Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

11.5.2007/527

Kreditupplysningslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (13.5.2022/331)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på insamling, produktion, registrering, utlämnande, användning och annan behandling av kreditupplysningar som utförs av dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Bestämmelserna i 2 kap. och i 19 § 5 och 6 mom. tillämpas på dem som bedriver kreditupplysningsverksamhet och dessutom på dem som använder kreditupplysningar och dem som annars behandlar kreditupplysningar.

2 § (13.5.2022/331)
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa tillgången till tillförlitliga kreditupplysningar, att trygga skyddet för privatlivet och skyddet för personuppgifter vid behandlingen av kreditupplysningar, att trygga fysiska personers och företags rätt att bli bedömda utifrån korrekta och relevanta uppgifter samt att främja god kreditupplysningssed.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kreditupplysningar uppgifter som gäller en fysisk persons eller ett företags betalningsförmåga eller betalningsvilja eller som på något annat sätt anger en persons eller ett företags förmåga att uppfylla sina åtaganden och som används i samband med kreditgivning och kreditbevakning,

2) företag en fysisk person som bedriver näringsverksamhet samt andra enheter som enligt 3 § 1 mom. 1–5 punkten i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet,

3) företags ansvarsperson en person som enligt ett offentligt myndighetsregister är bolagsman, ansvarig bolagsman, verkställande direktör, styrelseledamot eller ersättare, prokurist eller firmatecknare i ett företag,

4 punkten har upphävts genom L 13.5.2022/331. (13.5.2022/331)

5) personkreditupplysningar kreditupplysningar om en fysisk person och i samband med dem behandlade identifierings- och handlingsbehörighetsuppgifter om personen,

6) företagskreditupplysningar kreditupplysningar om ett företags betalningsvana, betalningsstörningar och kreditvärdighetsklass samt andra kreditupplysningar om företaget,

7) bedrivande av kreditupplysningsverksamhet insamling, produktion, registrering, utlämnande och annan behandling av information som självständig näringsverksamhet i kreditupplysningssyfte,

8) kreditupplysningsregister ett register i vilket den som bedriver kreditupplysningsverksamhet registrerar kreditinformation i syfte att lämna den ut.

4 §
Tillämpning av lagen i vissa fall

Vad som i denna lag föreskrivs om informationsinnehållet i kreditupplysningsregister skall tillämpas också på sådan information om fysiska personer eller företag som en näringsidkare har fått i uppdragsförhållanden och registrerat i sitt kundregister samt använder vid fattande av kreditbeslut för utomståendes räkning.

Denna lags 10 och 38 § tillämpas inte på näringsverksamhet där kreditvärdighetsklassificering görs och uppgifter om kreditvärdighetsklass lämnas ut antingen om börsbolag eller med samtycke eller på uppdrag av det företag som informationen gäller.

2 kap

Allmänna förpliktelser vid behandling av kreditupplysningar

5 § (13.5.2022/331)
God kreditupplysningssed

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet, den som använder kreditupplysningar och den som annars behandlar kreditupplysningar ska handla omsorgsfullt. De som bedriver kreditupplysningsverksamhet och andra som bedriver näringsverksamhet och använder eller annars behandlar kreditupplysningar ska särskilt se till att

1) kreditupplysningarnas kvalitet övervakas, fysiska personers och företags rätt att få information tillgodoses, informationssystemens datasäkerhet upprätthålls och behandlingen övervakas på behörigt sätt,

2) skyddet för fysiska personers privatliv inte inskränks utan stöd i lag,

3) fysiska personers och företags rätt att bli bedömda utifrån korrekt och relevant information inte äventyras.

Personkreditupplysningar får inte användas eller på annat sätt behandlas i något annat syfte än det för vilket de har lämnats ut ur ett i denna lag avsett kreditupplysningsregister.

6 §
Kreditupplysningarnas kvalitet och informationskällor

Som kreditupplysningar får användas och på annat sätt behandlas endast information som har tillförlitliga källor och som är behövlig och relevant för att beskriva den fysiska personens eller företagets betalningsförmåga eller betalningsvilja eller förmåga att uppfylla sina åtaganden. (13.5.2022/331)

Personuppgifter som ska användas som kreditupplysningar ska inhämtas hos den fysiska personen själv eller företaget självt, ur kreditupplysningsregister eller ur myndighetsregister där dessa uppgifter är registrerade för allmänt bruk, om det inte i lag föreskrivs om rätten att använda uppgifterna. (13.5.2022/331)

Vad som föreskrivs i 2 mom. hindrar inte en kreditgivare att använda sådana personuppgifter om en registrerads ekonomiska ställning och betalningsbeteende som kreditgivaren har fått i sitt kundförhållande till den registrerade och som är lagenligt registrerade i kreditgivarens kundregister.

7 § (13.5.2022/331)
Datasäkerhet

I samband med behandling av företagskreditupplysningar ska det vidtas sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda informationen mot obehörig åtkomst och mot förstöring, ändring, utlämnande och överföring som sker av misstag eller i strid med lag samt mot annan olaglig behandling. Vid genomförandet av åtgärderna ska hänsyn tas till de tillgängliga tekniska möjligheterna, de kostnader som orsakas av åtgärderna samt den behandlade informationens art, mängd och lagringstid.

På säkerhet i samband med behandlingen av personkreditupplysningar tillämpas artiklarna 25 och 32 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen.

3 kap

Kreditupplysningsverksamhet

8 §
Allmänna förutsättningar för bedrivande av kreditupplysningsverksamhet

Ett företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att sköta förpliktelser som avses i denna lag.

I 38 § föreskrivs om skyldigheten att göra anmälan om bedrivande av kreditupplysningsverksamhet.

9 §
Krav som gäller ledningen och personalen

Styrelseledamöterna och deras ersättare samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare i ett företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som inte enligt vad som antecknats i ett myndighetsregister eller kreditupplysningsregister har meddelats näringsförbud. En person som avses ovan anses inte vara tillförlitlig om han eller hon under de fem senaste åren genom en dom som vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff eller under de tre senaste åren till bötesstraff för ett brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som styrelseledamot eller ersättare, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Ett företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall ha tillgång till tillräcklig juridisk sakkunskap.

10 § (13.5.2022/331)
Förpliktelser som avser tjänster

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet får inte vägra att ur ett kreditupplysningsregister som är avsett för allmänt bruk lämna ut kreditupplysningar till den som enligt lag ska använda kreditupplysningar för beslutsfattande som avser en fysisk person eller ett företag.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska i enskilda fall mot skälig ersättning lämna ut kreditupplysningar till den som ber om sådana upplysningar. Den som ber om personkreditupplysningar ska lägga fram den utredning som behövs för att konstatera att utlämnandet är förenligt med lag.

En fysisk person har rätt att för sådana ändamål som nämns i 19 § mot skälig ersättning få ett utdrag med de personkreditupplysningar som har lagrats om personen i ett kreditupplysningsregister.

11 § (13.5.2022/331)
Jämlikt bemötande av fysiska personer och företag

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska se till att fysiska personer och företag bemöts jämlikt vid behandling av information som ska registreras eller har registrerats i ett kreditupplysningsregister och annars i samband med kreditupplysningsverksamhet.

4 kap

Personkreditupplysningar i ett kreditupplysningsregister och behandlingen av dem

12 § (13.5.2022/331)
Identifieringsuppgifter och uppgifter om handlingsbehörighet

I ett kreditupplysningsregister får om fysiska personer registreras nödvändiga identifieringsuppgifter samt

1) uppgifter om handlingsbehörighet, innefattande de uppgifter som var och en har rätt att få ur registret över förmynderskapsärenden i enlighet med 10 § 2 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019),

2) uppgift om kreditförbud som personen själv har anmält.

I fråga om fysiska personer får det även registreras uppgifter om företagskopplingar, innefattande uppgifter om i vilka företag personen verkar eller har verkat som ansvarsperson.

När de uppgifter som avses i 1 mom. registreras eller annars behandlas ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet se till att uppgift om behandlingen lagras i datasystemet.

13 §
Uppgifter om betalningsstörningar samt kompletterande information

I ett kreditupplysningsregister får såsom personkreditupplysningar registreras

1) uppgifter om konkurs, innefattande uppgifter som antecknats om gäldenären i det konkurs- och företagssaneringsregister som avses i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004), (13.5.2022/331)

2) uppgifter om skuldsanering, innefattande de uppgifter som antecknats om gäldenären i det skuldsaneringsregister som avses i lagen om skuldsaneringsregistret (368/2017), (13.5.2022/331)

3) uppgifter om betalningsstörning som konstaterats av en myndighet, innefattande uppgifter om en betalningsförsummelse som har konstaterats genom en domstols lagakraftvunna dom, förutsatt att betalningskravet inte bestridits med avseende på grunden eller beloppet, genom en domstols tredskodom eller i 2 kap. 26 § i utsökningsbalken (705/2007) avsedda dom om förlängning av utsökningsgrundens tidsfrist eller genom protest av en växel som gäldenären accepterat, (13.5.2022/331)

4) utsökningsuppgifter, innefattande enligt ärende specificerade uppgifter om utsökningsärenden i vilka har utfärdats hinderintyg eller lämnats uppgifter om långvarig utsökning som avses i 1 kap. 32 § 1 mom. i utsökningsbalken, (20.11.2009/933)

5) uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning, innefattande uppgifter om försummelse av en betalning enligt ett konsumentkreditavtal som avses i 14 §,

6) uppgifter om betalningsstörning som en gäldenär erkänt, innefattande uppgifter om ett skriftligt meddelande i vilket gäldenären erkänner en betalningsförsummelse och vilket lämnats i samband med ett avtal med flera borgenärer eller ett annat avtal om omfattande betalningsarrangemang, (13.5.2022/331)

7) kungörelseuppgifter, innefattande uppgifter som införts i det kungörelseregister som avses i 10 § i lagen om offentlig stämning (729/2003),

8) uppgifter om betalning, innefattande information om betalning som avser den betalningsförsummelse som lett till en anteckning om betalningsstörning som avses i 1–5 punkten, när informationen i enlighet med en lagstadgad förpliktelse har lämnats till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet eller när gäldenären har bett att en sådan registrering ska göras och lagt fram tillförlitlig utredning om betalningen eller när den som bedriver kreditupplysningsverksamhet annars har information om betalningen, (13.5.2022/331)

9) uppgifter om bedömning av kreditvärdigheten, innefattande uppgift om klassificering som avser kreditvärdighet eller någon annan uppgift om kreditvärdighet.

I kreditupplysningsregistret ska dessutom på gäldenärens begäran och utifrån en tillförlitlig utredning av denne antecknas en uppgift om att orsaken till en betalningsstörning är borgensansvar eller tredjemanspant och likaså en av gäldenären till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet överlämnad, i boförvaltarens gäldenärsutredning ingående uppgift om de huvudsakliga orsakerna till konkurs. I registret kan föras in också andra uppgifter som gäldenären har lämnat om faktorer som lett till anteckningar om betalningsstörning och om den ursprungliga tidpunkten för en betalningsstörning. (13.5.2022/331)

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska, om det utifrån allmänt tillgängliga eller till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet överlämnade uppgifter är möjligt, i kreditupplysningsregistret anteckna vilka registreringar som orsakas av en och samma betalningsförsummelse. En sådan anteckning ska dock alltid göras på begäran av gäldenären utifrån en av denne överlämnad tillförlitlig utredning. (13.5.2022/331)

När de uppgifter som avses i 1 mom. registreras eller annars behandlas ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet se till att uppgift om behandlingen lagras i datasystemet. (13.5.2022/331)

En fysisk person om vilken en i 1 mom. avsedd uppgift för första gången förts in i kreditupplysningsregistret ska informeras om vilken betydelse betalningen av fordran har för uppgiftens lagringstid. (13.5.2022/331)

14 §
Särskilda bestämmelser om betalningsstörningar som borgenären anmält

Uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning får anmälas till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet och föras in i ett kreditupplysningsregister, om betalningen har försenats minst 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen, om inte gäldenären och borgenären har ingått ett nytt betalningsavtal efter den ursprungliga förfallodagen. En förutsättning för anmälan och registrering av uppgifter om en betalningsstörning är dessutom att (13.5.2022/331)

1) det i det konsumentkreditavtal som betalningsförsummelsen hänför sig till finns ett omnämnande av att uppgifter om betalningsstörningar anmäls till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet, (13.5.2022/331)

2) borgenären minst 21 dagar före anmälan har sänt gäldenären en skriftlig betalningsuppmaning med en påminnelse om att betalningsstörningar anmäls och antecknas i kreditupplysningsregistret samt om de ovan angivna förutsättningarna för registrering av uppgifter om betalningsstörningar.

Borgenären ska underrätta den som bedriver kreditupplysningsverksamhet om betalningen av en fordran som borgenären har anmält som försummelse till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet. (13.5.2022/331)

15 §
Specialbestämmelse om behandling av uppgifter om minderåriga

I ett kreditupplysningsregister får i fråga om minderåriga som uppgifter om betalningsstörningar registreras endast utsökningsuppgifter enligt 13 § 1 mom. 4 punkten som har utlämnats ur utsökningsregistret för kreditupplysningsverksamhet.

16 § (13.5.2022/331)
Bedömning av kreditvärdighet

När den som bedriver kreditupplysningsverksamhet fastställer en fysisk persons kreditvärdighetsklass eller andra uppgifter för bedömning av kreditvärdighet som registreras i ett kreditupplysningsregister eller tillhandahålls med hjälp av det, får endast uppgifter som avses i 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 12 § 2 mom. och 13 § användas.

Om en fysisk persons kreditvärdighetsklass fastställs enbart utifrån automatiserad behandling av uppgifter, har personen rätt att uttrycka sin åsikt om kreditvärdighetsklassen och att kräva att den som bedriver kreditupplysningsverksamhet gör en ny bedömning av kreditvärdighetsklassen.

Vid fastställande av uppgifter för bedömning av kreditvärdigheten hos en fysisk person som bedriver näringsverksamhet ska 27 § iakttas.

17 §
Lagringstider för identifieringsuppgifter och uppgifter om handlingsbehörighet

Identifieringsuppgifter och uppgifter om handlingsbehörighet som gäller en fysisk person ska avföras ur kreditupplysningsregistret som följer: (13.5.2022/331)

1) identifieringsuppgifter så snart de övriga anteckningarna om personen ska avföras ur registret, (13.5.2022/331)

2) uppgifter om företagskopplingar inom ett år från det att en anteckning om att personen verkat som företagets ansvarsperson har avförts ur ett offentligt myndighetsregister, (13.5.2022/331)

3) handlingsbehörighetsuppgifter inom en månad från det att de har avförts ur registret över förmynderskapsärenden,

4) av en fysisk person anmält kreditförbud så snart personen begär detta. (13.5.2022/331)

Utan hinder av 1 mom. 2 punkten får en uppgift om företagskoppling bevaras så länge som det i registret över företagskreditupplysningar finns en anteckning om betalningsstörning som registrerats under ansvarspersonens verksamhetstid eller omedelbart därefter eller som annars klart beror på avgöranden och åtgärder som skett medan ansvarspersonen varit verksam i företaget.

18 § (13.5.2022/331)
Lagringstider för anteckningar om betalningsstörningar och kreditvärderingsuppgifter

I ett kreditupplysningsregister registrerade anteckningar om betalningsstörningar ska avföras ur registret som följer:

1) uppgifter om konkurs, inom en månad från det att uppgifterna har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret, dock senast fem år från konkursens början,

2) uppgifter om skuldsanering och kungörelser, inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från, dock uppgifter om skuldsanering där det på ansökan av gäldenären har bestämts att betalningsprogrammet ska förfalla, inom tre månader från det att gäldenären visar att betalningsprogrammet har förfallit,

3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning,

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts, att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning, att tidsfristen för utsökningsgrunden för fordran har löpt ut, att utsökningen upphör därför att skulden har preskriberats slutgiltigt med stöd av 13 a § i lagen om preskription av skulder (728/2003) eller att en dom med vilken utsökningsgrundens tidsfrist förlängts har upphävts,

5) uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning och om betalningsstörning som gäldenären erkänt, inom två år från det att uppgiften har antecknats i registret,

6) av en myndighet konstaterade uppgifter om betalningsstörning och utsökning, senast tre år från det att uppgiften registrerades i registret, om uppgiften inte enligt 3 eller 4 punkten ska avföras tidigare.

Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har fått besked om att den fordran betalats som en i 1 mom. 5 punkten avsedd anteckning baserad på en borgenärs anmälan eller en i 1 mom. 6 punkten avsedd anteckning avser, ska uppgiften om betalningsstörning avföras inom en månad från mottagandet av beskedet.

Uppgifter om bedömning av kreditvärdigheten ska avföras när de övriga anteckningarna om personen i fråga har avförts ur registret.

18 § har ändrats genom L 331/2022 och träder i kraft 1.12.2022. Den tidigare formen lyder:

18 §
Lagringstider för anteckningar om betalningsstörningar och kreditvärderingsuppgifter

I ett kreditupplysningsregister registrerade anteckningar om betalningsstörningar skall avföras ur registret som följer:

1) uppgifter om konkurs, inom fem år från konkursens början, dock inom en månad efter det att uppgifterna om konkursärendet har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret på grund av att konkursansökan har avslagits, avvisats utan prövning eller avskrivits eller konkursen har lagts ned,

2) uppgifter om skuldsanering och kungörelser, inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från, dock uppgifter om skuldsanering där det på ansökan av gäldenären har bestämts att betalningsprogrammet ska förfalla, inom tre månader från det att gäldenären visar att betalningsprogrammet har förfallit, (20.11.2009/933)

3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning, (20.11.2009/933)

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den registeransvarige har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts, att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning, att tidsfristen för utsökningsgrunden för fordran har löpt ut eller att en dom med vilken utsökningsgrundens tidsfrist förlängts har upphävts, (20.11.2009/933)

5) uppgifter om en borgenärs anmälan om betalningsstörning och om betalningsstörning som gäldenären erkänt, inom två år från det att uppgiften har antecknats i registret,

6) av en myndighet konstaterade uppgifter om betalningsstörning och utsökning, senast tre år från det att uppgiften registrerades i registret, om uppgiften inte enligt 3 eller 4 punkten skall avföras tidigare.

Om den registeransvarige har fått besked om att den fordran betalts som en anteckning om betalningsstörning enligt 1 mom. 6 punkten avser, skall uppgiften avföras inom två år från det att anteckningen gjorts.

En anteckning som avses i 1 mom. 1 och 6 punkten behöver inte avföras ur registret, om en ny anteckning om betalningsstörning som gäller den registrerade har gjorts i registret innan tidsfristen för avförande av den föregående anteckningen enligt 1 eller 2 mom. har gått ut. Alla anteckningar om en konkurs skall dock avföras inom tre månader från det att uppgifterna om den senaste konkursanteckningen har avförts ur företagssanerings- och konkursregistret, och en anteckning om en betalningsstörning som avses i 1 mom. 6 punkten senast fyra år efter det att den gjorts.

Uppgifter om bedömning av kreditvärdighet skall avföras när de övriga anteckningarna om personen i fråga har avförts ur registret.

19 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande och användning av personkreditupplysningar

Uppgifter som avses i 12 § 1 mom. och uppgifter som avses i 13 § får lämnas ut endast för beviljande av kredit och kreditbevakning. (13.5.2022/331)

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får uppgifter som avses i 12 § 1 mom. och uppgifter som avses i 13 § lämnas ut för att användas (13.5.2022/331)

1) om så särskilt föreskrivs i lag eller om utlämnandet är baserat på en myndighets lagstadgade rätt att få information,

2) när en myndighet beviljar stöd för företagsverksamhet, om personen verkar som ansvarsperson för det företag som ansökt om stöd, (13.5.2022/331)

3) för planering av indrivning,

4) för godkännande eller ställande av borgen eller tredjemanspant,

5) för hyresavtal för en bostadslägenhet eller annan lokal,

6) för fastställande av avtalsvillkor, om det är fråga om ett avtal som det enligt lag inte är möjligt att vägra ingå,

7) för att, på begäran av personen, för ett kreditinstitut eller en försäkringsanstalt upprätta ett intyg eller en rekommendation om personens förmåga att sköta sina åtaganden samt till de rapporteringsskyldiga som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) för fullgörande av skyldigheter i fråga om åtgärder för kundkontroll, (13.5.2022/331)

8) för bedömning av arbetssökande och arbetstagare enligt vad som bestäms någon annanstans i lag,

9) för bedömning av ett företags och dess ansvarspersoners förmåga att svara för sina åtaganden som avtalspart samt då en person utses till ansvarsperson för ett företag,

10) för vetenskaplig forskning, statistik och en myndighets planerings- och utredningsuppgifter, med beaktande av vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen (1050/2018). (13.5.2022/331)

Bestämmelser om behandling av personkreditupplysningar om ett företags ansvarspersoner i syfte att bedöma företagets kreditvärdighet finns i 26 och 27 §. (13.5.2022/331)

En fysisk person har rätt att få information om till vem sådana uppgifter om personen som avses i 12 § 1 mom., 13 § eller 23 § har lämnats ut under det senaste året. (13.5.2022/331)

Den som inhämtar personkreditupplysningar ur ett kreditupplysningsregister för att använda dem vid beviljande av kredit eller för ändamål som anges i 2 mom. 4–6 punkten, ska se till att den fysiska personen på förhand kan få information om att personkreditupplysningarna används och om ur vilket kreditupplysningsregister uppgifterna hämtas. (13.5.2022/331)

Den som inhämtat personkreditupplysningar ur ett kreditupplysningsregister och som avslår en ansökan om kredit utifrån uppgifter som avses i 12 § 1 mom. eller i 13 §, ska omedelbart efter beslutet informera den fysiska personen om användningen av kreditupplysningarna och om ur vilket register uppgifterna har hämtats. (13.5.2022/331)

20 §
Utlämnande av personkreditupplysningar i elektronisk form

Uppgifter som avses i 12 § 1 mom. och uppgifter som avses i 13 § får lämnas ut genom teknisk anslutning för sådana ändamål som avses i 19 §, under förutsättning att (13.5.2022/331)

1) i kreditupplysningsregistret lagras uppgifter om vilka personer sökningarna avser och för vilka ändamål personkreditupplysningarna söks,

2) mottagaren har förbundit sig att ge endast på förhand namngivna personer rätt att använda kreditupplysningsregistret,

3) i mottagarens datasystem eller, på basis av ett uppdragsavtal, i det datasystem som drivs av den som bedriver kreditupplysningsverksamhet lagras uppgifter om vilka som hämtat personkreditupplysningar och när detta har skett,

4) mottagaren regelbundet övervakar hämtandet av personkreditupplysningar ur kreditupplysningsregistret utgående från uppgifter som mottagaren själv registrerat eller som överlämnats av den som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

Personkreditupplysningar får lämnas ut i elektronisk form för sådana ändamål som avses i 19 § 2 mom. 10 punkten.

3 mom. har upphävts genom L 13.5.2022/331. (13.5.2022/331)

5 kap

Basuppgifter om företag samt uppgifter om näringsförbud

21 §
Basuppgifter om företag

Om inte ett företag eller dess representant eller ansvarsperson har samtyckt till något annat, får i ett kreditupplysningsregister som basuppgifter om ett företag registreras (13.5.2022/331)

1) företagets namn, företags- och organisationsnummer och andra identifieringsuppgifter samt kontaktuppgifter,

2) uppgifter om företagets verksamhetsområde, aktiekapital och ekonomiska ställning eller andra uppgifter ur offentliga myndighetsregister eller andra offentliga källor som gäller företaget och ger en allmän bild av dess verksamhet eller uppgifter som företaget själv har lämnat för kreditupplysningsregistret,

3 punkten har upphävts genom L 13.5.2022/331. (13.5.2022/331)

22 § (13.5.2022/331)
Anteckning som avviker från myndighetsregister

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet kan göra sådana registeranteckningar om ett företags ansvarspersoner som avviker från anteckningar i ett offentligt myndighetsregister, om anteckningarna i myndighetsregistret på grund av registreringstidpunkten eller av någon annan sådan orsak inte ger en korrekt bild av företaget och dess verksamhet eller av dem som bär ansvaret för företagets betalningsstörningar eller som har eller har haft den faktiska bestämmanderätten i företaget. Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska innan anteckningen görs eller uppgiften används för bedömning av företagets kreditvärdighet ge företaget tillfälle att be myndigheten komplettera eller korrigera registeruppgifterna, om inte detta är uppenbart onödigt.

Av en anteckning som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet gjort i enlighet med 1 mom. ska det framgå att anteckningen gjorts med stöd av denna lag.

Vad som i denna lag föreskrivs om uppgifter om företags ansvarspersoner tillämpas också på i 1 mom. avsedda anteckningar som görs av den som bedriver kreditupplysningsverksamhet.

23 § (13.5.2022/331)
Uppgifter om näringsförbud

I ett kreditupplysningsregister får registreras uppgifter om personer som har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985) och likaså uppgifter om förbudets varaktighet. Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet får lämna ut uppgift om ett gällande näringsförbud till den som använder kreditupplysningar, om det behövs för ett ändamål som anges i 19 §. Uppgiften får lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt. Uppgiften får dock inte publiceras i ett allmänt datanät.

6 kap

Företagskreditupplysningar i kreditupplysningsregister och behandling av personkreditupplysningar som företagskreditupplysningar

24 §
Uppgifter om företags betalningsstörningar samt kompletterande uppgifter

Som uppgifter om ett företags betalningsstörningar får i ett kreditupplysningsregister registreras

1) uppgifter som i det konkurs- och företagssaneringsregister som avses i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret registrerats om gäldenären och om behandlingen av ärendet, (13.5.2022/331)

2) uppgifter om betalningsförsummelser som har konstaterats genom en domstols lagakraftvunna dom eller tredskodom eller genom protest av en växel som gäldenären accepterat, (13.5.2022/331)

3) enligt ärende specificerade uppgifter om utsökningsärenden i vilka har utfärdats hinderintyg eller lämnats uppgifter om långvarig utsökning, (20.11.2009/933)

4) sådana uppgifter om gäldenären som har registrerats i det kungörelseregister som avses i 10 § i lagen om offentlig stämning, (13.5.2022/331)

5) av en skattemyndighet offentliggjorda uppgifter om sådana skattefordringar eller av en försäkringsanstalt lämnade uppgifter om försummelse av en sådan på en lagstadgad försäkring baserad fordran som kan utmätas utan dom eller beslut i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961),

6) ett av gäldenären till en borgenär riktat skriftligt erkännande av en betalningsförsummelse, (13.5.2022/331)

7) uppgift om en borgenärs betalningsuppmaning med anledning av en ostridig fordran som förfallit till betalning; uppgiften kan registreras 14 dagar från det att betalningsuppmaningen har sänts till gäldenären med uppgift om att betalningsuppmaningen offentliggörs eller antecknas i registret; uppgiften får inte registreras senare än 60 dagar efter det att betalningsuppmaningen har sänts, om det inte skriftligen eller elektroniskt har avtalats något annat mellan borgenären eller den som borgenären överlåtit indrivningen till och gäldenären. (29.4.2022/300)

En förutsättning för registrering av uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten är att borgenären senast tio dagar innan uppgiften offentliggjorts eller meddelats har sänt gäldenären en betalningsuppmaning varav framgår att försummelsen anmäls för registrering.

I kreditupplysningsregistret ska dessutom på gäldenärens begäran och utifrån en tillförlitlig utredning av denne antecknas en uppgift om att orsaken till en betalningsstörning är borgensansvar eller tredjemanspant samt en av gäldenären till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet överlämnad, i boförvaltarens gäldenärsutredning ingående uppgift om de huvudsakliga orsakerna till konkurs. I registret kan föras in också andra uppgifter som gäldenären har lämnat om faktorer som lett till anteckningar om betalningsstörning och om den ursprungliga tidpunkten för en betalningsstörning. (13.5.2022/331)

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska, om det utifrån allmänt tillgängliga eller till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet överlämnade uppgifter är möjligt, i kreditupplysningsregistret anteckna vilka registreringar som orsakas av en och samma betalningsförsummelse. En sådan anteckning ska dock alltid göras på begäran av gäldenären utifrån en av denne överlämnad tillförlitlig utredning. (13.5.2022/331)

L om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg 367/1961 har upphävts genom L om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007.

25 §
Information om företags betalningsvana

Som information om ett företags betalningsvana får registreras uppgifter om hur företaget i regel sköter sina betalningar. Anteckningar om oregelbundna betalningar får baseras endast på dröjsmål som innebär att betalningen av en ostridig fordran har försenats med mer än sju dagar.

26 § (13.5.2022/331)
Behandling av personkreditupplysningar om företags ansvarspersoner

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet får i registret över företagskreditupplysningar göra en sammanställning av de personkreditupplysningar som gäller ett företags ansvarspersoner. Uppgifter om ansvarspersonernas betalningsstörningar får lämnas ut genom teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt, om förutsättningarna enligt 19 § uppfylls.

27 §
Information som används för bedömning av företags kreditvärdighet

När man fastställer ett företags kreditvärdighetsklass eller andra uppgifter för bedömning av kreditvärdigheten som registreras i ett kreditupplysningsregister eller tillhandahålls med hjälp av det får, utöver basuppgifter om företaget och uppgifter som avses i 21–25 §, endast av företaget självt till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet överlämnade uppgifter användas. (13.5.2022/331)

Personkreditupplysningar om ett företags ansvarspersoner får användas för fastställande av företagets kreditvärdighetsklass eller för annan bedömning av företagets kreditvärdighet

1) om bedömningen gäller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag eller ett aktiebolag som i enlighet med revisionslagstiftningen inte är skyldigt att välja en godkänd revisor,

2) till dess att företaget, efter att ha införts i handelsregistret eller motsvarande myndighetsregister, har bedrivit näringsverksamhet i två räkenskapsperioder och över dem offentliggjort bokslut som enligt revisionsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om företagets verksamhetsresultat och finansiella ställning,

3) om bestämmanderätten i företaget har övergått eller majoriteten av dess ansvarspersoner har bytts ut, till dess att företaget efter den nämnda ändringen har bedrivit näringsverksamhet i två räkenskapsperioder och över dem offentliggjort bokslut som enligt revisionsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om företagets verksamhetsresultat och finansiella ställning, eller

4) om det har förflutit mer än två år från utgången av en räkenskapsperiod över vilken bolaget har offentliggjort bokslut.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte den som bedriver kreditupplysningsverksamhet eller ett företag som bedriver annan verksamhet som huvudsakligen innebär bedömning av företags kreditvärdighet, när det är fråga om upprättande av ett sådant kreditomdöme eller en sådan bedömning av kreditvärdighet som gäller ett börsbolag eller något annat företag, på beställning av sistnämnda företag eller dess finansiär.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall bereda ett företag tillfälle att ge in sitt bokslut och annan för bedömningen av företagets kreditvärdighet behövlig information innan bedömningen sker, om informationen inte kan fås ur något myndighetsregister.

28 § (13.5.2022/331)
Lagringstider för registeranteckningar

Ur register över företagskreditupplysningar ska information avföras som följer:

1) uppgifter om konkurs, inom en månad från det att uppgifterna har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret, dock senast fem år från konkursens början,

2) uppgifter om företagssanering och kungörelser, inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från,

3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning,

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts eller att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning,

5) en uppgift om betalningsstörning som gäldenären har erkänt, inom två år från det att anteckningen gjorts,

6) en anteckning om betalningsvana och kreditvärdighetsklassificering, inom sex månader från det att anteckningen gjorts, om den inte under nämnda tid ersätts med en ny anteckning,

7) i 24 § 1 mom. 2, 3, 5 och 7 punkten avsedda uppgifter om betalningsstörning, senast tre år från det att anteckningen gjordes i registret, om uppgiften inte enligt 3 eller 4 punkten i detta moment ska avföras tidigare,

8) anteckningar om näringsförbud, när näringsförbudet upphör.

Om den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har fått besked om att den fordran betalats som en i 24 § 1 mom. 2, 3, 5 eller 7 punkten avsedd anteckning avser, ska uppgiften om betalningsstörning avföras inom en månad från mottagandet av beskedet.

28 § har ändrats genom L 331/2022 och träder i kraft 1.12.2022. Den tidigare formen lyder:

28 §
Lagringstider för registeranteckningar

Ur register över företagskreditupplysningar skall information avföras som följer:

1) uppgifter om konkurs, inom fem år från konkursens början, dock inom en månad efter det att uppgifterna om konkursärendet har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret på grund av att konkursansökan har avslagits, avvisats utan prövning eller avskrivits eller konkursen har lagts ned,

2) uppgifter om företagssanering och kungörelser, inom en månad från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från,

3) en utsökningsuppgift, så snart utmätningsmannen har gjort återtagningsanmälan om långvarig eller obefogad utsökning, (20.11.2009/933)

4) en annan utsökningsuppgift, så snart den registeransvarige har fått besked om att utsökningsgrunden har upphävts eller att gäldenären har betalat den skuld som drivits in genom begränsad utsökning, (20.11.2009/933)

5) en uppgift om betalningsstörning som den registrerade har erkänt, inom två år från det att anteckningen gjorts,

6) en anteckning om betalningsvana och kreditvärdighetsklassificering, inom sex månader från det att anteckningen gjorts, om den inte under nämna tid ersätts med en ny anteckning,

7) i 24 § 1 mom. 2, 3, 5 och 7 punkten avsedda uppgifter om betalningsstörning, senast tre år från det att anteckningen gjordes i registret, om uppgiften inte enligt 3 eller 4 punkten i detta moment skall avföras tidigare,

8) anteckningar om näringsförbud, inom tre år från det att motsvarande anteckningar har avförts ur det myndighetsregister som uppgifterna härstammar från.

En anteckning som avses i 1 mom. 1 och 7 punkten behöver inte avföras ur registret, om en ny anteckning om betalningsstörning som gäller företaget har gjorts i registret innan den föregående anteckningen om betalningsstörning borde ha avförts ur registret enligt ifrågavarande bestämmelse. Alla anteckningar om en konkurs skall dock avföras inom tre månader från det att uppgifterna om den senaste konkursanteckningen har avförts ur konkurs- och företagssaneringsregistret, och en anteckning om en betalningsstörning som konstaterats av en myndighet skall avföras senast fyra år efter det att den gjorts.

7 kap

Rätt att få information samt rättelse av fel (13.5.2022/331)

29 § (13.5.2022/331)

29 § har upphävts genom L 13.5.2022/331.

30 § (13.5.2022/331)
Företags rätt att få information

Ett företag och dess representanter och ansvarspersoner har rätt att få veta vilka uppgifter om företaget och dess ansvarspersoner som registrerats i ett kreditupplysningsregister samt varifrån de registrerade uppgifterna härstammar. Ett företag och dess representanter och ansvarspersoner har dock inte rätt att få information om de företag som har lämnat de uppgifter som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet använder för framtagning av upplysningar om betalningsvana.

Bestämmelser om en i dataskyddsförordningen avsedd registrerads rätt att få information finns i dataskyddsförordningen.

30 a § (13.5.2022/331)
Begränsning av den registrerades rätt att få information

En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt att få information om den aktör till vilken personkreditupplysningar om den registrerade har lämnats ut, om uppgifterna har lämnats ut till en rapporteringsskyldig som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism för fullgörande av utredningsskyldigheten i fråga om avvikande transaktioner eller om uppgifterna har lämnats ut till centralen för utredning av penningtvätt för att förhindra, avslöja eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism.

När den registrerades rätt att få information begränsas med stöd av 1 mom. ska bestämmelserna i 34 § 3 och 4 mom. i dataskyddslagen iakttas.

31 § (13.5.2022/331)
Rättelse av fel

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska utan obefogat dröjsmål rätta sådan felaktig, bristfällig, föråldrad eller annars vilseledande information som finns i ett kreditupplysningsregister eller i en bedömning av kreditvärdighet. På begäran av ett företag eller dess representant eller ansvarsperson ska den som enligt företaget, representanten eller ansvarspersonen har fått en felaktig företagskreditupplysning underrättas om att felet i företagskreditupplysningen rättats.

Bestämmelser om rättelse av felaktiga personuppgifter finns i dataskyddsförordningen.

31 a § (13.5.2022/331)
Negativt beslut

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet och som vägrar lämna information enligt 30 § eller vägrar rätta felaktig information enligt 31 § 1 mom. ska meddela ett skriftligt beslut om saken. Av beslutet ska framgå vilka bestämmelser och fakta vägran baseras på. Till beslutet ska fogas information om rätten att få saken behandlad av dataombudsmannen.

32 § (13.5.2022/331)
Rätt att använda sitt eget språk

En fysisk person som utövar sina rättigheter i egenskap av registrerad i enlighet med dataskyddsförordningen eller sina rättigheter i enlighet med 31 § i denna lag och ett företag som utövar sina rättigheter i enlighet med 30 eller 31 § har rätt att i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få handlingarna på detta språk.

8 kap

Tillsyn

33 § (13.5.2022/331)
Tillsynsmyndighet

Tillsynen över bedrivande av kreditupplysningsverksamhet och annan behandling av kreditupplysningar enligt denna lag utövas av dataombudsmannen.

34 §
Dataombudsmannens rätt att få information och göra inspektioner

Dataombudsmannen har trots sekretessbestämmelserna rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag få tillgång till och kopior av de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över bedrivandet av kreditupplysningsverksamhet och över annan behandling av kreditupplysningar. (13.5.2022/331)

Dataombudsmannen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda den lagstadgade tillförlitligheten hos ett tillsynsobjekts styrelseledamöter och ersättare för dem samt verkställande direktör och dennes ställföreträdare. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om rätten att få uppgifter ur straffregistret.

Bestämmelser om dataombudsmannens rätt att få information och göra inspektioner när det gäller tillsynen över behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. (13.5.2022/331)

35 §
Föreskrifter

Dataombudsmannen har rätt att

1) bestämma att den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska tillgodose ett företags rätt att få information enligt 30 § eller rätta en felaktig uppgift enligt 31 § 1 mom., (13.5.2022/331)

2) ålägga den som bedriver kreditupplysningsverksamhet att inom en viss tid rätta till vad som obehörigen har gjorts eller försummats vid behandlingen av företagskreditupplysningar,

3) ålägga den som bedriver kreditupplysningsverksamhet att vidta åtgärder för att fullgöra sina i 3 kap. föreskrivna skyldigheter.

Bestämmelser om dataombudsmannens befogenheter när det gäller tillsynen över behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. (13.5.2022/331)

36 §
Vite

Dataombudsmannen kan förena rätten att få information enligt 34 § och sitt beslut enligt 35 § med vite så som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

9 kap

Särskilda bestämmelser

37 § (13.5.2022/331)
Registrering av uppgifter i vissa fall

Vad som föreskrivs i 4–6 kap. hindrar inte att den som bedriver kreditupplysningsverksamhet registrerar uppgifter om en borgenär i ett register som förs av den som bedriver kreditupplysningsverksamhet för eget bruk i syfte att fullgöra förpliktelser som anges i 13 § 3 mom., 24 § 4 mom. samt 30–31 § och hindrar inte heller att uppgifter registreras för anteckningar som avses i 22 § eller för fastställande av uppgifter om bedömning av kreditvärdighet eller för företagsundersökningar.

38 §
Anmälan om kreditupplysningsverksamhet

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet skall tre månader innan kreditupplysningar lämnas ut eller annan verksamhet inleds göra en anmälan till dataombudsmannen. Av anmälan skall framgå

1) näringsidkarens namn, verksamhetsområde, hemort och kontaktuppgifter,

2) bolagets ekonomiska och övriga förutsättningar att bedriva verksamhet i enlighet med denna lag,

3) vilka register som används inom verksamheten, vilka typer av information registren innehåller och lagringstiderna för informationen samt grunderna för kreditvärdighetsklassificering,

4) metoderna för behandling av information,

5) hur skyddet av informationen är ordnat och hur användningen av informationen övervakas.

39 §
Tystnadsplikt

Den som behandlar kreditupplysningar som avses i denna lag får inte i strid med denna lag röja vad den i detta uppdrag fått veta om en fysisk persons eller ett företags angelägenheter eller om det skydd som gäller behandlingen av kreditupplysningar. (13.5.2022/331)

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas till polis- och förundersökningsmyndigheter för utredning av brott och väckande av åtal eller när det föreskrivs i lag om skyldighet att lämna ut uppgifter.

40 §
Skadeståndsansvar

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet är skyldig att ersätta ekonomisk skada som orsakas en fysisk person eller ett företag genom användning av företagskreditupplysningar som har registrerats eller tagits fram i strid med denna lag. Vad som föreskrivs ovan tillämpas också på en sådan uppgift om ett företags ansvarsperson som den som bedriver kreditupplysningsverksamhet har registrerat med stöd av 22 §. (13.5.2022/331)

När det gäller skada som uppkommit till följd av en överträdelse av bestämmelserna om behandling av personuppgifter finns bestämmelser om rätten till skadestånd i dataskyddsförordningen. (13.5.2022/331)

På ersättning av skador som avses i denna lag tillämpas i övrigt skadeståndslagen (412/1974).

41 § (27.11.2020/881)
Sökande av ändring i dataombudsmannens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

42 § (13.5.2022/331)
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för kränkning av kommunikationshemlighet och för grov kränkning av kommunikationshemlighet finns i 38 kap. 3 och 4 § i strafflagen (39/1889), bestämmelser om straff för dataintrång och för grovt dataintrång i 8 och 8 a § i det kapitlet och bestämmelser om straff för dataskyddsbrott i 9 § i det kapitlet. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 39 § i denna lag döms i enlighet med 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i den lagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

43 § (13.5.2022/331)
Kreditupplysningsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med denna lag

1) underlåter att iaktta vad som föreskrivs om behandling av företagskreditupplysningar som registreras i kreditupplysningsregister, om information som används för fastställelse av kreditvärdighetsklass eller annan uppgift för bedömning av kreditvärdigheten i fråga om företag, om information till företag, om rättelse av företagskreditupplysningar eller om anmälan till dataombudsmannen, eller

2) ger dataombudsmannen felaktiga eller vilseledande uppgifter i ett ärende som gäller behandling av företagskreditupplysningar,

och på så sätt äventyrar företags rätt att bli bedömda på basis av korrekta och relevanta uppgifter eller tillgången till kreditupplysningar ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för kreditupplysningsförseelse dömas till böter.

10 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

45 §
Övergångsbestämmelse

Kreditupplysningsregister som har tagits i bruk före denna lags ikraftträdande skall bringas i överensstämmelse med denna lag inom ett år från ikraftträdandet.

RP 241/2006, LaUB 32/2006, RSv 315/2006

Ikraftträdelsestadganden:

18.7.2008/509:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

RP 25/2008, FvUB 8/2008, RSv 77/2008

20.11.2009/933:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska omedelbart efter utmätningsmannens meddelande eller på basis av utredning som lämnats av den registrerade ur ett kreditupplysningsregister avföra de uppgifter som avses i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken (932/2009) och som finns i registret när denna lag träder i kraft.

Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska också avföra en uppgift om betalningsstörning som finns i registret när denna lag träder i kraft, om den registrerade visar att uppgiften baserar sig på förlikning fastställd av domstol eller att det på ansökan av den registrerade har bestämts att betalningsprogrammet förfaller och det har gått minst tre månader sedan beslutet om detta gavs.

RP 93/2009, LaUB 12/2009, RSv 129/2009

27.8.2010/751:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 24/2010, EkUB 10/2010, RSv 89/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

7.8.2015/908:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

28.6.2017/459:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

27.11.2020/881:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

18.6.2021/541:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021 och gäller till och med den 30 april 2022.

På en betalningsuppmaning som avses i den 24 § 1 mom. 7 punkt som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och som har sänts till gäldenären före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 59/2021, LaUB 8/2021, RSv 79/2021

29.4.2022/300:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

Om en betalningsuppmaning som avses i den 24 § 1 mom. 7 punkt som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har sänts till gäldenären före ikraftträdandet, får uppgiften om en borgenärs betalningsuppmaning med anledning av en ostridig fordran som förfallit till betalning registreras i kreditupplysningsregistret först 21 dagar från det att betalningsuppmaningen har sänts.

RP 241/2021, LaUB 2/2022, RSv 32/2022

13.5.2022/331:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022. Bestämmelserna i 18 och 28 § träder dock i kraft först den 1 december 2022.

När 18 och 28 § i denna lag träder i kraft ska den som bedriver kreditupplysningsverksamhet

1) avföra sådana anteckningar enligt 13 § 1 mom. 3–5 punkten och 24 § 1 mom. 2, 3, 5 och 7 punkten i kreditupplysningslagen (527/2007) som omfattar uppgifter om betalning,

2) återställa sådana lagringstider som har förlängts med stöd av 18 § 3 mom. eller 28 § 2 mom. i den lagen.

RP 109/2021, LaUB 3/2022, RSv 34/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.