Beaktats t.o.m. FörfS 130/2020.

30.12.2004/1281

Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen

Understöd kan beviljas av Statens bostadsfonds medel för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov så som föreskrivs i denna lag.

På de understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Syfte

Syftet med understöden är att öka utbudet på hyresbostäder med skäliga boendekostnader som lämpar sig för boendebehoven hos personer tillhörande grupper med särskilda behov och att därigenom förbättra bostadsförhållandena för dessa.

3 § (21.12.2016/1348)
Grupper med särskilda behov

Understöd kan beviljas för bostadsprojekt till boendegrupper som behöver särskilt stöd och

1) som har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låg inkomstnivå,

2) för vilka det är en förutsättning för boendet att det finns utrymmen för produktion av stödtjänster,

3) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena förutsätter att det i bostadshuset eller bostaden finns speciallösningar i betydande mån i fråga om utrymmen och utrustning utöver de utrymmen enligt 2 punkten som krävs för stödtjänster, eller

4) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena förutsätter att det i bostadshuset eller bostaden finns exceptionellt krävande eller dyra lösningar i fråga om utrymmen och utrustning utöver de utrymmen enligt 2 punkten som krävs för stödtjänster.

4 § (9.12.2016/1062)
Understödsobjekt

Understöd kan beviljas för byggande, anskaffning eller ombyggnad av hyreshus eller hyresbostäder, om lån som beviljats för samma objekt godkänns som räntestödslån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), nedan räntestödslagen. I ett hyreshus som är föremål för understöd får det finnas sådana serviceutrymmen som används också av andra personer än de som bor i huset, förutsatt att dessa utrymmen har en skälig dimension och att det finns ett långvarigt behov av dem på orten. (21.12.2016/1348)

Understöd beviljas dock inte, om räntestödslåntagaren är ett bolag som avses i 5 § 2 mom. i räntestödslagen eller om det är fråga om en delägarbostad som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002).

5 §
Fullmakt att bevilja understöd och dispositionsplan

Understöd kan beviljas inom ramen för den fullmakt som fastställts i statsbudgeten.

Statsrådet kan vid behov i en dispositionsplan besluta om de regionala grunderna för användning av de understöd som delas ut på grundval av fullmakten och om fördelningen av understöden mellan olika objekt för grupper med särskilda behov på grundval av bostadsbehovet.

6 §
Förutsättningar för beviljandet

För att understöd skall beviljas förutsätts att

1) bostadshuset och bostäderna lämpar sig för personer som hör till en grupp med särskilda behov,

2) personer som hör till en grupp med särskilda behov har ett långvarigt behov av bostad på orten, och att

3) den kommun där bostadshuset är beläget förordar att understöd beviljas.

För att understöd ska beviljas förutsätts dessutom att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner en projektplan som visar att projektet som helhet är motiverat i ekonomiskt och funktionellt hänseende. (26.6.2008/448)

7 § (9.12.2016/1062)
Understödstagare

Om bostäderna är avsedda för en sådan grupp av personer som avses i 3 § 1 punkten, kan understöd beviljas alla räntestödslåntagare som avses i 5 § 1 mom. i räntestödslagen.

Om bostäderna är avsedda för personer som tillhör någon av de grupper som avses i 3 § 2–4 punkten, kan understöd beviljas kommuner, samkommuner eller sådana aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilka en kommun eller samkommun har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen (1336/1997). Understöd kan också beviljas andra räntestödslåntagare som bedöms kunna producera och förvalta bostadshus eller bostäder som avses i 6 §.

8 § (18.10.2019/1022)
Understödets storlek

För de bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader som godkänts för finansiering med räntestödslån kan understöd beviljas till högst

1) 15 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 1 punkten,

2) 25 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 2 punkten,

3) 40 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 3 punkten,

4) 50 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 4 punkten.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ska när den beviljar understöd beakta också objektets omfattning och kostnader, hyrans skälighet samt hyresbetalningsförmågan hos dem som hör till gruppen med särskilda behov.

9 §
Övrig finansiering

Understöd beviljas endast för sådana projekt som inte har beviljats annat offentligt stöd för finansieringen, med undantag av räntestöd eller understöd som beviljas av Statens bostadsfond samt stöd från en kommun eller samkommun. Understöd enligt denna lag beviljas dock inte för den del av totalkostnaderna som skall finansieras och för vilken beviljas sådant annat offentligt stöd som nämns ovan.

10 § (26.6.2008/448)
Statsbidragsmyndighet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet vid understödsförfarandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om ansöknings- och utbetalningsförfarandet och om de utredningar som ska fogas till ansökningarna.

11 § (21.12.2016/1348)
Användningen av bostäderna

En bostad för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad understöd har beviljats ska i 20 år efter det att den första understödsposten har betalats användas som hyresbostad för personer som tillhör den grupp med särskilda behov som angetts vid beviljandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan på ansökan och på villkor som den ställer bevilja tillstånd att avvika från det krav som anges i 1 mom., om ett tillstånd förhindrar att bostäder står underutnyttjade eller om det finns något annat särskilt skäl. Om det är fråga om ett litet antal bostäder och situationen är förändrad under högst två år krävs inte något ovan avsett tillstånd men understödstagaren ska göra en anmälan om saken till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Om det i ett bostadshus finns sådana utrymmen som är avsedda att användas också av andra personer än de som bor i huset, ska dock en tillräckligt stor del av utrymmena vara reserverad för dem som bor i huset. Finansierings-, underhålls- och driftskostnaderna för utrymmena får ingå i den hyra som tas ut hos de boende endast till den del utrymmena är reserverade för de boende. Över inkomster och utgifter som orsakas av utrymmen som är avsedda att användas av andra än dem som bor i huset ska föras en skild bokföring.

12 § (26.6.2008/448)
Återbetalning och återkrav av understödet

På återbetalning och återkrav av statsunderstöd tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen. Om understödstagaren använder eller har använt ett hyreshus eller en hyresbostad i strid med kraven i 11 § eller om ett hyreshus eller en hyresbostad som omfattas av begränsningen av användning av bostäderna och som har finansierats med understödet eller aktier som berättigar till besittning av ett hyreshus eller en hyresbostad säljs eller på annat sätt övergår i någon annans ägo eller om huset eller bostaden förstörs i samband med en olyckshändelse under den tid som anges i 11 §, ska understödstagaren underrätta Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet om saken på förhand eller, när det är fråga om en olyckshändelse, inom en månad från händelsen.

13 § (7.8.2015/1048)
Ändringssökande

En sökande får söka ändring i ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet på det sätt som anges i statsunderstödslagen.

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande av understöd får dock inte överklagas genom besvär.

14 § (26.6.2008/448)
Ledning, tillsyn och granskningsrätt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet leder och övervakar användningen av understöden samt iakttagandet av den bostadsbruksförpliktelse som är förenad med understödet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller en tjänsteman som centralen har förordnat har rätt att av understödstagaren få alla handlingar och upptagningar som anses nödvändiga för tillsynen samt rätt att ta sådana kopior av dem som är nödvändiga för tillsynen. Understödstagaren ska dessutom utan obefogat dröjsmål lämna de uppgifter och utredningar vilka begärts av den som är behörig att utföra granskningen och vilka behövs för tillsynen.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2004, MiUB 18/2004, RSv 194/2004

Ikraftträdelsestadganden:

18.8.2006/719:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 47/2006, MiUB 4/2006, RSv 65/2006

26.6.2008/448:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2008, MiUB 5/2008, RSv 71/2008

11.6.2010/491:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2010.

Lagen tillämpas på ansökningar som kommit in till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet den 1 januari 2010 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 36/2010, MiUB 6/2010, RSv 74/2010

7.8.2015/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

9.12.2016/1062:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 155/2016, MiUB 12/2016, RSv 158/2016

21.12.2016/1348:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På ansökningar som var anhängiga vid Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet när denna lag trädde i kraft tillämpas 3 och 8 § i den lydelse de hade vid lagens ikraftträdande. På bostäder som beviljats understöd för byggande, anskaffning eller ombyggnad före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 11 § 2 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet.

RP 227/2016, MiUB 18/2016, RSv 207/2016

18.10.2019/1022:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 16/2019, MiUB 1/2019, RSv 6/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.