Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.2.2004/150

Lag om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål från Finland till en främmande stat eller från en främmande stat till Finland.

2 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

I fråga om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer iakttas utöver bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994).

Utan hinder av bestämmelserna i denna lag gäller beträffande tillfälligt överförande av frihetsberövade personer dessutom vad som särskilt bestäms om detta eller föreskrivs i internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Bestämmelser om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen finns i lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (430/2017). Denna lag tillämpas dock i förhållande till republiken Irland och Konungariket Danmark. (28.6.2017/435)

3 §
Behörig myndighet

Beslut om att lämna eller begära sådan internationell rättshjälp som avses i denna lag fattas av justitieministeriet.

4 §
Tillfälligt överförande på framställning av en utländsk myndighet

En person som är berövad friheten i Finland kan på framställning av en myndighet i en främmande stat tillfälligt överföras till denna stat, om det är nödvändigt att den frihetsberövade är personligen närvarande där i ett brottmål i annan egenskap än som svarande vid rättegången.

Förutom på de grunder för förvägrande som anges i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden kan överförande enligt 1 mom. förvägras, om

1) den frihetsberövade personens närvaro är nödvändig i ett brottmål som är anhängigt i Finland,

2) ett överförande kunde leda till att tiden för frihetsberövandet förlängs, ifall det inte finns synnerligen vägande skäl för överförandet, eller om

3) något annat tvingande skäl utgör hinder för överförandet.

En framställning från en myndighet i en främmande stat om att en person som är berövad friheten i denna stat tillfälligt skall överföras till Finland kan bifallas, om det är nödvändigt att den frihetsberövade är personligen närvarande i Finland i ett brottmål i annan egenskap än som svarande vid rättegången.

5 §
Framställning av justitieministeriet om tillfälligt överförande

Justitieministeriet kan hos en myndighet i en främmande stat göra en framställning om att en person som är berövad friheten i denna stat tillfälligt skall överföras till Finland, om det är nödvändigt att den frihetsberövade är personligen närvarande i Finland i ett brottmål i annan egenskap än som svarande vid rättegången.

Justitieministeriet kan också hos en myndighet i en främmande stat göra en framställning om att en person som är berövad friheten i Finland skall överföras till denna stat, om det är nödvändigt att den frihetsberövade är personligen närvarande i den främmande staten i ett brottmål i annan egenskap än som svarande vid rättegången.

Framställning om att tillfälligt överföra en person som är berövad friheten i Finland till en främmande stat får inte göras, om ett överförande kunde förlänga tiden för frihetsberövandet, ifall det inte finns synnerligen vägande skäl för överförandet, och inte heller om något annat tvingande skäl utgör hinder för överförandet.

6 §
Transport

Justitieministeriet kan med beaktande av vad som bestäms i 12 och 13 § lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden tillåta att en person som skall överföras från en främmande stat till en annan främmande stat transporteras via Finland.

7 § (11.4.2014/305)
Samtycke

En finsk medborgare eller den som är stadigvarande bosatt i Finland får inte överföras enligt 4 eller 5 § utan att han eller hon har gett sitt samtycke till förfarandet med tillfälligt överförande.

Också för överföring av någon annan än en finsk medborgare eller en person som är stadigvarande bosatt i Finland till en annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge i sådana fall som avses i 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. krävs det samtycke av den berörda personen.

En finsk medborgare får inte transporteras via Finland enligt 6 § utan att han eller hon har gett sitt samtycke till transporten.

Samtycke enligt denna paragraf ska ges skriftligen.

8 §
Villkor och förutsättningar

I en överenskommelse med en främmande stat om att tillfälligt överföra en person skall anges den tidpunkt när personen senast skall återföras.

När en framställning görs om att överföra en person från Finland och när samtycke ges till detta skall i tillämpliga delar iakttas de villkor som anges i lagen om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning (11/1994) och i tillämpliga delar de villkor i 22 § lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden som gäller en persons rätt att vägra vittna och yttra sig.

Också andra nödvändiga villkor kan ställas i framställningen och när samtycke ges.

Den tid en person är berövad friheten på grund av det tillfälliga överförandet skall i Finland avräknas på det sätt som föreskrivs i 6 kap. 13 § strafflagen (39/1898).

9 §
Vissa bestämmelser om förfarande

Innan justitieministeriet beslutar att överföra en person från Finland till en främmande stat eller att göra en framställning om detta, skall ministeriet ge den berörda personen tillfälle att bli hörd.

Den som överförs från Finland till en främmande stat skall ges tillfälle att anlita ett sådant biträde som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. rättegångsbalken vid det hörande som avses i 1 mom. och vid den domstolsbehandling som avses i 10 §. Justitieministeriet förordnar biträdet på begäran av den som skall överföras och betalar av statens medel en skälig ersättning till biträdet mot räkning.

Den som har överförts till eller som transporteras via Finland skall hållas i förvar, om inte den främmande stat från vilken den som saken gäller har överförts begär att han eller hon skall friges. När någon hålls i förvar skall bestämmelserna i häktningslagen (768/2005) iakttas i tillämpliga delar. (23.9.2005/775)

Angående immunitet gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning.

10 §
Ändringssökande

En person som skall överföras från Finland till en främmande stat kan hos tingsrätten på den ort där han eller hon hålls i förvar överklaga ett beslut om att lämna eller begära rättshjälp som justitieministeriet har fattat med stöd av 4 § 1 mom. eller 5 § 2 mom. Besvär skall anföras inom sju dagar från det att personen i fråga fick del av beslutet.

Besvären ska behandlas skyndsamt. Justitieministeriet ska höras i saken. Vid behandlingen av saken ska i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om handläggning av häktningsärenden. (22.7.2011/829)

Den som skall överföras får dock överklaga tingsrättens beslut på det sätt som bestäms om sökande av ändring i en tingsrätts avgöranden. Tingsrättens beslut kan verkställas trots besvär, om inte tingsrätten eller fullföljdsdomstolen bestämmer annorlunda.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

RP 31/2003, LaUB 4/2003, RSv 92/2003, Rådets akt (2000/C 197/01); EGT nr C 197, 12.7.2000, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

23.9.2005/775:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004, LaUB 10/2005, GrUU 20/2005, RSv 98/2005

23.11.2007/1051:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 14/2007, LaUB 5/2007, RSv 37/2007

22.7.2011/829:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

24.1.2013/65:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2013.

11.4.2014/305:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2014.

RP 213/2013, LaUB 2/2014, RSv 23/2014

28.6.2017/435:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

På begäranden om rättslig hjälp som har översänts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

I förhållande till en sådan medlemsstat i Europeiska unionen som inte när denna lag träder i kraft har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till dess att medlemsstaten i fråga har genomfört direktivet.

RP 29/2017, LaUB 7/2017, RSv 65/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU (32014L0041); EUT L 130, 1.5.2014, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.