Beaktats t.o.m. FörfS 80/2021.

13.12.2001/1205

Lag om veterinärmedicinska skadenämnden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift

Veterinärmedicinska skadenämndens uppgift är att på begäran lämna utlåtande om huruvida ett behandlingsfel har begåtts vid ett ingrepp som en veterinär utfört eller vid någon annan åtgärd som en veterinär vidtagit i anslutning till behandlingen av ett djur. I utlåtandet bedöms dock inte en skadas ekonomiska storlek.

Med veterinär avses en legitimerad veterinär enligt lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) och en person som har rätt att temporärt utöva veterinäryrket.

2 § (31.1.2014/72)
Tillsättning av nämnden och nämndens sammansättning

Nämnden tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder. Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande samt minst sex andra medlemmar och ett behövligt antal ersättare. Nämnden finns i anslutning till Livsmedelssäkerhetsverket.

Ordföranden och vice ordföranden ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Nämndens medlemmar och ersättare ska vara erkänt skickliga och erfarna personer som företräder vetenskaplig, praktisk veterinärmedicinsk eller annan sakkunskap av betydelse för nämnden.

3 § (31.1.2014/72)
Beredning av ärenden och behandling av dem i nämnden

De ärenden som ska behandlas i nämnden bereds vid Livsmedelssäkerhetsverket, som också handhar föredragningen av ärendena. Nämnden sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Utlåtanden av nämnden ska begäras skriftligen. Ärenden kan föreläggas nämnden av ägaren eller innehavaren av ett djur som fått en veterinärmedicinsk skada, av den veterinär som misstänks för behandlingsfel eller av veterinärens arbetsgivare. Utlåtande behöver inte lämnas om begäran om utlåtande är uppenbart grundlös.

Om en domstol har träffat ett avgörande i ett ärende där utlåtande begärs, får nämnden inte ta begäran om utlåtande till behandling till den del domstolen har avgjort ärendet. Om ärendet är anhängigt vid en domstol får utlåtande lämnas enbart till domstolen på dess begäran. I ett ärende som behandlas av konsumenttvistenämnden får utlåtande lämnas till denna på dess begäran.

Nämnden kan kalla en part för att höras vid nämndens möte, om det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Den andra parten ska då ges tillfälle att närvara. Parterna står själva för kostnaderna för att de inställer sig. Nämnden har även rätt att höra sakkunniga, inhämta utlåtanden och utredningar och förrätta syn. Bestämmelser om förrättande av syn finns i 38 § i förvaltningslagen (434/2003).

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på nämndens ordförande samt på övriga medlemmar och ersättare när de behandlar ärenden som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

4 §
Rätt att få upplysningar

Veterinärmedicinska skadenämnden har utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt i lagen om utövning av veterinäryrket rätt att av veterinärerna avgiftsfritt få de upplysningar om ett djur som nämnden behöver för utredning av ett ärende som den behandlar.

5 §
Beslutanderätt

Ärenden som gäller utlåtanden och som ankommer på veterinärmedicinska skadenämnden avgörs av nämnden. Veterinärmedicinska skadenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två medlemmar eller ersättare med sakkunskap av betydelse för det ärende som skall behandlas är närvarande. Om meningsskiljaktighet uppstår om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut om saken genom omröstning. Som nämndens beslut gäller det förslag som majoriteten omfattar och vid lika röstetal det förslag som ordföranden har biträtt.

Nämndens ordförande och en sakkunnigmedlem kan dock tillsammans avgöra ett ärende, om

1) ärendet är av ringa veterinärmedicinsk betydelse,

2) det är fråga om ett ärende där nämnden har en vedertagen praxis, eller

3) det är uppenbart att utlåtande inte kan lämnas.

Nämndens ordförande avgör frågor som gäller nämndens ekonomi och andra frågor som hänför sig till nämndens interna förvaltning. I nämndens arbetsordning kan beslutanderätten i dessa frågor även överföras på vice ordföranden och en föredragande. (31.1.2014/72)

6 § (31.1.2014/72)
Arvoden och kostnadsersättningar

Till nämndens medlemmar och till sakkunniga som nämnden har hört betalas arvode för utförda uppdrag och resekostnadsersättning enligt grunder som Livsmedelssäkerhetsverket har fastställt.

7 §
Avgifter

Behandlingsavgift tas ut för veterinärmedicinska skadenämndens utlåtande hos den som väckt ärendet. Avgiften kan bestämmas vara lägre än självkostnadsvärdet. I övrigt iakttas bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) då avgifterna fastställs.

Kostnaderna för nämnden för att inhämta ett för behandlingen av ärendet nödvändigt utlåtande av en utomstående sakkunnig tas ut hos den som väckt ärendet. Innan utlåtande begärs skall nämnden försäkra sig om att den som väckt ärendet samtycker till att betala kostnaderna.

8 § (31.1.2014/72)
Personal

Nämnden har ett behövligt antal föredragande som anställs av Livsmedelssäkerhetsverket. Behörighetsvillkor för föredragande är lämplig högre högskoleexamen.

9 § (31.1.2014/72)
Stödtjänster

Livsmedelssäkerhetsverket sköter nämndens expeditions-, arkiverings-, registrerings- och bokföringsuppgifter samt andra uppgifter som hänför sig till nämndens interna förvaltning.

10 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och behandlingen av ärenden i veterinärmedicinska skadenämnden samt om organiseringen av nämndens verksamhet i övrigt utfärdas i en arbetsordning som fastställs av nämnden.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Lagen tillämpas på veterinärmedicinska skador som inträffat den 1 januari 2002 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2001, JsUB 9/2001, RSv 148/2001

Ikraftträdelsestadganden:

30.7.2004/692:

Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004, JsUB 6/2004, RSv 70/2004

31.1.2014/72:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

Medlemmarna och ersättarna i den veterinärmedicinska skadenämnd som är verksam vid denna lags ikraftträdande, med undantag av nämndens ordförande och vice ordförande, är medlemmar och ersättare till slutet av sin mandatperiod.

Handlingar som avser utlåtandeärenden som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande överförs från landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd till Livsmedelssäkerhetsverket vid ikraftträdandet.

RP 120/2013, JsUB 18/2013, RSv 187/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.