Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

25.2.2000/204

Lag om utrikesförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om Finlands utrikesförvaltnings organisation, beskickningarnas uppgifter och verksamhet samt tjänstemännens och den övriga personalens ställning inom utrikesförvaltningen.

På tjänstemän inom utrikesförvaltningen tillämpas dessutom vad som någon annanstans i lag bestäms om tjänsteförhållande till staten. Om bestämmelser som avviker från denna lag ingår i någon annan lag, som givits före denna lags ikraftträdande, eller i en förordning, skall denna lag tillämpas.

På honorärkonsulat tillämpas endast 1–5 och 7 §, 11 § 2 mom. samt 12 § 2 och 3 mom. i denna lag.

2 §
Utrikesförvaltningen

Utrikesförvaltningen omfattar utrikesministeriet och de beskickningar som hör till utrikesrepresentationen.

Den allmänna ledningen och övervakningen av beskickningarna ankommer på utrikesministeriet.

Bestämmelser om de administrativa förhållandena mellan beskickningarna kan utfärdas genom statsrådsförordning.

3 § (16.6.2000/541)
Operativa ledningsförhållanden

Utrikesministeriet kan i ärenden som hör till dess anvarsområde meddela föreskrifter och anvisningar om en beskicknings verksamhet i enskilda fall.

Statsrådets kansli kan i enskilda ärenden som gäller Europeiska unionen meddela Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen den nationella ståndpunkten eller andra anvisningar. Utrikesministeriet ansvarar för meddelanden om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden.

Den behörighet som avses i denna paragraf gäller inte enskilda förvaltningsbeslut som omfattas av en beskicknings beslutanderätt.

3 a § (20.3.2015/258)
Befogenhet att godkänna vissa avtal om användningen av biståndsanslag

Utrikesministeriet får på finska regeringens vägnar ingå tekniska avtal om verkställighet som gäller användningen av biståndsanslag inom utrikesministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Avtalen får ingås med stater och mellanstatliga organisationer för vilka biståndet helt eller delvis kan statistikföras som officiellt bistånd i enlighet med beslut av biståndskommittén inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Avtalen får inbegripa bestämmelser om parternas finansieringsandelar, detaljer i utformningen av samarbetet mellan parterna, uppföljningen av hur samarbetet framskrider och finansieringen används och andra därmed jämförbara tekniska frågor som har samband med utformningen och genomförandet av finansieringen för biståndsprojekt och biståndsprogram eller av annan finansiering till mottagaren.

Avtalen sätts i kraft genom förordning av utrikesministeriet.

4 §
Internationella konventioner som gäller beskickningar

Om inrättande och indragning av beskickningar, deras uppgifter och ställning, beskickningarnas personal samt andra frågor i anslutning till beskickningarnas verksamhet i utlandet gäller utöver denna lag också vad som bestäms i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 4/1970) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/1980).

2 kap

Utrikesrepresentationen

5 §
Beskickningar

Utrikesrepresentationen omfattar diplomatiska beskickningar och konsulära beskickningar.

De konsulära beskickningarna är konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller honorärkonsulat som leds av en honorärkonsul.

6 §
Diplomatiska beskickningar och konsulat

De diplomatiska beskickningarna omfattar ambassader och legationer i olika stater samt ständiga representationer och särskilda representationer i internationella organisationer och samarbetsorgan.

Utöver de beskickningar som nämns i 1 mom. kan Finland i enlighet med internationella fördrag eller internationell praxis ha också andra diplomatiska representationer.

Generalkonsulat, konsulat, vicekonsulat och konsularagenturer är konsulat som leds av en utsänd tjänsteman.

7 §
Honorärkonsulat

Honorärkonsulaten är antingen honorära generalkonsulat, honorärkonsulat eller honorära vicekonsulat som leds av en honorär generalkonsul, en honorärkonsul eller en honorär vicekonsul, eller honorära konsularagenturer som leds av en konsularagent.

Honorärkonsulaten är inte statliga förvaltningsmyndigheter och ett honorärkonsulat kan inte vara tjänsteställe för en tjänsteman.

8 §
Sidoackreditering

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att vara diplomatisk representant i en annan stat utöver stationeringslandet (sidoackreditering), varvid den sidoackrediterade chefen också är chef för den ambassad eller legation som eventuellt finns i staten i fråga.

9 §
Ambulerande ambassadörer

En ambulerande ambassadör tjänstgör från utrikesministeriet som diplomatisk representant i de stater som republikens president befullmäktigar honom eller henne att tjänstgöra i.

En ambulerande ambassadör är chef för den ambassad eller legation som eventuellt finns inom verksamhetsområdet, och i fråga om honom eller henne iakttas i den uppgiften i tillämpliga delar bestämmelserna om sidoackrediterade chefer.

10 §
Förordnande av representanter i internationella organisationer i vissa fall

Republikens president kan förordna chefen för en diplomatisk beskickning att vid sidan av denna uppgift vara chef för en ständig representation eller en särskild representation.

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en diplomatisk beskickning eller någon annan tjänsteman inom utrikesförvaltningen att vara Finlands representant vid en sådan internationell organisation eller ett sådant internationellt samarbetsorgan där Finland inte har någon representation.

11 §
Beskickningarnas placeringsorter

Bestämmelser om placeringsorten för diplomatiska beskickningar, konsulat som leds av en utsänd tjänsteman och separata verksamhetsenheter som hör till dessa, representationer som avses i 6 § 2 mom. inbegripna, utfärdas av republikens president genom förordning.

Utrikesministeriet beslutar om Finlands honorärkonsulat så som närmare bestäms genom statsrådsförordning.

12 §
Beskickningarnas uppgifter

Utöver vad som bestäms någon annanstans i lag skall en diplomatisk beskickning och ett konsulat

1) representera finska staten och bevaka Finlands politiska, ekonomiska och kulturella intressen,

2) främja kännedomen om Finland i utlandet,

3) informera utrikesministeriet om ärenden som är av betydelse för Finland, och

4) utföra andra uppdrag som utrikesministeriet bestämmer.

Om beskickningarnas konsulära uppgifter bestäms särskilt.

Närmare bestämmelser om beskickningarnas uppgifter kan utfärdas genom statsrådsförordning.

13 §
Handräckning som beskickningarna lämnar

En beskickning kan lämna andra myndigheter handräckning, om detta är motiverat med beaktande av beskickningens uppgifter, till buds stående resurser och möjligheter att lämna handräckning samt lokala förhållanden, eller i enlighet med vad som särskilt bestäms om lämnande av handräckning.

3 kap

Tjänstemän inom utrikesförvaltningen

14 §
Tjänster inom utrikesförvaltningen

Tjänsterna inom utrikesförvaltningen är gemensamma för förvaltningsområdet. Den som innehar en tjänst inom utrikesförvaltningen kan tjänstgöra i olika uppgifter och på olika tjänsteställen i utrikesförvaltningens organisation så som anges i denna lag.

Allmänna tjänster är tjänsterna som utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare, administrativ utrikessekreterare, attaché, administrativ attaché, avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråtjänsteman, expeditionsvakt och vaktmästare. Alla övriga tjänster är specialtjänster. (20.3.2015/258)

Bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen utfärdas vid behov genom statsrådsförordning.

15 § (20.3.2015/258)
Utnämnande myndighet

Statsrådet eller utrikesministeriet tillsätter tjänsterna inom utrikesförvaltningen enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet.

Utrikesförvaltningens allmänna tjänster kan tillsättas utan att de ledigförklaras.

16 § (20.3.2015/258)

16 § har upphävts genom L 20.3.2015/258.

17 §
Förordnande av allmänna tjänstemän till ett uppdrag och förflyttning till ett annat tjänsteställe

Utrikesråd, ambassadråd, utrikessekreterare, administrativa utrikessekreterare, attachéer och administrativa attachéer är på förordnande skyldiga att i sin tjänst övergå till ett annat uppdrag eller flytta till ett annat tjänsteställe i utrikesförvaltningens organisation.

Andra tjänstemän som innehar allmänna tjänster (allmän tjänsteman) är på förordnande skyldiga att i sin tjänst flytta från en beskickning till utrikesministeriet och att övergå från ett uppdrag till ett annat vid utrikesministeriet.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. kan en allmän tjänsteman i sin tjänst förordnas till ett uppdrag eller förflyttas till ett annat tjänsteställe i utrikesförvaltningens organisation, om tjänstemannen samtycker till det.

18 §
Förordnande av specialtjänstemän till ett uppdrag och förflyttning till ett annat tjänsteställe

En tjänsteman som innehar en specialtjänst (specialtjänsteman) kan i sin tjänst förordnas till ett uppdrag och för viss tid förflyttas från utrikesministeriet till en beskickning, om tjänstemannen samtycker till det. Denna tid kan förlängas med tjänstemannens samtycke.

En specialtjänsteman kan förflyttas från en beskickning till utrikesministeriet oberoende av den tid som avses i 1 mom., om tjänstemannen samtycker till det eller om det finns vägande skäl till det.

En specialtjänsteman som i de fall som avses i 1 och 2 mom. flyttar från en beskickning till utrikesministeriet är på förordnande skyldig att övergå till ett uppdrag som motsvarar tjänsten.

4 mom. har upphävts genom L 20.3.2015/258. (20.3.2015/258)

19 §
Myndighet som förordnar till en uppgift

Republikens president förordnar beskickningscheferna och de ambulerande ambassadörerna till deras uppgifter. (24.2.2012/89)

Statsrådet förordnar statssekreteraren som kanslichef till sin uppgift. Till övriga uppgifter inom utrikesförvaltningen förordnar statsrådet eller utrikesministeriet enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet. (20.3.2015/258)

Ingen annan myndighet kan förordna en tjänsteman som avses i 1 mom. till ett annat uppdrag förrän republikens president har förordnat att uppdraget upphör.

20 §
Interimistiskt förordnande till en uppgift

För interimistiskt ordnande av skötseln av ett vikariat eller en vakant uppgift eller av andra särskilda skäl kan en tjänsteman inom utrikesförvaltningen förordnas till uppgiften interimistiskt för viss tid eller annars tidsbegränsat, högst för ett år. Till uppgiften som beskickningschef kan dock inte ges ett interimistiskt förordnande.

Om interimistiskt förordnande till en uppgift beslutar utrikesministeriet. En tjänsteman som inte uppfyller behörighetsvillkoren för en uppgift kan av särskilda skäl interimistiskt förordnas till uppgiften i fråga.

En tjänsteman kan med de begränsningar som anges i 17 och 18 § förordnas till en uppgift interimistiskt eller förordnas till en annan uppgift under den tid som avses i 1 mom.

21 §
Upphörande av uppgifter och befogenheter

Ett uppdrag som en tjänsteman har till följd av ett förordnande till en uppgift och de befogenheter som avses i 8–10 § upphör

1) till följd av ett förordnande till en annan uppgift,

2) vid utgången av den utsatta tiden, om uppgiften är tidsbunden, eller

3) genom beslut som fattas av den myndighet som förordnar till uppgiften eller beslutar om befullmäktigandet.

2 mom. har upphävts genom L 20.3.2015/258. (20.3.2015/258)

När ett tidsbundet uppdrag har upphört återgår tjänstemannen till sin tidigare uppgift, om han eller hon inte förordnas till en annan uppgift.

22 §
Förordnande om tjänsteställe

Tjänstestället för en tjänsteman inom utrikesförvaltningen bestäms i det beslut som gäller utnämningen till tjänsten eller förordnandet till uppgiften eller förordnas genom ett särskilt beslut. I de fall som avses i 10 § 1 mom. bestäms tjänstemannens tjänsteställe enligt den uppgift för vilken ett förordnande först har givits, om inte republikens president beslutar något annat.

Särskilt beslut om tjänsteställe fattas av utrikesministeriet. Beslut om tjänstestället för en tjänsteman i en uppgift till vilken republikens president har givit förordnande kan dock inte fattas förrän republikens president har förordnat att uppgiften upphör. I övrigt kan beslut om tjänsteställe fattas med iakttagande av begränsningarna i 7 § 2 mom. samt i 17 och 18 §.

Har beslut om tjänsteställe inte fattats enligt 1 eller 2 mom., är utrikesministeriet tjänsteställe.

23 §
Beslut som gäller begäran om agremang

Republikens president beslutar om framställande av begäran om agremang hos mottagarstaten för en tjänsteman som avses bli förordnad till chef för en diplomatisk beskickning, sidoackrediterad eller befullmäktigad att tjänstgöra som ambulerande ambassadör.

24 §
Behörig domstol

1 mom. har upphävts genom L 17.11.2000/962. (17.11.2000/962)

En tjänsteman inom utrikesförvaltningen som tjänstgör inom utrikesrepresentationen svarar i tvistemål som gäller honom eller henne personligen samt i brottmål, om brottet har begåtts utomlands och målet inte enligt lag skall handläggas av högre domstol, vid Helsingfors tingsrätt.

4 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Militärattachéer och andra personer i anställningsförhållande till försvarsmakten vid beskickningarna

Vid en beskickning kan tjänstemän vid försvarsmakten tjänstgöra i uppgifter som militär-, marin- och flygattachéer samt militära representanter och där kan tjänstgöra personal som bistår dem och som står i anställningsförhållande till försvarsmakten.

I uppgifter som hör till försvarsförvaltningens verksamhetsområde tjänstgör de som avses i 1 mom. under ledning och övervakning av de myndigheter som hör till försvarsförvaltningen. I övrigt lyder de här avsedda personerna under beskickningschefen och står under utrikesministeriets ledning och övervakning i enlighet med 2 § 2 mom. och 3 §.

Om utnämnande av de personer som avses i denna paragraf och förordnande av dem till en uppgift, om hur de lyder under militärt befäl samt om ledning och övervakning inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde bestäms särskilt.

26 § (30.8.2002/763)
Personer i anställningsförhållande till vissa myndigheter vid beskickningarna

Med utrikesministeriets samtycke kan tjänstemän och andra personer som står i anställningsförhållande till myndigheter inom olika förvaltningsområden vara medlemmar av beskickningspersonalen i sådana uppgifter vid ifrågavarande myndighet som ansluter sig till verksamheten inom utrikesrepresentationen. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om den personal och de uppgifter som avses ovan. Också personal vid riksdagens kansli kan under samma förutsättningar vara medlemmar av beskickningspersonalen.

De personer som avses i 1 mom. lyder under beskickningschefen i ärenden som gäller allmänna förbindelser mellan Finland och en främmande stat eller internationell organisation samt ärenden som gäller beskickningens interna förvaltning och ordning. Utrikesministeriet kan frånta en person som avses här medlemskapet i beskickningspersonalen, om det finns vägande skäl till det.

I övrigt tillämpas de bestämmelser som gäller myndigheten i fråga på de i denna paragraf avsedda personernas verksamhet.

27 § (30.8.2002/763)
Medlem av beskickningspersonalen i vissa fall

En person som inte står i anställningsförhållande till en offentligrättslig sammanslutning kan vara medlem av beskickningspersonalen, om det finns särskilda skäl till det och personens uppgifter ansluter sig till verksamheten inom utrikesrepresentationen. Den som avses här är skyldig att samarbeta med beskickningen och iaktta de föreskrifter och anvisningar som gäller beskickningens interna förvaltning och ordning.

Utrikesministeriet fattar beslut om att godkänna en person som avses i 1 mom. som medlem av den utsända beskickningspersonalen för viss tid eller, av särskilda skäl, tills vidare. Utrikesministeriet kan frånta en person medlemskapet i beskickningspersonalen, om det finns grundad anledning till det.

Bestämmelser som preciserar denna paragraf kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Titlar och tjänstetitlar

Republikens president kan tilldela en tjänsteman inom utrikesförvaltningen en titel utan att den åtföljs av motsvarande tjänst eller uppgift för den tid tjänstemannen är i utrikesförvaltningens tjänst.

Om titlar och tjänstetitlar som används inom utrikesförvaltningen i andra fall än de som avses i 1 mom. bestäms genom statsrådsförordning.

29 § (28.2.2003/177)
Beslut av republikens president utan statsrådets förslag till avgörande

Beslut om tilldelande av en titel enligt 28 § 1 mom. samt om agremang på begäran av en annan stat fattas av republikens president utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande.

30 §
Ändringssökande

I ett beslut som gäller förordnande till en uppgift eller upphörande av en uppgift får ändring inte sökas genom besvär, om beslutet har fattats med tjänstemannens samtycke och tjänstestället inte ändras till följd av beslutet. I ett beslut som gäller medlemskap i beskickningspersonalen eller tjänstetitel får ändring inte heller sökas genom besvär.

Om sökande av ändring i ett beslut som avses i denna lag i andra fall än de som avses i 1 mom. bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som gäller tjänsteställe, förordnande till en uppgift eller upphörande av en uppgift kan verkställas innan det har vunnit laga kraft.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

31 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom statsrådsförordning.

5 kap

Ikraftträdelsebestämmelser

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 23 december 1987 om utrikesförvaltningen (1164/1987), och

2) 3 § lagen den 22 april 1999 om konsulära tjänster (498/1999).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

33 §
Övergångsbestämmelse

En tjänsteman vars tjänsteställe när lagen träder i kraft är ett honorärkonsulat kan utan hinder av 7 § 2 mom. tjänstgöra vid honorärkonsulatet till den 31 december 2001, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms med stöd av denna lag.

På tjänstemän som när denna lag träder i kraft har en mera begränsad flyttningsskyldighet med stöd av den tidigare lagen än vad de skulle ha enligt denna lag tillämpas de bestämmelser om flyttningsskyldighet som gäller vid ikraftträdandet så länge de kvarstår i de tjänster som de innehar vid ikraftträdandet.

Den som när denna lag träder i kraft är medlem av beskickningspersonalen men som inte är i utrikesförvaltningens tjänst och inte skulle kunna upptas som medlem av beskickningspersonalen med stöd av denna lag kan kvarstå som medlem till den 31 december 2001, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms med stöd av denna lag.

RP 139/1999, UtUB 9/1999, RSv 1/2000

Ikraftträdelsestadganden:

16.6.2000/541:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

RP 26/2000, GrUB 9/2000, RSv 73/2000

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

30.8.2002/763:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 60/2002, UtUB 20/2002, RSv 106/2002

28.2.2003/177:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 270/2002, GrUB 13/2002, RSv 287/2002

24.2.2012/89:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2011, GrUB 1/2012, RSv 1/2012

20.3.2015/258:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 260/2014, UtUB 22/2014, GrUU 66/2014, RSv 326/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.