Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

10.7.1998/535

Lag om förarexamensverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller ordnande av förarexamina och körtillståndsprov som avses i körkortslagen (386/2011) och i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023). (23.3.2023/549)

Om förarexamensverksamhet inom försvarsmakten bestäms särskilt.

2 § (23.3.2023/549)
Definitioner

I denna lag avses med

1) förarexamensverksamhet skötseln av uppgifter som hänför sig till mottagandet av förarexamina och till tillsynen över förarundervisningen samt till certifikat som berättigar till transport av farliga ämnen, till mottagandet av körtillståndsprov och till tillsynen över utbildning för körtillstånd,

2) förarundervisningsverksamhet undervisning för erhållande av rätt att köra motordrivna fordon samt annan verksamhet som ansluter sig till undervisningen,

3) förarexamensmottagare en offentlig eller privat serviceproducent med vilken Transport- och kommunikationsverket har ingått avtal om förarexamensverksamhet,

4) förarprövare den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen,

5) ADR-körtillstånd det körtillstånd som avses i 45 § i lagen om transport av farliga ämnen,

6) utbildningsverksamhet för ADR-körtillstånd undervisning som ges för ADR-körtillstånd samt annan verksamhet som ansluter sig till undervisningen.

3 § (23.11.2018/970)
Allmänna krav som gäller ordnande av förarexamensverksamhet

Transport- och kommunikationsverket svarar för förarexamensverksamheten.

Förarexamensverksamheten ska ordnas så att en med tanke på trafiksäkerheten tillräcklig tillgång till förarexamenstjänster samt körtillståndsprovtjänster som är enhetliga, av god kvalitet och kostnadseffektiva tryggas i hela landet.

Trafikmiljön där körprov ordnas ska med hänsyn till den kategori som körprovet gäller vara tillräckligt mångsidig för att målen för förarexamen ska uppnås och färdigheterna hos den som avlägger körprovet ska kunna bedömas. Inom varje förarexamensmottagares verksamhetsområde ska dock finnas möjlighet att avlägga förarexamen inom samtliga kategorier samt körtillståndsprov för förare av fordon som transporterar farliga ämnen. Antalet körprov som avläggs inom verksamhetsområdet ska vara tillräckliga inom respektive kategori för tryggande av examensverksamhetens enhetlighet, kvalitet och utveckling. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om på vilka platser körprov kan avläggas.

3 a § (23.11.2018/970)
Skötsel av förarexamensuppgiften som en serviceuppgift

Transport- och kommunikationsverket kan sköta förarexamensverksamheten genom att skaffa behövliga tjänster av offentliga eller privata serviceproducenter som är verksamma i Finland. En serviceproducent ska uppfylla kraven på mottagare av förarexamen. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som avses i denna paragraf ska utföras i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader.

Transport- och kommunikationsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgiftens omfattning och krav i anslutning till skötseln av den så att den personuppgiftsansvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt uppfylls även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Transport- och kommunikationsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

3 b § (23.11.2018/970)
Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet ska utöver vad som föreskrivs i 3 a § 3 mom. dessutom avtalas om

1) det område inom vilket förarexamensmottagaren sköter förarexamensverksamheten,

2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,

3) de förarexamenstjänster, körtillståndsprovtjänster och andra tjänster som ingår i förarexamensverksamheten samt de krav som de ställer på lokalerna, datakommunikationsförbindelserna, nivån på datasystemen och datasäkerheten, på anordningar och utrustning samt på verksamheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de uppgifter som ingår i förarexamensverksamheten sköts på behörigt sätt samt att de personer som tar emot körprov för förarexamen har tillräcklig yrkesskicklighet, (23.3.2023/549)

5) det förfarande som ska iakttas när trafik- och transportregistret används och uppgifter registreras i detta samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till examensverksamheten,

7) det förfarande som ska iakttas när avgiften för förarexamensprov och körtillståndsprov tas ut och redovisas till Transport- och kommunikationsverket,

8) den ersättning som Transport- och kommunikationsverket betalar till förarexamensmottagaren och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalsperioden,

10) de krav som säkerställandet av en effektiv övervakning ställer på serviceproducenten och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

4 § (6.2.2015/73)
Krav som ställs på förarexamensmottagare

En förarexamensmottagare ska vara tillförlitlig, sakkunnig, oberoende och solvent.

Förarexamensmottagaren ska visa att han har en tillräcklig personal i förhållande till verksamhetens omfattning samt de övriga resurser som behövs för att verksamheten ska kunna skötas på behörigt sätt. Förarexamensmottagaren ska med hänsyn till verksamhetens omfattning ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta verksamheten på behörigt sätt samt beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Förarexamensmottagaren ska i sin tjänst ha en person som ansvarar för förarexamensverksamheten, och denna person ska ha tillräcklig sakkännedom och förtrogenhet med förarexamensverksamhet.

5 § (6.2.2015/73)
Bedömning av förarexamensmottagarens tillförlitlighet

En förarexamensmottagare kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 4 § 1 mom., om förarexamensmottagaren, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en förarexamensmottagare i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva förarexamensverksamhet. Förarexamensmottagaren kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att bedriva förarexamensverksamhet.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till uppgifter som ska skötas vid bedrivandet av förarexamensverksamhet och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av dessa uppgifter. Bestämmelser om examinatorers tillförlitlighet finns dessutom i 7 a §.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

6 § (23.3.2023/549)
Bedömning av förarexamensmottagarens oavhängighet

En förarexamensmottagare, den som är anställd hos förarexamensmottagaren eller den som på något annat sätt står i beroendeförhållande till förarexamensmottagaren får inte utöva förarundervisningsverksamhet eller utbildningsverksamhet för ADR-körtillstånd.

Förarexamensmottagaren eller den som är anställd hos förarexamensmottagaren får inte heller stå i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande till den som bedriver förarundervisningsverksamhet eller utbildningsverksamhet för ADR-körtillstånd eller till en sammanslutning, stiftelse eller offentligrättslig inrättning som bildats av dem som bedriver verksamhet av nämnda slag.

7 § (23.3.2023/549)
Allmänna kompetenskrav för förarprövare

En förarprövare ska till sin yrkeskunskap och tillförlitlighet vara lämplig för denna uppgift och får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade trafikbrott eller trafikförseelser eller andra brott på ett sådant sätt att han eller hon kan anses vara olämplig som förarprövare.

7 a § (17.6.2011/706)
Tillförlitligheten hos förarprövare (23.3.2023/549)

En person ska inte till sin tillförlitlighet anses vara lämplig som förarprövare, om han eller hon

1) under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en i 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) avsedd gärning som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten,

2) under de senaste fem åren har gjort sig skyldig till brott mot liv eller hälsa, brott som annars utvisar våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att han eller hon är uppenbart olämplig som förarprövare,

3) under det senaste året har meddelats körförbud för andra trafikbrott eller trafikförseelser än sådana som nämns i 1 punkten eller av denna orsak har haft körförbud.

(23.3.2023/549)

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen. (6.2.2015/73)

7 b § (23.3.2023/549)

7 b § har upphävts genom L 23.3.2023/549.

7 c § (23.11.2018/970)
Yrkeskunskap hos förarprövare

Yrkeskunskapen hos den som tar emot körprov och muntliga teoriprov för förarexamen förutsätter att han eller hon har de kunskaper, färdigheter och insikter om körförmåga och bedömning av den, gällande läroplaner, egen körskicklighet, kundservice, ekonomiskt, miljövänligt och också i andra hänseenden ansvarsfullt körsätt samt fordonsteknik och fordonsfysik som behövs för uppgiften.

Minimikrav för en förarprövare för kategorierna B, C1 och C samt för lätta fyrhjulingar i kategori AM är att han eller hon

1) har fyllt 23 år,

2) har grundläggande utbildning för förarprövare för förarexamen,

3) har trafiklärartillstånd som har varit i kraft i minst två år,

4) har deltagit i fortbildning och kvalitetssäkring på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Minimikrav för en förarprövare för kategori B och för lätt fyrhjuling i kategori AM är dessutom att han eller hon har en sådan körrätt för kategori B som han eller hon haft i minst tre år.

Minimikrav för en förarprövare för kategorierna C1 och C är dessutom att han eller hon har en sådan körrätt för kategori C som han eller hon haft i minst tre år.

Den som tar emot körprov för kategori B får också ta emot körprov för kategori T. Den som tar emot manöverprov för kategori LT ska ha behörighet som förarprövare för kategorierna C1 och C.

Kraven för den som tar emot körprov och manöverprov för moped i kategori AM och för andra kategorier än de som avses i 2–5 mom. är förutom vad som föreskrivs i 2 mom. att han eller hon

1) har minst tre års erfarenhet av mottagande av körprov för kategorierna B, C1 eller C,

2) har genomgått specialiseringsutbildning som ska gälla

a) en av kategorierna A1, A2 och A i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

b) kategori AM eller någon av kategorierna i underpunkt a i fråga om mottagande av manöverprov för moped i kategori AM,

c) någondera av kategorierna D och D1 i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

d) en av kategorierna BE, C1E, CE, D1E och DE i fråga om mottagande av körprov för dessa kategorier,

3) har körkort som ger rätt att köra fordon som hör till den kategori för vilken körprov tas emot; i fråga om prov som avses i 2 punkten underpunkt b krävs körkort som ger rätt att köra moped i kategori AM eller motorcykel.

Avvikelse från den treåriga erfarenhet som avses i 6 mom. 1 punkten får göras, om förarprövaren har minst fem års erfarenhet av att köra fordon som hör till den kategori för vilken examen tas emot eller Transport- och kommunikationsverket bedömer att hans eller hennes färdigheter i denna kategori är tillräckliga utifrån den yrkeskunskap, annan utbildning eller erfarenhet som inhämtats utöver körkortet i den aktuella kategorin.

7 d § (23.11.2018/970)
Grundläggande utbildning för förarprövare

Den grundläggande utbildning för förarprövare som avses i 7 c § 2 mom. 2 punkten är specialyrkesexamen för trafiklärare och avläggande av den del i examen som omfattar studier för förarprövare för förarexamen. Examensdelen måste uppfylla kraven enligt punkterna 3.1.1, 3.2.1 och 3.2.2 i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort.

Det utbildningskrav som avses i 1 mom. uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket, som också bedömer behörighetens överensstämmelse till den del det är fråga om huruvida kravet på specialiseringsutbildning enligt 7 c § 6 mom. 2 punkten uppfylls.

Som sådan grundläggande utbildning som avses i 1 mom. kan också anses annan lämplig utbildning och examen som godkänts av Transport- och kommunikationsverket, om ordnandet av förarexamensverksamheten undantagsvis på grund av tillgången på arbetskraft eller av någon annan motsvarande orsak kräver det.

Transport- och kommunikationsverket godkänner utbildningsprogrammen inom de specialiseringsutbildningar som avses i 7 c § 6 mom. 2 punkten.

7 e § (23.11.2018/970)
Kvalitetssäkring i förarexamensverksamhet

Det arbete som förarprövare utför ska kontrolleras årligen. Förarprövarens arbete när det gäller mottagande av körprov ska kontrolleras minst en gång vart femte år, under sammanlagt minst en halv dag. Resultaten i de körprov som tagits emot ska granskas varje år.

Transport- och kommunikationsverket svarar för kvalitetssäkringen. Om det upptäcks brister i verksamheten hos de förarprövare som kontrolleras, ska Transport- och kommunikationsverket omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Om bristerna är allvarliga ska den som kontrollerats åläggas att delta i arbetshandledning eller specialutbildning.

3 mom. har upphävts genom L 23.3.2023/549. (23.3.2023/549)

Närmare bestämmelser om kvalitetssäkringen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 f § (23.11.2018/970)
Fortbildning

För att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen ska förarprövare för förarexamen delta i fortbildning sammanlagt minst fyra dagar per tvåårsperiod. För att upprätthålla och utveckla den praktiska körskicklighet som behövs vid mottagande av körprov ska förarprövaren delta i fortbildning sammanlagt minst fem dagar under varje femårsperiod.

Genomgången fortbildning täcker de kategorier för vilka förarprövaren har behörighet.

Fortbildningen kan genomföras som privat-, grupp- eller klassrumsundervisning, e-utbildning eller genom instruktioner. Transport- och kommunikationsverket svarar för fortbildningen.

7 g § (23.11.2018/970)
Förnyad bedömning

Om en förarprövare inte under de senaste två åren har tagit emot körprov i någon kategori för vilken han eller hon har behörighet, ska han eller hon enligt vad Transport- och kommunikationsverket bestämmer genomgå en förnyad bedömning innan han eller hon får ta emot körprov i denna kategori. Den förnyade bedömningen kan genomföras som en del av fortbildningen.

7 h § (23.11.2018/970)
Intyg över behörighet

Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett intyg till förarprövare över att de har behörighet för uppgiften.

Om innehavaren av intyget inte längre uppfyller kraven i 7 a §, ska intyget återkallas för en viss tid, som ska vara minst tre månader och högst fem år. Intyget ska dock återkallas för minst sex månader, om innehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning som avses i 7 a § 2 punkten.

När återkallelsens längd prövas ska det beaktas hur allvarlig gärningen eller allvarliga gärningarna är och under vilka omständigheter gärningen eller gärningarna begåtts. Om det av grundad anledning behövs för att göra påföljden skäligare, får intyget återkallas även för en kortare tid, men dock alltid minst för den tid som körförbud gäller, eller i det fall som avses i 7 a § 3 punkten en varning ges i stället för att intyget återkallas.

Om innehavaren av intyget inte har genomgått fortbildning eller avhjälpt de brister som uppdagats i samband med tillsyn inom skälig tidsfrist eller om han eller hon i övrigt inte uppfyller de krav på upprätthållande av behörighet som föreskrivs i denna lag, kan han eller hon ges en varning. Om han eller hon trots en varning inte uppfyller kraven inom en ny tidsfrist, får intyget återkallas tills vidare till dess att de föreskrivna kraven uppfylls.

Transport- och kommunikationsverket för ett register över förarprövarens behörighet.

7 i § (6.2.2015/73)
Praktik i ett företag som bedriver förarexamensverksamhet

Den som studerar den examensdel i specialyrkesexamen för trafiklärare som avses i 7 d § 1 mom. kan praktisera i ett företag som bedriver förarexamensverksamhet, om studeranden har tillstånd för undervisningspraktik enligt körkortslagen. På tillstånd för undervisningspraktik och beviljande av tillstånd tillämpas körkortslagen, om inte något annat föreskrivs nedan.

En förutsättning för praktik är att praktikanten har slutfört de obligatoriska examensdelarna i specialyrkesexamen och inlett studier som förbereder för avläggande av den examensdel som gäller förarprövare eller att studeranden har hänvisats till ett examenstillfälle för den examensdelen utan den förberedande utbildningen. En ytterligare förutsättning är att praktikanten har körrätt för den kategori som motsvarar kategorin för det fordon som används i körprovet, och han eller hon ska ha haft rätten i minst tre år.

Om den som avlägger examensdelen enligt 1 mom. har trafiklärartillstånd, ska han eller hon uppfylla kraven enligt 2 mom. på att inleda förberedande utbildning eller bli hänvisad till ett examenstillfälle för examensdelen utan den utbildningen samt uppfylla kravet på körrätt.

När körprov tas emot ska en person som uppfyller kraven på förarprövare enligt denna lag vara närvarande. Denna person beslutar om godkännande av körprovet och svarar också i övrigt för att mottagandet av provet sker enligt bestämmelserna.

8 §
God förvaltningssed

I förarexamensverksamhet skall iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/1982). På handlingar som uppkommer i samband med förarexamensverksamhet tillämpas vad som bestäms om myndighetshandlingars offentlighet.

9 §
Bestämmelserna i språklagen

En förarexamensmottagare skall i sin verksamhet iaktta bestämmelserna i språklagen (148/1922).

SpråkL 148/1922 har upphävts genom SpråkL 423/2003.

10 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd hos en förarexamensmottagare får inte utan tillstånd för en utomstående yppa sådana uppgifter som gäller en enskild persons hälsotillstånd och som kommit till hans kännedom. En förarexamensmottagare eller den som är anställd hos en sådan får inte för en utomstående yppa sådana uppgifter om brott som framkommit vid tillförlitlighetsbedömning enligt 5 § och som kommit till hans kännedom.

11 § (23.11.2018/970)
Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över en förarexamensmottagares verksamhet.

Förarexamensmottagare är skyldiga att lämna Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen över förarexamensverksamheten och vid den kvalitetssäkring som avses i 7 e §.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att företa inspektioner på ställen där förarexamensverksamhet enligt denna lag bedrivs. Inspektioner får dock inte företas i utrymmen som används för boende av permanent natur. Förarexamensmottagaren ska ordna förhållandena så att inspektionerna kan utföras på behörigt sätt och att det arbete som utförs av dem som tar emot förarexamina kan följas i tillräcklig utsträckning. (23.3.2023/549)

Om en förarexamensmottagare inte uppfyller kraven enligt 4–6 § eller annars bryter mot ett avtal enligt 3 § 3 mom. så att en korrekt förarexamensverksamhet äventyras, kan Transport- och kommunikationsverket omedelbart häva avtalet.

12 § (23.11.2018/970)
Personregisteruppgifter

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få de uppgifter ur straffregistret som behövs för fastställande av att de tillförlitlighetskrav som ställs på en förarexamensmottagare eller en person som tar emot förarexamina och körtillståndsproven uppfylls.

13 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge handräckning för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

14 § (30.12.2019/1524)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller ADR-körtillståndsprov får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

15 § (23.11.2018/970)
Straffbestämmelser

Den som bedriver förarexamensverksamhet utan något avtal med Transport- och kommunikationsverket ska för olovligt utövande av förarexamensverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

På en person som tar emot förarexamina tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.

Bestämmelser om straff för en felaktig registeranteckning finns i 16 kap. 7 § i strafflagen. Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen.

16 § (23.11.2018/970)
Avgiften för förarexamen eller körtillståndsprov

För förarexamen och körtillståndsprov tas det ut en avgift till Transport- och kommunikationsverket. Avgiften fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 § (6.2.2015/73)

17 § har upphävts genom L 6.2.2015/73.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 63/1998, TrUB 5/1998, RSv 82/1998

Ikraftträdelsestadganden:

12.7.2002/607:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

20.1.2006/27:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2005, KoUB 28/2005, RSv 194/2005

22.12.2009/1295:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

17.6.2011/706:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Den som före ikraftträdandet av lagen har varit verksam som förarprövare för förarexamen får fortfarande ta emot körprov även om han eller hon inte uppfyller de krav på grundläggande utbildning för förarprövare som föreskrivs i denna lag. En förutsättning för detta är dock att han eller hon uppfyller de krav på kvalitetssäkring och fortbildning som föreskrivs i denna lag.

Den som före ikraftträdandet av lagen har varit verksam som förarprövare som tar emot ADR-körtillståndsprov för transport av farliga ämnen får fortfarande ta emot körtillståndsprov även om han eller hon inte uppfyller de krav på yrkeskunskap för mottagare av körtillståndsprov som föreskrivs i denna lag. En förutsättning för detta är dock att han eller hon uppfyller de krav på kvalitetssäkring som föreskrivs i denna lag.

RP 211/2010, KoUB 22/2010, RSv 268/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (32006L0126); EUT nr L 403, 30.12.2006, s. 18

6.2.2015/73:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagens 7 c, 7 d och 7 i § träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Som trafiklärartillstånd enligt denna lag godkänns också trafiklärartillstånd som har beviljats på basis av en trafiklärarexamen som har avlagts före denna lags ikraftträdande.

Den som i enlighet med grunderna från 2010 för specialyrkesexamen för trafiklärare som utfärdats med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) har avlagt den examensdel som gäller grundläggande utbildning för förarprövare, får med avvikelse från bestämmelserna i 7 c § 2 mom. och 6 mom. 2 punkten underpunkt b behörighet att utöver kategori B också ta emot manöverprov för moped och körprov för lätt fyrhjuling i kategori AM.

RP 313/2014, KoUB 30/2014, RSv 259/2014

7.8.2015/989:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

4.5.2018/327:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/970:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 970/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1524:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

23.3.2023/549:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.