Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

28.12.2001/1559

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (4.6.2010/457)
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten beviljas nationellt stöd i enlighet med fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller Europeiska unionens övriga lagstiftning.

Denna lag tillämpas inte på direkta stöd och bidrag som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen och som helt finansieras av Europeiska unionen och inte heller på stöd som beviljas på grundval av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), skoltlagen (253/1995), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) eller lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). (16.12.2016/1156)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) stödår det kalenderår på grundval av vilket stödet per enhet fastställs,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) ung jordbrukare en person som avses i 2 § 13 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), (30.12.2014/1357)

4) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som den sökande odlar och besitter och som begränsas av till exempel en kommungräns, en stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

5) jordbruksskifte ett enhetligt område som hör till ett basskifte och på vilket odlas en växtart för ett speciellt syfte, som läggs i träda, som skötts icke odlad eller som används för andra syften, (29.12.2006/1446)

6) stödform ett nationellt stödsystem som Europeiska unionen har godkänt för ett bestämt syfte, (4.6.2010/457)

7) stödtyp ett enskilt stöd som är en del av en stödform och som fastställs på grundval av en viss produktion eller verksamhet,

8) medlem i ett familjeföretag en i 4 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd familjemedlem, (4.6.2010/457)

9) stöd för växtproduktion stöd som beviljas för produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter på friland, (29.12.2006/1446)

10) stöd för husdjursskötsel stöd som beviljas på grundval av antalet djur, produktionsmängd eller på någon annan motsvarande grund, (29.12.2006/1446)

11) växthus en byggnad av bestående karaktär som används för odling av trädgårdsväxter, som är täckt med ljusgenomsläppligt material och som har en värmeanläggning, (29.12.2006/1446)

12 punkten har upphävts genom L 30.12.2014/1357. (30.12.2014/1357)

13 punkten har upphävts genom L 30.12.2014/1357. (30.12.2014/1357)

14) jordbruk odling av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor, framställning av husdjursprodukter, hållande av animalieproduktionsdjur, hästhushållning, renskötsel, biodling, träda samt verksamhet som avses i artikel 4.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, (30.12.2014/1357)

15 punkten har upphävts genom L 30.12.2014/1357. (30.12.2014/1357)

16) från produktionen frikopplat stöd stöd som inte fastställs på grundval av produktionens omfattning under stödåret, (25.4.2008/283)

17) referenskvantitet den enhetskvantitet på grundval av vilken från produktionen frikopplat stöd högst kan beviljas per gårdsbruksenhet. (25.4.2008/283)

2 a § (29.12.2006/1446)
Gårdsbruksenhet

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag en funktionellt och ekonomiskt självständig produktionsenhet som används för jordbruk, leds av en jordbrukare och består av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som administreras som en helhet på grundval av ägande eller hyra. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om vad som kännetecknar en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet.

3 §
Sökande

Stöd kan för produktion eller verksamhet som bedrivs i Finland beviljas en jordbrukare eller någon annan som söker stöd, nedan sökanden, som är en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. (4.6.2010/457)

Förutsättning för beviljande av stöd är att

1) den sökande eller dennes make är minst 18 år på den sista dagen av kalenderåret före stödåret, (30.12.2014/1357)

2) när flera fysiska personer tillsammans idkar jordbruk eller trädgårdsodling eller i verksamhet som idkas i form av en sammanslutning åtminstone en jordbrukare, bolagsman, medlem eller aktieägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling är en sådan fysisk person som uppfyller det villkor som föreskrivs i 1 punkten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan stöd beviljas till en sökande under 18 år om han eller hon har ingått äktenskap eller idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller om det finns andra med dessa jämförbara särskilda skäl för att stöd skall beviljas.

Förutsättningarna enligt 2 mom. 2 punkten gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter, fängelselägenheter eller sökande vars stödberättigande verksamhet är annan än jordbruk. (4.6.2010/457)

Stöd som är avsedda för unga jordbrukare kan beviljas till fysiska personer eller grupper som dessa bildar. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stödet för fem stödår, förutsatt att ansökan om stöd till unga jordbrukare har lämnats in inom fem år från det att jordbruket etablerades. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stödet för högst fem stödår, dock så att antalet stödår minskas med det antal år som förflutit mellan etableringen och den tidpunkt då den första ansökan om stöd till unga jordbrukare lämnades in. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Till andra grupper kan stöd beviljas endast om alla jordbrukare, medlemmar eller aktieägare är unga jordbrukare. (6.4.2018/203)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna enligt denna paragraf i fråga om sökande. (30.12.2014/1357)

4 § (4.6.2010/457)
Beaktande av Europeiska unionens lagstiftning

Ibruktagande av stöd förutsätter godkännande av Europeiska unionen. Stödbeloppen eller villkoren för beviljandet av stöden ändras på grundval av beslut som Europeiska unionen fattar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om verkställandet av de stödvillkor som Europeiska unionen ställer.

5 § (15.3.2013/195)
Tillämpning av andra bestämmelser

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas vid beviljande, betalning, återkrav, rättelse, tillsyn och ändringssökande i fråga om stöd lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

2 kap

Stödformer och beslut om dem

6 § (30.12.2014/1357)
Stödformer

Med stöd av denna lag kan som nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas

1) nationellt stöd till södra Finland för husdjursskötsel, växtproduktion, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter,

2) nordligt stöd för växtproduktion, husdjursskötsel, växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär och skogssvamp, renhushållning, tjänster inom husdjursskötsel, som transportbidrag för mjölk och kött samt som annat nordligt stöd,

3) andra stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen än de som avses i 1 och 2 punkten.

7 §
Stödbelopp och stödområden

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om beloppet av stöden, nivåerna på stöden per enhet samt stödområdena.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs också om villkoren för stöd som baserar sig på ett avtal eller en förbindelse.

Som sådan skärgård som avses i olika stödformer kan betraktas en kommun eller ett delområde av en kommun som inte har någon fast vägförbindelse till allmän väg samt områden från vilka den fasta förbindelsen till kommuncentrumet är oskäligt lång. Bestämmelser om vilka delområden som räknas som skärgård utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2014/1357)

Stöd betalas inte, om det beviljade beloppet för ett stödår är mindre än 100 euro per sökande och stödform eller stödtyp. Förskott på stöd betalas emellertid inte, om förskottsbeloppet är mindre än 500 euro. (29.12.2006/1446)

Nivån på stödet per enhet och det totala stödbeloppet kan graderas utifrån omfattningen av gårdsbruksenhetens produktion och produktionssättet. Närmare bestämmelser om graderingen utfärdas genom förordning av statsrådet. (29.12.2006/1446)

8 §
Förhandlingsförfarande

I fråga om framläggandet av förslag om nationella stöd för Europeiska unionen överenskoms vid förhandlingar mellan staten och centralorganisationerna för lantbruksproducenterna. Förhandlingarna inleds omedelbart på begäran av endera parten. Statsrådet utnämner statens representanter till förhandlingarna. (4.6.2010/457)

Statsrådet beslutar om framläggande av förslag för Europeiska unionen. Statsrådet fattar beslut i saken också i det fall att något avtal enligt 1 mom. inte fås till stånd före den tidpunkt som statsrådet särskilt angivit. (4.6.2010/457)

Vid förhandlingarna kan också andra frågor behandlas som hänför sig till stödordningarna för jordbruket och trädgårdsnäringen och till jordbrukarnas inkomstbildning.

3 kap

Grunder för fastställande av stöd

9 §
Stöd för växtproduktion

Stöden för växtproduktion fastställs på grundval av odlingsarealen för eller produktionsmängden av den växt som odlas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde basskiftet eller jordbruksskiftet är beläget.

Förutsättningar för beviljande av stöd för växtproduktion är att

1) den sökande besitter minst fem hektar åker som lämpar sig för odling eller, när det är fråga om stöd för enskilda trädgårdsväxter, minst en hektar åker som används för odling av trädgårdsväxter, och att åkern anges i stödansökan för stödåret i fråga, (30.12.2014/1357)

2) målet vid odling av jordbruks-, trädgårds- och energigrödor är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd med beaktande av produktionsförhållandena på orten,

3) träda och annan icke odlad åker sköts, samt

4) den sökande i odlingen har följt de miljövillkor som för varje stödform och stödtyp föreskrivs i beslut av Europeiska kommissionen om nationella stöd eller i de nationella författningarna för verkställandet av besluten. (4.6.2010/457)

(29.12.2006/1446)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, stödformer och stödtyper i fråga om vilka de miljövillkor som avses i 2 mom. 4 punkten skall tillämpas, om innehållet i dessa miljövillkor samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd. (29.12.2006/1446)

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om definitionen av en åker som lämpar sig för odling, om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och minimistorleken för dem, om tiden för besittning av åkern, om odlingssätt som beaktar produktionsvillkoren på orten samt om skötselkraven för träda och annan åker som inte odlas. (15.3.2013/195)

10 §
Stöd för husdjursskötsel

Stöden för husdjursskötsel fastställs på grundval av antalet djur, antalet djurenheter eller produktionsmängden inom den produktion som idkas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde driftscentret är beläget.

Förutsättning för beviljande av stöd för husdjursskötsel är att

1) den sökande besitter minst fem hektar åker som lämpar sig för odling och att åkern anges i stödansökan för stödåret i fråga, samt (30.12.2014/1357)

2) husdjursskötsel idkas i enlighet med gängse produktionssätt för den djurart som ligger till grund för stödet.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan stöd för husdjursskötsel beviljas om det är fråga om husdjursskötsel som flera jordbrukare idkar tillsammans eller om husdjursskötsel som idkas i form av en sammanslutning och om minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller aktieägare uppfyller det villkor som anges i den nämnda punkten.

Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten tillämpas inte på produktionsstöd för mjölk.

Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet fastställs på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak temporärt är minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet, kan som grund för beviljande av stöd användas det sedvanliga djurantalet vid tidpunkten då stödet fastställs. Detta förutsätter dock att produktionen fortsätter. (29.12.2006/1446)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om hur det genomsnittliga djurantalet beräknas, om användningen av det sedvanliga djurantalet som grund för fastställande av stöd, djurhållningsperioden, begränsningarna i fråga om djurenheterna, fastställandet av förskott och storleken på det samt övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om gängse produktionssätt i fråga om olika djurarter, om den bokföring som skall föras, om definitioner på stödberättigande djur samt om andra motsvarande omständigheter.

10 a § (30.12.2014/1357)

10 a § har upphävts genom L 30.12.2014/1357.

10 b § (30.12.2014/1357)

10 b § har upphävts genom L 30.12.2014/1357.

10 c § (25.4.2008/283)
Referenskvantitet för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållning, utgörs av det gårdsspecifika antal djurenheter för svin- och fjäderfähushållning enligt vilket det till den sökande för stödåret 2007 har betalats nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning som fastställs på grundval av antalet djurenheter. Om det i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningsrätten till en hel gård i den sökandes besittning övergått en sådan gårdsbruksenhet till vilken det för stödåret 2007 betalats nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning som fastställts på grundval av antalet djurenheter, kan detta antal djurenheter beaktas när referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen beräknas. När referenskvantiteten beräknas beaktas dessutom omräkningskoefficienterna för de olika djurgrupperna.

Med avvikelse från 1 mom. kan referenskvantiteten på den sökandes yrkande beräknas

1) utifrån det faktiska djurantal som konstaterats vid tillsynen stödåret 2007, eller

2) utifrån det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2006, om det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet till den sökande år 2007 var minst tio procent lägre än det sedvanliga djurantalet på grund av en grundlig renovering av en produktionsbyggnad, på grund av ändring av produktionssätt eller på grund av produktionscykeln, på grund av jordbrukarens arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller på grund av djursjukdom konstaterad av veterinär, och produktionen fortsätter i sedvanlig omfattning år 2008. (8.5.2009/301)

Vid beräkning av referenskvantiteten enligt 1 mom. eller 2 mom. 1 punkten beaktas på begäran av den sökande inte de påföljder vid försening enligt 17 § 3 mom. som berört antalet djur stödåret 2007.

4 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1156. (16.12.2016/1156)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de omräkningskoefficienter som används vid beräkning av referenskvantiteten för stöd för svin- och fjäderfähushållning, närmare om andra villkor och grunder för beräkningen av referenskvantiteten samt om fastställandet av referenskvantiteten.

10 d § (25.4.2008/283)
Höjning av referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten enligt 10 c § kan på begäran av den sökande höjas med det kalkylerade antalet djurenheter, om

1) den sökande har påbörjat en investering för utvidgning eller nybygge av en produktionsbyggnad före den 2 augusti 2007 och produktionsbyggnaden senast den 31 december 2008 har godkänts att tas i bruk i enlighet med 153 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller i enlighet med motsvarande lagstiftning i landskapet Åland,

2) den sökande har utvidgat sin produktion den 1 oktober 2006 eller därefter, men före den 1 september 2007, genom att köpa eller med stöd av ett hyresavtal på minst fem år hyra en produktionsbyggnad som används för bedrivande av svin- och fjäderfähushållning och i fråga om vilken det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2007, på grund av en grundlig renovering av produktionsbyggnaden eller tidpunkten för överföringen av besittningen, är minst tre procent lägre än vad storleken på byggnaden skulle medge, och produktionen fortsätter år 2008, eller

3) det i den sökandes besittning återbördas en sådan produktionsbyggnad som varit uthyrd under den period som inverkar på fastställandet av det stöd som betalas på grundval av antalet djurenheter för svin- och fjäderfähushållningen stödåret 2007, och där den sökande har börjat bedriva svin- eller fjäderfähushållning, och det antal djurenheter som utgjorde grund för utbetalningen av stödet stödåret 2007 är minst tre procent lägre än vad storleken på byggnaden skulle medge.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten ska den sökande ha påbörjat en investering för utvidgning eller nybygge av en produktionsbyggnad före den 19 juni 2008 och produktionsbyggnaden vara godkänd att tas i bruk senast den 31 oktober 2009 i enlighet med 153 § i markanvändnings- och bygglagen på det område där systemet för nordligt stöd enligt 6 § 1 mom. 2 punkten tillämpas. (8.5.2009/301)

En investering för utvidgning eller nybygge av en produktionsbyggnad betraktas som påbörjad då den sökande lämnat in ansökningar om bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen eller miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) eller motsvarande lov eller tillstånd i landskapet Åland senast den 1 augusti 2007 och byggnadsarbetet inte påbörjats före den 1 januari 2005. Byggnadsarbetet betraktas som påbörjat då grunden till produktionsbyggnaden börjat grävas ut eller andra grundläggningsarbeten påbörjats.

Vid beräkning av storleken på höjningen av referenskvantiteten används det kalkylerade antal djurenheter som i genomsnitt kan produceras eller födas upp i produktionsbyggnaden. Det kalkylerade antal djurenheter som ligger till grund för höjningen av referenskvantiteten minskas dock med det antal djurenheter som med stöd av 10 c § beaktas vid beräkningen av referenskvantiteten. Referenskvantiteten per gårdsbruksenhet kan sammanlagt höjas högst till det antal djurenheter för vilket stöd högst kunde betalas per gårdsbruksenhet stödåret 2007 inom respektive stödområde. Referenskvantiteten kan höjas endast inom ramen för det ovan nämnda maximala antalet. (8.5.2009/301)

5 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1156. (16.12.2016/1156)

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om beräkningen och fastställandet av referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen i situationer som gäller investeringar och hyra samt om det kalkylerade djurantal för olika slags produktionsbyggnader och olika produktionsformer som används som grund för beräkning av referenskvantiteten.

10 e § (25.4.2008/283)
Beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning beviljas enligt den fastställda referenskvantiteten för svin- och fjäderfähushållningen. För beviljande av stöd förutsätts att djurenhetstätheten på sökandens gårdsbruksenhet under ett stödår är minst 0,35 djurenheter per stödberättigande hektar åker och att sökanden besitter minst fem hektar stödberättigande åker som angetts i stödansökan för det aktuella stödåret. Om gårdsbruksenheten inte har någon sådan areal, används som gårdsbruksenhetens areal den åkerareal som lämpar sig för odling. Om sökanden har beviljats undantag enligt 27 § 2 mom. för 2007 eller om det 2007 var fråga om en sådan situation som avses i 10 § 3 mom., används som kalkylerad stödberättigande åkerareal fem hektar vid bedömning av förutsättningarna för beviljande av stöd. Vid beräkning av djurtätheten kan beaktas den stödberättigande åkerareal i hektar eller de stödberättigande djur som en sökande med bestämmanderätt i ett företag i sammanslutningsform har i sin besittning. Med stödberättigande åkerhektar avses den areal som sökanden har i sin besittning och som ger rätt till stöd enligt artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 eller den areal som avses i artikel 17.1–17.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. Bestämmelser om vilken dag som är avgörande när den areal som avses ovan ska bestämmas utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2014/1357)

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2016/1156. (16.12.2016/1156)

Närmare bestämmelser om grunderna för bestämmande och beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, om grunderna för bestämmande av djurenheter vid beräkning av djurtätheten för olika djurarter och djurhållningssätt, stödbeloppet, bestämmande av förskott och storleken på det, kraven på en gård som betraktas som en husdjurslägenhet, tidpunkten för införandet av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt om de stödområden där stöd som är frikopplat från produktionen betalas utfärdas genom förordning av statsrådet. (30.12.2014/1357)

10 f § (25.4.2008/283)
Överföring och indragning av referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Referenskvantiteten för stödet för svin- och fjäderfähushållning kan överföras till en ny sökande endast i samband med en generationsväxling eller överföring av besittningen av en hel gård. I dessa situationer kan två separata referenskvantiteter också slås samman. I samband med en generationsväxling kan referenskvantiteten delas mellan mottagarna av överlåtelsen, om varje mottagare var för sig uppfyller förutsättningarna för beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

I samband med överföring av besittningsrätten till en hel gård kan gårdens ägare dock utanför överföringen lämna driftscentrumområdet, där bostadshusen är belägna, samt ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av ett bostadshus, dock så att åkerområdet får vara högst tio procent av den åkerareal som är föremål för överföringen, dock inte större än en hektar.

Om den sökande inte uppfyller villkoren för beviljande av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning under två stödår i följd och det inte är fråga om ett oöverstigligt hinder, ska den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten efter att ha hört den sökande fatta beslut om att dra in referenskvantiteten som ligger till grund för beviljande av stödet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om villkoren för överföring, sammanslagning och delning av referenskvantiteter.

10 g § (30.12.2014/1357)

10 g § har upphävts genom L 30.12.2014/1357.

11 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion fastställs på grundval av odlingssäsongens längd, den tekniska nivån på växthusen, den areal som används för odlingen och de växter som odlas. Stödformen och nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet med på vilket stödområde växthuset är beläget.

Förutsättning för beviljande av stöd för växthusproduktion är att

1) det växthus som används när trädgårdsodlingen idkas är i den sökandes besittning,

2) målet för odlingen är att producera en bärgningsduglig och marknadsduglig skörd i enlighet med normal jordbrukarsed på orten,

3) den sammanlagda arealen av växthusen åtminstone överensstämmer med minimiarealen, samt

4) växthusen är utrustade med uppvärmningsanordningar och uppfyller de tekniska kraven i fråga om konstruktion och odlingssäsong.

Om förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls på grund av eldsvåda, växtsjukdom eller någon annan av den sökande oberoende orsak, kan den myndighet som beviljar stödet likväl besluta att stödet beviljas i enlighet med ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, om differentiering av stödet per enhet i enlighet med längden på odlingssäsongen, om den sammanlagda minimiarealen på växthus samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för och överföringen av besittningen av växthusen, om de tekniska krav och krav i fråga om areal som är i odlingsanvändning som skall ställas på växthusen, om beräknandet av och anmälan om växthusens areal, om fastställande av odlingssäsongen, om normal jordbrukarsed på orten i fråga om växthusproduktionen samt om andra motsvarande omständigheter.

12 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter bestäms utifrån de trädgårdsprodukter som finns i lager och lagermängderna samt utifrån den tekniska nivån på lagret. Stödformen och nivån på stödet per enhet bestäms i enlighet med det stödområde där de produkter som lagras har odlats. (30.12.2014/1357)

Förutsättning för beviljande av stöd för lagring av trädgårdsprodukter är att

1) det lager som används för lagring av trädgårdsprodukter är i den sökandes besittning,

2) den sökande själv har producerat de trädgårdsprodukter som han eller hon lagrar,

3) den sökande uppfyller det villkor som föreskrivs i 9 § 2 mom. 1 punkten i fråga om odlingsarealen för trädgårdsväxter,

4) den sökande för lagerbokföring över de produkter som finns i lagret, samt

5) lagret uppfyller de tekniska kraven.

Om förutsättningarna för beviljande av stöd inte uppfylls på grund av eldsvåda, växtsjukdom eller av någon annan av den sökande oberoende orsak, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att stödet beviljas i enlighet med ansökan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande växter, om beräknandet av och anmälan om lagermängder, om differentiering av stödet per enhet i enlighet med den tekniska nivån på lagret och i enlighet med om det är fråga om färskproduktion eller avtalsproduktion för industrin samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för besittning av lagret, lagerbokföringen, de tekniska kraven på lagret samt om övriga motsvarande omständigheter.

13 §
Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp fastställs på grundval av de skogsbärsarter och skogssvampsarter som finns i lager samt lagermängderna av dem.

Förutsättning för beviljande av stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp är att

1) den sökande är verksam inom branschen för bär- eller svamphandel eller inom förädlingen av bär och svamp,

2) skogsbären och skogssvamparna har plockats på ett område som berättigar till stöd och deras ursprung kan bevisas,

3) produkterna är lagrade på det område som avses i 2 punkten,

4) den sökande för lagerbokföring över de produkter som finns i lagret,

5) lagret uppfyller de tekniska kraven och kraven i fråga om storlek, samt

6) den sökande med hjälp av kvitton, bokföring eller annan motsvarande utredning bevisar att han eller hon äger de mängder produkter som han eller hon uppgivit.

På stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp tillämpas inte vad som föreskrivs i 3 § 2 och 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödberättigande skogsbärs- och skogssvampsarter, om stödberättigande lagringssätt samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om utredningar om skogsbärens och skogssvamparnas ursprung, lagerbokföringen, de tekniska kraven för lagren och kraven i fråga om lagrens storlek, om omräknandet av mängderna av de lagrade skogsbären och skogssvamparna till mängder som motsvarar färska produkter samt om andra motsvarande omständigheter.

14 §
Stöd för renhushållning

Renägare som idkar renhushållning i Finland på området för nordligt stöd kan beviljas stöd på grundval av antalet djur. Stöd kan beviljas fysiska personer eller ett sådant hushåll som består av fysiska personer och som är en familjehelhet med gemensam ekonomi.

De allmänna villkor för beviljande av stöd som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande skall iakttas i tillämpliga delar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödbeloppet samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

15 §
Övriga nationella stöd

I fråga om annan än i 9–14 § avsedd produktion eller verksamhet som stöds fastställs stödformerna samt stödtyperna i enlighet med på vilket stödområde den produktion eller verksamhet som understöds är belägen.

De allmänna villkor för beviljande av stöd som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande skall iakttas i tillämpliga delar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om stödformerna, stödbeloppen, hur länge stöden gäller samt om övriga villkor för stöd och om grunderna för fastställande av stöd.

4 kap

Sänkning och förvägran av stöd

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd

Stöd som avses i denna lag sänks eller kan lämnas obeviljat om

1) den sökande i sin ansökan har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

2) den sökande inte har iakttagit de villkor som föreskrivs för beviljandet av stödet,

3) ansökan har anlänt till myndigheten för sent, (29.12.2006/1446)

4) en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt, eller (29.12.2006/1446)

5) arrangemangets uppenbara syfte är att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål. (29.12.2006/1446)

En stödansökan avslås, om den sökande eller dennes representant förhindrar att tillsyn på plats genomförs. (15.3.2013/195)

En redan fastställd referenskvantitet för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning eller kompensationen för strukturförändring kan sänkas eller fastställandet av referenskvantiteten återtas helt och hållet i de fall som avses i 1 mom. 1, 4 och 5 punkten. (8.5.2009/301)

Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) samt samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, beviljas inte stöd för husdjursskötsel och eventuellt beviljat stöd betalas inte ut för det stödår då den behöriga myndigheten konstaterat gärningen som har lett till dom. Om den sökande eller en medlem i hans eller hennes familjeföretag har dömts till djurhållningsförbud, betalas stöd för husdjursskötsel inte ut för tiden då förbudet är i kraft och inte heller för tiden mellan gärningsåret och lagakraftvunnen dom. Utbetalningen av stöden för husdjursskötsel ska beträffande stöden för djurarten i fråga avbrytas när åtalsprövning inletts i ärendet. (14.1.2011/20)

Om den sökande använt eller olagligt haft i sin besittning sådana för djur avsedda läkemedel, vilkas innehav och olovliga användning är förbjuden, beviljas inte stöd för husdjursskötsel för stödåret i fråga.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd och av referenskvantitet. (8.5.2009/301)

16 a § (15.3.2013/195)

16 a § har upphävts genom L 15.3.2013/195.

17 §
Påföljder vid försening

Stöden för växtproduktion och stöden som beviljas för växthusproduktion, lagring av trädgårdsprodukter och lagring av skogsbär och skogssvamp sänks när ansökan är försenad med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad.

Om en anmälan om lagermängderna i fråga om stöd som beviljas för lagring av trädgårdsprodukter görs för sent, sänks för den anmälans del den lagermängd som utgör grund för beviljandet av stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Om anmälan är mer än 25 kalenderdagar försenad, anses den lagermängd som gäller vid anmälningstidpunkten vara noll. (29.12.2006/1446)

När en ansökan som gäller stöd för husdjursskötsel är försenad sänks det antal djur som utgör grund för beviljandet av stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad. Förskott betalas inte på grundval av en försenad ansökan om förskott.

Om en ansökan som gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning är försenad sänks stödet med en procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad. Förskott på stöd betalas inte om ansökan om förskott på stöd är försenad. (30.12.2014/1357)

Om stöd söks på fler än en ansökningsblankett per ansökningsomgång fastställs de förseningspåföljder som har samband med stödet utgående från den blankett som är mest försenad.

På deltagaranmälan och beslutet om odlingsgranskning tillämpas samma påföljder vid försening som vid försening av ansökan. (29.12.2006/1446)

Om den sökande inte lämnar in bilagorna till ansökan eller deltagaranmälan eller andra blanketter som hänför sig till stödansökan inom den tidsfrist som den stödbeviljande myndigheten har satt ut, kan myndigheten avgöra ärendet utan ovan nämna bilagor och blanketter. (29.12.2006/1446)

Förseningspåföljder tillämpas inte i fråga om en ansökan eller en annan handling som hänför sig till ansökan som försenats på grund av oöverstigligt hinder.

18 §
Tillsynspåföljder beträffande stöden för växtproduktion i fråga om arealen och den konstaterade växten

Om den areal för stödformen eller stödtypen som uppgivits i ansökan är större än den faktiska arealen, sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska arealen blir större. Det stöd som beviljas får dock inte sänkas mer än den areal som uppgivits i ansökan. (16.12.2016/1156)

Om det vid tillsynen konstateras växter som berättigar till samma stöd som de som uppgivits i ansökan men till en väsentligt lägre stödnivå, sänks stödet med ett belopp som motsvarar en sänkning av det stöd som beviljas den växt som konstaterats med minst 10 procent, men dock högst med 50 procent.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att stödet beviljas på grundval av den faktiska arealen, om det är nödvändigt för att tillsynspåföljderna skall kunna samordnas eller oskäliga påföljder i övrigt kunna undvikas.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om arealen och den konstaterade växten.

19 §
Tillsynspåföljder beträffande stöden för växtproduktion i fråga om odlingsmetod och miljövillkor

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller kravet i fråga om beaktande av produktionsförhållandena på orten enligt 9 § 2 mom. 2 punkten, beaktas skiftet i fråga inte när den areal som ligger till grund för beviljande av stöd fastställs. Om totalarealen av de skiften som förkastats på grund av försummelser i fråga om odlingsmetoden för stödformen eller stödtypen överskrider 50 procent av den faktiska arealen, beviljas inget stöd. (29.12.2006/1446)

Om den sökande inte iakttar de i 9 § 2 mom. 4 punkten avsedda miljövillkoren, sänks stödet med ett belopp som står i relation till antalet konstaterade brister eller försummelser och deras allvarlighet. Påföljden kan beroende på stödformen eller stödtypen avse antingen stödet för ett enskilt bas- eller jordbruksskifte eller den sökandes alla bas- eller jordbruksskiften som omfattas av stödformen eller stödtypen i fråga. (29.12.2006/1446)

Om det sammanlagda beloppet av de påföljder som på grund av att de föreskrivna miljövillkoren lämnats obeaktade som har samband med stödformens eller stödtypens alla bas- och jordbruksskiften överskrider 50 procentenheter beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd beträffande de situationer då villkoren om odlingsmetod och miljövillkoren lämnats obeaktade.

20 §
Tillsynspåföljder i fråga om stöden för husdjursskötsel

Om det konstateras att det på lägenheten den tidpunkt då stödet fastställs finns färre stödberättigande djur än vad som uppgivits, sänks djurantalet på grundval av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet blir större. Om skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet i förhållande till det faktiska djurantalet är över 40 procent, antecknas djurantalet som noll för dagen då djuren räknas eller för perioden för fastställande av annat stöd.

Om produktionssättet i fråga om djuren inte uppfyller kravet på gängse produktionssätt enligt 10 § 2 mom. 2 punkten, beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stöden för husdjursskötsel.

21 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för växthusproduktion

Om den växthusareal som uppgivits i ansökan är större än den faktiska arealen, sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska arealen blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den anmälda och den faktiska arealen i förhållande till den faktiska arealen är över 20 procent.

Om det i ansökan uppgivits att växthusen uppfyller tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet men det vid tillsynen konstateras att de berättigar till ett lägre stöd per enhet sänks stödet.

Stödet för växthusproduktion betalas inte för en produktionsareal om det konstateras att den i 11 § 2 mom. 2 punkten avsedda jordbrukarseden inte har iakttagits. Om produktionsarealen överskrider 50 procent av den sammanlagda arealen av växthusen som konstaterats vid tillsynen beviljas inget stöd.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för växthusproduktion.

22 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för lagring av trädgårdsprodukter

Om lagermängderna i en ansökan eller i en separat anmälan som gäller lagermängderna uppgivits vara större än de faktiska lagermängderna sänks det stöd som beviljas så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan de uppgivna och de faktiska lagermängderna blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den uppgivna och den faktiska lagermängden i förhållande till den faktiska lagermängden är över 20 procent.

Om ett lager i en ansökan eller i en separat anmälan som gäller lagermängder har uppgivits uppfylla tekniska krav som gäller ett högre stöd per enhet, men det vid tillsynen konstateras att lagret berättigar till ett lägre stöd per enhet, sänks stödet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för lagring av trädgårdsprodukter.

23 §
Tillsynspåföljder i fråga om stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp

Om de lagermängder som uppgivits i ansökan är större än de faktiska lagermängderna sänks stödet så att sänkningen ökar när den proportionella skillnaden mellan de uppgivna och de faktiska lagermängderna blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden mellan den anmälda och den faktiska lagermängden är över 20 procent.

Om den sökande gett oriktiga eller vilseledande uppgifter om ursprunget för någon skogsbärs- eller skogssvampsart som uppgivits i ansökan, beviljas inget stöd för lagring av produkten i fråga.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stöd i fråga om stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp.

24 §
Tillsynspåföljder i fråga om andra stöd

Beträffande de stöd som avses i 15 § iakttas vad som föreskrivs i 16 § 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om grunderna för sänkning av stödformen eller stödtypen.

24 a § (29.12.2006/1446)
Övriga förutsättningar för utbetalning av stöd

Det stöd för växtproduktion eller växthusodling som avses i denna lag får inte betalas ut innan granskningarna av gården som stödet i fråga gäller har slutförts. Detta hindrar inte att stöd för växthusproduktion kan betalas ut till sökanden i förskott.

5 kap

Särskilda bestämmelser

25 § (15.3.2013/195)
Återtagande av ansökan om stöd

Återtagande av ansökan om stöd ska meddelas skriftligen till den behöriga myndighet som behandlar stödansökan. Om den som ansöker om stöd redan har underrättats om tillsyn och den genomförda tillsynen föranleder tillsynspåföljder, kan stödansökan inte återtas. I övriga fall kan ansökan återtas fram till den första utbetalning som grundar sig på ansökan i fråga.

Återtagandet kan gälla hela stödansökan eller en del av ansökan. När det gäller stöd som söks i flera omgångar kan den sökande återta en ansökningsomgång under de begränsningar som föreskrivs i 1 mom. Ansökningar om stöd för växtproduktion kan inte återtas efter det att registreringsanmälan har skickats, om det i registreringsanmälan ingår ett fel som leder till påföljd. Återtagande av en ansökan om stöd för växtproduktion får också göras skiftesvis.

26 § (15.3.2013/195)
Bevarande av handlingar

Den sökande ska under ansökningsåret och de fyra påföljande kalenderåren bevara sådana handlingar i original som hänför sig till ansökan om stöd och som inte ges in till den stödbeviljande myndigheten i form av bilagor till stödansökan.

Landsbygdsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar enligt 1 mom. som ska bevaras.

27 § (30.12.2015/1692)

27 § har upphävts genom L 30.12.2015/1692.

28 §
Överföring av besittning

Stöd som avses i denna lag kan beviljas till lägenhetens nya innehavare om besittningsrätten till gårdens jordbruksmark vid generationsväxling eller på annat sätt har överförts senast den dag som föreskrivs särskilt.

Vid överföring av besittningsrätten som sker på grund av att den sökande avlidit efter att ansökan lämnats in anses den nya innehavaren uppfylla de i 3 § föreskrivna villkoren i fråga om den sökande, om den tidigare innehavaren har uppfyllt villkoren då stödansökan lämnades in.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs om närmare villkor och tidpunkter för överföring av besittningen av en hel gård eller enskilda åkerskiften, om förfarandena vid överföring av besittningen av en hel gård, om överföring av besittningen av basskiften samt om andra motsvarande omständigheter.

6 kap

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

30 §
Övergångsbestämmelse

Ärenden som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft avgörs i enlighet med den lag som gällde då ansökan inlämnades.

RP 168/2001, JsUB 15/2001, RSv 201/2001

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2006/1446:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten träder dock i kraft först den 1 januari 2008.

Bestämmelsen i 3 § 2 mom. 1 punkten tillämpas dock sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag, om den sökande eller maken inte är över 65 år och den sökande och maken den 31 december 2007 får ålderspension som avses i lagstiftningen om pension för lantbruksföretagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 219/2006, JsUB 15/2006, RSv 225/2006

13.4.2007/430:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006, JsUB 20/2006, RSv 282/2006

25.4.2008/283:

Denna lag träder i kraft den 30 april 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ansökningar enligt 27 § 3 mom. som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Undantag som beviljats med stöd av 27 § 3 mom. och som gäller vid lagens ikraftträdande samt undantag som beviljas för stödåret 2008 efter det att lagen har trätt i kraft gäller till utgången av stödåret 2008.

RP 30/2008, JsUB 7/2008, RSv 42/2008

8.5.2009/301:

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 9/2009, JsUB 1/2009, RSv 21/2009

22.12.2009/1489:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

4.6.2010/457:

Denna lag träder i kraft den 9 juni 2010. Lagens 15 a § gäller till och med den 30 juni 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2010, JsUB 6/2010, RSv 56/2010

14.1.2011/20:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010, LaUB 18/2010, RSv 170/2010

26.8.2011/991:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 991/2011 har upphävts genom L 17.1.2014/34, som trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

RP 247/2010, JsUB 34/2010, RSv 353/2010

15.3.2013/195:

Denna lag träder i kraft den 19 mars 2013.

RP 156/2012, JsUB 10/2012, RSv 7/2013

17.1.2014/34:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

L 34/2014 trädde i kraft 1.9.2014 enligt F 702/2014.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (991/2011).

Vad som i 1 § 2 mom. föreskrivs om tillämpning av lagen på stöd som betalas med stöd av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar gäller innan den lagen träder i kraft på motsvarande sätt stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

30.12.2014/1357:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 140/2014, JsUB 24/2014, RSv 229/2014

30.12.2014/1362:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 177/2014, JsUB 25/2014, RSv 230/2014

4.12.2015/1403:

Denna lag träder i kraft den 10 december 2015 och gäller till och med den 30 juni 2017.

RP 103/2015, JsUB 3/2015, RSv 28/2015

30.12.2015/1692:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2015, JsUB 9/2015, RSv 104/2015

16.12.2016/1156:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 193/2016, JsUB 17/2016, RSv 196/2016

6.4.2018/203:

Denna lag träder i kraft den 9 april 2018.

RP 4/2018, JsUB 1/2018, RSv 5/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2393 (32017R2393); EUT L 350, 29.12.2017, s.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.