Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.3.2007/273

Lag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom att öka förarnas yrkesfärdigheter förbättra trafiksäkerheten och transporternas säkerhet samt förarnas förutsättningar att sköta sin uppgift.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller den yrkeskompetens som vid gods- och persontransporter i vägtrafik krävs av den som framför en lastbil eller buss eller en fordonskombination som består av ett sådant fordon och ett släpfordon. Denna lag tillämpas också på den som framför ett annat fordon eller en annan fordonskombination, om det krävs att föraren har körkort för lastbil eller buss. Bestämmelser om kompetens för förare av fordon som transporterar farliga ämnen finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). (24.5.2017/322)

Yrkeskompetens enligt denna lag krävs också av medborgare i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) samt av sådana medborgare i andra länder som är anställda i ett företag som är etablerat i en EES-stat eller som anlitas som förare av ett företag som har etablerat sig i en EES-stat.

Denna lag gäller inte förare när

1) fordonets största tillåtna konstruktiva hastighet är 45 km/h,

2) fordonet används av polisen, räddningsväsendet, en läroanstalt som svarar för utbildning inom räddningsbranschen, den prehospitala akutsjukvården, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet för transporter som hänför sig till deras uppgifter eller av Tullen i skötseln av polisuppgifter, (28.12.2012/1083)

3) fordonet provkörs eller flyttas i samband med reparation, underhåll eller besiktning, flyttas på depån i samband med tvättning, städning eller tankning eller provkörs i syfte att göra tekniska förbättringar eller när ett nytt eller ombyggt fordon provkörs innan det godkänns för trafik, (28.12.2012/1083)

4) fordonet används i brådskande nödsituationer för räddningsinsatser på order av polisen eller räddningsväsendet eller av tullen eller gränsbevakningsväsendet i skötseln av polisuppgifter,

5) fordonet används för körundervisning som ges för erhållande av körrätt eller för erhållande av grundläggande yrkeskompetens eller fortbildning enligt denna lag,

6) fordonet används i privat bruk för andra än kommersiella godstransporter,

7) en buss används i privat bruk för andra än kommersiella persontransporter för transport av personer som bor i samma hushåll som föraren och någon av dem äger bussen, eller

8) fordonet används för transport av material eller utrustning som föraren använder i sitt arbete och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift eller när fordonet används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats och framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga uppgift. (24.5.2017/322)

4 mom. har upphävts genom L 24.5.2017/322. (24.5.2017/322)

2 a § (24.5.2017/322)
Definitioner

I denna lag avses med

1) lastbil ett fordon avsett för godstransport för vars framförande krävs körrätt för fordon av klass C1 eller C,

2) buss ett fordon avsett för persontransport för vars framförande krävs körrätt för fordon av klass D1 eller D.

2 kap

Krav som gäller lastbils- och bussförare

3 §
Förarens yrkeskompetens

Lastbils- och bussförare skall ha grundläggande yrkeskompetens samt fortbildning enligt denna lag.

Den som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare får framföra lastbilar eller bussar samt fordonskombinationer av dessa av den klass som föraren har körrätt för.

4 §
Grundläggande yrkeskompetens

Grundläggande yrkeskompetens erhålls genom den utbildning för grundläggande kompetens som avses i denna lag.

Utbildningen kan också genomgås i snabbare tempo. Angående de begränsningar som snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens medför för förande av fordon föreskrivs i 8 §.

Av den som inleder utbildningen krävs inte körrätt för det fordon som används i körundervisningen. Innan körrätt för det fordon som används i undervisningen erhålls ska på körundervisningen tillämpas vad som i körkortslagen (386/2011) föreskrivs om körundervisning som ges för erhållande av körrätt. (29.4.2011/389)

4 mom. har upphävts genom L 30.12.2015/1615. (30.12.2015/1615)

5 §
Utbildning för grundläggande yrkeskompetens

Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar undervisning i de krav som transporterna ställer på förarna, omständigheter som inverkar på trafiksäkerheten och förarens och transporternas säkerhet samt i god yrkesutövning vid framförandet av fordonet och i andra föraruppgifter. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om undervisningsämnen, vilka minimikrav som gäller utbildningen, utbildningens omfattning och genomförande samt tillgodoräknande av tidigare förvärvad grundläggande yrkeskompetens eller utbildning för trafikföretagare. Utbildningsstyrelsen fastställer grunderna för en undervisningsplan och examina som skall följas i undervisningen.

Utbildningen avslutas med ett teoriprov. För avläggande av provet krävs att aspiranten har fått den undervisning som nämns i 1 mom. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om innehållet i och genomförandet av provet samt om förutsättningarna för deltagande i provet.

Den som godkänns i provet får ett betyg över genomförd utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetens. Anteckningen om genomförd utbildning kan också ingå i ett betyg över avlagd yrkesexamen som ett av undervisnings- och kulturministeriet godkänt utbildningscentrum utfärdat på basis av ett betyg som avses ovan. (11.8.2017/554)

6 §
Förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med yrkesutbildning för förare

Om utbildningen för grundläggande yrkeskompetens genomgås i samband med en minst sex månader och högst tre år lång yrkesutbildning för förare, kan det prov som avses i 5 § 2 mom. genomföras stegvis.

En studerande får under en sådan utbildning som avses i 1 mom. framföra ett fordon eller en fordonskombination i Finland, om studeranden har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen samt ett godkännandedokument som utbildningscentrumet har gett. Bestämmelser om förarens minimiålder finns i 8 och 9 §. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om godkännandedokumentet och framförande av fordon. (6.2.2015/71)

7 §
Fortbildning

För upprätthållande och komplettering av yrkeskompetensen ges förare fortbildning i de undervisningsämnen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är viktiga för förarens uppgifter. Fortbildningen omfattar dock alltid undervisning som främjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt. Trafiksäkerhetsverket fastställer ett utbildningsprogram för fortbildningen. (22.12.2009/1315)

Giltighetstiden för förarens yrkeskompetens är fem år efter uppnådd grundläggande yrkeskompetens. Genom fortbildning kan giltighetstiden förlängas med fem år i sänder. Om föraren inte har upprätthållit yrkeskompetensen genom att delta i fortbildning, kan föraren på nytt erhålla giltig yrkeskompetens genom att genomgå fortbildningen.

Fortbildningen kan ges i perioder. Utbildningscentrumet utfärdar ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildningen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fortbildningens innehåll och omfattning samt om övriga krav som gäller fortbildningen.

8 §
Minimiålder för förare

Lastbilar i klass C och fordonskombinationer i klass CE får framföras av den som har fyllt 18 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en sådan utbildning i snabbare tempo som avses i 4 § 2 mom., av den som har fyllt 21 år. Lastbilar i klass C1 och fordonskombinationer i klass C1E får dock framföras redan av den som har fyllt 18 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får framföras av den som har fyllt 21 år eller, om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo, av den som har fyllt 23 år. Bussar i klass D1 och fordonskombinationer i klass D1E får dock framföras redan av den som har fyllt 21 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

Bussar i klass D och fordonskombinationer i klass DE får med avvikelse från 2 mom. i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter framföras av den som har fyllt 21 år, även om den grundläggande yrkeskompetensen har förvärvats genom en utbildning i snabbare tempo.

9 §
Undantag i fråga om minimiåldern för bussförare

Den som har avlagt yrkesinriktad grundexamen som är inriktad på uppgifter som bussförare och har förvärvat grundläggande yrkeskompetens för bussförare får med avvikelse från 8 § 2 mom. framföra bussar i klass D1 eller klass D i Finland, med undantag för Åland, om han eller hon har fyllt 18 år och har erhållit körrätt för fordonet. I körkortslagen föreskrivs om villkor för erhållande av körrätt för buss. Bestämmelser om de begränsningar som gäller utövande av bussföraryrket före 20 års ålder finns i 2 mom. (11.8.2017/554)

En sådan person som avses i 1 mom. och som inte har fyllt 20 år får framföra bussar i klass D endast i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter eller flytta fordon i klass D utan passagerare.

10 §
Utbildningscentrum

Som utbildningscentrum för utbildning för grundläggande yrkeskompetens kan godkännas en utbildningsanordnare som har av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning enligt 23 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller av Trafiksäkerhetsverket beviljat tillstånd att hålla bilskola och meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för lastbil eller buss eller fordonskombinationer av dessa. Ett utbildningscentrum som har godkänts för utbildning för grundläggande yrkeskompetens har också rätt att ordna fortbildning, om Trafiksäkerhetsverket har godkänt det utbildningsprogram som används för fortbildningen. (11.8.2017/554)

Som ett utbildningscentrum som ger fortbildning kan också godkännas andra företag, stiftelser eller sammanslutningar som med avseende på utbildningens art och omfattning har tillräckliga pedagogiska, yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att ordna utbildningen.

Utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning kan dessutom ordnas i samband med försvarsmaktens förarutbildning, om den som anordnar utbildningen har godkänts som ett utbildningscentrum enligt denna lag.

11 §
Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

Ett utbildningscentrum skall ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till verksamhetens omfattning samt ändamålsenligt undervisningsmaterial och ändamålsenliga lokaler. Utbildningscentrumet skall också ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen och som styr, övervakar och utvecklar utbildningen och också i övrigt de facto sköter de uppgifter som ingår i uppdraget.

Lärarna skall ha de kunskaper i didaktik och pedagogik som undervisningsuppgiften förutsätter samt tillräcklig kännedom om branschen. Körlärare och föreståndare som ansvarar för undervisningen skall vid utbildning för grundläggande yrkeskompetens ha behörighet för körundervisning för erhållande av körrätt för fordon av motsvarande klass som de fordon som används i undervisningen samt erfarenhet av verksamhet som förare eller av körundervisning. Angående behörighetsvillkoren för lärare och föreståndare som ansvarar för undervisningen föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet. Utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningspersonalen har den kännedom om undervisningssektorn och branschen och de bestämmelser som gäller branschen som undervisningsverksamheten förutsätter.

Bestämmelser om de krav som gäller fordon och undervisningsmaterial som används i körundervisningen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens utfärdas genom förordning av statsrådet. (28.12.2012/1083)

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får den som studerar inom en utbildning som avses i 84 § 4 mom. i körkortslagen som ett led i den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för trafiklärare inom den examensdel som gäller yrkeskompetensutbildning inom transportbranschen vara lärare inom utbildning för grundläggande yrkeskompetens, om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik enligt 91 § i körkortslagen och uppfyller övriga krav på undervisningspraktik. (6.2.2015/71)

12 §
Godkännande av utbildningscentrum

Godkännande av ett utbildningscentrum för sådan utbildning som avses i denna lag ansöks skriftligen hos den myndighet som fattar beslut om godkännande. Av ansökan skall framgå uppgifter om undervisningen och genomförandet av den, föreståndaren som ansvarar för undervisningen och undervisningspersonalen samt om undervisningsfordon och annat undervisningsmaterial enligt vad som vid behov bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Undervisningsministeriet godkänner sådana i 10 § 1 mom. avsedda utbildningscentrum som har i paragrafen avsett tillstånd att ordna yrkesutbildning. Övriga i 10 § 1 mom. nämnda utbildningscentrum som ordnar utbildning för grundläggande yrkeskompetens samt de utbildningscentrum som avses i paragrafens 2 och 3 mom. godkänns av Trafiksäkerhetsverket. (22.12.2009/1315)

Godkännandet ges för högst den tid som det i 10 § 1 mom. avsedda tillståndet att ordna utbildning eller hålla bilskola gäller.

13 §
Tillsynen över utbildningscentrum

Den myndighet som godkänner ett utbildningscentrum svarar för tillsynen över utbildningscentrumet och den undervisning som meddelas vid det. Undervisningsministeriet kan ge uppdraget till utbildningsstyrelsen. Trafiksäkerhetsverket kan förena uppdraget att utöva tillsyn över ett utbildningscentrum med mottagandet och övervakningen av det prov som avses i 15 § genom att skaffa de nödvändiga tjänsterna på det sätt som föreskrivs i 2 mom. i nämnda paragraf. (22.12.2009/1315)

Företrädare för den myndighet som avses i 1 mom. och för dem som enligt avtal sköter uppdraget har för genomförandet av tillsynen rätt att få följa med undervisningen och få de uppgifter som behövs för tillsynen. Utbildningscentrumet skall ordna förhållandena så att inspektioner kan utföras på behörigt sätt. Inspektioner får inte företas på en plats som omfattas av hemfriden.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 1 mom. (22.12.2009/1315)

14 §
Utbildningscentrumets ansvar vid ordnande av utbildning samt återkallande av godkännandet av ett utbildningscentrum

Utbildningscentrumet ansvarar för att undervisningen överensstämmer med uppgifterna i ansökan om godkännande och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om uppgifterna i ansökan eller andra uppgifter som lämnats av sökanden ändras, ska utbildningscentrumet omedelbart anmäla ändringarna till den som enligt 13 § utövar tillsyn över utbildningscentrumets verksamhet. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet. (15.8.2008/532)

Om ett utbildningscentrum inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller de bestämmelser som gäller utbildningen inte följs eller om utbildningen inte sköts i enlighet med villkoren för godkännandet eller annars inte sköts på behörigt sätt, kan utbildningscentrumet ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Om missförhållandena inte avhjälps inom en tidsfrist som ställs av den myndighet som har godkänt utbildningscentrumet skall godkännandet återkallas. Brister och försummelser som uppdagas i samband med tillsynen skall av den som utövar tillsynen omedelbart delges den myndighet som beslutat om godkännande för vidtagande av nödvändiga åtgärder.

14 a § (15.8.2008/532)
Förvaring av handlingar som gäller utbildningen

Utbildningscentrumet ska förvara de handlingar som gäller ordnandet av fortbildning och dem som genomgått fortbildning så länge intyget över genomgången fortbildning kan användas för att ansöka om ett yrkeskompetensbevis eller en anteckning om yrkeskompetens i körkortet. Därefter ska personuppgifterna om dem som genomgått utbildningen utplånas. Uppgifter får för behandlingen av ett ansökningsärende lämnas till den som beviljar yrkeskompetensbevis eller körkortstillstånd.

15 § (6.2.2015/71)
Prov

För anordnande och övervakning av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som är godkända av undervisnings- och kulturministeriet samt för utfärdande av de betyg som avses i 5 § 3 mom. svarar under Utbildningsstyrelsens tillsyn den arbetslivskommission som avses i 119 § i lagen om yrkesutbildning. (11.8.2017/554)

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Också försvarsmakten kan ordna och övervaka prov som hänför sig till utbildning enligt 10 § 3 mom.

Den som bedömer prov ska ha den sakkunskap och det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Bestämmelser om behörighetsvillkoren för den som bedömer prov får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Företrädare för den i 1 och 2 mom. nämnda myndigheten har rätt att få följa med prov för att säkerställa att de genomförs och förlöper på behörigt sätt.

16 §
Platsen för deltagande i utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning

Grundläggande yrkeskompetens skall förvärvas enligt denna lag om förarens permanenta bosättningsort så som den anges i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter är belägen i Finland. En förare som avses i 2 § 2 mom. skall förvärva grundläggande yrkeskompetens enligt denna lag om föraren är anställd av ett företag som är etablerat i Finland eller han eller hon har beviljats arbetstillstånd i Finland.

Fortbildning kan avläggas enligt denna lag om förarens i 1 mom. avsedda permanenta bosättningsort är belägen i Finland eller om föraren arbetar i Finland.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om i denna paragraf avsett förvärvande av yrkeskompetens eller avläggande av fortbildning i Finland.

17 §
Påvisande av yrkeskompetens

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i denna lag ges föraren på ansökan ett yrkeskompetensbevis eller görs på ansökan en anteckning om yrkeskompetensen i förarens körkort.

Föraren skall medföra det dokument som avses i 1 mom. vid körning och på uppmaning visa det för polisen eller någon annan trafikövervakare. Om föraren inte har dokumentet med sig kan polisen avbryta körningen. Om förarens identitet konstateras på ett tillförlitligt sätt, kan det tillåtas att körningen fortsätter. Föraren kan samtidigt åläggas att inom en viss tid visa upp dokumentet för polisen.

Ett fordon eller en fordonskombination får med undantag för de körningar som avses i 2 § 3 mom. överlåtas endast till en sådan person vars yrkeskompetens har konstaterats med ett sådant dokument som avses i 1 mom. för att framföras av denne.

18 §
Modellen för yrkeskompetensbeviset

Yrkeskompetensbeviset för förare skall motsvara den modell som finns i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG.

Genom förordning av statsrådet bestäms om de anteckningar som skall ange yrkeskompetens. Genom förordning av kommunikationsministeriet kan vid behov utfärdas bestämmelser om antecknandet av uppgifter på yrkeskompetensbeviset.

19 §
Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-stater eller i landskapet Åland (28.12.2012/1083)

Innehavare av dokument som utfärdats i någon annan EES-stat än Finland eller i landskapet Åland och som överensstämmer med 18 § 1 mom. får framföra lastbil eller buss i Finland. Bestämmelser om ömsesidigt erkännande av körkort och anteckningarna i dem finns i körkortslagen. (28.12.2012/1083)

Genom förordning av statsrådet bestäms om sådana andra dokument än de som avses i 1 mom. med vilka de förare som avses i 2 § 2 mom. och som är anställda i företag som är etablerade i en EES-stat eller som anlitas av ett sådant företag kan påvisa sin yrkeskompetens.

I fråga om påvisande av yrkeskompetensen gäller vad som bestäms i 17 § 2 och 3 mom.

20 § (6.2.2015/71)
Behörighet i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket beviljar yrkeskompetensbevis för förare samt duplettexemplar. Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan återkalla yrkeskompetensbevis för förare.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av yrkeskompetensbevis.

Yrkeskompetensbevis återkallas av polisen.

20 a § (6.2.2015/71)
Serviceuppgifter i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 20 § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 20 § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta yrkeskompetensbeviset, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot bevis som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter enligt detta moment i anslutning till beviljande av yrkeskompetensbevis. De uppgifter som avses i 20 § 1 mom. ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. På det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 20 § 1 mom. tillämpas vad som i körkortslagen bestäms om avtal när vissa tillståndsuppgifter sköts som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

20 b § (6.2.2015/71)
Hur ansökningsärenden som gäller yrkeskompetensbevis inleds

Ansökningar om yrkeskompetensintyg för förare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

20 c § (6.2.2015/71)
Serviceuppgifter i anslutning till mottagning och övervakning av prov

Trafiksäkerhetsverket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka prov som avses i 15 § 2 mom. samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamensverksamheten eller separat från den, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamheten som en serviceuppgift.

20 d § (6.2.2015/71)
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis för förare beviljas sökande som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens eller genomgått fortbildning enligt denna lag och som har den i Finland giltiga körrätt som är en förutsättning för yrkeskompetens. Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid som upphör samtidigt som yrkeskompetensen.

Bestämmelser om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskompetensbevis och om ersättande av bevis som har utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller i landskapet Åland med yrkeskompetensbevis för förare enligt denna lag eller med en motsvarande anteckning i körkortet i enlighet med denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Innan det dokument som avses i 18 § 1 mom. lämnas ut, kan en förare av särskilda skäl och för en bestämd tid ges ett tillfälligt dokument för att påvisa yrkeskompetensen. Det tillfälliga dokumentet godkänns som bevis för yrkeskompetensen endast i Finland med undantag för Åland. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillfälliga dokument.

Yrkeskompetensbevis för förare kan sändas till sökanden per post. På sändande av yrkeskompetensbevis tillämpas då bestämmelserna i körkortslagen och med stöd av den om sändande av körkort till sökanden per post. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av beviset och förfarandet vid beviljande.

20 e § (6.2.2015/71)
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 20 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 20 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 20 a § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

21 § (6.2.2015/71)
Återkallande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis kan på ansökan av innehavaren återkallas av Trafiksäkerhetsverket.

22 § (6.2.2015/71)
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet. Ansökan lämnas till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av vad som i körkortslagen föreskrivs om ansökan om körkort och körkortstillstånd.

23 § (22.12.2009/1315)
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

I lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) föreskrivs om införande av uppgifter som gäller yrkeskompetens i fordonstrafikregistret. Den som utfärdar intyg enligt 5 § 3 mom. eller 7 § 3 mom. i denna lag, den som enligt 12 och 14 § fattar beslut om godkännande av utbildningscentrum eller om återkallande av godkännande, den som enligt 20 eller 21 § fattar beslut om beviljande eller återkallande av yrkeskompetensbevis för förare eller duplettexemplar samt ett utbildningscentrum ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla de nödvändiga uppgifter som ska lagras i registret. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om anmälan och anmälningsförfarandet.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. och att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av prov enligt 20 c § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i den paragrafen. Verket kan ordna registreringen av uppgifter i anslutning till serviceuppgifter som gäller yrkeskompetensbevis med iakttagande av 20 a §. (6.2.2015/71)

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter när det ordnar de tjänster som avses i 2 mom.

3 kap

Särskilda bestämmelser

24 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 3 § 1 mom. om yrkeskompetens som krävs av förare, mot bestämmelserna om överlåtelse av fordon i 17 § 3 mom. eller mot bestämmelserna om framförande av fordon i 8 eller 9 §, ska för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. (18.11.2016/1001)

Den som bedriver sådan utbildnings-, prov- eller tillsynsverksamhet som avses i denna lag utan sådant godkännande eller avtal eller annan sådan rätt som avses i denna lag, skall för olovligt bedrivande av utbildning för yrkeskompetens för förare dömas till böter.

3 mom. har upphävts genom L 6.2.2015/71. (6.2.2015/71)

24 a § (18.9.2009/699)
Hänvisningar till straffbestämmelser någon annanstans i lag

Bestämmelser om straff för förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 10 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen finns i 44 kap. 13 § i strafflagen och om straff för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen i 19 § i lagen om transport av farliga ämnen.

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare vid brott mot skyldigheten att medföra och uppvisa en handling som påvisar yrkeskompetensen enligt 17 § 2 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016). (18.11.2016/1001)

25 §
Straffrättsligt tjänsteansvar

På en person som sköter uppgifter vid mottagande, bedömning och övervakning av prov samt vid beviljande av yrkeskompetensbevis tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

26 § (7.8.2015/990)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket eller en provmottagare som avses i 20 c § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Beslut av undervisnings- och kulturministeriet, beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag liksom beslut av polisen får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som gäller återkallande av godkännandet av ett utbildningscentrum och återkallande av ett yrkeskompetensbevis får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Om en sökande beviljas yrkeskompetensbevis enligt ansökan ska sökanden inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Beslut om återkallande av yrkeskompetensbevis kan verkställas trots ändringssökande.

På sökande av ändring i ett beslut av ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas 55 och 111–117 § i lagen om yrkesutbildning. (11.8.2017/554)

27 § (22.12.2009/1315)
Handräckning

Trafiksäkerhetsverket samt den som sköter tillsynsuppgifter i enlighet med 13 § har rätt att få handräckning av polisen vid tillsynen över att denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

4 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

Bussförare skall uppfylla behörighetsvillkoren enligt denna lag från och med den 10 september 2008 och lastbilsförare från och med den 10 september 2009.

29 §
Övergångsbestämmelser

Den grundläggande yrkeskompetens som avses i denna lag krävs inte av bussförare som har erhållit körrätt för buss före den 10 september 2008 och av lastbilsförare som har erhållit körrätt för lastbil före den 10 september 2009.

En i 1 mom. avsedd förare skall dock för att få fortsätta köra sådana transporter som avses i denna lag genomgå fortbildning enligt denna lag inom fem år från den tidpunkt som nämns i 1 mom. och därefter så som föreskrivs i 7 § 2 mom.

Om avvikelser från den i 2 mom. eller i 7 § 2 mom. föreskrivna fristen på fem år måste göras för att tidpunkten för fortbildningen skall anpassas till körkortets giltighetstid eller till följd av arrangemang som ett stegvis genomförande av fortbildningen förutsätter, kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att fortbildningen kan genomgås tidigast två år före eller senast två år efter den i momentet föreskrivna tidpunkten.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 149/2006, KoUB 33/2006, RSv 251/2006, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG (32003L0059); EGT nr L 226, 10.9.2003, s. 4

Ikraftträdelsestadganden:

15.8.2008/532:

Denna lag träder i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008, KoUB 7/2008, RSv 57/2008

18.9.2009/699:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 33/2009, KoUB 10/2009, RSv 76/2009

22.12.2009/1315:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna i denna lag om avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Trafiksäkerhetsverket gäller också avtal som ingåtts med och beslut som fattats av Fordonsförvaltningscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

29.4.2011/389:

Denna lag träder med de undantag som föreskrivs i 2 mom. i kraft den 19 januari 2013.

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. 2 punkten och 15 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2010, KoUB 23/2010, RSv 269/2010

28.12.2012/1083:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

RP 144/2012, KoUB 20/2012, RSv 152/2012

6.2.2015/71:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagens 20 d § 1 och 4 mom. träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om antecknande av yrkeskompetens i körkortet som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Om giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som har beviljats före ikraftträdandet enligt 2 mom. löper ut tidigare än vad som föreskrivs i 7 § 2 mom. på den grunden att körrätten upphör före det, kan föraren beviljas ett nytt bevis för den tid som återstår av den yrkeskompetensperiod som avses i nämnda moment utan att utredning om fortbildning krävs. Detsamma gäller antecknande av yrkeskompetens i körkortet.

Efter att denna lag trätt i kraft får polisen på begäran och trots körförbud lämna ut ett återkallat yrkeskompetensbevis till innehavaren.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

7.8.2015/990:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

4.9.2015/1113:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 307/2014, KuUB 25/2014, RSv 368/2014

30.12.2015/1615:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 84/2015, KoUB 14/2015, RSv 86/2015

18.11.2016/1001:

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

L 1001/2016 trädde i kraft 1.12.2016 enligt L 983/2016.

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

24.5.2017/322:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

11.8.2017/554:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.