Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

23.1.2009/19

Lag om myndigheters sigill och stämplar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om de sigill och stämplar som används för att bekräfta riktigheten hos handlingar upprättade av de högsta statsorganen, statliga myndigheter och Finlands Bank.

Vad som i denna lag föreskrivs om sigill och stämplar tillämpas också på andra optiska märkningar och avtryck som ersätter eller kompletterar stämplar och sigill och som används för att bekräfta handlingars riktighet.

Denna lag gäller inte sigill och stämplar som används med stöd av internationella överenskommelser som är bindande för finska staten eller med iakttagande av vedertagen internationell praxis.

I fråga om elektroniska signaturer och certifikat i anslutning till elektronisk kommunikation föreskrivs särskilt.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) sigill bild och text som trycks i lack eller på ett papper av bestämd form och som bekräftar en handlings riktighet eller bild och text som är färdigt tryckta på ett papper, och

2) stämpel motsvarande text och bild i bläck som i stället för sigill används för att bekräfta en handlings riktighet.

3 §
Sigillens och stämplarnas emblem

Endast de statsorgan och statliga myndigheter som avses i denna lag och Finlands Bank kan i sina sigill och stämplar använda Finlands vapens emblem.

Finlands vapens emblem används alltid i sigill och stämplar av

1) republikens president och republikens presidents kansli,

2) statsrådet,

3) ministerierna,

4) justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersämbetet,

5) högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen,

6) riksåklagaren och riksåklagarens byrå, (11.1.2019/36)

7) kanslern vid Helsingfors universitet,

8) Finlands Bank,

9) försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, samt

10) Finlands beskickningar i utlandet.

Riksdagen samt riksdagens kansli och övriga ämbetsverk i anknytning till riksdagen ska i sina sigill och stämplar använda sina egna etablerade emblem.

Andra statliga myndigheter än de som nämns i 2 och 3 mom. kan i stället för Finlands vapens emblem använda också andra fastställda emblem i sina sigill och stämplar.

4 §
Fastställelse

Varje ministerium fastställer sina egna sigill och stämplar och de sigill och stämplar som används av ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde. Statsrådets kansli fastställer statsrådets sigill och stämplar.

Riksdagen, riksdagens kansli och övriga ämbetsverk och inrättningar i anknytning till riksdagen, republikens president och republikens presidents kansli, justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och de universitet som avses i 1 § i universitetslagen (645/1997) fastställer sina egna sigill och stämplar och meddelar närmare föreskrifter om dem. I föreskrifterna ska i tillämpliga delar beaktas vad som med stöd av 6 § i denna lag föreskrivs om statliga myndigheters sigill och stämplar.

Innan sådana sigill eller stämplar fastställs där en bild eller andra tecken än myndighetens namn eller dess förkortning ingår ska Riksarkivets utlåtande begäras i ärendet.

5 §
Förstöring

Sigill och stämplar som tas ur bruk samt särskilda redskap som möjliggör framställning av dem ska förstöras. Den som fastställer sigillet eller stämpeln beslutar om förstöringen efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att ta hand om material som är avsett att förstöras.

6 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om formen, storleken, texten, färgerna och emblemen på andra statliga myndigheters sigill och stämplar än de som används av riksdagen samt riksdagens kansli och övriga ämbetsverk i anknytning till riksdagen samt om fastställelse och förstöring av dem.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill (185/1985). De bestämmelser i det upphävda beslutet som gäller evangelisk-lutherska kyrkan tillämpas dock i tre år efter lagens ikraftträdande.

Stämplar och sigill som fastställts med stöd av statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill före denna lags ikraftträdande får användas efter lagens ikraftträdande utan ny fastställelse, om de inte strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Myndigheterna ska ersätta sigill och stämplar som strider mot denna lag med sigill och stämplar som överensstämmer med denna lag inom två år från lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 94/2008, FvUB 24/2008, RSv 182/2008

Ikraftträdelsestadganden:

11.1.2019/36:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

RP 17/2018, GrUB 25/2018, LaUB 5/2018, RSv 134/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.