Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.5.2008/373

Narkotikalag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (19.12.2014/1127)
Lagens syften

Syftet med denna lag är att förhindra att narkotika importeras till eller exporteras från Finland olagligt, att förhindra att narkotika tillverkas, sprids och används olagligt samt att minska hälsoriskerna av andra ämnen som används i drogsyfte.

2 § (23.11.2018/934)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på kontrollen av narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Lagen tillämpas även på kontrollen av narkotikaprekursorer utöver vad som föreskrivs om kontrollen av prekursorer i den i 3 § 1 mom. 2 punkten nämnda förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen, i den i 3 § 1 mom. 3 punkten nämnda förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer och i de i 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer.

3 § (23.11.2018/934)
Definitioner

I denna lag avses med

1) narkotikakonventioner

a) 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/1965), som ingicks i New York den 30 mars 1961, sådan den lyder ändrad genom protokollet rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 42/1975), som ingicks i Genève den 25 mars 1972 (1961 års allmänna narkotikakonvention),

b) konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/1976), som ingicks i Wien den 21 februari 1971 (1971 års konvention om psykotropa ämnen), och

c) Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994), som ingicks i Wien den 20 december 1988 (1988 års konvention om narkotika och psykotropa ämnen),

2) förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer,

3) förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer,

4) förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer

a) kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 (kommissionens delegerade förordning),

b) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och för rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (kommissionens genomförandeförordning),

5) narkotika

a) ämnen, preparat och växter som ingår i förteckningarna I–IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention,

b) ämnen och preparat som ingår i förteckningarna I–IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen,

c) ämnen om vars innefattande i definitionen av narkotika det har beslutats i enlighet med rådets rambeslut 2004/757/RIF, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2103 om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF,

d) kat (Catha edulis), kaktusväxter innehållande meskalin, Psilocybesvampar samt sådana växtpulver, växtgranulat och växtpreparat innehållande dimetyltryptamin som används i drogsyfte, (13.5.2022/323)

e) ämnen som används i drogsyfte, som är farliga för hälsan och som det har lämnats information om via informationsutbytet och systemet för tidig varning avseende nya psykoaktiva substanser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, sådan den lyder ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2101 om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser, eller är positionsisomerer av sådana ämnen eller när de till sina farmakologiska egenskaper är läkemedelssubstanser som kan likställas med narkotika,

6) narkotikaprekursorer, förtecknade ämnen som avses i artikel 2 punkt a i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen samt i artikel 2 punkt a i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer,

7) tillverkning av narkotika, med undantag av produktion, alla de förfaringssätt genom vilka narkotika kan fås, samt rening och omvandling av narkotika till annan narkotika, och

8) produktion av narkotika, avskiljande av opium, kokablad, cannabis eller cannabisharts från växter i vilka dessa ingår.

Närmare bestämmelser om vilka ämnen, preparat och växter som anses som narkotika enligt 1 mom. 5 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

I denna lag avses med för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen sådana ämnen som används i drogsyfte och som kan vara farliga för hälsan och har anmälts för att innefattas i kontrollen på det sätt som avses i 1 mom. 5 punkten underpunkt e eller är positionsisomerer av sådana ämnen och som inte är läkemedel eller narkotika. Närmare bestämmelser om vilka ämnen som ska betraktas som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 a § (19.12.2014/1127)
Bedömning av egenskaperna hos ämnen som används i drogsyfte

I fråga om ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och 3 § 3 mom. bedöms ämnets psykoaktiva egenskaper och farlighet av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd samt polisen och Tullen.

Om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet anser att ämnets psykoaktiva egenskaper och farlighet kräver förbud enligt 5 §, ska centret lämna sin bedömning till social- och hälsovårdsministeriet och bifoga sitt förslag till åtgärder som bland annat grundar sig på om ämnet förekommer i Finland eller om det sannolikt kan förekomma i Finland innan det i enlighet med det beslut av rådet som anges i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c kan beslutas om att ämnet ska innefattas i kontrollen.

3 b § (19.12.2014/1127)
Industriell användning av ämnen som används i drogsyfte

Om ett sådant ämne som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e eller 3 § 3 mom. enligt det kemikalieproduktregister som förs av Säkerhets- och kemikalieverket eller annars kan antas ha industriell användning eller om det rör sig om en läkemedelssubstans, ska de kända tillverkarna av ämnet eller substansen eller de aktörer som representerar dessa ges tillfälle att uttala sig om bedömningen och förslaget till åtgärder. Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om obetydliga undantag från förbudet mot industriell behandling av narkotika, om användning av ämnet i industriell näringsverksamhet kan motiveras.

4 § (24.4.2015/524)
Övriga lagar

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer som utgör läkemedel finns dessutom i läkemedelslagen (395/1987) och annanstans i lag.

Bestämmelser om förebyggande av användning av narkotika finns i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015). Bestämmelser om socialservice som riktar sig till användare av narkotika finns i socialvårdslagen (1301/2014) och bestämmelser om hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och lagen om missbrukarvård (41/1986). (29.12.2022/1288)

5 § (19.12.2014/1127)
Allmänna förbud

Produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med narkotika är förbjudet. Undantag från förbudet kan göras av medicinska skäl, forskningsskäl eller kontrollskäl eller med anledning av industriell användning enligt vad som särskilt föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag.

Tillverkning, import till Finlands territorium, lagring, hållande till salu och överlåtelse av för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen är förbjudet. Undantag från förbudet kan göras av forskningsskäl eller med anledning av industriell användning enligt vad som särskilt föreskrivs i denna lag eller någon annanstans i lag.

6 §
Transitering

Det är tillåtet att utan mellanlagring transportera narkotika genom Finlands territorium till ett annat land, om aktören har ett beslut om exporttillstånd från ursprungslandets behöriga myndighet och ett importtillstånd som beviljats av mottagarlandets behöriga myndighet.

En aktör som transporterar narkotika med stöd av 1 mom. ska anmäla transiteringen av narkotika till tullmyndigheterna och lägga fram export- och importtillstånd för narkotikapartiet innan partiet anländer till landet.

7 §
Förbud mot odling av vissa växter och svampar

Odling av kat (Catha edulis), Psilocybesvampar och kokabuske är förbjuden.

Odling av opiumvallmo, hampa och kaktusväxter som innehåller meskalin för att användas som narkotika eller vid tillverkning eller produktion av narkotika är förbjuden.

8 §
Överlåtelseplikt

Den som har kommit i besittning av narkotika utan att vara berättigad att inneha den är skyldig att utan dröjsmål överlämna den till polis-, tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna.

2 kap

Tillståndspliktig verksamhet

9 § (13.5.2022/323)
Beviljande av tillstånd

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan bevilja tillstånd för tillverkning av narkotika, import av narkotika till Finland, export av narkotika från Finland och hantering av narkotika.

Importtillstånd enligt 13 §, exporttillstånd enligt 14 § och hanteringstillstånd enligt 15 § kan beviljas enskilda näringsidkare eller juridiska personer

1) för produktion av läkemedel och för andra medicinska syften, om aktören enligt 17 § 1 mom. i läkemedelslagen får importera läkemedel till Finland,

2) för tillverkning, import, export och hantering av ämnen, preparat och testsystem som används för konstaterande av narkotika,

3) för vetenskaplig forskning och för sådan forskning, forskning som gäller kvalitetskontroll och produktutveckling som sker i medicinskt syfte,

4) för industriell användning av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om industriell användning av ämnet är tillåten med stöd av 3 b §.

Bestämmelser om tillverkningstillstånd finns i 12 §.

10 §
Tillståndets omfattning

En innehavare av tillstånd enligt denna lag, personalen vid ett verksamhetsställe enligt tillståndet i de fall då de utför sina arbetsuppgifter samt den som fullgör uppdrag åt en myndighet som är berättigad till tillstånd har rätt att inneha en sådan mängd narkotika som preciseras i tillståndet och att genomföra nödvändiga transporter av narkotikan.

Ett tillstånd enligt denna lag befriar inte tillståndshavaren från att iaktta de krav och därtill hörande föreskrifter som ställs på verksamheten någon annanstans i lag.

När det gäller narkotika som nämns i förteckningarna I och II i 1961 års allmänna narkotikakonvention får tillstånd dock inte beviljas för en större mängd narkotika än vad som enligt nämnda konvention har anmälts till internationella nämnden för kontroll av narkotika att kommer att användas för nämnda ändamål under året i fråga.

Närmare bestämmelser om uppställande av kvoter som avses i 3 mom. och om uppfyllande av konventionens förpliktelser kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Villkor för beviljande av tillstånd

För att ett tillstånd som avses i 9 § 1 mom. ska beviljas krävs följande:

1) tillståndssökanden har den personal som verksamhetens art och omfattning kräver, ett tillräckligt antal ansvariga personer som avses i 16 § samt ändamålsenliga lokaler, anordningar och redskap,

2) en enskild näringsidkare, de personer som hör till tillståndssökandens förvaltningsorgan och tillståndssökandens verkställande direktör, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag samt personerna i ledande ställning i en enhet vid ett universitet eller annat forskningsinstitut har uppnått myndighetsåldern och är kända för redbarhet och tillförlitlighet, (13.5.2022/323)

3) den tillståndssökande har tillgång till lämpliga metoder för uppfyllande av de skyldigheter som föreskrivs i 25, 26 och 30 § och för säkerställande av att de ämnen som tillståndet gäller inte används som narkotika eller narkotikaprekursorer.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan anse att den tillståndssökande uppfyller villkoren i 1 mom. utan att särskilt utreda detta, om den som söker tillstånd regelbundet av centret ansöker om tillstånd enligt 12–15 § och centret under det senaste året har konstaterat att den tillståndssökandes verksamhet uppfyller villkoren enligt 1 mom. (8.4.2011/322)

12 § (13.5.2022/323)
Tillverkningstillstånd

Tillverkningstillstånd för narkotika kan beviljas för högst ett kalenderår i sänder. Tillverkningstillstånd krävs inte för tillverkning av läkemedelspreparat som avses i läkemedelslagen. Tillverkningstillstånd för narkotika som inte används för medicinskt bruk får inte beviljas.

Trots 1 mom. kan

1) universitet och andra forskningsinstitut beviljas tillstånd att tillverka narkotika som används för vetenskaplig forskning, om universitetet eller institutet har ett giltigt hanteringstillstånd enligt 15 §,

2) enskilda näringsidkare och juridiska personer beviljas tillstånd för tillverkning av narkotika, om ämnet i sin helhet används för tillverkning av ett i 23 § 1 mom. avsett testsystem för konstaterande av narkotika och tillståndssökanden har ett giltigt hanteringstillstånd enligt 15 §,

3) enskilda näringsidkare och juridiska personer beviljas tillstånd för tillverkning av narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om tillståndssökanden har ett i 15 § avsett hanteringstillstånd för industriell användning av ämnet.

Tillverkningstillstånd får inte beviljas för längre tid än hanteringstillståndet är i kraft.

Ett tillverkningstillstånd kan förenas med villkor som gäller mängder, lagring, förvaring, transport, övervakning och förstöring av ämnena samt vid behov andra motsvarande omständigheter.

Närmare bestämmelser om detaljer i tillståndsvillkoren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Importtillstånd

Importtillstånd för narkotika beviljas för högst sex månader. Importtillstånd beviljas särskilt för varje leveransparti, med undantag av tillstånd som gäller sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och som är avsedd för industriell användning eller ämnen, preparat och testsystem som innehåller narkotika och som används för konstaterande av narkotika. (8.4.2011/322)

Till importtillstånd kan fogas villkor som gäller importsättet, narkotikamängder, lagring, förvaring, transport, övervakning och förstöring.

Vid sidan av varje beslut om importtillstånd ges den sökande ett importintyg för att kunna söka exporttillstånd hos den behöriga myndigheten i det land från vilket narkotikan importeras. Tillståndshavaren ska underrätta tullmyndigheten om att narkotikan anlänt till landet och visa upp importintyget för myndigheten. Tullmyndigheten ska göra nödvändiga anteckningar på intyget och vid behov bifoga andra utredningar i anslutning till förtullningen.

Tillståndshavaren ska återsända intyget till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet omedelbart efter att den import till Finland som avses i tillståndet har skett, dock senast när giltighetstiden för tillståndet upphör. (16.10.2009/775)

Närmare bestämmelser om detaljerna i de tillståndsvillkor som avses i 2 mom. och om importintygens detaljerade innehåll och anteckningarna i dem kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Exporttillstånd

Exporttillstånd för narkotika beviljas för högst sex månader. Tidsfristen får inte vara längre än giltighetstiden för importtillståndet från det land till vilket exporten från Finland sker. Exporttillstånd beviljas särskilt för varje leveransparti, med undantag av tillstånd som gäller sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e och som är avsedd för industriell användning eller ämnen, preparat och testsystem som används för konstaterande av narkotika. (8.4.2011/322)

Vid ansökan om exporttillstånd ska den sökande visa upp ett importtillstånd av den behöriga myndigheten i det land till vilket exporten från Finland sker eller något annat motsvarande intyg över att det parti som den sökande avser exportera får importeras till landet i fråga.

Till exporttillstånd kan fogas villkor som gäller exportsättet, narkotikamängder, lagring, förvaring, transport, övervakning och förstöring.

Vid sidan av varje beslut om exporttillstånd ges den sökande ett exportintyg. Tillståndshavaren ska underrätta tullmyndigheten om att narkotikan förts ut ur landet och visa upp exportintyget för myndigheten. Tullmyndigheten ska göra nödvändiga anteckningar på intyget och vid behov bifoga andra utredningar i anslutning till förtullningen.

Tillståndshavaren ska återsända intyget till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet omedelbart efter att den export från Finland som avses i tillståndet har skett, dock senast när giltighetstiden för tillståndet upphör. (16.10.2009/775)

Närmare bestämmelser om detaljerna i de tillståndsvillkor som avses i 3 mom. och om exportintygens detaljerade innehåll och anteckningarna i dem kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Hanteringstillstånd

Hanteringstillstånd för narkotika beviljas för högst tre år i sänder. (13.5.2022/323)

Hanteringstillstånd för narkotika krävs inte för hantering och innehav av läkemedel som klassificerats som narkotika, när detta sker i medicinskt syfte enligt bestämmelserna i läkemedelslagen, lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) eller i en förordning som utfärdats med stöd av dem eller när en behörig myndighets officiella laboratorium utför lagstadgade uppgifter. (8.4.2011/322)

Till hanteringstillstånd kan fogas villkor som gäller narkotikaslag, narkotikamängder, hanteringssyfte, lagring, förvaring, transport, övervakning och förstöring.

Närmare bestämmelser om tillståndsvillkorens detaljer kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Krav på ansvarig person och dennes ställföreträdare

Ett verksamhetsställe som utövar tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha en ansvarig person och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denna. Dessa personer utses av tillståndshavaren. Den ansvariga personen och ställföreträdarna ska ha uppnått myndighetsåldern och vara lämpliga för uppgiften. De ska också ha de befogenheter som uppgiften kräver och genom utbildning eller erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet. Tillståndshavaren ska ge de ansvariga personerna och deras ställföreträdare ett skriftligt förordnande om deras uppgifter. (13.5.2022/323)

Olämplig för uppgiften som ansvarig person och ställföreträdare är den som på grund av missbruk av narkotika eller andra rusmedel, på grund av att han eller hon under de tio senaste åren begått ett narkotikabrott eller på grund av förseelser mot eller försummelser i strid med denna lag under de tre senaste åren uppenbart inte kan sköta uppgiften. Som olämplig för uppgiften anses även en person som är försatt i konkurs eller vars handlingsbehörighet annars har begränsats.

17 § (16.10.2009/775)
Godkännande av ansvarig person

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet godkänner de ansvariga personer och ställföreträdare som vid sidan av tillståndshavaren ska se till att denna lag och bestämmelserna i tillståndsvillkoren iakttas på verksamhetsstället.

Den som söker tillstånd ska i samband med tillståndsansökan hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ansöka om godkännande av den ansvariga person och de ställföreträdare som den tillståndssökande utsett. Den tillståndspliktiga verksamheten får inte inledas förrän en ansvarig person och dennes ställföreträdare har godkänts för verksamheten i fråga.

När en ansvarig person eller en ställföreträdare avgår eller annars upphör att sköta sin uppgift ska en ny ansvarig person eller ställföreträdare utses och en ansökan om godkännande av denne göras inom sju dagar.

18 § (16.10.2009/775)
Återkallande av godkännande av en ansvarig person

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska återkalla godkännandet av en ansvarig person eller dennes ställföreträdare, om tillståndshavaren begär det.

Godkännandet av en ansvarig person eller dennes ställföreträdare kan återkallas helt eller för en viss tid, om den ansvariga personen eller ställföreträdaren

1) inte längre uppfyller villkoren i 16 §,

2) genom en lagakraftvunnen dom dömts för ett brott som visar att han eller hon är uppenbart olämplig som ansvarig person, eller

3) i sin egenskap av ansvarig person eller ställföreträdare har förfarit väsentligt felaktigt.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla godkännandet tilldela den ansvariga personen eller ställföreträdaren en varning, om ett återkallande av godkännandet hade varit oskäligt med beaktande av omständigheterna.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska underrätta den tillståndshavare som den ansvariga personen eller ställföreträdaren tjänstgör hos, om godkännandet återkallats eller en varning tilldelats.

19 §
Utredning för tillståndsprövning

En ansökan om tillstånd enligt denna lag ska innehålla uppgift om

1) den tillståndssökandes namn eller firma, kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) den tillståndssökandes lämplighet att bedriva den verksamhet som tillståndet gäller,

3) varje verksamhetsställe där den tillståndspliktiga verksamheten kommer att bedrivas,

4) den narkotika som tillståndet gäller, dess användningsändamål och mängder,

5) de personer som hör till förvaltningsorganen hos den tillståndssökande och verkställande direktören, bolagsmännen i ett öppet bolag, de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag och personerna i ledande ställning i en enhet vid ett universitet eller ett annat forskningsinstitut,

6) för varje verksamhetsställe den ansvariga personen och ställföreträdarna samt deras tillförlitlighet och kompetens för och erfarenhet av hantering av de ämnen som tillståndet gäller,

7) för varje verksamhetsställe de metoder genom vilka säkerställs att ämnena inte används som narkotika eller narkotikaprekursorer, och

8) andra motsvarande redogörelser och åtgärder som behövs för uppfyllande av de mål och verkställande av den kontroll som avses i denna lag.

En aktör behöver i samband med tillståndsansökan inte lämna uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 samt 5–7 punkten, om aktören

1) regelbundet ansöker om tillstånd enligt 12–15 § av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, och

2) har lämnat uppgifterna till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i samband med en annan tillståndsansökan under det senaste året och uppgifterna inte har ändrats, och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet då har konstaterat att utredningen uppfyller villkoren. (13.5.2022/323)

(16.10.2009/775)

Tillståndshavaren ska underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om sådana ändringar i de uppgifter som i enlighet med 1 mom. lämnats i samband med tillståndsansökan och som påverkar förutsättningarna för beviljande av tillstånd. (16.10.2009/775)

Närmare bestämmelser om innehållet i den utredning som ska fogas till tillståndsansökan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

20 §
Begränsning av överlåtelse

En tillståndshavare får överlämna narkotika endast till en annan tillståndshavare eller någon som annars har rätt att anskaffa, inneha eller hantera de ämnen som överlåts.

Mottagaren ska ge överlåtaren en redogörelse för användningsändamålet för den narkotika som överlåts. Användningsändamålet ska vara det som avses i 9 § 2 mom.

21 § (16.10.2009/775)
Följder av förseelser i tillståndspliktig verksamhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska återkalla ett tillstånd enligt denna lag om

1) tillståndshavaren begär det, eller

2) den tillståndspliktiga verksamheten har upphört.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan återkalla ett med stöd av denna lag beviljat tillstånd för viss tid eller helt och hållet, om

1) det väsentligt har brutits mot de skyldigheter eller förbud som uppställts för tillståndshavaren i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag eller någon annanstans i lag,

2) tillståndshavaren väsentligt har brutit mot tillståndsvillkoren,

3) de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i 9 och 11 § inte längre föreligger,

4) tillståndshavaren inte har en ansvarig person som avses i 16 § eller den ansvariga personen eller en person som hör till tillståndshavarens förvaltningsorgan, verkställande direktören, en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en person i ledande ställning i en enhet vid ett universitet eller ett annat forskningsinstitut genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att personen i fråga är olämplig för sitt uppdrag, eller om

5) de uppgifter om övervakningen av narkotika som lämnats vid ansökan om tillstånd har varit väsentligt felaktiga.

Om det inte är fråga om ett brådskande fall ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i situationer som avses i 2 mom. innan ett tillstånd återkallas ge en skriftlig varning och sätta ut en tid inom vilken tillståndshavaren ska avhjälpa eller undanröja bristerna i verksamheten.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan också ge tillståndshavare en anmärkning eller en skriftlig varning, om de brister, förseelser eller försummelser som har framkommit kan rättas till eller är ringa.

Ett återkallat tillstånd ska återlämnas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

3 kap

Ämnen och preparat som är befriade från tillståndsplikt och förbud (19.12.2014/1127)

22 §
Läkemedelspreparat som behövs vid första hjälpen och vid krishantering (13.5.2022/323)

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för import och export av sådana läkemedelspreparat innehållande narkotika som är avsedda för användning vid första hjälpen och som ingår i läkemedelsförråd ombord på fartyg och luftfartyg i internationell trafik och i ambulanser och fordon som används i humanitär biståndsverksamhet.

Läkemedelspreparat som avses i 1 mom. ska förvaras i en förseglad förstahjälpslåda i ett låst medicinskåp. På fartyg är befälhavaren ansvarig för dessa preparat och i luftfartyg, ambulanser och fordon som används i humanitär biståndsverksamhet den person som ansvarar för läkemedelsförrådet.

Import- och exporttillstånd enligt denna lag behövs inte för sådana läkemedelspreparat som internationella och finländska militäravdelningar och biståndsgrupper inom internationell räddningsverksamhet med anknytning till internationellt samarbete för med sig in i och ut ur landet och som är avsedda att användas för den egna första hjälpen inom militäravdelningen eller biståndsgruppen inom räddningsverksamheten. Läkemedelspreparaten ska förvaras i en låst förstahjälpslåda och oanvända läkemedelspreparat ska återföras till Finland. Militäravdelningen eller biståndsgruppen inom räddningsverksamheten ska utse en person som ansvarar för läkemedelspreparaten. En anmälan om exporten av preparaten ska göras på förhand och en anmälan om importen av preparaten utan dröjsmål efter återresan. Anmälan görs till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. (13.5.2022/323)

En organisation som bedriver humanitär biståndsverksamhet och som har tillstånd enligt 32 § 3 mom. i läkemedelslagen behöver inte i humanitär biståndsverksamhet något import- och exporttillstånd enligt denna lag, om det är fråga om en exceptionellt allvarlig situation i denna verksamhet eller om det finns andra särskilda skäl. Då ska en anmälan om export av läkemedelspreparat på förhand och om import utan dröjsmål göras till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Vad som i 16 § föreskrivs om krav på ansvarig person och i 17 § om godkännande av ansvarig person gäller import och export av läkemedelspreparat i de fall som avses i detta moment. (13.5.2022/323)

Närmare bestämmelser om innehållet i de anmälningar som avses i 3 och 4 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. (13.5.2022/323)

23 § (13.5.2022/323)
Undantag från kraven på import- och exporttillstånd

Import- och exporttillstånd enligt denna lag behövs inte för

1) i förteckning III i 1961 års allmänna narkotikakonvention nämnda läkemedelspreparat som innehåller narkotika,

2) sådana ämnen, preparat och testsystem innehållande narkotika som används vid konstaterande av narkotika, om de innehåller narkotika endast i ringa mängder eller narkotikan är i svårligen avskiljbar form, och risken för missbruk med tanke på ämnets omfattande medicinska användning kan anses som liten.

Import- eller exporttillstånd enligt denna lag behövs inte för kombinationspreparat som innehåller andra psykotropa ämnen än de som nämns i förteckning I i 1971 års konvention om psykotropa ämnen eller för preparat som innehåller läkemedelssubstanser som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e i denna lag. Dessutom krävs det att kombinationspreparatet eller preparatet innehåller narkotika endast i ringa mängder eller narkotikan är i svårligen avskiljbar form, och att risken för missbruk med tanke på ämnets omfattande medicinska användning endast kan anses som liten i fråga om kombinationspreparatet eller preparatet.

Import- och exporttillstånd enligt denna lag behövs inte för ett läkemedelspreparat som innehåller narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om risken för missbruk av läkemedelspreparatet med tanke på ämnets omfattande medicinska användning kan anses som liten. På sådana preparat tillämpas i övrigt samma krav och begränsningar som gäller för preparat som innehåller ämnen som nämns i förteckning IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen.

Närmare bestämmelser om ämnen, preparat och testsystem som är befriade från tillståndsplikt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 a § (8.4.2011/322)
Ämnen som nationellt har definierats som narkotika

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om den av motiverad anledning ingår i ett annat ämne eller preparat och risken för missbruk kan anses som liten på grund av den obetydliga mängden av ämnet eller av att narkotikan är i en form som är svår att utnyttja eller avskilja.

23 b § (19.12.2014/1127)
För konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

Universitet och vetenskapliga forskningsinstitut får importera och lagra för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen för sin forskningsverksamhet, om det i fråga om ämnet och verksamheten före importen har gjorts en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Näringsidkare får av grundad anledning importera och lagra för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen för sin industriella verksamhet, om det i fråga om ämnet och verksamheten före importen har gjorts en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av ett för konsumentmarknaden förbjudet psykoaktivt ämne är tillåtet, om det av grundad anledning ingår i ett annat ämne eller preparat och risken för missbruk kan anses vara liten på grund av den obetydliga mängden av ämnet eller på grund av att ämnet är i en form som är svår att utnyttja eller avskilja.

Närmare bestämmelser om anmälan enligt denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 § (8.4.2011/322)
Införsel och utförsel av personliga läkemedel

Denna lags bestämmelser om import till och export från Finland av narkotika tillämpas inte på sådana läkemedelspreparat som innehåller ämnen som avses i förteckningarna I–III i 1961 års allmänna narkotikakonvention eller i förteckningarna II–IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen eller läkemedelssubstanser enligt 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e, om de används av passagerare för personlig medicinering. Då ska 19 § i läkemedelslagen och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

4 kap

Aktörers skyldigheter

25 §
Identifieringsuppgifter på import- och exporthandlingar samt förpackningar

Den som tillverkar, importerar till Finland, exporterar från Finland eller deltar i transport och förvaring av narkotika ska se till att import- och exporthandlingarna och de förpackningar i vilka ämnen eller preparat överlåts har nödvändiga identifieringsuppgifter.

Närmare bestämmelser om de identifieringsuppgifter som avses i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Lagring och förvaring av narkotika

Narkotika ska lagras eller annars förvaras på en särskild, låst plats som utomstående inte har tillträde till.

Närmare bestämmelser om lagring och förvaring av narkotika som avses i 1 mom. och om vilka läkemedelspreparat som inte behöver förvaras på det sätt som nämns i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Transport av narkotika

Vid transport av narkotika och vid därtill hörande andra åtgärder ska det iakttas tillräcklig omsorgsfullhet och försiktighet med hänsyn till det ämne som transporteras, dess mängd samt transportform.

De som deltar i transport och förvaring av narkotika ska se till att tillgrepp och annan olaglig användning av narkotikan förhindras.

Närmare bestämmelser om transport och därtill hörande hantering av narkotika som avses i 1 mom. kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 § (17.6.2011/663)
Förstöring av narkotika som farligt avfall

De som har rätt att hantera narkotika är skyldiga att låta förstöra alla läkemedel som betraktas som narkotika samt annan narkotika för vilken det inte längre finns sådan användning som är tillåten enligt denna lag.

Ämnen och preparat som avses i 1 mom. får förstöras endast i en anläggning för behandling av farligt avfall. Då ska avfallslagens (646/2011) och miljöskyddslagens (527/2014 ) bestämmelser om förstöring av farligt avfall iakttas. (27.6.2014/539)

Med avvikelse från 1 mom. ska bestämmelserna i avfallslagen och miljöskyddslagen tillämpas på förstöring av sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 e-punkten och som av statsrådet godkänts för industriell användning.

Närmare bestämmelser om förstöring av ämnen och preparat som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 § (16.10.2009/775)
Ändringsanmälningar

En tillståndshavare ska utan dröjsmål underrätta Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet när

1) ett verksamhetsställe dras in och när verksamhetsställets adress ändras,

2) en person som hör till förvaltningsorganen eller verkställande direktören, en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller en person i ledande ställning i en enhet vid ett universitet eller ett annat forskningsinstitut byts ut,

3) verksamheten upphör eller avbryts för längre tid än en månad,

4) en ansvarig person eller ställföreträdare som avses i 16 § upphör att sköta sitt uppdrag, och

5) det efter det att tillståndet beviljats skett andra förändringar som väsentligt påverkar villkoren för beviljande av tillstånd.

30 §
Redovisningsskyldighet

Innehavare av tillstånd enligt denna lag och aktörer som avses i 15 § 2 mom. och 22 § 3 mom. ska föra bok över narkotika som de tillverkar, exporterar, importerar och hanterar. Redovisningsskyldigheten gäller dock inte för personlig medicinering förskrivna läkemedel som betraktas som narkotika, förutom på apotek, sjukhus och hälsovårdscentraler och i situationer som avses i 22 § 3 mom. Redovisningsmaterialet ska bevaras minst sex år från utgången av det år då det upprättades. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har trots sekretessbestämmelserna rätt att ta del av det redovisningsmaterial om narkotika som avses i detta moment. Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken har rätt att få veterinärers narkotikaredovisning till påseende. (13.5.2022/323)

Förstöring av narkotika ska antecknas i redovisningen av narkotika. I fråga om förstöringen av och skyldigheten att föra bok över läkemedel som kunder lämnar in till apotek iakttas vad som särskilt föreskrivs om detta.

Närmare bestämmelser om den redovisning av narkotika och om det redovisningsmaterial om narkotika som avses i denna paragraf samt om dess förvaring kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 § (16.10.2009/775)
Anmälningsskyldighet

Varje tillståndshavare ska årligen före utgången av januari i en anmälan lämna Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

1) uppgift om de narkotikamängder samt ämnen och preparat som innehåller narkotika, som de under det föregående året har tillverkat, skaffat i lager, förvarat i lager eller utlämnat från lager och de mängder som använts för tillverkning av läkemedel,

2) uppgift om den narkotika som förstörts under det föregående året,

3) en förhandsuppskattning om det följande årets behov.

Dessutom ska tillståndshavarna kvartalsvis anmäla till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om sådana till Finland importerade och från Finland exporterade ämnen som ingår i förteckningarna i 1961 års allmänna narkotikakonvention och förteckningarna I–III i 1971 års konvention om psykotropa ämnen.

Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas närmare bestämmelser om den anmälningsskyldighet som avses i denna paragraf.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan vid behov meddela föreskrifter om detaljer i samband med anmälningarna.

32 § (13.5.2022/323)
Övervakning av vissa läkemedel som betraktas som narkotika

Apoteken ska övervaka och föra bok över expedieringen från apoteken av de ämnen och preparat som ingår i förteckningarna I, II och IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention och i förteckningarna I–IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen samt av preparat som innehåller narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e.

Bestämmelser om rätten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet att få sådana uppgifter om recept och expediering av recept som är nödvändiga för övervakning enligt denna lag finns i 15 § 1 mom. 2 punkten i lagen om elektroniska recept (61/2007).

Till den del det är fråga om läkemedel som betraktas som narkotika och för vilka uppgifter om övervakning inte registreras hos receptcentret, ska apoteket trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet nödvändiga uppgifter om övervakningen.

De övervaknings- och redovisningsuppgifter som avses i denna paragraf är sekretessbelagda.

33 § (23.11.2018/934)
Aktörernas skyldigheter enligt förordningarna om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och med tredjeländer

Vid utsläppande på marknaden enligt förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och vid import, export och verksamhet av mellanhänder enligt förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer gäller i fråga om aktörernas skyldigheter vad som bestäms i dessa förordningar och i förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer.

33 a § (19.12.2014/1127)
Skyldigheter vid import och lagring av för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

Den som importerar eller lagrar för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ska föra bok över de ämnen som importerats och använts i forsknings- eller produktionsverksamheten och se till att handlingarna innehåller tillräckliga uppgifter för identifiering av mängden ämne samt försäljarens och köparens namn och adress. Handlingarna ska bevaras minst tre år från utgången av det kalenderår då importen eller lagringen skett.

Den som importerar eller lagrar för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ska till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet lämna ett sammandrag av mängderna importerade och lagrade ämnen samt de viktigaste uppgifterna om de ämnen som använts och om sin forsknings- eller produktionsverksamhet. Uppgifterna ska lämnas för varje kalenderår senast den 15 februari följande år.

Närmare bestämmelser om redovisningsskyldigheten och skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap

Styrning och allmän övervakning

34 § (19.12.2014/1127)
Tillstånds- och övervakningsmyndigheter

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den högsta ledningen och styrningen i fråga om efterlevnaden av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Tillstånds-, anmälnings- och övervakningsmyndighet enligt denna lag samt den behöriga myndighet som avses i förordningarna om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och med tredjeländer samt i förordningarna om tillämpning av förordningarna om narkotikaprekursorer är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, om inte något annat föreskrivs. (23.11.2018/934)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska dessutom

1) ha databaser över narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen,

2) svara för informationsinsamlingsuppgifterna enligt denna lag, till den del de inte hör till uppgifterna för Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med 35 §.

Veterinärerna övervakas även av Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken. (13.5.2022/323)

Närmare bestämmelser om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets uppgifter enligt 3 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

35 § (16.10.2009/775)
Informationsinsamlingsuppgifterna för Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att

1) sammanställa, producera och skaffa information för statistikföring och forskning om narkotika samt om åtgärder för förhindrande av olaglig användning av narkotika,

2) fungera som Finlands representant i Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk i informationsinsamlingsärenden inom denna lags tillämpningsområde.

Närmare bestämmelser om de informationsinsamlingsuppgifter enligt denna lag som Institutet för hälsa och välfärd har kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

36 § (19.12.2014/1127)
Inspektionsrätt

En av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet utsedd inspektör som är anställd vid centret har rätt att inspektera lokaler och utrymmen där narkotika, narkotikaprekursorer eller för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen produceras, tillverkas, lagras, förvaras eller på annat sätt hanteras. Inspektionsrätten innefattar även förhandsinspektioner som ingår i Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets tillstånds- och kontrollåtgärder och som utförs för konstaterande av att villkoren för beviljande av tillstånd uppfylls.

En inspektör som avses i 1 mom. ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler och utrymmen. En inspektion som avses i denna paragraf får inte verkställas i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att få handräckning av polisen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna för att utföra en uppgift som med stöd av denna lag ankommer på det.

37 §
Inspektionsmaterial

Utöver vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om inspektion, ska vid en inspektion alla handlingar och övrigt material som en inspektör som avses i 36 § 1 mom. begär och som behövs för inspektionen läggas fram. Inspektören ska utan kostnad och utan hinder av sekretessbestämmelserna på begäran få kopior av de handlingar som behövs för inspektionen.

Inspektören har i samband med inspektionen rätt att för närmare separata undersökningar utan kostnad ta prover av ämnen och preparat som finns på verksamhetsstället. Inspektören har dessutom rätt att göra för genomförandet av inspektionen nödvändiga bildupptagningar under inspektionen.

38 § (16.10.2009/775)
Rätt att få uppgifter av aktörer och myndigheter

Trots vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet rätt att utan kostnad få för utförandet av tillstånds- och kontrolluppgifter enligt denna lag nödvändig information av näringsidkare och andra aktörer som avses i denna lag och i läkemedelslagen samt av statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter och kommunala myndigheter. (8.7.2022/548)

Utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet rätt att av de aktörer som avses i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer få de uppgifter om verksamhet avseende narkotikaprekursorer som är nödvändiga för tillsynen över att bestämmelserna i nämnda förordningar följs.

39 § (16.10.2009/775)
Tillgång till uppgifter ur vissa register

Utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet rätt att av tullmyndigheterna få för fullgörandet av uppgifter enligt denna lag nödvändiga uppgifter om import till och export från Finland av narkotika och narkotikaprekursorer som finns i registren över utrikeshandeln. Dessa uppgifter får inte utan Tullstyrelsens tillstånd användas för andra ändamål än de uppgifterna har lämnats för.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som är nödvändiga för verkställande av den övervakning som avses i denna lag och för beviljande av tillstånd som avses i denna lag och i gemenskapslagstiftningen om narkotikaprekursorer.

Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

40 § (16.10.2009/775)
Utlämnande av uppgifter

Utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter om kontroll enligt denna lag till polisen, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, när uppgifterna är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

41 § (16.10.2009/775)
Insamling av uppgifter till internationella kontrollmyndigheter för statistikföring och forskning

Polisen, tullmyndigheterna, gränsbevakningsmyndigheterna, övriga myndigheter som hanterar narkotika och myndigheter som vidtar åtgärder för förhindrande av olaglig användning av narkotika samt utrikesministeriet och justitieministeriet ska ge Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet samt Institutet för hälsa och välfärd de uppgifter som behövs för utlämnande av uppgifter till internationella kontrollmyndigheter och informationsinsamlingsinstanser, om inte annat följer av skyldigheten att hålla uppgifter hemliga.

6 kap

Brottsbekämpning

42 § (23.11.2018/934)
Polisen och tull- och gränsbevakningsmyndigheterna som behöriga myndigheter

Behöriga myndigheter är förutom Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet polisen när det gäller brottsbekämpning i fråga om narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen samt tull- och gränsbevakningsmyndigheterna när det gäller brottsbekämpning i fråga om narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen och import, export och transitering av narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen samt alla nämnda myndigheter i ärenden om vilka det föreskrivs i artikel 8.1 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och i artiklarna 8, 9.1, 14 och 26 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer.

43 § (22.7.2011/836)
Beslag

En anhållningsberättigad tjänsteman ska beslagta narkotika som i enlighet med 8 § har överlåtits till polisen, tullmyndigheterna eller gränsbevakningsmyndigheterna eller som annars inte får innehas enligt denna lag, men vars innehav inte är straffbart. När beslag företas ska bestämmelserna om protokoll i 7 kap. 12 § i tvångsmedelslagen (806/2011) och om hävning av beslag i 7 kap. 14 § i den lagen iakttas.

44 § (19.12.2014/1127)
Förstöring

En anhållningsberättigad tjänsteman ska bevisligen förstöra eller låta förstöra narkotika och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen som har beslagtagits eller dömts förverkade till staten. Vid förstöringen och redovisningen av narkotika ska 28 och 30 § iakttas. Det ämne som ska förstöras eller en del av det ska dock förvaras så länge det kan behövas som bevis vid rättegång.

En anhållningsberättigad tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra råvaror, andra ämnen, anordningar eller tillbehör som är avsedda för olaglig produktion, odling, tillverkning eller användning eller för olagligt innehav av narkotika och som kan beslagtas, om det är sannolikt att de kommer att dömas förverkade till staten.

45 § (13.5.2022/323)
Förebyggande, avslöjande och utredning av narkotikabrott

Genom skriftligt beslut av chefen för centralkriminalpolisen eller Tullens chef för brottsbekämpning kan myndigheter som arbetar med förebyggande, avslöjande och utredning av narkotikabrott i enskilda fall beviljas tillstånd för tillverkning av narkotika, import av narkotika till Finland, export av narkotika från Finland eller transitering av narkotika. Tillstånd kan också beviljas för användning av beslagtagna prover för odling av växter och svampar som avses i 7 §. Tillstånd som avses i detta moment får beviljas endast för ändamål som är nödvändiga för förebyggande, avslöjande eller utredning av narkotikabrott. Tillstånd för tillverkning av narkotika och odling av växter och svampar som avses i 7 § kan beviljas endast Centralkriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium och Tullaboratoriet.

Genom skriftligt beslut av en i 1 mom. avsedd chef kan narkotika som har beslagtagits eller förklarats förverkad till staten och i 44 § 2 mom. avsedda ämnen, anordningar och tillbehör som har beslagtagits eller förklarats förverkade till staten överlämnas till en myndighet för användning för förebyggande, avslöjande och utredning av narkotikabrott och myndigheten beviljas tillstånd att inneha narkotika för detta ändamål.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska årligen före utgången av januari månad underrättas om beslut som avses i denna paragraf i fråga om föregående år.

7 kap

Tvångsmedel och påföljder

46 § (16.10.2009/775)
Administrativa tvångsmedel

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan förbjuda den som bryter mot bestämmelserna i denna lag, förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer att fortsätta med eller upprepa det lagstridiga förfarandet. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan också bestämma att den som bryter mot bestämmelserna ska fullgöra sin skyldighet på något annat sätt.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan förena ett förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag med vite eller med hot om att en åtgärd som lämnats ogjord utförs på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts. Bestämmelser om återkallande av tillstånd finns i 21 §.

Vite i anslutning till ett förbud döms ut av regionförvaltningsverket på yrkande av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande ingår i övrigt i viteslagen (1113/1990). (22.12.2009/1568)

Skyldigheten enligt denna lag att lämna uppgifter får i fråga om en fysisk person dock inte förenas med vite när det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna hänför sig till det ärende som är föremål för brottsmisstanke.

47 §
Förseelse mot narkotikalagen

Den som uppsåtligen eller av oaksamhet

1) försummar att söka tillstånd i enlighet med artikel 3.2 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller artikel 6.1 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer,

2) åsidosätter anmälningsskyldigheten enligt 6, 23 b, 29 eller 31 §, redovisningsskyldigheten enligt 30 eller 33 a § eller övervakningsskyldigheten enligt 32 § i denna lag eller den anmälningsskyldighet som föreskrivs i artikel 3.1 eller artikel 8 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller i artikel 9 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer, (19.12.2014/1127)

3) underlåter att iaktta sina skyldigheter när det gäller överlåtelsebegränsningen i 20 §, identifieringsuppgifterna i 25 §, lagring och förvaring i 26 §, transport i 27 § eller förstöring i 28 § i denna lag,

4) ger felaktiga uppgifter i de tillstånds- eller registreringsärenden som avses i 12–16 och 19 § i denna lag, i artiklarna 3.1 och 3.6 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller i artiklarna 7.1, 13.1 eller 21.1 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer eller väsentligt försummar att lämna nödvändiga uppgifter,

5) väsentligt bryter mot de villkor eller begränsningar som fogats till ett tillstånd som avses i 12–15 §,

6) åsidosätter den skyldighet att uppdatera adressuppgifter som åläggs i artikel 3.6 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller i artikel 7.1 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer,

7) inte iakttar bestämmelserna om dokumentation i artikel 5 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller i artiklarna 3 och 4 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer,

8) inte iakttar bestämmelserna om märkning i artikel 7 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen eller i artikel 5 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer, eller

9) inte iakttar bestämmelserna om kundförsäkran i artikel 5 i förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot narkotikalagen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

48 § (19.12.2014/1127)
Narkotikabrott och brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen

Bestämmelser om narkotikabrott finns i 50 kap. i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om brott mot förbudet mot för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen finns i 44 kap. 5 a § i strafflagen.

8 kap

Särskilda bestämmelser

49 § (13.5.2022/323)
Ändringssökande

I fråga om beslut som meddelats med stöd av 12–15 § och 17 § samt beslut som meddelats med stöd av förordningen om handel med narkotikaprekursorer inom gemenskapen och förordningen om handel med narkotikaprekursorer med tredjeländer får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

9 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestäm- melser

50 §
Ikraftträdande

Denna lag, nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 september 2008.

Genom denna lag upphävs narkotikalagen av den 17 december 1993 (1289/1993), nedan den gamla lagen, jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

51 §
Övergångsbestämmelser

Om det någon annanstans i lag hänvisas till den gamla lagen eller dess bestämmelser, ska hänvisningen anses avse den nya lagen eller dess motsvarande bestämmelser.

Ett tillstånd som har beviljats med stöd av den gamla lagen anses vara beviljat med stöd av den nya lagen och upphör att gälla det datum som angetts i tillståndsbeslutet.

Ärenden som är anhängiga vid Läkemedelsverket vid den nya lagens ikraftträdande och som anhängiggjorts enligt den gamla lagen handläggs och avgörs enligt den gamla lagen.

En tillståndshavare ska för varje verksamhetsställe som är föremål för detta tillstånd utse en sådan ansvarig person som avses i 16 § och anmäla personen i fråga till Läkemedelsverket för godkännande inom sex månader från denna lags ikraftträdande.

52 § (23.11.2018/934)
Kompletterande bestämmelser

De ämnen om vars innefattande i kontrollen det har beslutats med stöd av rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen och de ämnen som innefattats i kontrollen med stöd av den genom ovannämnda beslut upphävda gemensamma åtgärden 97/396/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av syntetiska droger betraktas även som sådana ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c. I fråga om dessa ämnen kan närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet, på motsvarande sätt som i fråga om de ämnen som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt c.

RP 22/2008, ShUB 5/2008, RSv 34/2008

Ikraftträdelsestadganden:

16.10.2009/775:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

22.12.2009/1568:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

24.6.2010/595:

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2010.

RP 93/2010, ShUB 16/2010, RSv 114/2010

8.4.2011/322:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

Metylendioxipyrovaleron enligt den 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt d som gällde vid denna lags ikraftträdande betraktas som sådan narkotika som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten underpunkt e.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 303/2010, ShUB 48/2010, RSv 282/2010

17.6.2011/663:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010, MiUB 23/2010, GrUU 58/2010, FvUU 35/2010, EkUU 30/2010, RSv 360/2010

22.7.2011/836:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

27.6.2014/539:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

19.12.2014/1127:

Denna lag träder i kraft den 20 december 2014.

Bestämmelserna i 33 a § om skyldigheterna vid import och lagring av för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen tillämpas emellertid först från och med den 1 april 2015.

RP 327/2014, ShUB 34/2014, RSv 243/2014, Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

24.4.2015/524:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 339/2014, ShUB 53/2014, RSv 365/2014

7.8.2015/1027:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

23.11.2018/934:

Denna lag träder i kraft den 24 november 2018.

RP 108/2018, ShUB 9/2018, RSv 122/2018

13.5.2022/323:

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2022.

RP 29/2022, ShUB 5/2022, RSv 50/2022, Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

8.7.2022/548:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

29.12.2022/1288:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 197/2022, ShUB 24/2022, RSv 169/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.