerar riksgränsen.

Bestämmelser om kontrollerade leveranser och förutsättningarna för sådana leveranser finns i 10 kap. 41 § i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 43 § i polislagen (872/2011), 37 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) och 3 kap. 42 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) och bestämmelser om beslutsfattandet vid kontrollerade leveranser som utförs av polisen, Gränsbevakningsväsendet eller Tullen finns i 10 kap. 42 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 44 § i polislagen, 38 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och 3 kap. 43 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen. (30.1.2018/115)

Närmare bestämmelser om beslutsförfarandet enligt denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
PTG-kriminalunderrättelseenheter

För PTG-myndigheternas kriminalunderrättelse- och brottsanalysverksamhet kan gemensamma PTG-kriminalunderrättelseenheter inrättas. För behandlingen av PNR-uppgifter finns en särskild PTG-kriminalunderrättelseenhet. En PTG-kriminalunderrättelseenhet kan bestå av företrädare för PTG-myndigheterna som förordnas särskilt. (10.5.2019/658)

PTG-kriminalunderrättelseenheterna har till uppgift att samla in, analysera och förmedla aktuell och täckande kriminalunderrättelseinformation för PTG-myndigheternas riksomfattande, regionala och lokala ändamål.

6 § (10.5.2019/628)
Behandlingen av uppgifter vid PTG-kriminalunderrättelseenheterna

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter vid PTG-kriminalunderrättelseenheterna finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) och lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019).

6 a § (9.4.2021/293)
Rätten för Brottspåföljdsmyndighetens tjänstemän att delta i PTG-kriminalunderrättelseenheters verksamhet

En tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten får delta i en PTG-kriminalunderrättelseenhets verksamhet, om det behövs för att förhindra brott som begås under fängelsestraff eller för att upprätthålla anstaltssäkerheten.

Bestämmelser om behörigheten för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten finns i fängelselagen (767/2005) och häktningslagen (768/2005). Bestämmelser om rätten för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten att behandla personuppgifter vid en PTG-kriminalunderrättelseenhet finns i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015).

7 §
PTG-spanings- och undersökningsgrupper

PTG-myndigheterna kan inrätta gemensamma spanings- och undersökningsgrupper för att förhindra, avslöja eller utreda ett brott eller flera brott som har samband med varandra. En PTG-spanings- och undersökningsgrupp kan inrättas gemensamt av de myndigheter till vars uppgiftsområde brottet eller brotten helt eller delvis hör.

De PTG-myndigheter som ska delta i PTG-spanings- och undersökningsgruppen beslutar om inrättandet av och deltagandet i den. Samtidigt som PTG-spanings- och undersökningsgruppen inrättas ska beslut fattas om gruppens ledningsförhållanden och vilka brott som är föremål för gruppens spanings- eller undersökningsverksamhet.

En företrädare för en PTG-myndighet har rätt att i PTG-spanings- och undersökningsgruppen under ledning och nödvändig övervakning av gruppens ledare delta i sådana spanings- och undersökningsåtgärder som företrädaren för PTG-myndigheten har befogenheter att utföra inom sitt eget uppgiftsområde när det gäller myndighetens egna brottsbekämpningsuppdrag och som krävs för gemensamt inhämtande av information eller för att förhindra, avslöja eller utreda de brott som är föremål för den gemensamma spanings- och undersökningsverksamheten och som gruppens ledare med stöd av sina befogenheter har beslutat att genomföra.

En gränsbevakningsman har i en spanings- och undersökningsgrupp rätt att behandla information som har skaffats med en sådan metod som inte står till förfogande för en gränsbevakningsman. (30.1.2018/115)

PTG-myndigheternas övriga samarbete
8 §
Övervakning

En PTG-myndighet ska inom ramen för sina uppgifter och befogenheter främja sådan övervakning av allmän ordning och säkerhet, import och export av varor, personers inresa och utresa samt lagligheten i samband med utlänningars vistelse i landet som hör till en annan PTG-myndighets uppgifter.

9 §
Internationellt samarbete

PTG-myndigheterna ska samråda om målen för det internationella samarbetet och i förväg nationellt komma överens om internationella åtgärder som utförs gemensamt och om deltagande i operationer med beaktande av PTG-myndigheternas uppgifter och befogenheter.

Särskilda bestämmelser
10 §
Tillfällig överlåtelse av utrustning, lokaler och personal till en annan PTG-myndighet

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag är en PTG-myndighet skyldig att till en annan PTG-myndighet tillfälligt överlåta utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster som den andra myndigheten inte har tillgång till för att användas vid nödvändiga åtgärder i anslutning till brottsbekämpnings- och övervakningssamarbete eller internationellt samarbete. Ett villkor för biståndet är att det kan lämnas utan att detta äventyrar utförandet av lagstadgade uppgifter vid den myndighet som lämnar biståndet.

11 §
Ersättning för kostnader

Varje PTG-myndighet svarar för kostnaderna för det samarbete som avses i denna lag och det bistånd som avses i 10 §.

Om biståndet binder stora resurser och drar ut på tiden så att det väsentligt försvårar de grundläggande funktionerna vid den PTG-myndighet som lämnar bistånd eller orsakar betydande kostnader, har den myndighet som lämnar bistånd rätt att få ersättning för sina direkta kostnader.

12 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om inrättande av sådana samarbetsorgan för PTG-myndigheterna som avses i 1 § och om samarbete mellan PTG-myndigheterna för att ordna den tillsyn som avses i 6 §.

Genom förordning av statsrådet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om PTG-myndigheternas beslutsförfarande när det gäller inrättande av kriminalunderrättelseenheter enligt 5 §, inrättande av PTG-myndigheternas gemensamma spanings- och undersökningsgrupper enligt 7 § och begäran om och lämnande av bistånd i fråga om utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster enligt 10 §.

13 §
Ikraftträdandebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning av den 22 mars 2001 om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (257/2001).

RP 26/2008, FvUB 6/2009, RSv 82/2009

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.2011/881:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

22.5.2015/627:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

22.5.2015/642:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 351/2014, FvUB 54/2014, RSv 341/2014

30.1.2018/115:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

RP 41/2017, FvUB 28/2017, RSv 175/2017

10.5.2019/628:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018

10.5.2019/658:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 55/2018, FvUB 42/2018, GrUU 29/2018, RSv 310/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/681/EU (32016L0681); EUT L 119, 4.5.2016, s. 132

9.4.2021/293:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 6/2020, LaUB 1/2021, RSv 18/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.