Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

20.2.2004/137

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.5.2020/349)
Registrets ändamål och personuppgiftsansvarig

Över konkurs- och företagssaneringsärenden förs det ett gemensamt register, för vilket Rättsregistercentralen är personuppgiftsansvarig. Registrets ändamål är att säkerställa att aktuella uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakningen av borgenärernas intressen samt tryggandet av utomståendes intressen och rättigheter.

2 §
Införande av uppgifter

En domstol som behandlar ett konkurs- eller företagssaneringsärende skall föra in uppgifterna i registret enligt vad som bestäms i denna lag. Närmare bestämmelser om införande av uppgifter utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

3 §
Uppgifter om en konkursansökan

När en konkursansökan har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och datum när ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

3) vem som har gjort konkursansökan och dennes kontaktuppgifter (processadress).

Om gäldenären är en fysisk person, ska Rättsregistercentralen föra in uppgift om gäldenärens födelsetid och födelseort i registret. (16.6.2017/367)

4 § (16.6.2017/367)
Övriga uppgifter om konkursärenden som ska föras in i registret

Angående behandlingen av ett konkursärende ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) datum och klockslag för när beslutet att försätta gäldenären i konkurs fattades,

2) huruvida domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1, 3.2 eller 3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden,

3) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna,

4) att ansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits eller överförts eller återförvisats till en annan domstol,

5) att konkursen har lagts ned eller förfallit,

6) att konkursen har fortsatt som offentlig utredning och att förvaltningen av konkursboet har återförts på borgenärerna,

7) att utdelningsförteckningen har fastställts,

8) den domstol hos vilken ändring får sökas i beslutet att försätta gäldenären i konkurs, samt om tidsfristerna för sökande av ändring,

9) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 1–5 eller 7 punkten.

Rättsregistercentralen ska i registret föra in uppgift om datum och klockslag för när uppgifterna enligt 1 mom. 1 punkten syns i registret.

Rättsregistercentralen ska i registret utifrån vad boförvaltaren uppger föra in uppgifter om

1) bevakningsdagen,

2) namnet på och kontaktuppgifterna för den boförvaltare som tar emot bevakningsskrifterna,

3) tiden och platsen för ett borgenärssammanträde som hålls före bevakningsdagen,

4) att slutredovisningen har godkänts,

5) huruvida gäldenären har egendom när konkursen avslutas, om gäldenären är en juridisk person.

Uppgifter som avses i 3 mom. 3 punkten ska föras in i registret senast två veckor före sammanträdet.

Uppgifter som avses i 3 mom. kan föras in i registret också genom att de förs in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, därifrån de på elektronisk väg överförs till registret.

5 §
Uppgifter om en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende

När en ansökan som gäller ett företagssaneringsärende har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och datum när ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

3) vem som har gjort ansökan om saneringsförfarande och dennes kontaktuppgifter (processadress).

Om gäldenären är en fysisk person, ska Rättsregistercentralen föra in uppgift om gäldenärens födelsetid och födelseort i registret. (16.6.2017/367)

6 § (16.6.2017/367)
Övriga uppgifter om företagssaneringsärenden som ska föras in i registret

Angående behandlingen av ett företagssaneringsärende ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) att ett temporärt förbud har meddelats innan förfarandet har inletts samt om att förbudet har upphört,

2) datum och klockslag för när beslutet att inleda ett företagssaneringsförfarande fattades,

3) huruvida domstolens internationella behörighet grundar sig på artikel 3.1, 3.2 eller 3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden,

4) att ansökan har avslagits eller avvisats utan prövning eller att ärendet har avskrivits eller överförts eller återförvisats till en annan domstol,

5) att förfarandet har upphört,

6) att ett saneringsprogram har fastställts,

7) att saneringsprogrammet har ändrats,

8) att en skuldreglering har förfallit,

9) att saneringsprogrammet har förfallit,

10) att ändring har sökts i ett beslut som avses i 2–9 punkten.

När ett företagssaneringsförfarande har inletts, ska domstolen i registret föra in uppgifter om

1) utredarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan utredarna,

2) dagen när borgenärerna senast ska meddela utredaren sina yrkanden,

3) dagen när utredningen om gäldenärens ekonomiska ställning senast ska delges parterna,

4) dagen när förslaget till saneringsprogram senast ska vara klart,

5) begränsningar av gäldenärens bestämmanderätt,

6) dagen när invändningar mot fordringarna senast ska framföras,

7) dagen när yttranden om programförslaget senast ska avges,

8) dagen när rösterna om förslaget till saneringsprogram senast ska ges,

9) tillsättandet av en borgenärsdelegation,

10) den domstol hos vilken ändring får sökas i beslutet att inleda ett företagssaneringsförfarande, samt om tidsfristerna för sökande av ändring.

När domstolen har fastställt saneringsprogrammet, ska uppgift om övervakarens namn och kontaktuppgifter föras in i registret, om en övervakare har utsetts.

Rättsregistercentralen ska utifrån övervakarens meddelande eller, om det inte finns någon övervakare, utifrån gäldenärens meddelande föra in datumet för slutredogörelsen i registret. Uppgiften kan föras in i registret också genom att den förs in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden, därifrån den på elektronisk väg överförs till registret.

7 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om ett konkursärende avförs ur registret

1) tre månader efter det att konkursansökan har avslagits eller ansökan har avvisats utan prövning eller avskrivits eller att konkursen har bestämts att läggas ned,

2) tre år efter det att konkursen har bestämts att förfalla,

3) tre år efter det att slutredovisningen har godkänts.

Uppgifterna om en fysisk persons konkursärende avförs dock ur registret senast fem år efter det att konkursen började.

Uppgifterna om ett företagssaneringsärende avförs ur registret

1) tre månader efter det att ansökan om företagssanering har avslagits eller ansökan har avvisats utan prövning eller avskrivits,

2) tre år efter det att saneringsförfarandet har upphört av någon annan orsak än att ett saneringsprogram har fastställts,

3) sex månader efter det att datumet för slutredogörelsen har förts in i registret,

4) tre år efter det att saneringsprogrammet har förfallit.

(16.6.2017/367)

De tider som avses i 1 och 3 mom. räknas från den dag då domstolen avgjorde ärendet. Om ett ärende är anhängigt i en fullföljdsdomstol när tiden löper ut, får uppgifterna om en lägre domstols avgörande dock inte avföras förrän fullföljdsdomstolen har avgjort ärendet. För en slutredovisning beräknas tiden från den dag då slutredovisningen godkändes. (16.6.2017/367)

8 §
Anteckningarnas brådskande beskaffenhet

Uppgifterna skall föras in i registret utan dröjsmål. Anteckningar om att en konkursansökan har blivit anhängig och om ett beslut om försättande av gäldenären i konkurs samt anteckningar om att en ansökan om företagssanering har blivit anhängig och att ett beslut har fattats om att ett saneringsförfarande inleds eller upphör samt anteckningar om ett temporärt förbud och dess upphörande skall föras in samma dag då ansökan har tagits emot eller beslutet har fattats.

9 § (16.6.2017/367)
Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i konkurs- och företagssaneringsregistret finns tillgängliga via det allmänna datanätet, med undantag av fysiska personers personbeteckning. (17.5.2019/668)

Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får uppgifter ur registret lämnas ut via en teknisk anslutning eller som annat massutlämnande för ett godtagbart ändamål.

Rättsregistercentralen ska leverera behövliga uppgifter ur registret till handelsregistermyndigheterna och även till andra myndigheter som behöver uppgifterna för att föra in dem i sina register. Uppgifterna kan lämnas ut i elektronisk form.

10 § (16.6.2017/367)
Avgifter

Användningen av konkurs- och företagssaneringsregistret via det allmänna datanätet är avgiftsfri. Uppgifter som lämnas till myndigheter för att föras in i register lämnas avgiftsfritt.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut till staten för uppgifter som lämnas ut ur konkurs- och företagssaneringsregistret via en teknisk anslutning eller som annat massutlämnande finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

11 §
Rättande av fel

Rättsregistercentralen skall utan onödigt dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande rätta en felaktig uppgift i registret. Rättsregistercentralen skall upplysa den till vilken centralen har lämnat ut den felaktiga uppgiften om rättelsen, såvida detta inte är omöjligt eller förorsakar oskäligt besvär.

Om en domstol som behandlar eller har behandlat ett konkurs- eller företagssaneringsärende får veta att en uppgift i registret är felaktig, skall domstolen utan dröjsmål rätta anteckningen eller underrätta Rättsregistercentralen om saken. På motsvarande sätt skall domstolen gå till väga, om en uppgift i registret ändras.

På rättelse och radering av felaktiga personuppgifter tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). (8.5.2020/349)

12 §
Skadeståndsansvar

Staten skall ersätta skada som orsakas av en felaktig uppgift i registret, även om det inte föreligger något sådant fel eller någon sådan försummelse som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (412/1974). Om den skadelidande är någon annan än gäldenären, ersätts skadan dock endast om den skadelidande inte visste och inte heller borde ha vetat att uppgiften var felaktig. I övrigt gäller beträffande ersättning av skador som avses i denna paragraf vad som bestäms i skadeståndslagen.

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om uppgifternas innehåll och införandet av anteckningar kan utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Genom denna lag upphävs förordningen den 4 november 1994 om konkurs- och företagssaneringsregistret (958/1994).

Bestämmelserna i denna lag om införande av uppgifter skall tillämpas, om det beslut eller den åtgärd som orsakar anteckningen fattas eller vidtas efter det att denna lag har trätt i kraft.

Har en konkursdom meddelats eller ett saneringsprogram fastställts före denna lags ikraftträdande, skall uppgifterna avföras ur registret senast tio år efter det att konkursdomen meddelades eller saneringsprogrammet fastställdes.

Bestämmelserna i 12 § tillämpas, om skadan har orsakats efter lagens ikraftträdande.

RP 153/2003, LaUB 8/2003, RSv 131/2003

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2017/367:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2018.

RP 12/2017, LaUB 6/2017, RSv 40/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (32015R0848); EUT L 141, 5.6.2015, s. 19

17.5.2019/668:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

RP 221/2018, LaUB 23/2018, RSv 311/2018

8.5.2020/349:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020, LaUB 2/2020, RSv 24/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.