Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

21.12.2007/1277

Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra den finska handelsflottans internationella konkurrenskraft.

2 §
Tillämpningsområde

Av statens medel beviljas på det sätt som föreskrivs i denna lag stöd för att förbättra konkurrenskraften i fråga om bemanningskostnaderna för fartyg som används för sjötransport.

3 § (26.3.2021/260)
Definitioner

I denna lag avses med

1) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,

2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg,

3) bogserbåt eller skjutbogserare ett lastfartyg som är avsett att utföra bogsering eller skjutbogsering och som huvudsakligen används för transport,

4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss samt bogsering eller skjutbogsering; bogsering och skjutbogsering som huvudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren eller medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov, och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart mellan finska och utländska hamnar eller utanför Finlands territorialvatten, inbegripet trafik genom Saima kanal,

6 a) fartyg som huvudsakligen går i inrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart på Finlands territorialvatten mellan finska hamnar,

7) stödår ett kalenderår,

8) stödmyndighet Transport- och kommunikationsverket,

9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg för vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras,

10) verksamhetstid den del av kalenderåret då fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen, med undantag av de tider då fartyget har legat i docka eller i hamn obemannat.

2 kap

Handelsfartygsförteckningen

4 § (26.3.2021/260)
Inskrivning i handelsfartygsförteckningen

Stödmyndigheten ska på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i Finland registrerade

1) passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret,

2) lastfartyg som har en bruttodräktighet på minst 500, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att huvudsakligen gå i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens,

3) bogserbåtar och skjutbogserare som har en bruttodräktighet på minst 300, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att huvudsakligen gå i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens.

Ansökan kan göras av fartygets finska ägare eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland.

Den som för fartygsregistret på Åland ska i handelsfartygsförteckningen på ansökan skriva in ett fartyg som på Åland införts i fartygsregistret, på de villkor som nämns i denna paragraf.

5 §
Avförande ur handelsfartygsförteckningen

Stödmyndigheten ska på ansökan eller på tjänstens vägnar avföra ett fartyg ur handelsfartygsförteckningen, om fartyget inte längre annat än tillfälligt uppfyller villkoren för inskrivning i förteckningen.

Stödmyndigheten ska innan ett beslut om avförande ur handelsfartygsförteckningen fattas höra fartygets finska ägare eller den finska arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland, om avförandet beror på något annat än att fartyget avförts ur det finska registret. (4.5.2018/338)

Stödmyndigheten ska innan ett beslut om avförande ur handelsfartygsförteckningen fattas höra den som för fartygsregistret på Åland, om avförandet gäller ett fartyg som på Åland införts i fartygsregistret och avförandet beror på något annat än att fartyget avförts ur det finska registret. (4.5.2018/338)

3 kap

Arbetsrättsliga bestämmelser som ska tillämpas på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen

6 §
Överenskommelse genom kollektivavtal

Ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen ska iakttas finsk lag, om inte något annat föreskrivs.

Genom ett kollektivavtal som ska iakttas i anställningsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen kan annat överenskommas än vad som föreskrivs i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), sjöarbetstidslagen (296/1976), semesterlagen för sjömän (433/1984) eller samarbetslagen (1333/2021). De föreningar som ingår kollektivavtalet ska representera de arbetstagargrupper vars anställningsvillkor avtalet gäller. Av kollektivavtalet eller dess bilagor ska i detalj framgå vilka villkor som ska iakttas i stället för bestämmelser i lag. (30.12.2021/1357)

En bestämmelse i ett kollektivavtal, vilken minskar förmåner som motsvarar arbetstagarförmåner enligt för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska gemenskapens rättsakter och som föreskrivs i de ovan nämnda lagarna, är ogiltig och i stället för den ska iakttas bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska gemenskapens rättsakter eller, om detta inte är möjligt, den lag genom vilken bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska gemenskapens rättsakter har genomförts.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i 2 mom. får tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även på de arbetstagare som inte är bundna av det, men i vilkas anställningsförhållanden dess bestämmelser i övrigt ska iakttas.

7 §
En utländsk arbetstagarförenings ställning

Med avvikelse från 1 § 1 mom. i lagen om kollektivavtal (436/1946) kan, om inte respektive finländska arbetsmarknadsparter har ingått ett kollektivavtal om samma arbete, ett kollektivavtal som ska iakttas i anställningsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ingås även av en utländsk arbetstagarförening som uppfyller villkoren i Internationella arbetsorganisationens konvention angående facklig föreningsfrihet och skydd för facklig organisationsrätt (FördrS 45/1949) och Internationella arbetsorganisationens konvention angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (FördrS 32/1951).

8 §
Undantag från de arbetsrättsliga bestämmelserna i fråga om passagerarfartyg

Ombord på ett finskt passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare tillämpas inte 6 § 2–4 mom. och 7 § när fartyget går i reguljär trafik på Finland.

9 §
Domstol i tvistemål och brottmål som gäller anställningsförhållanden

Tvistemål och brottmål som gäller eller följer av anställningsförhållanden som avses i denna lag ska handläggas och avgöras av en sjörättsdomstol enligt 21 kap. 1 och 3 § i sjölagen (674/1994).

Tvistemål som gäller kollektivavtal som avses i denna lag handläggs och avgörs av arbetsdomstolen. Genom kollektivavtal som ingås med en utländsk arbetstagarförening kan likväl överenskommas att tvistemål som gäller anställningsvillkoren för en sådan arbetstagare i vars anställningsförhållande kollektivavtalet ska iakttas ska avgöras av en domstol i arbetstagarföreningens hemland.

4 kap

Stöd

10 § (26.3.2021/260)
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Stödmyndigheten ska bevilja stöd som avses i denna lag, om

1) fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks och det har uppfyllt villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks,

2) fartygets bemanningskostnader genom ett avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna lag, möjliggör internationellt konkurrenskraftig verksamhet inom sjötransport,

3) fartyget under stödåret huvudsakligen har använts i utrikes sjöfart eller är ett i 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett fartyg som under stödåret huvudsakligen har använts i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens eller i utrikes sjöfart,

4) skatter och arbetsgivaravgifter för sjömän som arbetar ombord på fartyget har betalats i Finland, samt

5) det under stödperioden inte betalas några andra stöd för att sänka fartygets bemanningskostnader än de som beviljas enligt denna lag eller lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013).

I fråga om passagerarfartyg som bedriver reguljär passagerartrafik mellan hamnar i Europeiska unionen beviljas stöd endast för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fråga om stöd för bogserbåtar och skjutbogserare beviljas av stödbeloppet enligt 11 och 12 § endast den andel som motsvarar sjötransportens andel av stödperioden.

Om fartygets ägare eller en annan arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inte enligt ett befraktningsavtal har bestämmande inflytande över den trafik som bedrivs med fartyget under avtalstiden, beviljas stöd också för den väntetid som ska betraktas som sjötransport, då fartyget av något skäl som inte har med fartyget att göra i full beredskap med den minimibemanning som det bestämts att fartyget ska ha väntar på uppdrag att transportera gods eller passagerare. I fråga om bogserbåtar och skjutbogserare beviljas för väntetiden dock endast den andel av stödet som motsvarar sjötransportdagarnas andel under stödperioden.

11 § (20.3.2015/298)
Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald

1) förskottsinnehållning som verkställs på sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del som förskottsinnehållningen har höjts så som anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt 141 a § i lagen om sjömanspensioner beaktas inte i stödets belopp, samt

3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien.

12 § (11.11.2016/940)
Stöd som betalas utifrån begränsat skattskyldiga sjömäns arbete ombord

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen begränsat skattskyldig sjöman betalas utifrån sjömannens löneinkomst från arbete ombord på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ett stöd som motsvarar för löneinkomsten under stödperioden betald

1) källskatt och

2) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Om den som betalar en lön i stället för att innehålla källskatt verkställer förskottsinnehållning ska 11 § tillämpas.

5 kap

Stödförfarandet

13 § (11.11.2016/940)
Stödperiod

Stödperioderna är tiden från den 1 januari till den 30 juni och tiden från den 1 juli till den 31 december. Stödåret är ett kalenderår.

På ansökan fastställer stödmyndigheten att stödperioden är en kalendermånad för ett passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare, till den del stödet beviljas utifrån lönebokföringen per fartyg över månatliga betalningar och utifrån de skattedeklarationer som lämnas in till Skatteförvaltningen.

14 §
Ansökan om stöd

En finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget kan ansöka om stöd. Stöd kan också sökas av en finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen på Åland eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget.

Skriftlig ansökan om stöd görs hos stödmyndigheten. Av ansökan ska framgå vilket stöd ansökan gäller och grunderna för stödet. Den sökande ska underteckna ansökan. Den sökande ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om de omständigheter som är relevanta med tanke på beviljande av stöd. Underteckningen kan också ske med elektronisk signatur.

Stöd söks för varje stödperiod med en ansökan som lämnas in till stödmyndigheten inom tre månader från det att stödperioden upphörde. (11.11.2016/940)

15 § (11.11.2016/940)
Lönebokföring

Arbetsgivaren ska ordna sin lönebokföring så att det är möjligt att per fartyg och per löntagare fastställa sjöarbetsinkomsten och beloppen av förskottsinnehållningar, källskatt och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter samt arbetsgivarandelen av sjömanspensionsförsäkringsavgifter och premier för olycksfallsförsäkring som verkställts på och betalats för inkomsten.

16 §
Nödvändiga uppgifter

Den sökande ska se till att stödmyndigheten har tillgång till alla de uppgifter om fartyget och den trafik som bedrivs med fartyget som behövs för att fastställa förutsättningarna för stödet och stödbeloppet. På begäran av stödmyndigheten ska det för varje stödperiod lämnas in ett utdrag ur skeppsdagboken samt befraktningsavtalen och andra redogörelser, vilka den sökande ska bekräfta med sin underskrift. (14.6.2013/450)

Den sökande ska till stödmyndigheten ge in kopior av de skattedeklarationer som getts in till Skatteförvaltningen och en redogörelse för vilken andel av den inkomst som avses i skattedeklarationen är sjöarbetsinkomst och vilken andel av arbetsgivarprestationerna baserar sig på sjöarbetsinkomst, hur de betalda beloppen fördelas mellan arbetsgivarens olika fartyg och, för vart och ett av fartygen, hur de är uppdelade på belopp som utgör grund för stöd och övriga belopp. (11.11.2016/940)

Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in en redogörelse per fartyg för de pensionsförsäkringsavgifter som betalats in till Sjömanspensionskassan och för de löner som utgör grund för dem. (11.11.2016/940)

Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in försäkringsbolagets redogörelse per fartyg för de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §. (11.11.2016/940)

17 § (23.11.2018/992)
Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information rätt att

1) av Skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få behövliga uppgifter om löner för arbete till sjöss,

2) av Sjömanspensionskassan för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifterna per fartyg om de pensionsförsäkringsavgifter som betalats till Sjömanspensionskassan,

3) av Tullen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifter om fartygens rutter,

4) av Transport- och kommunikationsverket för utredning och kontroll av förutsättningarna för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd enligt denna lag få uppgifter om fartygs besiktning och bemanning och om registeranteckningar som gäller fartygen.

2 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/928. (9.8.2019/928)

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.

18 §
Hörande av riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer

Stödmyndigheten ska innan ett ärende avgörs höra respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer, om den överväger att helt eller huvudsakligen förvägra stöd. Hörande ska ordnas en gång per stödår innan det första för sökanden helt eller huvudsakligen negativa beslutet fattas, om inte ytterligare hörande behövs på grund av förändrade omständigheter eller andra särskilda skäl. (11.11.2016/940)

Stödmyndigheten kan höra respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer med anledning av en ansökan om förhandsavgörande.

Vid hörande ska iakttas vad som bestäms om skyldigheten att iaktta sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

19 §
Beviljande av stöd

Stöd beviljas på ansökan i efterskott på grundval av de uppgifter som avses i 14, 16 och 17 § när de allmänna villkor för beviljande av stöd som avses i 10 § är uppfyllda.

Uppfyllandet av villkoren för beviljande av stöd granskas preliminärt i samband med behandlingen av en ansökan som avser en stödperiod, men avgörs i efterskott för hela stödåret.

20 §
Förhandsavgörande

Stödmyndigheten kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om huruvida ett fartyg under de omständigheter som nämns i ansökan kan skrivas in i handelsfartygsförteckningen och huruvida stöd enligt denna lag kan beviljas för fartyget. En förutsättning för meddelande av förhandsavgörande är att ärendet är särskilt viktigt med tanke på den sökandes ekonomiska verksamhet. I ansökan ska anges i vilken fråga förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett förhandsavgörande gäller högst till utgången av det stödår som följer efter det då avgörandet meddelas. Stödmyndigheten ska tillämpa förhandsavgörandet på det kalenderår som det har meddelats för. I fråga om ansökan av det stöd som förhandsavgörandet gäller tillämpas 14 § och vad som i övrigt bestäms i denna lag.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt.

21 §
Stödmottagarens skyldighet att anmäla ändringar

En finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland ska utan onödigt dröjsmål meddela stödmyndigheten alla sådana ändringar som kan vara av betydelse för att fartyget ska stå kvar i eller avföras ur handelsfartygsförteckningen, eller som kan påverka villkoren för beviljande av stöd eller stödbeloppet.

22 §
Återbetalning och återkrav av stöd

Om det vid en efterhandsbedömning av villkoren för stödet och stödbeloppet konstateras att den sökande har betalats stöd utan grund, ska det stöd som betalats utan grund återkrävas till finska staten,

1) om den sökande i samband med ansökan om inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller ansökan om stöd har gett oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) om den sökande har förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på godkännandet av fartyget för inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller erhållandet av stöd,

3) om den sökande trots uppmaning har vägrat att lämna väsentliga uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för att förandet av handelsfartygsförteckningen ska kunna övervakas eller som ansluter sig till erhållandet av stöd, eller

4) om stödet i övrigt har beviljats eller har betalats i väsentligt avseende utan grund eller på oriktiga grunder.

I fråga om preskribering av fordringar tillämpas vad som särskilt föreskrivs om detta. Om stöd ändå har betalats utan grund eller på oriktiga grunder på det sätt som avses i 1 mom. 4 punkten, kan det bestämmas att stödet ska återbetalas för högst det stödår då felet konstaterades och för stödåret före det. Återkravet kan frångås helt eller delvis, om det skulle leda till ett uppenbart oskäligt resultat.

På det belopp som ska återbetalas ska det från den dag då stödbeslutet för stödårets sista stödperiod meddelades betalas en ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta vid tidpunkten i fråga ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte betalas senast på förfallodagen, ska det betalas en årlig dröjsmålsränta på det i enlighet med 4 § i räntelagen (633/1982). (11.11.2016/940)

6 kap

Särskilda bestämmelser

23 § (9.8.2019/928)
Behandling av uppgifter

I fråga om behandlingen av personuppgifter som en myndighet förfogar över och som avses i denna lag ska tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt dataskyddslagen (1050/2018) och i fråga om utlämnande av uppgifter ska tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

Uppgifter om sökande som avses i denna lag samt Sjömanspensionskassans och försäkringsbolagets uppgifter kan lämnas ut till en myndighet och från en myndighet via ett tekniskt gränssnitt eller på annat sätt i elektronisk form. Lämnande av dessa uppgifter förutsätter emellertid att parterna på förhand kommer överens om sättet för lämnande av uppgifterna.

24 §
Tystnadsplikt

Den som vid utförandet av åtgärder enligt denna lag har fått kännedom om något som gäller en annan persons egenskaper, personliga förhållanden eller ekonomiska ställning, får inte i strid med personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet för utomstående röja de uppgifter som han eller hon på detta sätt har erhållit.

25 §
Bevarande av uppgifter

Stödmyndigheten ska på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994) bevara de i denna lag avsedda handlingar som hänför sig till inskrivning i och avförande ur handelsfartygsförteckningen, förhandsavgöranden samt stöd. Om arkivverket inte har förordnat att de nämnda handlingarna ska bevaras permanent, ska stödmyndigheten bevara dem i 10 år.

Bevaringstiden för handlingar och uppgifter börjar när beslut har meddelats eller när ärendet på annat sätt upphör att vara anhängigt hos stödmyndigheten.

26 §
Avgifter för beslut

För inskrivning i och avförande ur handelsfartygsförteckningen, för beslut med anledning av ansökan om stöd och för förhandsavgöranden tas det ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

27 § (26.3.2021/260)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av stödmyndigheten får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkrav av stöd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Utöver det som särskilt föreskrivs om ändringssökande har stödmyndigheten rätt att anföra besvär över ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat med stöd av denna lag, om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt stödmyndighetens beslut.

Ändring i en avgift som stödmyndigheten har fastställt i enlighet med denna lag får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

28 §
Verkställighet

Stödmyndighetens beslut kan verkställas även om det överklagas, om inte den myndighet som behandlar rättelseyrkandet eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten av beslutet, bestämmer att verkställigheten ska avbrytas eller bestämmer något annat i något annat förordnande som gäller verkställighet.

Ett beslut i ett ärende som gäller återkrav kan verkställas på det sätt som anges i 3 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

29 §
Information och meddelanden

Stödmyndigheten informerar på sin webbplats om villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd.

Stödmyndigheten informerar dem som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och har rätt att ansöka om stöd om det stöd som kan sökas, i god tid före utgången av den ansökningstid som gäller för varje stödperiod.

Stödmyndigheten lämnar för varje stödår kommunikationsministeriet uppgifter om stöd som har betalats enligt denna lag och om lagens inverkan på utvecklingen inom sjöfartsnäringen.

Angående den rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission och den samordning av stöden som förutsätts i riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport föreskrivs särskilt.

Stödmyndigheten lämnar ut uppgifter om beslut som har fattats och om stöd som har betalats enligt denna lag på det sätt som särskilt föreskrivs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och i andra bestämmelser. (9.8.2019/928)

30 §
Tillsynsmyndighet

Kommunikationsministeriet har tillsyn över verkställigheten av denna lag.

Stödmyndigheten ska övervaka att villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen iakttas och att stöden beviljas på riktiga grunder.

31 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av kommunikationsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) hur ansökan om stöd görs och uppgifter lämnas enligt 14 och 16 §,

2) hur stöd beviljas enligt 19 §, och

3) stödmottagarens anmälningsskyldighet enligt 21 §.

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 januari 2008 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) jämte ändringar.

33 §
Övergångsbestämmelse

På stödansökningar som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Stöd som utbetalas enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart beaktas som redan utbetalt stöd när stöd enligt denna lag beviljas för samma tid.

Beloppen av de förskottsinnehållningar som inte betalats in till skattemyndigheten i enlighet med lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (625/2004) beaktas som redan erlagt stöd vid fastställandet av beloppet av stöd enligt denna lag för tiden mellan den 1 januari 2008 och lagens ikraftträdande.

RP 115/2007, KoUB 13/2007, RSv 111/2007

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2008/967:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på stöd som betalas ut för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2009 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 148/2008, KoUB 13/2008, RSv 123/2008

22.12.2009/1317:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

17.6.2011/770:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

14.6.2013/450:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På stöd som betalas för kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 51/2013, KoUB 10/2013, RSv 74/2013, Kommissionens beslut SA.35110 (2012/N), EUT C/21/2013

20.3.2015/298:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Lagen tillämpas på stöd som betalas ut för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2016 och därefter.

RP 321/2014, ShUB 40/2014, RSv 270/2014

7.8.2015/994:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

11.11.2016/940:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen tillämpas dock på stöd som betalas för kostnader som har uppkommit den 1 januari 2017 och därefter.

3 § 1 mom. 9 och 10 punkten, 10 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 2 mom., 12–18 § och 22 § trädde i kraft 1.1.2018 enligt F 1151/2017.

RP 145/2016, KoUB 22/2016, RSv 117/2016

4.5.2018/338:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/992:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 992/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

19.12.2018/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Denna lag tillämpas på det stöd som betalas för kostnader som uppkommit under 2018.

RP 182/2018, KoUB 28/2018, RSv 161/2018

9.8.2019/928:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

17.12.2020/1065:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Denna lag tillämpas på det stöd som betalas för kostnader som uppkommer under 2020.

RP 209/2020, KoUB 15/2020, RSv 160/2020

26.3.2021/260:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 251/2020, KoUB 2/2021, RSv 9/2021

30.12.2021/1357:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.