Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

26.11.2008/746

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 16 december 1966 om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/ 1966):

1 §

Indextalet för levnadskostnadsindex (augusti 1938–juli 1939 = 100) för oktober 2006 har stigit med 8,9 procent i förhållande till det indextal som motsvarar den senaste höjningen av underhållsbidragen, varför underhållsbidragen och underhållsstöden höjs enligt 2 och 3 § lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/1966) såsom i denna förordning föreskrivs.

2 §

Förhöjningen är 5 procent.

3 §

Förhöjningen gäller underhållsbidrag som fastställts genom beslut eller avtal och som

1) någon i enlighet med äktenskapslagen (234/1929), lagen om barn utom äktenskap (173/1922) eller lagen om underhåll för barn (704/1975) ålagts eller förbundit sig att betala på bestämda tider,

2) arbetstagare utan att utföra arbete som svarar däremot uppbär med stöd av 5 § i lagen om socialhjälp (116/1956),

3) någon med stöd av skadeståndslagen (412/1974) eller 9 kap. i strafflagen (39/1889) ålagts att på bestämda tider betala såsom skadestånd eller som

4) med stöd av brottsskadelagen (1204/2005) eller de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande betalas såsom periodisk ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle eller för förlust av underhållsskyldig.

4 §

Beloppet av det underhållsstöd som betala enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998) är för ett barn 136,41 euro i månaden per underhållsskyldig.

5 §

Denna förordning gäller inte de underhållsbidrag vilkas belopp fastställts genom beslut eller avtal senast den 1 januari 2007 eller senare. Sådana underhållsbidrag höjs först vid tidpunkten för följande höjning av underhållsbidragen.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.